Tallinna Ülikooli üliõpilaste 2017/2018. õppeaasta teadustööde konkursi tulemused

 

Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde üleülikooliline konkurss korraldatakse igal aastal eesmärgiga väärtustada ja ergutada üliõpilaste teadustegevust ning avaldada tunnustust väljapaistvaid teadustulemusi saavutanud üliõpilastele ja nende juhendajatele.

 

2017/2018. õppeaasta parimad bakalaureuse- ja magistritööd ning teaduspublikatsioonid valiti viies fookusvaldkonnas: haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis, ühiskond ja avatud valitsemine. Doktoritöid hinnati kolmes valdkonnas: loodus- ja täppisteadused, sotsiaalteadused ja humanitaarteadused.

 

Konkursile esitati kokku 80 tööd.  Neid hindasid valdkondade põhiselt moodustatud alakomisjonid.

Kultuuriliste kompetentside valdkonna alakomisjoni kuulusid vanemteadur Tarmo Pikner, dotsent Mari Uusküla, lektor Mare Oja, lektor Maret Nukke, lektor Paul Rüsse;

ühiskonna ja avatud valitsemise valdkonna alakomisjoni kuulusid professor Erik Terk, vanemteadur Lauri Leppik, dotsent Marju Medar;

terve ja jätkusuutliku eluviisi valdkonna alakomisjoni kuulusid külalisprofessor ja vanemteadur Tiiu Koff, lektor Boriss Bazanov, projektijuht Avo-Rein Tereping;

haridusuuenduse valdkonna alakomisjoni kuulusid professor Larissa Jõgi, teadur ja lektor Maria Erss, külalislektor Kadi Lukanenok;

digi- ja meediakultuuri valdkonna alakomisjoni kuuludsid professor Mart Abel, dotsent Kai Pata, teadur ja külalislektor Andres Kõnno.

 

Doktoritööde kategoorias jagati auhinnalised kohad järgmiselt:

 

 • Loodus- ja täppisteaduste valdkond

Marko Vainu "Groundwater-surface Water Interactions in Closed-basin Lakes: the Example from Kurtna Lake District in Estonia". Juhendaja: vanemteadur Jaanus Terasmaa

 • Sotsiaalteaduste valdkond

Lauraliisa Mark "Depressive Feelings and Suicidal Ideation Among Estonian Adolescents and Associations with Selected Risk Behaviours". Juhendajad: professor Airi Värnik, professor Merike Sisask

 • Humanitaarteaduste valdkond 

Ergo Naab "Ülendamismotiiv ja eshatoloogia presentne aspekt Corpus Paulinum'is: religioonilooline ja kultuuriteoreetiline käsitlus". Juhendajad: dotsent Jaan Lahe, professor Randar Tasmuth

 

Magistritööde kategoorias jagati auhinnalised kohad järgmiselt:

 

 • Digi- ja meediakultuuri valdkond

I koht

Anna Silem  "Välisüliõpilaste hoiakud Eestisse jäämise suhtes õpingute lõpetamisel ja kommunikatsiooni olulisus võõra kultuuriga kohanemise protsessis". Juhendaja: professor Anastassia Zabrodskaja

 

 • Haridusuuenduse valdkonad

I koht

Kristi Kartašev "The Meaning of Procrastination for Adult Learners". Juhendaja: professor Larissa Jõgi

II koht

Liisu Jallai "Number Talks metoodika võimalused arvutaju arendamisel 10.klassi matemaatikas". Juhendajad: professor Katrin Poom-Valickis, teadur Kati Aus

III koht

Anu Lutsepp "L’EFFET DE WASHBACK DU DELF SCOLAIRE À TRAVERS LES REPRÉSENTATIONS SOCIALES DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS EN ESTONIE". Juhendaja: dotsent Aleksandra Ljalikova

III koht

Britt Petjärv "Enesejuhitud õppimise toetamine võimekususkumuste mõjutamisega inseneeria valdkonna üliõpulaste näitel". Juhendajad: teadur Kati Aus, teadur Grete Arro

 

 • Ühiskonna ja avatud valitsemise valdkond

II koht

Ani Kintsurashvili "Effectiveness of cyber attacks in geopolitical interstate conflict: the cases of Estonia, Georgia and Ukraine". Juhendaja: dotsent Matthew Crandall

III koht

Gerda Kosk "Prostitutsiooni ja kompenseeritud kohtamise normaliseerumine üleminekuühiskonnas enjo kōsai ja JK-äri näitel Jaapanis". Juhendaja: lektor Maret Nukke

 

 • Terve ja jätkusuutliku eluviisi valdkond

I koht

Mari Järvis "Tallinlaste rahulolu elukeskkonnaga ning seda mõjutavad tegurid". Juhendaja: professor Hannes Palang

II koht

Liisi Kukk "Tegevusuuring kunstiteraapilise grupitöö rakendamisest koolikiusamise vähendamiseks koolikeskkonnas". Juhendaja: professor Eha Rüütel

III koht

Ita Puusepp "Isemääramisteooriale tugineva motivatsiooniküsimustiku katsetamie 3. klassis". Juhendaja: teadur Kati Aus, professor Eve Kikas

 

 • Kultuuriliste kompetentside valdkond

I koht

Rita Niineste "Keelelõhe kui eetiline mõiste".  Juhendaja: lektor Andres Luure 

II koht

Andra Õismaa "Tervise mõiste käsitlus argiarusaamades". Juhendaja: dotsent Mari Uusküla

II koht

Heigo Sooman

"Ühetähenduslikkuse problemaatika õiguskeeles karistusseadustiku näitel". Juhendaja: vanemteadur Peep Nemvalts

III koht

Julija Golovatš. "Использование аббревиатур в интернет-коммуникации: на примере электронного ресурса forum.ee". Juhendaja: dotsent Natalja Netšunajeva

III koht

Kelly Hrupa. "Vabadusest ja austusest Kanti ja Patañjali jälgedes". Juhendaja: lektor Andres Luure

 

Bakalaureusetööde kategoorias jagati auhinnalised kohad järgmiselt:

 

 • Digi- ja meediakultuuri valdkond

I koht

Pauline Kommer "Tööturu sobitamisfunktsioonist". Juhendaja: professor Andi Kivinukk

 

 • Haridusuuenduse valdkonad

I koht

Kelly Käärd "Karjääriplaneerimise oskuste kujundamine noorte seas Eesti Töötukassa tööturuteenuseid tutvustavate töötubade näitel". Juhendajad: lektor Tanja Dibou, Gerly Tammiste

II koht

Maria Stepanova "Aspergeri sündroomiga õpilaste sotsiaalsed suhted tavaklassis". Juhendaja: lektor Ene Varik-Maasik

III koht

Jana Vassiljeva "Matemaatika õppimist toetavad Montessori vahendid 3–7aastastele lastele: kogumik". Juhendaja: lektor Maire Tuul

 

 • Ühiskonna ja avatud valitsemise valdkond

I koht

Olga Lupanova "“Aga kus osaleda?“ ─ üle 60-aastaste meeste sotsiaalse osalemise kogemused". Juhendaja: lektor Reeli Sirotkina

 

 • Terve ja jätkusuutliku eluviisi valdkond

I koht 

Meryt Salme "Ränivetikakooslused soode ökoloogilise taastamise tulemuslikkuse indikaatoritena". Juhendaja: MSc Liisa Küttim

II koht

Joonas Jõgi "Meediaettevõtte töötajate mikropauside tegevuste sagedus, subjektiivne vitaalsus- ja väsimustunne". Juhendaja: lektor Karel Kulbin

 

 • Kultuuriliste kompetentside valdkond

I koht

Mare Niilikse "William Shakespeare´s A Midsummer Night`s Dream on Modern Screen". Juhendaja: dotsent Julia Tofantšuk

III koht

Venla Helmi Lemmikki Rantanen "Tallinna Soome laste eesti keele kui teise keele õpimotivatsioon". Juhendaja: dotsent Annekatrin Kaivapalu

 

Teaduspublikatsioonide kategoorias jagati auhinnalised kohad järgmiselt:

 

 • Digi- ja meediakultuuri valdkond

I koht

 Eka Jeladze, Kai Pata "Smart, Digitally Enhanced Learning Ecosystems: Bottlenecks to Sutainability in Georgia"

 

 • Haridusuuenduse valdkond

I koht 

Kaija Kumpas-Lenk, Eve Eisenschmidt, Anneli Veispak "Does the design of learning outcomes matter from students’ perspective?"

 

 • Ühiskonna ja avatud valitsemise valdkond

I koht 

Liili Abuladze ja Jolanta Perek-Białas."Measures of Ageism in the Labour Market in International Social Studies"

II koht

Martin Aidnik ja Erle Rikmann "Domesticating the future?: Citizen’s income discussion in Estonia"

 

 • Terve ja jätkusuutlik eluviisi valdkond

I koht

Sander Paekivi, Romi Mankin, Astrid Rekker "Interspike interval distribution for a continous-time random walk model of neurons in the diffusion limit"

 

 • Kultuuriliste kompetentside valdkond

I koht

Maarja Merivoo-Parro. "Estonian by Recreation: Forging Ethnic Imagination through Communal Experience in Urban, Rural and Musical Spaces"

II koht

Mare Kitsnik. "Kuidas areneb eesti õppijakeel ja miks just nii   kas õppijakeelekorpus anna neile küsimustele vastused?"

 

 

Õnnitleme võitjaid ning täname kõiki osalejaid, juhendajaid ja komisjoniliikmeid!

 

 

 

Last updated 16.02.2019 kell 17:54