Ühisprojekt MEDITiga

TLÜ Meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskus MEDIT

2015. aastal loodud MEDITi eesmärk on interdistsiplinaarsete loome- ja teadusprojektide algatamine ja teostamine, mis hõlmavad ühelt poolt digitaalsete meedia- ja kommunikatsioonivahenditega kaasnevate kultuurimuutuste ja innovatsiooniprotsesside uurimist, kombineerides selleks ennekõike humanitaarteaduslikke ja majandusteaduslike perspektiive. Teiselt poolt on eesmärgiks kogutavate teadmiste rakendamine uute digitaalsete meediavormide ja innovatiivsete väljendusvormide loomiseks. MEDITi aluseks on eeldus, et kaasaegse kultuurimuutuse mõtestamiseks ja selles loovalt osalemiseks on vajalik kultuurilist, majanduslikku ja tehnoloogilist arengudünaamikat käsitleda ühtses süsteemis, kaasates nii vastavaid teadusdistsipliine kui ka loovpraktikaid.

MEDITi töö jaguneb nelja suuna vahel, neist kolm on uurimuslikku laadi ning üks eskperimentaalsele loome- ja arendustööle keskenduv. Kõik neli suunda on tihedalt seotud ning loometöö suund on kõiki ülejäänuid horisontaalselt ühendav.

MEDITi töö on interdistsiplinaarne – kuigi töösuunad on jaotatud osaliselt distsiplinaarsetel alustel, saavad uurimisteemade valikud olema koordineeritud – paralleelselt tegeletakse erinevatest distsiplinaarsetest nurkadest sarnaste teemadega (näiteks digipärand või videomängud), enamik uusi projekte kaasab liikmeid kõigist uurimisuundadest ning teadurid rakendatakse ka loovprojekte nõustama.

MEDITi nõukogu:

Digihumanitaaria uurimisgrupp

Digihumanitaaria suund hõlmab nii suurte kultuuriaineliste andmebaaside või kaasaegse meediakasutuse “suurandmete” analüüsimiseks, kuid ka humanitaarteaduslikku lähenemist digitaalsete kultuuritekstide või -artefaktide analüüsile. See tähendab, et üheltpoolt uuritakse näiteks digiteeritud (audiovisuaalse) kultuuripärandi andmemassiive uute kvantitatiivsete meetoditega, teisalt aga ka ristmeedia narratiivide  või videomängutüüpide iseärasusi ning kolmandalt poolt hakatakse neid ka kombineerima – uuritakse mitte ainult andmebaaside struktureerituse mõju narratiividele vaid jõutakse ka uutlaadi narratiivsete tehnikate arendamiseni, andes nõnda sisendit MEDITi loovsuuna tegevusse. 

Audiovisuaalkultuuri uurimisgrupp

Audiovisuaalkultuuri uuringute suuna raames on käivitamisel uuringute programm, mis oleks Balti regioonis ainulaadne. Eesti audiovisuaakultuuri kujunemist vaadeldakse regionaalses võtmes, paralleelselt ja põimununa nii Ida-Euroopa kui ka Põhjamaade pildimaastike ja tootmisprotsessidega. Lisaks uuritakse audiovisuaalkultuuri arengut ka meediumite vaheliste piiriületuste kontekstis ehk pööratakse olulist tähelepanu intertekstuaalsusele  ja intersemiootilistele tõlgetele erinevate kunstivaldkondade vahel eri ajastutel – näiteks kirjanduse ja filmi, kujutava kunsti ja filmi või muusika ja filmi vahel. Kriitilise tähelepanu all on ka audiovisuaalkultuuri tootmis- ja tarbimismehhanismide analüüs, sidudes audiovisuaalse vormi- ja narratiivse süsteemi ühiskondlike, poliitiliste ja majanduslike pingeväljadega.

Digitaalse loomemajanduse uurimisgrupp

Digitaalse loomemajanduse ja innovatsiooniuuringute suund. Mängu- ja audiovisuaaltööstus on maailmas käivete ja tululikkuse poolest juhtiv loomemajanduse valdkond. Audiovisuaalkultuuri areng on üheltpoolt tugevalt mõjutatud üleilmsest turudünaamikast, teisalt motiveerib see ise tehnoloogilist innovatsiooni – tarbijate huvi mängude ning teiste meediatoodete vastu suunab IKT sektori investeeringuid ja innovatsiooniprotsesse. Sestap on MEDITi suundade seas ka digitaalse meedia ja kultuuri majandus-teaduslikud uuringud. Esimestel aastatel on uurimisgrupi fookuses näiteks järgmised alateemad:

1) innovatsiooniprotsesside uurimine meedia- ja loomemajanduses digiajastul; 
2) väikeriikide meedia- ja loomemajandusturgude eripärad; 
3) digipärandiga seonduvad innovatsioonivõimalused, ettevõtluspraktikad ning meediaturgude operatsioonid; 
4) loomevaldkondade ristinnovatsioonid; 
5) regulatiivse keskkonna areng ning selle mõju loov- ja meediaettevõtlusele. 

MEDITi uudiskiri

Tallinna Ülikooli loome- ja teadustöö tegemistega kursis olekuks kutsume huvilisi liituma MEDITi uudiskirja saajate nimekirjaga. Uudiskirja saadame välja kaks korda aastas (juunis ja detsembris).

Liitu MEDITi uudiskirjaga

 

 

Kontakt

Meelis Sirendi

BFMi teaduskorralduse juht

aadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn