Haridusinnovatsiooni keskus

Eesti elukestva õppe strateegia pakub välja liikumise muutunud õpikäsituse suunas – "... eesmärk on iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamine kõigil haridustasemetel ja -liikides". Uus õpikäsitus on väljakutse kogu Eesti hariduselule, selle realiseerimisse panustab ka TLÜ haridusinnovatsiooni keskus (HIK). 

Keskuse ülesanded:

  • koostöövõrgustike moodustamine teadlaste, tegevõpetajate ja õpetajaks õppijate vahel;
  • õppimist toetava nüüdisaegse õpikeskkonna, sh õppeklasside loomine, haldamine ja arendamine;
  • elukestva õppe alaste teadus- ja arendusprojektide algatamine ja korraldamine;
  • innovatiivsete õppekavade ja moodulite (sh täiendusõpe) väljatöötamine ja arendamine;
  • tänapäevase õppemetoodika (sh õppematerjalid, tehnoloogiad, õppevormid) arendamine ja kasutusse võtmine;
  • tegevõpetajate, ainedidaktika õppejõudude ja üliõpilaste nõustamine ning koolituste väljatöötamine;
  • välisõppejõudude, -teadlaste ja -doktorantide kaasamine keskuse tegevustesse;
  • õpetaja kutseidentiteedi ja positiivse maine süstemaatiline kujundamine.

Võta meiega ühendust!

Haridusinnovatsiooni keskus koos õppeklassidega asub TLÜ Terra maja IV korrusel.

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

E-posthik@tlu.ee