Käesolev leht annab ülevaate võimalustest teadus- ja arendustegevuse rahastamiseks.

  • Eesti teadus- ja arendustegevuse rahastamise meetmed

Eestis on saadaval mitmed siseriiklikud teadus- ja arendustegevuse rahastamise meetmed. Teiste allikate hulgas võivad need olla rahastatud riigieelarvest, ettevõtetelt või välisvahenditest: baasfinantseerimine, uurimistoetused, riiklikud teadusprogrammid, tippkeskuste rahastamine ning teadus- ja arendusasutuste infrastruktuuri kulude katmine. Eesti teadusalast tööd koordineerib Eestis Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAg) ja teadustoetuste taotlemine toimub peamiselt läbi Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS).

 TLÜ teadlane, loe lähemalt

  • Euroopa Liidu rahvusvahelise teaduskoostöö meetmed 

Euroopa Liidu rahvusvahelise teaduskoostöö meetmed võtab kokku programm Horisont 2020. Euroopa Liit pöörab väga palju tähelepanu rahvusvahelisele koostööle, nii avaliku kui erasektori partnerlustena. Taotlemistingimuste kohta on informatsioon olemas Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni osalusportaalis Participant Portal

TLÜ teadlane, loe lähemalt

  • Regionaalsed ja valdkondlikud meetmed

Teadus- ja arendustegevuseks on saadaval ka mitmed muud valdkondlikud ja regionaalsed teadus- ja arendustegevust rahastavad programmid, bilateraalsed ja ülikoolidevahelised koostööprogrammid ja -lepingud. Näiteks konkreetsele regioonile suunatud programmid nagu Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetused, Nordic Culture Fund ning Läänemere piirkonnas Euregio ja Interreg. Täiendavalt on olemas rahastusvõimalused, mis on suunatud konkreetse valdkonna rakendusprojektide rahastamiseks. 

TLÜ teadlane, loe lähemalt

  • Tellimustööd, mille tellijad on rahvusvahelised või Eesti organisatsioonid ja ettevõtted

Tallinna Ülikool soovib olla ühiskonnale kasulik, jagades oma teadmust nii Eesti siseselt kui ka rahvusvaheliselt. Erasektori, avaliku sektori ja mittetulundussektori partnerite jaoks on esmane kontaktpunkt koostöösuhete loomiseks Tallinna Ülikooliga Avatud akadeemia. Avatud akadeemia ülesanne on vahendada ülikooli teadus- ja arenduskompetentsi, seotud teenuseid ja kontakte ning juhtida ettevõtlusfookusega programme ja projekte. Koostöösuhete arendamisel keskendume Tallinna Ülikooli viiele fookusvaldkonnale: haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis ning ühiskond ja avatud valitsemine.

Huvi korral palume kontakteeruda: Avatud akadeemia, e-post: arendus@tlu.ee või avatudakadeemia@tlu.ee.

TLÜ teadlane, loe lähemalt

  • Mobiilsustoetused

Mobiilsustoetused võimaldavad nii Eesti kui ka teiste riikide teadlastel teha teadustööd väljaspool oma tavapärast teadustöö tegemise keskkonda, suurendades seeläbi oma kogemustepagasit ja koostöövõimekust. Mõned saadavalolevad mobiilsustoetused on Mobilitas Pluss, Dora Pluss, Erasmus Pluss, Kristjan Jaagu stipendiumid, Marie Sklodowska-Curie meetmed ja Eesti Teaduste Akadeemia akadeemiline teadlasvahetus.

TLÜ teadlane, loe lähemalt

  • Euroopa teadusrahastuse andmebaasid

•   Euroopa rahastamisvõimaluste andmebaas
•   Participant Portal Funding Opportunities 

  • Struktuurifonde vahendavad rakendusüksused Eestis

•    Sotsiaalvaldkond  ja haridus – Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove
•    Kõrgharidus ja teadus - SA Archimedes
•    Ettevõtlus ja regionaalareng  – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
•    Keskkond – Keskkonnainvesteeringute Keskus
•    Infosüsteemid - Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus

TLÜ teadlane, loe enam infot aktuaalsete taotlusvoorude kohta
TLÜ teadlane, loe enam aktuaalsete arendus- ja koolitusteenuste hangete kohta