seminarid

ÜTI teadusseminaride sarjas tutvustatakse instituudi töötajate võtmetähtsusega uurimissuundi ja -tegevusi nii ÜTI enda töötajatele ja tudengitele kui ka kolleegidele teistest instituutidest eesmärgiga edendada nii valdkonnasisest kui ka valdkondadeülest interdistsiplinaarset teaduskoostööd. Teadusseminare korraldavad nii Interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskus, teaduskeskused (RASI ja EDK), ÜTI teaduskolleegium kui ka akadeemilised suunad ning uurimisrühmad, projektide meeskonnad.

 

IET teadusseminar (T. Lauri, K. Põder) 15.03.2021


SOGOLAS Research Seminar Dr Birgit Poopuu: ‘Impossible People’ in an Impossible Revolution: When Nonviolent and Radical Politics Is Met with Violence03.03.2021


IET avatud seminar: "Madala sündimuse ja pereloome seosed Soomes: põlvkonna vaade" ettekandja: Leen Rahnu 22.02.2021


ÜTI teadusseminar: Peeter Selg, Georg Sootla, Benjamin Klasche 17.02.2021

Salvestus


ÜTI ja LTI ühine teadusseminar. Merike Sisask, Airi Värnik, Peeter Värnik. Suitsiidiuuringute edendamisest. 02.12.2020

Salvestus


ÜTI teadusseminar. Mika Aaltola. Democratic vulnerability and autocratic meddling. 18.11.2020

Salvestus


ÜTI teadusseminar. György Schöpflin. Democracy, Power and Complexity. 04.11.2020


ÜTI teadusseminar. Lehte Roots. EU law and migration from the legal perspective. 30.09.2020


ÜTI teadusseminar: Peeter Selg. Introducing relational political analysis: political semiotics as a theory and method. 11.03.2020


IET tippkeskuse teadusseminar: Katrin Schwanitz. Partnership dynamics in Central and Eastern Europe. 02.03.2020


ÜTI teadusseminar: Jakub Dostal ja Anita Keri (Ungari).  The economic potential of international students volunteering26.02.2020


ÜTI teadusseminar. Katri-Liis Reimann. The concept of social innovation and living labs. 20.11.2019


ÜTI teadusseminar: Abel Polese. The Scopus Diaries and the (il)logics of academic survival. 16.10.2019


 ÜTI teadusseminar: Tšehhi ja Euroopa Liidu suhted 1989-2019: Miks on tšehhid euroskpetilised?  15.05.2019.


ÜTI teadusseminar: Allan Puur rahvastikuarengust Eesti-keskses ja võrdlevas vaates 17.04.2019 (pildigalerii)


ÜTI teadusseminar: poliitikakujundamine - tegevusplaani koostamine või praktiline diskursus 20.03.2019


ÜTI teadusseminar "The Decrease of Universality and Abstractness Thesis in New Human Rights Development" 20.02.2019


ÜTI teadusseminar: Merike Sisask 12.12.2018


ÜTI teadusseminar: Mihkel Kangur 28.11.2018 (pildigalerii)


ÜTI teadusseminar: Marju Lauristin, Triin Vihalemm ja Peeter Selg 14.11.2018


ÜTI teadusseminar: Luule Sakkeus ja Allan Puur 31.10.2018 (pildid)


ÜTI teadusseminar: Alexander Horstmann

Toimus: 25.04.2018, kell 16:00-18:00
Koht: Tallinna Ülikool, A-325

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi viiendas teadusseminaris on huvilistel võimalus kuulata humanitaarteaduste instituudi Kagu-Aasia uuringute dotsendi Alexander Horstmanni vaateid rände- ja mobiilsuse uurimisest. Ta tutvustab oma ulatuslikku uurimustööd religiooni rollist põgenikele ja deporteeritutele varjupaiga pakkumisel. Ettekanne ja arutelu on inglise keeles.


 

"Inside Erasmus: What mobility means for young people and for the EU?".

 

Ettekande tegi sotsioloogiaprofessor Airi-Alina Allaste. 

Noorte mobiilsus hariduse, koolituse ja muudel eesmärkidel kasvab ülemaailmselt. Euroopas viiakse ellu mitmeid programme, mille eesmärk on kasvatada ühtekuuluvust ja solidaarsust. Vabadus liikuda riigist riiki on üks Euroopa Liidu peamisi väärtusi, mistõttu on Euroopasisese mobiilsuse kvaliteedi tõstmiseks investeeritud miljardeid. Erasmus+ raamistikku võib vaadata kui tudengimobiilsuse platvormi, kuid selle suurim eesmärk on õpetada noortele, mida tähendab olla Euroopa ja maailma kodanik.


Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi kolmandas teadusseminaris arutleb poliitikaanalüüsi professor Peeter Selg Euroopa rändekriisi kui nurjatu probleemi üle.

Viimastel aastatel on rände teema Euroopas saanud märksa enamaks kui lihtsalt Euroopa Liidu siseste ja väliste migrantidevoogude kontrollimise administratiivse võimekuse probleem. Probleem tungib läbi mitmete poliitika valdkondade olles korraga nii humanitaarkriis, geopoliitiline konflikt, julgeolekurisk, potentsiaalne finantskoorem, EL-i liikmesmaade koostöö nurjumine, poliitiline kriis (sh parempopulismi tõus) jne.

Tuginedes oma viimastele töödele seoses „relatsioonilise pöördega“ sotsiaalteaduses, pakub professor Selg välja uurimisagenda relatsioonilisele lähenemisele nii Euroopa rändekriisi laadsete nurjatute probleemide analüüsimiseks kui valitsemiseks.


ÜTI teises teadusseminaris tegi rändeekspert Ave Lauren teeb ettekande teemal "Global citizens and local aliens: the rise of new migrant identities in the age of mobility."

Rahvusvaheline sisseränne ei ole enam väikese grupi indiviidide pärusmaa, see on saanud üle maailma osaks inimeste igapäevaelust. Ühes kvantitatiivsete muutustega kujuneb rahvusvaheline siseränne ka kvalitatiivselt mitmekesisemaks, see kaasab üha ulatuslikumalt erinevaid rahvusi, etnilisi gruppe ja sotsiaalmajanduslikke klasse. Viimastel kümnenditel on need muutused viinud kõrgelt kvalifitseeritud indiviidide mobiilsuseni, mis on uus rahvusvahelise migratsiooni vorm ja saavutab üha suurema olulisuse järjest rohkemates riikides. 

Pildigalerii


Võrdleva poliitika professor ja juhtivteadur Raivo Vetik teeb ettekande teemal 'Relatsioonilise sotsiaalteooria operatsionaliseerimine gruppidevaheliste suhete empiiriliseks uurimiseks,' kus ta tutvustab oma viimaste aastate uurimisprojektide tulemusi ning uusi uurimissuundi.

Teadusseminaride sarjas tutvustatakse instituudi töötajate võtmetähtsusega uurimissuundi ja -tegevusi nii ÜTI enda töötajatele ja tudengitele kui ka kolleegidele teistest instituutidest eesmärgiga edendada nii valdkonnasisest kui ka valdkondadeülest interdistsiplinaarset teaduskoostööd.

2017/2018 aasta hooaja seminaride fookusteema on "rändekriis," ning planeeritavates ettekannetes arutletakse nii migratsiooniga seonduvate poliitiliste, ühiskondlike ja valitsemisega seonduvate probleemide üle kui ka nende uurimisega esile kerkivate teoreetiliste ja metodoloogiliste väljakutsete üle. 

Pildigalerii