Me panustame tervet elulaadi ja jätkusuutlikku mõtteviisi väärtustavate hoiakute kujundamisse Eesti ühiskonnas, mis aitavad vähendada koormust loodusele, survet sotsiaalsfäärile ja tervishoiusektorile.

 

Käitumis- ja neuroteaduste tippkeskus

Terve ja jätkusuutliku eluviisi fookusvaldkonnas tegutseb  TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskus (KNT), mis ühendab kõrgetasemelisi loodus-, käitumis- ja sotsiaalteaduste uurimisprojekte ning loob nende baasil uued interdistsiplinaarsed uurimisteemad. Need hõlmavad erinevate erialade uurimisgruppe ja teadusalast kompetentsi.

Tippkeskuses on välja kujunenud kaks suuremat suunda, millest ühes on ülekaalus neuroteadused ja teises käitumisteadused. Käitumis- ja neuroteaduste tippkeskuse arengut aitavad suunata rahvusvaheliselt tuntud eksperdid molekulaarpsühhiaatria ja käitumisteaduste,  psühholoogia, biokeemia ja biomeditsiini valdkondadest.

Tallinna Ülikoolis tegutsevad fookusvaldkonna teadus- ja arenduskeskused: 

Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus (TERE KK) tegeleb ravimuda-mudaravi ja liikumis-tegevusvõime valdkonnas. TERE KK on partner erasektorile uute tõenduspõhiste toodete ja teenuste arendamisel. 

Ökoloogia keskus on TLÜ teadus- ja arendusüksus, mille põhitegevus on loodusteaduslikud alusuuringud loodusteaduste ja tehnika ning bio- ja keskkonnateaduste valdkondades, mille uuringutulemusi juurutatakse teadus-arendusprojektides. 

Suuremad projektid terve ja jätkusuutliku eluviisi fookusvaldkonnas:

Projekti "Tervisedenduse valdkonna õppekavade uuendamine Lääne-Eesti ja Helsingi-Uusimaa regioonis" raames tehakse koostööd Metropolia Rakendusteaduste Kõrgkooli ja Haapsalu Kutsehariduskeskusega, et uuendada tervisedenduse valdkonna õppekavasid Lääne-Eesti ja Helsingi-Uusimaa regioonis. Projekti eestvedaja on TLÜ Haapsalu kolledž ja selle direktor Heli Kaldas

Projekti "Põhja-Euroopa madaliku soode taastamine vähendab CO2 emissiooni" eesmärk on Lõuna- ja Ida- Baltikumi regioonis (Põhja-Euroopa madalik) degradeerunud soode taastamisega ja tingimuste loomisega süsiniku sidumiseks (sh. maakasutuse uute vormide loomisega degradeerunud soodes) vähendada CO2 emissiooni. Selles osalevad Saksamaa (juhtpartner), Läti, Leedu, Poola ja Eesti. Tallinna Ülikoolis on projekti eestvedaja loodus- ja terviseteaduste instituut ja projektijuht Mati Ilomets

Vaata ka teisi Tallinna Ülikooli teadusprojekte