TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskus

TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskus ehk KNT on loodud eesmärgiga ühelt poolt ühendada LTI loodus-, käitumis- ja sotsiaalteaduste olemasolevad uurimisprojektid ning teiselt poolt luua nende baasil uued interdistsiplinaarsed uurimisteemad,  mis haaravad endasse erinevate erialade uurimisgruppe ja teadusalast kompetentsi. Praeguseks on KNT-s välja kujunenud kaks suuremat suunda - neuroteaduste dominandiga ja käitumisteaduste dominandiga uurimissuunad.  

KNT arengut aitavad suunata rahvusvaheliselt tuntud eksperdid molekulaarpsühhiaatria ja käitumisteaduste, psühholoogia, biokeemia ja biomeditsiini valdkondades: Jaan Valsiner (Aalborg University), Larry T. White (Beloit College), Petr Kubáň (CEITEC Masaryk University), Klaus-Peter Lesch (University of Würzburg) ja Jan Johansson (Karolinska institute).

I Neurokeemilised, molekulaarsed ja füsioloogilised indikaatorid organismi funktsionaalse seisundi ennustamisel ja neurokeemilised sekkumisvõimalused

...mille raames otsitakse käitumise ja organismi funktsionaalset seisundit  ennustavaid neurokeemilisi, neuronaalseid ja füsioloogilisi indikaatoreid ning neurokeemilisi sekkumisvõimalusi organismi funktsioneerimisse. Suunas teostatavad uuringud annavad kaugemas perspektiivis võimaluse uudsete meetoditega uurida neurodegeneratiivseid haigusi  ja organismi funktsioneerimist stressi tingimustes. Selle suuna raames on tekkinud järgmised alamprojektid:

1.1 Loomkatsemudelite väljaarendamine neurokeemiliste sekkumisvõimaluste väljaselgitamiseks erinevate kohanevate käitumisstrateegiate puhul (Jaanus Harro, Ruth Shimmo)

1.2 Ravimikandidaatide eelsorteerimine ja iseloomustamine kasutades membraanvalke ja bioanalüütilisi meetodeid (Jan Johansson, Ruin Moaddel, Ruth Shimmo, Rando Tuvikene)

1.3 Kehalise töö efektiivsuse füsioloogilised indikaatorid ja seosed lihaskonna funktsionaalse seisundi dünaamikaga (Kristjan Port, Indrek Rannama)

II Kohanemisedukust ja heaolu ennustavad kognitiivsed, emotsionaalsed  ning arengulised tegurid 

...mille raames otsitakse käitumist ja kohanemist ennustavaid  kognitiivseid, emotsionaalseid ja arengulisi tegureid. Suunas teostatavad uuringud annavad kaugemas perspektiivis võimaluse uudsete meetoditega uurida tervisekäitumist, kohanemisprotsessi ja heaolu.  Selle suuna raames on tekkinud järgmised alamprojektid:

2.1 Kognitiivsete protsesside ja aju elektrilise aktiivsuse seos mäluga (Kristjan Kask, Kristiina Kompus)

2.2 Indiviidi kognitiivset, emotsionaalset ja isiksuslikku arengut kirjeldavad parameetrid  (Eve Kikas, Aaro Toomela, Piret Soodla)

2.3 Psühholoogiliste, neuropsühholoogiliste ja käitumuslike parameetrite psühhodiagnostiliste mõõtmisvahendite konstrueerimine (Eve Kikas, Kristiina Kompus, Aaro Toomela, Aleksander Pulver)

Uuringute interdistsiplinaarsuse eemärkidest lähtudes on välja kujunemas alamprojektid looduslikus ja linnakeskkonnas inimeste heaolu mõjutavate keskkondlike, isiksuslike ja neuropsühholoogiliste tegurite, eneseregulatsiooni ja käitumismustrite arengu seos õpilaste heaoluga seonduvate teguritega.   

TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskuse nõukogu:

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9400