seminarid

ÜTI teadusseminaride sarjas tutvustatakse instituudi töötajate võtmetähtsusega uurimissuundi ja -tegevusi nii ÜTI enda töötajatele ja tudengitele kui ka kolleegidele teistest instituutidest eesmärgiga edendada nii valdkonnasisest kui ka valdkondadeülest interdistsiplinaarset teaduskoostööd. Teadusseminare korraldavad nii Interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskus, teaduskeskused (RASI ja EDK), ÜTI teaduskolleegium kui ka akadeemilised suunad ning uurimisrühmad, projektide meeskonnad.
 

ÜTI teadusseminar: Relatsioonilis-kriitiline rahu ja julgeoleku perspektiiv Kesk- ja Ida-Euroopas, 15.05.2024

ZOOM

ÜTI teadusseminar:Relvarühmitused, vägivald ja riigiloome Myanmaris (end. Birma), 21.02.2024

ÜTI teadusseminar: Governance Failure and Failure Governance, 22.11 2023 kell 16.00

ZOOM

ÜTI teadusseminar: "Hargmaine populism", 27.09 2023 kell 16.00

IET avatud seminar: CHANSE taotlusvooru arutelu, 6. juuni 2023 kell 16.00

ZOOM

IET koolitus: “Causal inference based on non-experimental data”  14.06.2023 09.00

IET avatud seminar “The effect of temporary contracts on wages: Evidence from comparative analyses” 15.06.2023 16.00

IET avatud seminar: Thomas Piketty "A Brief History of Equality" 16.05.2023

ZOOM

ÜTI teadusseminar: Poliitikateaduste positiivsest vaatest ja demokraatliku kodanikusubjektsuse tugevdamisest 19.04.2023 16.00

ZOOM

ÜTI teadusseminar: Haridus – uus või vana poliitiline lõhe? Eesti heaolupoliitikate arengud ja neid kujundavad arvamused võrdlevas vaates05.04.2023 16.00

ZOOM

IET avatud seminar: Eluteeuuringud 04.04.2023 kell 16.00

ZOOM

ÜTI teadusseminar: "Ülikool kui reaalne utoopia" 08.03.2023 kell 16.00

ZOOM

ÜTI teadusseminar: Lapse osalusõigus lastekaitsesüsteemis 07.12.2022 kell 16.00

ZOOM

ÜTI teadusseminar: "Noored ja tööturg: noorte tööturutõrjutusest ja palgavaesusest Eesti ja Euroopa näitel" 23.11.2022 kell 16.00

ZOOM

ÜTI  teadusseminar: Vanemahüvitis ja sündimus 09.11.2022 

Salvestus

ÜTI teadusseminar "Suitsiidiriski hindamine esmatasandil - võimalus efektiivseks ennetustööks" 26.10.2022 

Meediakajastus

ÜTI teadusseminar "Kaasamise rakendamine rahvusvahelisel tasandil ning rahvusvahelises õiguses" 12.10.2022

Salvestus

ÜTI teadusseminar "Are human rights online and offline the same?" 28.09.2022 (tenuuriprofessor Mart Susi)

Salvestus

ÜTI teadusseminar "Pensionisüsteemide rahvusvahelise praktika analüüs ja Eesti pensionisüsteem rahvusvahelises võrdluspildis" 14.09.2022 (tenuuriprofessor Lauri Leppik)

Salvestus

ÜTI teadusseminar "Nüüdisaegse heaoluriigi kujundamine ja ajalugu selle teenistuses: Sotsiaalse Investeeringu poliitikad Balti riikides"04.05.2022

ÜTI teadusseminar "Hariduslik ebavõrdsus" 13.04.2022

Salvestus

ÜTI teadusseminar rahvusvaheliste suhete teemal 16.03.2022

Salvestus

IET teadusseminar (T. Lauri, K. Põder) 15.03.2021

ÜTI teadusseminar: "Digielu peres ja koolis: esialgsed tulemused DigiGen projektist"​ 02.03.2022 

Salvestus

ÜTI teadusseminar: "Soouuringud multidistsiplinaarsest vaatepunktist" 02.02.2022

Salvestus

ÜTI teadusseminar: "Mis mõjutab sündimust?" 08.12.2021

Salvestus

ÜTI teadusseminar: "Ränne, lõimumine ja kodakondsus turbulentsuse ajastul" 01.12.2021

Salvestus

ÜTI teadusseminar: "Töö ja teenusepakkuja: paindlik, prekaarne, platvormitud" 10.11.2021

Salvestus

ÜTI teadusseminar: "Legitiimsus õiguses – teoreetiline ja praktiline dimensioon" 13.10.2021

Salvestus

ÜTI teadusseminar: "Avaliku poliitika kujundamisest: Avalik poliitika iseteadlike kodanike ja ettearvamatute arengutega ühiskonnas" 22.09.2021

Salvestus

ÜTI teadusseminar: "Working in a Social Enterprise in Estonia” 02.09.2021

SOGOLAS Research Seminar Dr Birgit Poopuu: ‘Impossible People’ in an Impossible Revolution: When Nonviolent and Radical Politics Is Met with Violence03.03.2021

IET avatud seminar: "Madala sündimuse ja pereloome seosed Soomes: põlvkonna vaade" ettekandja: Leen Rahnu 22.02.2021

ÜTI teadusseminar: Peeter Selg, Georg Sootla, Benjamin Klasche 17.02.2021

Salvestus

ÜTI ja LTI ühine teadusseminar. Merike Sisask, Airi Värnik, Peeter Värnik. Suitsiidiuuringute edendamisest. 02.12.2020

Salvestus

ÜTI teadusseminar. Mika Aaltola. Democratic vulnerability and autocratic meddling. 18.11.2020

Salvestus

ÜTI teadusseminar. György Schöpflin. Democracy, Power and Complexity. 04.11.2020

ÜTI teadusseminar. Lehte Roots. EU law and migration from the legal perspective. 30.09.2020

ÜTI teadusseminar: Peeter Selg. Introducing relational political analysis: political semiotics as a theory and method. 11.03.2020

IET tippkeskuse teadusseminar: Katrin Schwanitz. Partnership dynamics in Central and Eastern Europe. 02.03.2020

ÜTI teadusseminar: Jakub Dostal ja Anita Keri (Ungari).  The economic potential of international students volunteering26.02.2020

ÜTI teadusseminar. Katri-Liis Reimann. The concept of social innovation and living labs. 20.11.2019

ÜTI teadusseminar: Abel Polese. The Scopus Diaries and the (il)logics of academic survival. 16.10.2019

ÜTI teadusseminar: Tšehhi ja Euroopa Liidu suhted 1989-2019: Miks on tšehhid euroskpetilised?  15.05.2019.

ÜTI teadusseminar: Allan Puur rahvastikuarengust Eesti-keskses ja võrdlevas vaates 17.04.2019 (pildigalerii)

ÜTI teadusseminar: poliitikakujundamine - tegevusplaani koostamine või praktiline diskursus 20.03.2019

ÜTI teadusseminar "The Decrease of Universality and Abstractness Thesis in New Human Rights Development" 20.02.2019

ÜTI teadusseminar: Merike Sisask 12.12.2018

ÜTI teadusseminar: Mihkel Kangur 28.11.2018 (pildigalerii)

ÜTI teadusseminar: Marju Lauristin, Triin Vihalemm ja Peeter Selg 14.11.2018

ÜTI teadusseminar: Luule Sakkeus ja Allan Puur 31.10.2018 (pildid)

ÜTI teadusseminar: Alexander Horstmann

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi viiendas teadusseminaris on huvilistel võimalus kuulata humanitaarteaduste instituudi Kagu-Aasia uuringute dotsendi Alexander Horstmanni vaateid rände- ja mobiilsuse uurimisest. Ta tutvustab oma ulatuslikku uurimustööd religiooni rollist põgenikele ja deporteeritutele varjupaiga pakkumisel. Ettekanne ja arutelu on inglise keeles.

"Inside Erasmus: What mobility means for young people and for the EU?".

Ettekande tegi sotsioloogiaprofessor Airi-Alina Allaste. 

Noorte mobiilsus hariduse, koolituse ja muudel eesmärkidel kasvab ülemaailmselt. Euroopas viiakse ellu mitmeid programme, mille eesmärk on kasvatada ühtekuuluvust ja solidaarsust. Vabadus liikuda riigist riiki on üks Euroopa Liidu peamisi väärtusi, mistõttu on Euroopasisese mobiilsuse kvaliteedi tõstmiseks investeeritud miljardeid. Erasmus+ raamistikku võib vaadata kui tudengimobiilsuse platvormi, kuid selle suurim eesmärk on õpetada noortele, mida tähendab olla Euroopa ja maailma kodanik.


Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi kolmandas teadusseminaris arutleb poliitikaanalüüsi professor Peeter Selg Euroopa rändekriisi kui nurjatu probleemi üle.

Viimastel aastatel on rände teema Euroopas saanud märksa enamaks kui lihtsalt Euroopa Liidu siseste ja väliste migrantidevoogude kontrollimise administratiivse võimekuse probleem. Probleem tungib läbi mitmete poliitika valdkondade olles korraga nii humanitaarkriis, geopoliitiline konflikt, julgeolekurisk, potentsiaalne finantskoorem, EL-i liikmesmaade koostöö nurjumine, poliitiline kriis (sh parempopulismi tõus) jne.

Tuginedes oma viimastele töödele seoses „relatsioonilise pöördega“ sotsiaalteaduses, pakub professor Selg välja uurimisagenda relatsioonilisele lähenemisele nii Euroopa rändekriisi laadsete nurjatute probleemide analüüsimiseks kui valitsemiseks.


ÜTI teises teadusseminaris tegi rändeekspert Ave Lauren teeb ettekande teemal "Global citizens and local aliens: the rise of new migrant identities in the age of mobility."

Rahvusvaheline sisseränne ei ole enam väikese grupi indiviidide pärusmaa, see on saanud üle maailma osaks inimeste igapäevaelust. Ühes kvantitatiivsete muutustega kujuneb rahvusvaheline siseränne ka kvalitatiivselt mitmekesisemaks, see kaasab üha ulatuslikumalt erinevaid rahvusi, etnilisi gruppe ja sotsiaalmajanduslikke klasse. Viimastel kümnenditel on need muutused viinud kõrgelt kvalifitseeritud indiviidide mobiilsuseni, mis on uus rahvusvahelise migratsiooni vorm ja saavutab üha suurema olulisuse järjest rohkemates riikides. 

Pildigalerii


Võrdleva poliitika professor ja juhtivteadur Raivo Vetik teeb ettekande teemal 'Relatsioonilise sotsiaalteooria operatsionaliseerimine gruppidevaheliste suhete empiiriliseks uurimiseks,' kus ta tutvustab oma viimaste aastate uurimisprojektide tulemusi ning uusi uurimissuundi.

Teadusseminaride sarjas tutvustatakse instituudi töötajate võtmetähtsusega uurimissuundi ja -tegevusi nii ÜTI enda töötajatele ja tudengitele kui ka kolleegidele teistest instituutidest eesmärgiga edendada nii valdkonnasisest kui ka valdkondadeülest interdistsiplinaarset teaduskoostööd.

2017/2018 aasta hooaja seminaride fookusteema on "rändekriis," ning planeeritavates ettekannetes arutletakse nii migratsiooniga seonduvate poliitiliste, ühiskondlike ja valitsemisega seonduvate probleemide üle kui ka nende uurimisega esile kerkivate teoreetiliste ja metodoloogiliste väljakutsete üle. 

Pildigalerii