Tallinna Ülikoolis arendame välja ühiskonna arengut mõtestavad uued interdistsiplinaarsed ja probleemikesksed uurimissuunad ning uuendame neid toetavaid uurimismetodoloogiad. Me toetame avatud valitsemise praktikate juurdumist kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil.

Interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskus (IET)

Avatud ühiskonna ja valitsemise fookusvaldkonnas tegutseb TLÜ interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskus (IET), mis lõimib erinevaid teadussuundi ning toetab sotsioloogide, demograafide ja riigiteadlaste koostööd. Tippkeskuses viiakse läbi kõrgetasemelisi eluteede uurimist hõlmavaid teadusprojekte.

Tippkeskuse teadustöös on eriline rõhk põlvkondade ja sotsiaalsete rühmade eluteede kujunemisel ning nende paigutamisel institutsionaalsesse ja sotsiaalsesse konteksti. Tippkeskuse teadustöö keskendub nii erinevatele elutee etappidele kui ka eluvaldkondadele.

Tallinna Ülikoolis tegutsevad fookusvaldkonna teadus- ja arenduskeskused:

Eesti demograafia keskus koondab TLÜ rahvastikuteadlasi. Keskus tegeleb Eesti rahvastikuarengu alusuuringute ning Eesti demograafilise asendi analüüsilise seirega, arendab rahvastikuteaduse andmealuseid koostöös riigi andmekorraldust haldavate institutsioonidega ning levitab rahvastikuteaduslikke põhiteadmisi. 

Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuses (RASI) on kolm uurimisrühma, kes osalevad arvukates Eesti-sisestes ja rahvusvahelistes teadusprojektides. TLÜ RASI uurimisteemad hõlmavad ühiskondliku ebavõrdsuse (või ka kihistumise) erinevaid tahke – sugu, rahvus, vanus, põlvkond, haridus, ametipositsioon. Ühiskondlikud probleemid on väga mitmekesise tagamaaga olles mõjutatud paljudest institutsioonidest samaaegselt, seetõttu on RASI töösse kaasatud erinevate valdkondade asjatundjad: majandusteadlasi, sotsiolooge, kasvatusteadlasi, poliitikateadlasi.