Haridusuuendus

Kogu maailma haridussektor seisab muutuste ees. Meie kohandame õppimist ja õpetamist 21. sajandi oludega: muutuva tööturu, kiirelt uueneva infokeskkonna ja ühiskonnaga, mis ootab igaühelt enam subjektsust ja loomingulisust.

Digi- ja meediakultuur

Digimeedia on kujunenud inimeste hoiakuid, käitumist ning terveid ühiskondlikke protsesse enim mõjutavaks majandusharuks. Oleme eestvedajad digitaalse kirjaoskuse edendamisel, inimese ja arvuti interaktsiooni mõjude uurimisel ning digididaktika ja digiõppevara arendamisel.

Kultuurilised kompetentsid

Üleilmastumise tingimustes oleme Eestis üha enam avatud kultuurilistele, poliitilistele ja majanduslikele mõjudele. Me aitame kujundada Eestist keeli, kultuure ja loovust väärtustava ühiskonna, luua võimalused eesti kultuuriruumi arenguks uutes tingimustes ja iga ühiskonnaliikme osalemiseks kultuuris.

Terve ja jätkusuutlik eluviis

Ühiskonna areng ja vananeva elanikkonna heaolu sõltub üha rohkem oskusest elada oma tervist ja keskkonda hoides. Toetame terviseteadlikku ning jätkusuutlikku käitumist haridussüsteemis, töökohtadel ja kogukonnas aidates välja töötada tõenduspõhiseid eluviisi- ja keskkonnakorralduslikke soovitusi.

Ühiskond ja avatud valitsemine

Nüüdisaegset ühiskonda iseloomustab kasvav määramatus, fragmentaarsus ja vastastiksõltuvus, muutustega toimetulek eeldab valitsemise, institutsioonide ja õigussüsteemi uuenemist. Me pakume teaduspõhiseid ja innovaatilisi lahendusi avalikule teenistusele, poliitikutele, õiguspraktikutele ja vabaühendustele.