Lähtuvalt ülikooli ajaloolisest rollist õpetajahariduse keskusena vastutame Eesti haridusuuenduse eestvedamise ja teoreetilise mõtte arendamise eest.  

Meie tegevuses on olulisel kohal tänapäevast õpikultuuri soosiva hariduspoliitika toetamine. Paneme suurt rõhku õppijakesksusele ja valdkondade ülesele lähenemisele, mis põhineb teadusuuringutel, arendustegevusel, kaasaval hariduspoliitikal, koostööl ja dialoogil haridusvaldkonna partneritega.

TLÜ haridusuuenduse tippkeskus

Haridusuuenduse fookusvaldkonnas tegutseb  TLÜ haridusuuenduse tippkeskus (HUT), mis aitab nii koolidel, ülikoolidel kui ka organisatsioonidel teha haridusuuenduses tõenduspõhiseid otsuseid.

Tippkeskuses tegutsevad teadlased kolmest Tallinna Ülikooli instituudist - haridusteaduste, digitehnoloogiate ning loodus- ja terviseteaduste instituudist. Koos kujundavad oma ala eksperdid haridusuuringutele ainulaadset ja interdistsiplinaarset lähenemisviisi.

Tallinna Ülikoolis tegutsevad fookusvaldkonna teadus- ja arenduskeskused: 

Haridusinnovatsiooni keskus (HIK) on haridusteaduste instituudi arenduskeskus, mille eesmärgiks on hariduse valdkonna arengueesmärkide saavutamist ja uurimistulemuste levitamist toetavate haridusuuenduslike arenguprogrammide, koolituste, teenuste ja muude formaatide väljatöötamine läbiviimine, analüüsimine ja levitamine koostöös ülikooli teadus- ja arendusrühmadega. HIK on partneriks hariduse valdkonna asutustele ja isikutele ning koostöökoht ülikoolisiseselt.

Haridustehnoloogia keskus uurib tehnoloogia arengut, omaksvõttu ja kasutamist ühiskonnas. Eriti keskendutakse keskuses tehnoloogia kasutamisele hariduses (sh õpikeskkonnad, digipädevused), infokeskkondades ja raamatukogudes (sh teadmusjuhtimine, digikirjaoskus) ning erinevates majandusharudes (sh IKT, tervishoid, ehitus). 

Suuremad projektid haridusuuenduse fookusvaldkonnas: 

Projekti CEITER ehk "Piireületav haridusuuendus tehnoloogiapõhiste teadusuuringute toel" põhifookuses on tõenduspõhise haridusinnovatsiooni teostamine, järgmise põlvkonna digitaalsete õpikeskkondade, -vahendite ja meetodite loomine, õpianalüütika ja haridusele suunatud teadustöö edendamine. Projekti eestvedaja on haridusteaduste instituut ja professor Tobias Ley

Projekti ENLIVEN ehk "Edendades elukestvat õpet ärksama ja kaasavama Euroopa heaks" käigus töötatakse välja elukestva õppe valdkonna poliitiliste debattide, poliitikakujundamise ja poliitikahindamise toetamise mudel. Projekti eestvedaja on ühiskonnateaduste instituut ja professor Ellu Saar

Projekti EduMap ehk "Täiskasvanuharidus kui vahend aktiivseks kaasavaks kodakondluseks" eesmärk on luua võimalused aktiivse kaasava Euroopa kodakondluse mõjutamiseks täiskasvanuhariduse kaudu. Projekti eestvedaja on digitehnoloogiate instituut ja haridustehnoloogia vanemteadur Kai Pata.

Vaata ka teisi Tallinna Ülikooli teadusprojekte