Haridusinnovatsiooni keskus

Vastuolu muutuva ühiskonna ning jätkuvalt traditsioonilise kooli- ja õpikorralduse vahel on saanud paljude riikide jaoks tõsiseks pähkliks. Erinevate siltide all – uus haridusparadigma, konstruktivistlik lähenemine, kaasav õppimine, huvitav kool – käib innukas otsimine sooviga leida viise ja võtteid kooli toomiseks 21. sajandisse. Eesti elukestva õppe strateegia pakub välja liikumise muutunud õpikäsituse suunas – "... eesmärk on iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamine kõigil haridustasemetel ja -liikides". Uus õpikäsitus on väljakutse kogu Eesti hariduselule, selle realiseerimisse panustab ka TLÜ haridusinnovatsiooni keskus (HIK). 

Haridusinnovatsiooni keskus on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi arenduskeskus instituudi põhitegevust toetavate tegevuste elluviimiseks nii ülikoolisiseselt kui ka oma tegevusvaldkonnas teenuste pakkumiseks väljapoole. Keskuse eesmärgiks on kaasaegset õpikäsitust toetavate õppemeetodite, õpikorralduse ja koolijuhtimise mudelite väljatöötamine, analüüsimine, hindamine ja levitamine. Keskusel on kollegiaalne nõuandev kogu – HIK-i nõukoda

Keskuse ülesanded:

  • koostöövõrgustike moodustamine teadlaste, tegevõpetajate ja õpetajaks õppijate vahel;
  • õppimist toetava nüüdisaegse õpikeskkonna, sh õppeklasside loomine, haldamine ja arendamine;
  • elukestva õppe alaste teadus- ja arendusprojektide algatamine ja korraldamine;
  • innovatiivsete õppekavade ja moodulite (sh täiendusõpe) väljatöötamine ja arendamine;
  • tänapäevase õppemetoodika (sh õppematerjalid, tehnoloogiad, õppevormid) arendamine ja kasutusse võtmine;
  • tegevõpetajate, ainedidaktika õppejõudude ja üliõpilaste nõustamine ning koolituste väljatöötamine;
  • välisõppejõudude, -teadlaste ja -doktorantide kaasamine keskuse tegevustesse;
  • õpetaja kutseidentiteedi ja positiivse maine süstemaatiline kujundamine.
Haridusinnovatsioonikeskuse põhimäärus

Võta meiega ühendust!

Haridusinnovatsiooni keskus koos õppeklassidega asub TLÜ Terra maja IV korrusel.

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6199 859

E-posthik@tlu.ee