Avatud teadusandmed (ingl: open research data) on teadlaste, uurimisrühmade, uurimisasutuste poolt loodud ja teadustöös kasutatavad andmed, mis on tehtud elektrooniliselt vabalt kättesaadavaks ja taaskasutatavaks. Sõltuvalt teadusalast, võivad teadusandmed olla eri tüüpi ja vormi. Hästi organiseeritud, dokumenteeritud, säilitatud ja jagatavad andmed on väärtuslikud nii teadlastele kui ühiskonnale laiemalt. Teadusandmed kui sellised ei ole täna riiklikul tasandil reguleeritud, kuid üldiselt reguleerib andmete kasutamist nt avaliku teabe seadus, autoriõiguse seadus jm. Teadusandmete repositooriumid ehk andmehoidlad on digitaalsed arhiivid teadusandmete ja nende metaandmete säilitamiseks ning kättesaadavaks tegemiseks. Eestis on mõned valdkondlikud andmehoidlad, kuid Eestis puuduvad kesksed riiklikud teadusandmete repositooriumid.

Teadusandmete haldamise all mõistetakse andmete organiseerimist, dokumenteerimist, säilitamist ja arhiveerimist, et tagada teadusandmetele juurdepääs ja nende taaskasutus. Huvilistele, kes soovivad teadusandmete haldamisega põhjalikult tutvuda saavad seda teha kahe ülikooli raamatukogu koostatud juhendi „Teadusandmete haldamine“ abil.

TLÜ teadlane:

loe enam siseveebist