TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskus

TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskus ehk KNT on loodud eesmärgiga ühelt poolt ühendada LTI loodus-, käitumis- ja sotsiaalteaduste olemasolevad uurimisprojektid ning teiselt poolt luua nende baasil uued interdistsiplinaarsed uurimisteemad,  mis haaravad endasse erinevate erialade uurimisgruppe ja teadusalast kompetentsi. Praeguseks on KNT-s välja kujunenud kaks suuremat suunda - neuroteaduste dominandiga ja käitumisteaduste dominandiga uurimissuunad.  

KNT arengut aitavad suunata rahvusvaheliselt tuntud eksperdid molekulaarpsühhiaatria ja käitumisteaduste, psühholoogia, biokeemia ja biomeditsiini valdkondades: Jaan Valsiner (Aalborg University), Larry T. White (Beloit College), Petr Kubáň (CEITEC Masaryk University), Klaus-Peter Lesch (University of Würzburg) ja Jan Johansson (Karolinska institute).

I Neurokeemilised, molekulaarsed ja füsioloogilised indikaatorid organismi funktsionaalse seisundi ennustamisel ja neurokeemilised sekkumisvõimalused

...mille raames otsitakse käitumise ja organismi funktsionaalset seisundit  ennustavaid neurokeemilisi, neuronaalseid ja füsioloogilisi indikaatoreid ning neurokeemilisi sekkumisvõimalusi organismi funktsioneerimisse. Suunas teostatavad uuringud annavad kaugemas perspektiivis võimaluse uudsete meetoditega uurida neurodegeneratiivseid haigusi  ja organismi funktsioneerimist stressi tingimustes. Selle suuna raames on tekkinud järgmised alamprojektid:

1.1 Loomkatsemudelite väljaarendamine neurokeemiliste sekkumisvõimaluste väljaselgitamiseks erinevate kohanevate käitumisstrateegiate puhul (Jaanus Harro, Ruth Shimmo).

1.2 Ravimikandidaatide eelsorteerimine ja iseloomustamine kasutades membraanvalke ja bioanalüütilisi meetodeid (Jan Johansson, Ruin Moaddel, Ruth Shimmo, Rando Tuvikene, Kairi Koort, Kert Martma).

1.3 Kehalise töö efektiivsuse füsioloogilised indikaatorid ja seosed lihaskonna funktsionaalse seisundi dünaamikaga (Kristjan Port, Indrek Rannama).

II Kohanemisedukust ja heaolu ennustavad kognitiivsed, emotsionaalsed  ning arengulised tegurid 

...mille raames otsitakse käitumist ja kohanemist ennustavaid  kognitiivseid, emotsionaalseid ja arengulisi tegureid. Suunas teostatavad uuringud annavad kaugemas perspektiivis võimaluse uudsete meetoditega uurida tervisekäitumist, kohanemisprotsessi ja heaolu. Selle suuna raames on tekkinud järgmised alamprojektid:

2.1 Kognitiivsete protsesside ja aju elektrilise aktiivsuse seos mäluga (Kristjan Kask, Kristiina Kompus).

2.2 Indiviidi kognitiivset, emotsionaalset ja isiksuslikku arengut kirjeldavad parameetrid  (Eve Kikas, Aaro Toomela, Piret Soodla).

2.3 Psühholoogiliste, neuropsühholoogiliste ja käitumuslike parameetrite psühhodiagnostiliste mõõtmisvahendite konstrueerimine (Eve Kikas, Kristiina Kompus, Aaro Toomela, Aleksander Pulver).

2.4 Inimese ja looduse mõju urbaniseeruvas maailmas: keskkonna käitumise uurimisrühm (Helen Sooväli-Sepping, Tiiu Koff). Tutvu lähemalt.

2.5 KNT õiguspsühholoogia kompetentsikeskus (Prof. Lawrence T. White, dots. Kristjan Kask, Valeri Murnikov). Tutvu lähemalt.

Uuringute interdistsiplinaarsuse eemärkidest lähtudes on välja kujunemas alamprojektid looduslikus ja linnakeskkonnas inimeste heaolu mõjutavate keskkondlike, isiksuslike ja neuropsühholoogiliste tegurite, eneseregulatsiooni ja käitumismustrite arengu seos õpilaste heaoluga seonduvate teguritega.

Doktorandid ja nooremteadlased, kes tegutsevad KNT projektides

Hardi Sigus

Hardi Sigus, doktorant, (juh) Eve Kikas, Studying factors that support the development of learning-to-learn competency within systemic and developmental perspective, Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut

Helen Poska

Helen Poska, (juh) Jenny Presto; Jan Johansson, Studies of Amyloid preventive strategies and cellular iron homeostasis linked to Alzheimer’s disease (Amüloidsete agregaatide preventatiivsed strateegiad ja raku raua homoöstaas Alzheimeri tõves), Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut

Helene Tigro

Helene Tigro, doktorant, (juh) Ruth Shimmo; Ruin Moaddel; Jan Johansson, Bri3 BRICHOS domain and its’ binding specificity, Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut.

Karmen Reinpõld

Karmen Reinpõld, doktorant, (juh) Ruth Shimmo, Monitoring lactate, kynurenines and cytokines dynamics as exercise performance markers (Laktaadi, kinureniinide ja tsütokiinide dünaamika jälgimine spordivõimekuse hindamisel), Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut.

Marianna Školnaja

Marianna Školnaja, doktorant, (juh) Jaanus Harro; Ruth Shimmo, Strategies of novelty-related behaviour: Neurochemical characterization and possibility of strategy switch (Uudsusega kohaneva käitumise strateegiate neurokeemiline iseloomustus ja muutmise võimalused), Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut.

Valeri Murnikov

Valeri Murnikov, (juh) Aaro Toomela; Kristjan Kask, Žestide roll kognitiivsetes protsessides ja kommunikatsioonis, Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut.

Sander Paekivi

Sander Paekivi, (juh) Astrid Rekker; Neeme Lumi, Modelling the competition between three linguistic groups. (Kolme lingvistilise grupi konkurentsi modelleerimine.), Loodus- ja terviseteaduste instituut.

TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskuse nõukogu:

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9400

Last updated 07.03.2021 kell 19.18