Teadus- ja arenduskeskused

Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus (AAK) viib läbi uuringuid ajaloo, arheoloogia, kunstiajaloo, etnoloogia ja keskkonnaajaloo vallas. Tegeletakse ka nende distsipliinide endi ajalooga ning mäluajaloo-uuringutega.

Eesti demograafia keskus koondab TLÜ rahvastikuteadlasi. Keskus tegeleb Eesti rahvastikuarengu alusuuringute ning Eesti demograafilise asendi analüüsilise seirega, arendab rahvastikuteaduse andmealuseid koostöös riigi andmekorraldust haldavate institutsioonidega ning levitab rahvastikuteaduslikke põhiteadmisi.

Haridustehnoloogia keskus uurib tehnoloogia arengut, kasutamist ja sellega kohanemist ühiskonnas. Eriti keskendutakse keskuses tehnoloogia kasutamisele hariduses (sh õpikeskkonnad, digipädevused), infokeskkondades ja raamatukogudes (sh teadmusjuhtimine, digikirjaoskus) ning erinevates majandusharudes (sh IKT, tervishoid, ehitus).

Maastiku ja kultuuri keskus ühendab inimgeograafe, ökolooge, folkloriste, etnolooge ja antropolooge, kes uurivad ühiskonnas toimuvaid muutusi ja kultuuriilminguid maastikes. Keskne teema on ruumilised inimeste ja looduskeskkonna vahleised suhted ja nende avaldumise vormid - nii füüsilises keskkonnas kui selle kuvandites (piltidel, tekstides, kaartidel).

Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuses (RASI) on kolm uurimisrühma, kes osalevad arvukates Eesti-sisestes ja rahvusvahelistes teadusprojektides. TLÜ RASI uurimisteemad hõlmavad ühiskondliku ebavõrdsuse (või ka kihistumise) erinevaid tahke – sugu, rahvus, vanus, põlvkond, haridus, ametipositsioon. Ühiskondlikud probleemid on väga mitmekesise tagamaaga olles mõjutatud paljudest institutsioonidest samaaegselt, seetõttu on RASI töösse kaasatud erinevate valdkondade asjatundjad: majandusteadlasi, sotsiolooge, kasvatusteadlasi, poliitikateadlasi.

Ökoloogia keskus on TLÜ teadus- ja arendusüksus, mille põhitegevus on loodusteaduslikud alusuuringud loodusteaduste ja tehnika ning bio- ja keskkonnateaduste valdkondades, mille uuringutulemusi juurutatakse teadus-arendusprojektides.

Kompetentsikeskus

Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus (TERE KK) tegutseb ravimuda-mudaravi ja liikumis-tegevusvõime valdkonnas. TERE KK on partner erasektorile uute tõenduspõhiste toodete ja teenuste arendamisel.

Arenduskeskused

BFM tehnika- ja tootmiskeskus on varustatud kaasaegse video- ja helitehnikaga ning pakub lisaks kooli üliõpilaste ja õppejõudude teenindamisele ka erinevaid professionaalseid teenuseid. Hoones on lisaks Eesti esimesele 4K kinosaalile ja auditooriumitele kaasaegne tootmiskompleks filmipaviljoni, telestuudio, helistuudio ja montaažiruumidega. Lisaks ruumide rendile tegeleb tehnika- ja tootmiskeskus ka kaamera-, heli- ja valgustehnika rendi ning tootmisteenuste pakkumisega.

Haridusinnovatsiooni keskus (HIK) toetab uue õpikäsituse juurutamist Eesti koolides. Keskus koondab maailma parimad kogemused ja Eesti õpetamisalase oskusteabe ning viib läbi õpikäsituse alaseid uuringuid ja analüüse. HIKis luuakse ja arendatakse interdistsiplinaarseid õpistsenaariume, metoodikaid, õpistrateegiaid ja õpiprojekte, samuti muutunud õpikäsitusel põhinevaid koolijuhtimise mudeleid.

Teadusvõrgustikud

Keskaja keskus on Tallinna Ülikooli Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse teadusvõrgustik, mis ühendab Euroopa keskaja uurimisega tegelevaid teadlasi Eestis.

Keskkonnajaloo keskus on Tallinna Ülikooli Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse teadusvõrgustik, mis edendab keskkonnajaloo uurijate tegevust Eestis.