Instituudi direktor  Indrek Grauberg 
Riigiteaduste suuna juht   riigiteooria professor Leif Kalev 
Sotsioloogia suuna juht  sotsioloogia professor Ellu Saar
Õigusteaduste suuna juht  inimõiguste professor Mart Susi 
Rahvusvahelisete suhete ja tuleviku-uuringute juht riigiteooria professor Leif Kalev 
Sotsiaalkaitse suuna juht  sotsiaaltöö professor Karmen Toros

Instituudi nõukogu liikmed ja ülesanded 

Liikmed

Nimi Ametinimetus 
Merike Sisask professor, nõukogu esimees
Indrek Grauberg direktor
Mart Susi õigusteadus, suuna juht
Leif Kalev riigiteadused, rahvusvahelised suhted ja tuleviku-uuringud, suuna juht
Ellu Saar sotsioloogia, suuna juht
Karmen Toros sotsiaalkaitse, suuna juht
Marge Unt rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuse juht
Luule Sakkeus Eesti demograafia keskuse juht
Mihkel Kangur loodus- ja terviseteaduste instituudi esindaja
Toomas Taube direktori poolt kutsutud välisliige, advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene esindaja
Tuuli Oder õppejuht, direktori poolt kutsutud instituudi töötaja
Johanna Viik bakalaureuseõppe üliõpilaste esindaja
Eva-Liina Kliimann magistriõppe üliõpilaste esindaja
Ingrid Sindi doktoriõppe üliõpilaste esindaja

Nõukogu ülesanded

Instituudi nõukogu: 

 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi akadeemiliste suundade kinnitamiseks;
 • võtab vastu instituudi eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab instituudi tegevuskava;
 • annab hinnangu instituudi tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • valib direktori töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib teha senatile ettepanekuid professorite ja juhtivteadurite ametikohtade moodustamise ning likvideerimise kohta;
 • esitab senatile seisukoha professorikandidaatide kohta;
 • valib instituudi korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib valida instituudi auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi.