Doktorandil on õigus saada doktoranditoetust alates septembrist kaheteistkümneks kalendrikuuks või juhul, kui tema õppekava nominaalkestus lõpeb kalendriaasta kestel, vastavaks arvuks õppekuudeks. Doktorandil on õigus doktoriõpingute jooksul saada doktoranditoetust kuni neljakümne kaheksa kalendrikuu eest.

Doktorandil on õigus taotleda toetust siis, kui ta:

  • on immatrikuleeritud enne 2022/2023. õppeaastat
  • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
  • õpib doktoriõppes kas täiskoormusega või osakoormusega juhul, kui temalt ei nõuta õppekulude hüvitamist;
  • ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
  • läbinud atesteerimise ülikooli senati kehtestatud tingimustel ja korras või on esimese aasta doktorant.

Doktoranditoetuse saamiseks peab doktorant esitama taotluse ÕISis hiljemalt 15. septembriks. Doktorandil, kes viibib toetuse taotlemise perioodil akadeemilisel puhkusel, on õigus esitada ÕISis taotlus akadeemilise puhkuse lõppedes kuni akadeemilises kalendris märgitud kevadsemestri lõpu kuupäevani (k.a). Avalduse vormi saab õppenõustajalt ja tuleb digiallkirjastatult saata oppeosakond@tlu.ee.

Osakoormusega õppivale doktorandile makstakse doktoranditoetust 50% ulatuses riigieelarvega kehtestatud doktoranditoetuse suurusest. Enne 2012. aastat sisseastunud doktorandile, kes õpib nominaalajal ja osakoormuses, doktoranditoetust ei maksta.

Tutvu ka õppetoetuste korraga.