Käitumis- ja neuroteaduste tippkeskuse (KNT) tegevus on lähtunud strateegilise suuna, S1 Neurokeemilised, molekulaarsed ja füsioloogilised indikaatorid organismi funktsionaalse seisundi ennustamisel ja neurokeemilised sekkumisvõimalused ja S2 Kohanemisedukust ja heaolu ennustavad kognitiivsed, emotsionaalsed ning arengulised tegurid, kuue alamprojekti teostamisest ja vastavate eesmärkide täitmisest. Mõlema suuna alamprojektide tegevuse rahastamisel ja tegevuses on lähtutud argumenteeritud otsustest vajalike kulutuste tegemisel (aparatuur, kemikaalid, tööjõukulud).

KNT strateegiline suund S1: Neurokeemilised, molekulaarsed ja füsioloogilised indikaatorid organismi funktsionaalse seisundi ennustamisel ja neurokeemilised sekkumisvõimalused

S1.1 Loomkatsemudelite väljaarendamine neurokeemiliste sekkumisvõimaluste väljaselgitamiseks erinevate kohanevate käitumisstrateegiate puhul (juhid Jaanus Harro, Ruth Shimmo): on teostatud vivaariumis uuringuid erinevate virgatsainete neurokeemiliste mõjutamisega katselooma ajus.

S1.2 Ravimikandidaatide ja haiguste biomarkerite iseloomustamine kasutades membraanvalke ja bioanalüütilisi meetodeid (juhid Jan Johansson, Ruin Moaddel, Ruth Shimmo, Rando Tuvikene): on teostatud erinevaid uuringuid bioaktiivsete molekulide puhastamise ja iseloomustamise alal; uuriti genotüüpide mõju psühhooside-, ärevus- ja sõltuvushäiretele; uuriti erinevaid biomarkereid psüühiliste haiguste kulu ennustamisel.

S1.3 Kehalise töö efektiivsuse füsioloogilised indikaatorid ja seosed lihaskonna funktsionaalse seisundi dünaamikaga (juhid Kristjan Port, Indrek Rannama): eksperimentaalsed uuringud lihaskonna dünaamika uurimisel; uudse projektina uuriti biokeemiliste markerite ja kehalise soorituse vahelisi seoseid. On uuritud vaba aja kasutamist sprodiga tegelemisel COVID-19 pandeemia ajal.

KNT strateegiline suund S2: Kohanemisedukust ja heaolu ennustavad kognitiivsed, emotsionaalsed ning arengulised tegurid

S2.1 Indiviidi kognitiivset, emotsionaalset ja isiksuslikku arengut kirjeldavad parameetrid (juhid Eve Kikas, Aaro Toomela): uuriti laste kognitiivset arengut mõjutavate tegureid koolisüsteemis (sotsio-emotsionaalne areng, mõistete areng, lugemisoskuste areng); uuriti isiksuse omaduste seoseid heaoluga.

S2.2 Psühholoogiliste, neuropsühholoogiliste ja käitumuslike parameetrite psühhodiagnostiliste mõõtmisvahendite konstrueerimine (juhid Eve Kikas, Aaro Toomela, Aleksander Pulver): on jätkatud hüvehimulisuse testiga andemete kogumist; laste heaolu ja afektiivse neuroteaduste isiksuse (ANPS) testidega on läbi viidud kaks uuringut; on jätkatud koolilaste arengutestide valideerimist.

KNT tegevuse juhtimine

KNT strateegiliste suundade alamprojektide uurimisrühmad kohtuvad perioodiliselt (7-8 korda aastas) seminaride vormis ja arutavad alamprojektide jooksvaid probleeme. Lisaks aitavad sisulistes küsimustes uurimisrühmi KNT rahvusvahelise juhtkomitee liikmed.

KNT rahvusvaheline juhtkomitee koosneb järgmistest liikmetest:

  • Prof. Jaan Valsiner, Department of Communication and Psychology, Aalborg University
  • Prof. Larry T. White, Department of Psychology, Beloit College
  • Doc. RNDr. Petr Kubáň, CEITEC Masaryk University
  • Prof. Klaus-Peter Lesch, Division of Molecular Psychiatry, University of Würzburg
  • Prof. Jan Johansson, Karolinska institute
  • Dr. Ann Ojala, Researcher in LUKE (Natural Resources Institute Finland)

 

logo