Tallinna Ülikoolis arendame välja ühiskonna arengut mõtestavad uued interdistsiplinaarsed ja probleemikesksed uurimissuunad ning uuendame neid toetavaid uurimismetodoloogiad. Me toetame avatud valitsemise praktikate juurdumist kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil.

Interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskus (IET)

Avatud ühiskonna ja valitsemise fookusvaldkonnas tegutseb TLÜ interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskus (IET), mis lõimib erinevaid teadussuundi ning toetab sotsioloogide, demograafide ja riigiteadlaste koostööd. Tippkeskuses viiakse läbi kõrgetasemelisi eluteede uurimist hõlmavaid teadusprojekte.

Tippkeskuse teadustöös on eriline rõhk põlvkondade ja sotsiaalsete rühmade eluteede kujunemisel ning nende paigutamisel institutsionaalsesse ja sotsiaalsesse konteksti. Tippkeskuse teadustöö keskendub nii erinevatele elutee etappidele kui ka eluvaldkondadele.

Tallinna Ülikoolis tegutsevad fookusvaldkonna teadus- ja arenduskeskused:

Eesti demograafia keskus koondab TLÜ rahvastikuteadlasi. Keskus tegeleb Eesti rahvastikuarengu alusuuringute ning Eesti demograafilise asendi analüüsilise seirega, arendab rahvastikuteaduse andmealuseid koostöös riigi andmekorraldust haldavate institutsioonidega ning levitab rahvastikuteaduslikke põhiteadmisi. 

Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuses (RASI) on kolm uurimisrühma, kes osalevad arvukates Eesti-sisestes ja rahvusvahelistes teadusprojektides. TLÜ RASI uurimisteemad hõlmavad ühiskondliku ebavõrdsuse (või ka kihistumise) erinevaid tahke – sugu, rahvus, vanus, põlvkond, haridus, ametipositsioon. Ühiskondlikud probleemid on väga mitmekesise tagamaaga olles mõjutatud paljudest institutsioonidest samaaegselt, seetõttu on RASI töösse kaasatud erinevate valdkondade asjatundjad: majandusteadlasi, sotsiolooge, kasvatusteadlasi, poliitikateadlasi.

Suuremad projektid ühiskonna ja avatud valitsemise fookusvaldkonnas:

Projekt "Tensions - Postsovetlikud pinged: alustavate teadlaste koolitusprogramm postsovetlike olude teemal" pakub maailmatasemel doktoriõppe programmi ja keskendub erinevatele postsovetlikele teemavaldkondadele, eriti postsovetlikele pingetele. Projekti eestvedaja on ühiskonnateaduste instituut ja vanemteadur Abel Polese

Projekt "Ühine teenuseinnovatsioon Euroopas" panustab ühisele avalike teenuste arendamisele läbi demokraatlike dimensioonide ja sotsiaalse kaasatuse, ühendades koostööle erinevad kodanike grupid ja huvipoolte esindajad. Projekti eestvedaja on ühiskonnateaduste instituut ja projektijuht Zsolt Bugarszki

Projekti ENLIVEN ehk "Edendades elukestvat õpet ärksama ja kaasavama Euroopa heaks" käigus töötatakse välja elukestva õppe valdkonna poliitiliste debattide, poliitikakujundamise ja poliitikahindamise toetamise mudel. Projekti eestvedaja on ühiskonnateaduste instituut ja professor Ellu Saar.

Projekt "Inimõigused - tõstame ühiselt akadeemilist tipptaset" laiendab otsustavalt inimõiguste maailmatasemel uurimispiirkonda Euroopas. Tallinna Ülikooli õiguse suund arendab välja inimõiguste tipptasemel uurimissuutlikkuse ning lülitub rahvusvahelistesse ning regionaalsetesse teavitusvõrgustikesse konkreetsete tegevuste kaudu väljapaistvas konsortsiumis. Projekti eestvedaja on ühiskonnateaduste instituut ja professor Mart Susi.

Projekti "Kaasava integratsioonikonteksti poliitilised ja sotsiaal-psühholoogilised determinandid ning nende vastastikused seosed" peamised tulemused väljenduvad nii teoreetilises kui ka metodoloogilises innovatsioonis ning empiirilistes tulemustes. Akadeemiline lisaväärtus seisneb selles, et me pakkusime välja innovaatilise teoreetilise akulturatsiooni mudeli, mis põhineb ühelt poole John Berry sotsiaal-psühholoogilisele teooriale ning teiselt poolt Pierre Bourdieu sotsioloogilisele väljateooriale. Projekti eestvedaja on ühiskonnateaduste instituut ja professor Raivo Vetik

Projekti EduMap ehk "Täiskasvanuharidus kui vahend aktiivseks kaasavaks kodakondluseks" eesmärk on luua võimalused aktiivse kaasava Euroopa kodakondluse mõjutamiseks täiskasvanuhariduse kaudu. Projekti eestvedaja on digitehnoloogiate instituut ja haridustehnoloogia vanemteadur Kai Pata

Vaata ka teisi Tallinna Ülikooli teadusprojekte