Need lähtuvad väga erinevatest ühiskondadest, nende ajaloolisest arengust ja traditsioonidest. Toimetulek avatud multikultuurilises maailmas on väikestele kultuuridele eriti oluline väljakutse. See on üks põhjuseid, miks peame vajalikuks kõigi oma töötajate ja üliõpilaste kultuurilise kompetentsi arengut.

Me lõimime teadmised eri maade keeltest ja kultuuridest ning kultuuriteadusest üheks interdistsiplinaarseks tervikuks.

TLÜ kultuuridevaheliste uuringute tippkeskus

Kultuuriliste kompetentside fookusvaldkonnas tegutseb TLÜ kultuuridevaheliste uuringute tippkeskus (KUT), mis panustab Eesti kultuuri paremasse enesemõistmisse ja dialoogi võõraste kultuuridega. Selleks pakub tippkeskus võimalust uurida kultuuri toimemehhanisme.

Tippkeskus toetab kõrgetasemeliste interdistsiplinaarsete teadusprojektide algatamist ja läbiviimist, mis keskenduvad kultuuridevahelise kommunikatsiooni, kultuuriülekande ja -kontaktide ning kultuurist sõltuvate tähendusloome protsesside analüüsimisele.

Tallinna Ülikoolis tegutsevad fookusvaldkonna teadus- ja arenduskeskused:  

Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus (AAK) viib läbi uuringuid ajaloo, arheoloogia, kunstiajaloo, etnoloogia ja keskkonnaajaloo vallas. Tegeletakse ka nende distsipliinide endi ajalooga ning mäluajaloo-uuringutega. 

Maastiku ja kultuuri keskus ühendab inimgeograafe, ökolooge, folkloriste, etnolooge ja antropolooge, kes uurivad ühiskonnas toimuvaid muutusi ja kultuuriilminguid maastikes. Keskne teema on ruumilised inimeste ja looduskeskkonna vahleised suhted ja nende avaldumise vormid - nii füüsilises keskkonnas kui selle kuvandites (piltidel, tekstides, kaartidel). 

Suuremad projektid kultuuriliste kompetentside fookusvaldkonnas:

"Kultuuriandmete analüüs" (Cultural Data Analytics, CUDAN) on interdistsiplinaarne digikultuuri uuringute projekt, mille keskmes on kultuurilised suurandmed, nende analüüs ja vastutustundlik kasutamine. Projekti juhib meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus.

Projekt "Aeg ja kriis: Anti-historism maailmasõdade vahelisel perioodil ja selle mõjud Euroopa mõtteloos" uurib eurooplaste progressiusku ja võrdleb seda tegelikkusega, mis üldiselt valitseva narratiiviga üks ühele kokku ei lähe. Projekti juhib vanemteadur Liisi Keedus

"Salme sündmus: kaks eelviikingiaegset laeva-massihauda Saaremaal, Eestis" on TLÜ arheoloogia teaduskogu nelja-aastase teadusprojekt, mille eesmärk on 2008 ja 2010–2012 Salme alevikust Saaremaal avastatud kahe Vendeli perioodi lõpust (ca 750 AD) pärineva laevmatuse rikkaliku esemelise materjali ja hästi säilinud inim- ja loomaluude uurimine tänapäevaste meetoditega. Projekti juhib vanemteadur Jüri Peets

Vaata ka teisi Tallinna Ülikooli teadusprojekte