Dora Pluss alategevus 1.1: Lühiajaline õpiränne

Tegevuse eesmärkideks on parandada noorteadlaste ja magistrantide teadlikkust erinevatest õppe- ja teaduspraktikatest ning suurendada nende osalemist rahvusvahelistes koostööprojektides, samuti tõsta doktoriõppe efektiivsust.

Stipendiumi on võimalik taotleda kuni 30 kalendripäeva kestvateks välislähetusteks, mille eesmärgiks on osavõtt rahvusvahelisest erialasest konverentsist, seminarist või kursusest. Toetatakse ka lühiajalisi õppe- ja teadustööga seotud välisvisiite (sh raamatukogus töötamine, teadustööga seotud labori kasutamine, õppematerjali arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, välitöödel osalemine, konsultatsioonid), mis on seotud ülikooli prioriteetidega.

T 1.1 Lühiajalise õpirände toetuse kord Tallinna Ülikoolis

T 1.1 Lühiajalise õpirände stipendiumi SA Archimedes juhend

Stipendiumi võivad taotleda isikud, kes:

 • on TLÜ akrediteeritud õppekavadel õppivad magistrandid ja doktorandid;
 • on TLÜ õppejõud ja teadlased, kes ei ole õpirände esimesel päeval vanemad kui 35 aastat või kellel ei ole doktorikraadi kaitsmise päevast möödas rohkem kui 5 aastat. Vanemapuhkusel olnutel on võimalik piiranguid proportsionaalselt pikendada;
 • ei kasuta stipendiumiga kaetud kulude katteks samaaegselt teisi rahastusallikaid; 
 • ei taotle stipendiumi ühe lähetuse jooksul mitme riigi külastamiseks.

NB! Doktorantide, õppejõudude ja teadlaste puhul on taotluse menetlemise eelduseks teadusinfosüsteemi ETIS konto olemasolu.

Stipendiumist:

Maksimaalne stipendiumi suurus on 2000 eurot ühe lähetuse kohta. 

Stipendiumid määratakse pingerea alusel arvestades põhimõtet, et ühele taotlejale eraldatakse ühe õppeaasta jooksul üldjuhul üks stipendium.

Kaetakse:

 • sõidukulu (sihtriiki ja tagasi): sõidutoetuse määrad
 • majutuskulu: majutustoetuse määrad
 • osavõtutasu (hüvitatakse kuludokumentide alusel)
 • päevaraha: 32 eurot päevas                                                                                                                                                                   

Majutuskulu ning päevaraha kaetakse maksimaalselt 1 päev enne ürituse algust ja 1 päev pärast ürituse lõppu. Lisapäeva rahastamise vajadust tuleb põhjendada, va juhul kui õpirände lähte- ja sihtkoht asuvad erineval kontinendil või kui tegevused algavad ürituse esimesel päeval kell 11.00 või varem ning lõpevad viimasel päeval kell 16.00 või hiljem vastavalt ametlikule ajakavale.

NB! Lähetusega seotud kulusid ei tohi topeltfinantseerida muudest allikatest (va taotleja isiklikud vahendid).

Taotlemine:

Taotlemiseks tuleb täita elektrooniline taotlusvorm.

TLÜ-s saab elektroonilist taotlusvormi esitada kuu aja jooksul järgnevateks tähtaegadeks:

 • 30. september
 • 31. jaanuar
 • 31. märts
 • 31. mai

Elektrooniline taotlusvorm on aktiivne alates taotlusvooru kalendrikuu 1. kuupäevast. Väljapool taotlusvoorude toimumise kalendrikuusid on elektrooniline taotlusvorm inaktiivne. 

TLÜ Dora Pluss nõukogu teeb otsuse ja edastab stipendiumi saajate andmed SA-le Archimedes igale tähtajale järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Alates 10. kuupäevast peab üldjuhul (erandi puhul on SA Archimedese otsustada põhjendatud juhul varasem lähetuse algus) jääma lähetuseni veel vähemalt 2 nädalat!

Teavitamine:

Dora Pluss programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik. Stipendiumi saajatel on kohustus teavitada avalikkust stipendiumi kasutamisest kõnes või tekstis Euroopa Liidu osalusele viitamise või Euroopa Regionaalarengu Fondi kaksiklogo kasutamisega. 

Logo kujundusfailid on kättesaadavad aadressil https://www.struktuurifondid.ee/et/logod.

Lisainformatsioon:

Joanna Liiv
TLÜ Dora Pluss koordinaator 
Telefon: 6 409 140
E-mail: joanna.liiv@tlu.ee

logo