Eestis reguleerivad teadustööd lisaks teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusele (TAKS) ka hulk teisi seadusi (nt isikuandmete kaitse seadus, loomakaitse seadus, karistuseadustik, inimgeeniuuringute seadus jne). Tulenevalt TAKSist jälgib ja analüüsib Eestis teadusele omaste eetiliste põhimõtete ja heade tavade järgimist Eesti Teadusagentuur (ETAg). Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni programm 2016-2019 sõnastab põhimõtted teaduspublikatsioonide ja teadusinfo juurdepääsu kohta. Antud programm lähtub Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegiast 2014-2020 „Teadmistepõhine Eesti“, mille punkt 2.11 kohaselt tuleb soodustada avatud juurdepääsu (ingl open access) avaliku rahastuse eest saadud uurimistöö tulemustele ja teadusandmetele. Toetada teadusasutuste ja teadusraamatukogude andmekogude täiendamist ning tagada juurdepääs olulisematele teadusandmebaasidele.