Dora Pluss alategevus 1.1: Lühiajaline õpiränne

Lühiajalise õpirände stipendiumi eesmärkideks on parandada noorteadlaste ja magistrantide teadlikkust erinevatest õppe- ja teaduspraktikatest ning suurendada nende osalemist rahvusvahelistes koostööprojektides, samuti tõsta doktoriõppe efektiivsust ning tugevdada Eesti ülikoolides pakutava doktoriõppe vastavust innovaatilise doktoriõppe printsiipidele. Stipendiumi taotlemise konkursse ning stipendiaatide valikut korraldavad kõrgkoolid, stipendiumi maksmist korraldab Haridus- ja Noorteameti rahvusvahelistumise osakond (endine Sihtasutuse Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuur). Dora Pluss programm kestab kuni 31.12.2022.

Stipendiumi on võimalik taotleda kuni 30 kalendripäeva kestvateks välislähetusteks, mille eesmärgiks on osavõtt rahvusvahelisest erialasest konverentsist, seminarist või kursusest. Toetatakse ka lühiajalisi õppe- ja teadustööga seotud välisvisiite (sh raamatukogus töötamine, teadustööga seotud labori kasutamine, õppematerjali arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, välitöödel osalemine, konsultatsioonid), mis on seotud ülikooli prioriteetidega.

Tulenevalt COVID-19 pandeemiast on võimalik saada erakorraliselt toetust ka virtuaalselt toimuval üritusel osalemiseks, kui selleks on täidetud järgmised tingimused:

 • Välisriigis toimuma pidanud üritus on COVID-19 pandeemia tõttu virtuaalseks muudetud või virtuaalsena kavandatud. Selle kohta tuleb esitada tõestus nt ürituse kodulehelt vmt.
 • Taotlejal on üritusel aktiivne roll, nt ettekanne, arutelus osalemine või selle juhtimine, artikkel konverentsi väljaandes vmt. Seda tuleb hiljem kinnituskirjaga tõendada.

T 1.1 Lühiajalise õpirände stipendiumi kord Tallinna Ülikoolis

T 1.1 Lühiajalise õpirände stipendiumi Haridus- ja Noorteameti juhend

Stipendiumi võivad taotleda isikud, kes:

 • on TLÜ integreeritud õppekava edasijõudnud üliõpilased (läbinud aineid vähemalt 180 EAP ulatuses);
 • on TLÜ magistri- või doktoriõppe õppekava üliõpilased;
 • on TLÜ õppejõud ja teadlased, kes ei ole õpirände esimesel päeval vanemad kui 35 aastat või kellel ei ole doktorikraadi kaitsmise päevast möödas rohkem kui 5 aastat. Vanemapuhkusel olnutel on võimalik piiranguid proportsionaalselt pikendada;
 • ei kasuta stipendiumiga kaetud kulude katteks samaaegselt teisi rahastusallikaid; 
 • ei taotle stipendiumi ühe lähetuse jooksul mitme riigi külastamiseks.

NB! Doktorantide, õppejõudude ja teadlaste puhul on taotluse menetlemise eelduseks teadusinfosüsteemi ETIS konto olemasolu.

Stipendiumist:

Maksimaalne stipendiumi suurus on 2000 eurot ühe lähetuse kohta. 

Stipendiumid määratakse pingerea alusel arvestades põhimõtet, et ühele taotlejale eraldatakse ühe õppeaasta jooksul üldjuhul üks stipendium.

Kaetakse:

 • sõidukulu (sihtriiki ja tagasi): sõidutoetuse määrad
 • majutuskulu: majutustoetuse määrad
 • osavõtutasu (hüvitatakse kuludokumentide alusel)
 • päevaraha: 32 eurot päevas. Ülikool võib oma töötajast stipendiaadile hüvitada stipendiumiga makstud päevaraha ja asutusesisese korraga makstava summa vahe, maksimaalselt 18 eurot mobiilsuse esimese 15 päeva kohta.                                                                                                                                                                    

Majutuskulu ning päevaraha kaetakse maksimaalselt 1 päev enne ürituse algust ja 1 päev pärast ürituse lõppu. Lisapäeva rahastamise vajadust tuleb põhjendada, va juhul kui õpirände lähte- ja sihtkoht asuvad erineval kontinendil või kui tegevused algavad ürituse esimesel päeval kell 11.00 või varem ning lõpevad viimasel päeval kell 16.00 või hiljem vastavalt ametlikule ajakavale.

Stipendiumiga toetatud kulude katteks ei ole lubatud kasutada samaaegselt teisi toetusallikaid. Ürituse osavõtutasu on lubatud täies mahus rahastada muust allikast, tingimusel, et ülikooli ja sihtasutust on sellest teavitatud.

Taotlemine:

Taotlemiseks tuleb täita elektrooniline taotlusvorm.

TLÜ-s saab elektroonilist taotlusvormi esitada kuu aja jooksul järgnevateks tähtaegadeks:

 • 30. september
 • 31. jaanuar
 • 31. märts
 • 31. mai

Elektrooniline taotlusvorm on aktiivne alates taotlusvooru kalendrikuu 1. kuupäevast. Väljapool taotlusvoorude toimumise kalendrikuusid on elektrooniline taotlusvorm inaktiivne. 

TLÜ Dora Pluss nõukogu teeb otsuse ja edastab stipendiumi saajate andmed Haridus- ja Noorteametile igale tähtajale järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Alates 10. kuupäevast peab üldjuhul jääma lähetuseni veel vähemalt 6 nädalat! Erandi puhul on Haridus- ja Noorteameti otsustada põhjendatud juhul varasem lähetuse algus. Vastu ei võeta lähetusi, mis algavad 10. kuupäeval või varem.

Teavitamine:

Dora Pluss programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik. Stipendiumi saajatel on kohustus teavitada avalikkust stipendiumi kasutamisest kõnes või tekstis Euroopa Liidu osalusele viitamise või Euroopa Regionaalarengu Fondi kaksiklogo kasutamisega. 

Logo kujundusfailid on kättesaadavad aadressil https://www.struktuurifondid.ee/et/logod.

Lisainformatsioon:

Joanna Liiv
TLÜ Dora Pluss koordinaator 
Telefon: 6 409 140
E-mail: joanna.liiv@tlu.ee

logo