Avatud teadusandmed (ingl open research data) on teadlaste, uurimisrühmade, uurimisasutuste poolt loodud ja teadustöös kasutatavad andmed, mis on tehtud elektrooniliselt vabalt kättesaadavaks ja taaskasutatavaks. Sõltuvalt teadusalast, võivad teadusandmed olla eri tüüpi ja vormi. Hästi organiseeritud, dokumenteeritud, säilitatud ja jagatavad andmed on väärtuslikud nii teadlastele kui ühiskonnale laiemalt. Teadusandmed kui sellised ei ole täna riiklikul tasandil reguleeritud, kuid üldiselt reguleerib andmete kasutamist nt avaliku teave seadus, autoriõiguse seadus jm. Teadusandmete repositooriumid e andmehoidlad on digitaalsed arhiivid teadusandmete ja nende metaandmete säilitamiseks ning kättesaadavaks tegemiseks. Eestis on mõned valdkondlikud andmehoidlad, kuid Eestis puuduvad kesksed riiklikud teadusandmete repositooriumid.

Eestis reguleerivad teadustööd lisaks teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusele (TAKS) ka hulk teisi seadusi (nt isikuandmete kaitse seadus, loomakaitse seadus, karistuseadustik, inimgeeniuuringute seadus jne). Tulenevalt TAKSist jälgib ja analüüsib Eestis teadusele omaste eetiliste põhimõtete ja heade tavade järgimist Eesti Teadusagentuur (ETAg). Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni programm 2016-2019 sõnastab põhimõtted teaduspublikatsioonide ja teadusinfo juurdepääsu kohta. Antud programm lähtub Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegiast 2014-2020 „Teadmistepõhine Eesti“, mille punkt 2.11 kohaselt tuleb soodustada avatud juurdepääsu (ingl open access) avaliku rahastuse eest saadud uurimistöö tulemustele ja teadusandmetele. Toetada teadusasutuste ja teadusraamatukogude andmekogude täiendamist ning tagada juurdepääs olulisematele teadusandmebaasidele.

Teadusandmete haldamise all mõistetakse andmete organiseerimist, dokumenteerimist, säilitamist ja arhiveerimist, et tagada teadusandmetele juurdepääs ja  nende taaskasutus. Huvilistele, kes soovivad teadusandmete haldamisega põhjalikult tutvuda pakub Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu juhendit ja koolitust „Teadusandmete haldamine“.

TLÜ teadlane: loe enam siit.

Last updated 12.06.2018 kell 13:43