õpilane

 

Kursusele saab registreerida iga kursuse tutvustuse juures oleva lingi kaudu.

 

Eestikeelsele õppele ülemineku toetamiseks korraldab Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut 2024. a kevadsemestril mitmeid lühikoolitusi, mis on suunatud koolide ja  lasteaedade (aine)õpetajatele, tugispetsialistidele  ja teistele haridustöötajatele. Koolituste läbiviimist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. 

 

Keele- ja kultuuritundlik õpetamine I kooliastmes (21.03.2024)

Sihtgrupp

Klassiõpetajad.

Koolituse eesmärk

Toetada õpetajate toimetulekut mitmekeelses koolis/klassis ning suunata neid nägema keele olulisust aines. Anda neile alusteadmised keele- ja kultuuriteadlikust pedagoogikast, mõistmaks kuidas muu emakeelega õpilane koolikeskkonda, kooli- ja ainekeelt kogeb ja kuidas teda selles toetada.

Koolituse sisu

Koolitusel antakse ülevaade keele- ja kultuuritundliku õpetamise põhimõtetest: mis on keele- ja kultuuritundlik õpe, selle osa igapäevases koolielus ja tunnis; mis on kooli- ja ainekeel ja kuidas muu emakeelega last nende omandamisel toetada. Loeng, rühma ja paaristööd.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinud õpetaja tunneb keele- ja kultuuritundliku õppe põhimõtteid, oskab muu emakeelega õpilast koolielus toetada, oskab oma aine keelele, aga ka üldisemalt akadeemilisele keelele tähelepanu juhtida ja õppijat selle omandamisel toestada. 

Koolitaja

Eesti keele kui teise keele dotsent Tiina Rüütmaa

Toimumise aeg ja koht

Kolmapäeval, 21. märtsil 2024 kell 14.00-17.15 Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 25, Tallinn).

 

Registreeru koolitusele siin. 

Mängulised keeleõppevõtted I kooliastmes (22.03.2024)

 

Sihtgrupp

Klassiõpetajad.

Koolituse eesmärk

Toetada I kooliastme keeleõpetajate metoodilist pädevust ning rikastada õpetajate käsutuses olevat võttestikku. 

Koolituse sisu

Koolitusel tutvustatakse ja katsetatakse üheskoos mängulisi ja õpilasi aktiveerivaid keeleõppevõtteid.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinud õpetaja tunneb aktiivsete õpitegevuste olulisust, mängustamise ja mängulise keeleõppe põhimõtteid ning on valmis uute võtete rakendamiseks õppetöös.

Koolitaja

Eesti keele kui teise keele didaktika nooremlektor Kristiina Bernhardt

Toimumise aeg ja koht

Reedel, 22. märtsil kell 10.00-15.15 Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 29, Tallinn).

 

Registreeru koolitusele siin. 

Keeleteadlik aineõpe II kooliastmes (25.03.2024)

Sihtgrupp

Aineõpetajad.

Koolituse eesmärk

Toetada õpetajate toimetulekut mitmekeelses klassis ning suunata neid nägema keele olulisust aineõppes. Anda neile alusteadmised keeleteadlikust aineõppest, mõistmaks kuidas muu emakeelega õpilane ainekeelt kogeb ja kuidas teda selles toetada. Anda praktilisi oskusi, kuidas õppijat ainekeele omandamisel toetada.

Koolituse sisu

Koolitusel antakse ülevaade keeletundliku õpetamise põhimõtetest: mis on keeletundlik õpe, selle osa ainetunnis; mis on ainekeel (loodusõpetuse keele näitel) ja kuidas muu emakeelega (aga ka ainekeeles nõrgemat emakeelset) last selle omandamisel toetada. Loeng, rühma ja paaristööd.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinud õpetaja tunneb keele- ja kultuuritundliku õppe põhimõtteid, oskab muu emakeelega õpilast koolielus toetada, oskab oma aine keelele, aga ka üldisemalt akadeemilisele keelele tähelepanu juhtida ja õppijat selle omandamisel toestada. 

Koolitaja

Eesti keele kui teise keele dotsent Tiina Rüütmaa

Toimumise aeg ja koht

Esmaspäeval, 25. märtsil kell 10.00-15.15 Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 29, Tallinn).

 

Registreeru koolitusele siin. 

Märkamatu keeleõpe käsitöö ja kehalise kasvatuse tundides (26.03.2024)

Sihtgrupp

Loovainete õpetajad.

Koolituse eesmärk

Toetada õpetajate toimetulekut mitmekeelses klassis ning suunata neid nägema võimalusi, kuidas eestikeelses koolis muu emakeelega lapsi märkamatult toetada. Anda neile alusteadmised märkamatu keeleõppe ja keeleteadliku õppe võimalustest praktilistes ja füüsilist liikumist eeldavates tundudes. Anda praktilisi oskusi, kuidas õppijat eesti keele omandamisel märkamatult toetada.

Koolituse sisu

Koolitusel antakse ülevaade märkamatu keeleõppe ja keeletundliku õpetamise põhimõtetest: näidatakse võimalusi, kuidas füüsilist tegevust ja visuaalsust märkamatult keeleõppeks kasutada, ilma tunnitegevusi katkestamata või keelele nähtavalt tähelepanu pööramata. Loeng, rühma ja paaristööd.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinud õpetaja tunneb märkamatu keeleõppe ja keeleundliku õppe põhimõtteid, oskab muu emakeelega õpilase keele arengut märkamatult toetada tunnitegevusi katkestamata või keelele otseselt keskendumata.

Koolitaja

Eesti keele kui teise keele dotsent Tiina Rüütmaa

Toimumise aeg ja koht

Teisipäeval, 26. märtsil kell 10.00-13.15 Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 29, Tallinn).

 

Registreeru koolitusele siin. 

Mitmekeelne laps mitmekeelses koolis (03.04.2024)

Sihtgrupp

Klassiõpetajad.

Koolituse eesmärk

Toetada õpetajaid, tulemaks toime olukorras, kus klassis on kooli õppekeelest erineva kodukeelega õpilasi.

Koolituse sisu

Koolitusel antakse ülevaade mitmekeelsusega seotud põhimõistetst ja ka müütidest, räägitakse sellest, kuidas toetada ja väärtustada õpilase oma keelt ja kultuuri, kuidas paistab eesti keele struktuur muukeelse õppija vaatest, milliste etappide kaupa toimub keeleomandamine, ning sellest, kas ja kuidas peaks iga aineõpetaja olema ka  keeleõpetaja. Loenguvorm vaheldub rühma- ja paarisaruteludega. 

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinud õpetaja teab, millised on mitmekeelsusega seotud eelised ja võimalikud proovikivid, oskab väärtustada muukeelse õpilase oma keelt, teab, millele eesti keele õppimisel peab tähelepanu pöörama, kuidas keeleomandamine üldiselt toimub ning kuidas saab aineõpetaja lapse eesti keele omandamist toetada.

Koolitajad

Eesti keele professor Reili Argus, eesti keele kui teise keele didaktika nooremlektor Kristiina Bernhardt, Anette Ross.

Toimumise aeg ja koht

Kolmapäeval, 3. aprillil kell 10.00-17.30 Tallinna Ülikoolis (Uus-Sadama 5, Tallinn).

 

Registreeru koolitusele siin. 

Kaasav lugemine lasteaia keeleõppemeetodina (09.04.2024)

 

Sihtgrupp

Lasteaia õpetajad.

Koolituse eesmärk

Toetada lasteaiaõpetajate metoodilist pädevust lase lugemis- ja kõnelemisoskuse arendamises.

Koolituse sisu

Koolitusel tutvustatakse kaasava lugemise meetodit, mis toetab laste lugemishuvi ja kõnelemisoskuse arengut. Koolitus koosneb kahest osast: meetodi tutvustus ja katsetamine kaasõppijatega rühmatöö käigus.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinud õpetaja on tutvunud kaasava lugemise meetodiga ja tal selle katsetamise järel piisavalt oskusi meetodi rakendamiseks õppetöös.

Koolitaja

Eesti keele kui teise keele didaktika nooremlektor Kristiina Bernhardt

Toimumise aeg ja koht

Teisipäeval, 9. aprillil kell 10.00-13.15 Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 25, Tallinn).

 

Registreeru koolitusele siin. 

Keeleoskustasemed ja eesti keele õpetamine eri tasemetel (30.04.2024)

 

Sihtgrupp

Keeleõpetajad.

Koolituse eesmärk

Toetada keeleõpetajate teadlikkust Euroopa keeleõppe raamdokumendis ja selle sõsarväljaandes kirjeldatud keeleoskustasemeist ning tutvustada eri tasemetel õpetamise olulisemaid aspekte. 

Koolituse sisu

Koolitusel tutvuvad osalejad keeleoskustasemete kirjeldustega ning võimalustega keeleoskust eri tasemetel arendada. Koolituse käigus analüüsitakse õppijakeele näiteid, keeleõppetegevusi ja -ülesandeid ning katsetatakse Sõnaveebi võimalusi keeleõpetaja abilisena.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinud õpetaja suudab senisest täpsemalt hinnata oma õpilaste keeleoskuse taset ja sellest lähtuvalt õppijat toetada. Õpetaja kasutab Keeleõppe raamdokumenti, selle sõsarväljaannet ja Sõnaveebi oma töö planeerimisel.

Koolitaja

Eesti keele kui teise keele didaktika nooremlektor Kristiina Bernhardt

Toimumise aeg ja koht

Teisipäeval, 30. aprillil kell 10.00-15.15 Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 25, Tallinn).

 

Registreeru koolitusele siin. 

Keeleõppe uskumused ja hoiakud ning nende muutmine (02.05.2024)

 

Sihtgrupp

Õpetajad, koolijuhid.

Koolituse eesmärk

Toetada keeleõpetajate arusaamu keeleõppe uskumustest. Selgitada, millised uskumused toetavad keeleõppija motivatsiooni ja usku enda võimetesse ning millised uskumused pigem ennustavad kehvemaid õpitulemusi.

Koolituse sisu

Koolitusel antakse ülevaade enamlevinud keeleõppe uskumustest. Selgitatakse, millesed neist on juurdekasvuuskumused ehk need, mis toetavad keeleõpet ja millised jäävususkumused ehk need, mis takistavad keeleõpet. Tutvustatakse võimalusi, kuidas keeleõpetaja saab toetada keeleõppija eneseusku läbi juurdekasvuuskumuste võimendamise.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinud õpetaja mõistab juurdekasvu- ja jäävususkumuste erinevaust ning teab, kuidas need võivad mõjutada keeleomandamist; oskab võimendada keeleõppega seotud juurdekasvuuskumusi, mis toetavad keeleomandamist.

Koolitaja

Prantsuse keele dotsent Merilyn Meristo

Toimumise aeg ja koht

Teisipäeval, 2. mail 2024 kell 10.00-13.15 Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 29, Tallinn).

 

Registreeru koolitusele siin. 

Ennast juhtiv keeleõppija (02.05.2024)

 

Sihtgrupp

Võõrkeeleõpetajad

Koolituse eesmärk

Toetada keeleõpetajate teadmisi õpilase eneseregulatsioonist ja anda ülevaade keeleõppestrateegiatest, mis toetavad õpilase enesejuhtimise oskust.

Koolituse sisu

Koolitusel antakse ülevaade nii otseselt kui kaudselt õpitulemusi mõjutavatest keeleõppestrateegiatest. Tutvustatakse viise, kuidas keeleõpetaja saab läbi õpistrateegiate õpetamise toetada õpilase enesejuhtimise oskust keeleõppes.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinud õpetaja tunneb keeleõppestrateegiaid ja mõistab, kuidas need toetavad keeleõppija eneseregulatsiooni ning oskab keeleõppestrateegiaid õpilastele õpetada.

Koolitaja

Prantsuse keele dotsent Merilyn Meristo

Toimumise aeg ja koht

Teisipäeval 2. mail 2024 kell 14.00-17.15 Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 29, Tallinn).

 

Registreeru koolitusele siin. 

 

Lisaks eelpool toodule toimuvad kevadel järgmised koolitused:

Info koolituste kohta lisatakse lehele jooksvalt.

  • Lugemisest ja lugemishuvist - kuidas arendada  üks- ja mitmekeelsete laste lugemisoskust (kp täpsustub)
  • Lapse keelearengust ja selle toetamisest kodu- ja koolikeskkonnas (kp täpsustub)

 

HTMi rahastamisel käimasolevad koolitused:

Mikrokraadiprogramm "Keeleteadlik aineõpetus" - grupp täitunud.

"Erialane eesti keel õpetajatele C1 tasemel" - grupid täitunud.

"Erialane eesti keel õpetajatele C1 tasemel" Zoomi koolitusena - grupp täitunud.

 


Küsimuste korral või koolitusel osalemisest loobumisel saada kiri tyhi-koolitus@tlu.ee