Avatud teaduse peamine tunnus on see, et teaduspublikatsioonid on veebis vabalt kättesaadavad ja nende ainsaks kasutamise eelduseks on vajalik internetiühendus. Seega avatud juurdepääsu korral tasu ei küsita ja publikatsioonide taaskasutamisele on seatud võimalikult vähe piiranguid.

Vaata lähemalt

Eestis reguleerivad teadustööd lisaks teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusele (TAKS) ka hulk teisi seadusi (nt isikuandmete kaitse seadus, loomakaitse seadus, karistuseadustik, inimgeeniuuringute seadus jne). Tulenevalt TAKSist jälgib ja analüüsib uurimistoetuse kasutamisel tekkinud teadusliku informatsiooni avalikku kättesaadavust ning teaduseetika põhimõtete ja hea teadustava järgimist uurimistoetuste kasutamisel Eesti Teadusagentuur (ETAG). Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni programm 2016-2019 sõnastab põhimõtted teaduspublikatsioonide ja teadusinfo juurdepääsu kohta. Antud programm lähtub Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegiast 2014-2020 „Teadmistepõhine Eesti“, mille punkt 2.11 kohaselt tuleb soodustada avatud juurdepääsu (ingl: open access) avaliku rahastuse eest saadud uurimistöö tulemustele ja teadusandmetele. Toetada teadusasutuste ja teadusraamatukogude andmekogude täiendamist ning tagada juurdepääs olulisematele teadusandmebaasidele.