Doktoriõpe toimub TÜHIs kolme doktoriõppekava (ajalugu, kultuuride uuringud ja lingvistika) järgi, mida on võimalik läbida nii eesti kui ka inglise keeles.

Doktoriõpingute edukaks läbimiseks vajalik informatsioon:

Atesteerimine

Atesteerimine toimub iga õppeaasta lõpus ja on doktoriõpingute jätkamise eelduseks. Atesteerimiskomisjon lähtub atesteerimisotsuse tegemisel rektori poolt määratud teadusvaldkonna prorektori kehtestatud valdkondlikest hindamiskriteeriumitest.

Atesteerimisega seotud eeskirjad, juhendid ja vormid on üleval siin.

Atesteerimiskomisjonid

Lingvistika Ajalugu Kultuuride uuringud
Prof Anna Verschik (esimees)
 
Prof Karsten Brüggemann (esimees) Prof Daniele Monticelli (esimees)
Prof Reili Argus Prof Ulrike Plath Prof Liisi Keedus
Prof Kapitolina Fedorova Prof Kersti Markus Prof Marek Tamm
Dotsent Merilyn Meristo Dr Linda Kaljundi Dr Tauri Tuvikene
Dotsent Mari Uusküla Dr Erki Russow Prof Lisa Indraccolo
Jelena Kallas (vilistlane) Peeter Kaasik (vilistlane) Prof Eneken Laanes
    Dr Helen Geršman
    Dotsent Eeva Kesküla
    Anna Rubtsova (vilistlane)

Eelkaitsmine

Doktoritööde esitamine eelkaitsmiseks

 • Töö esitamiseks eelkaitsmisele tuleb esitada humanitaarteaduste instituudi direktori nimele avaldus, mis muu hulgas peab sisaldama töö pealkirja eesti ja inglise (ning originaalkeeles kui erineb eelmistest) keeles ning juhendaja(te) nõusolekut töö eelkaitsmisele lubamise kohta. Avaldusele tuleb märkida ka doktoritöö CERCS klassifikaatorid ja doktorandi kinnitus, et 1) tema doktoritöös ja selle osadeks olevates artiklites ei esine plagiaati ning 2) artikliväitekirja põhiartiklite või monograafia esitamiseks vajaliku artikli avaldamise puhul ei ole rikutud teaduseetika põhimõtteid ja artikkel/artiklid vastavad üldistele teadustööde
  avaldamise põhimõtetele (mh. et  artiklit ei ole avaldatud ajakirjas, kus puudub eelretsenseerimine või kirjastuses, mille kirjastajal puudub rahvusvaheline toimetuskolleegium vms).
  Avalduse võib esitada kas paberkandjal või elektrooniliselt. Paberkandjal avaldus, millel on nii doktorandi kui juhendaja omakäeline kooskõlastus (allkiri), tuuakse Maris Petersi kätte. Elektrooniline ja osapoolte poolt digiallkirjastatud avaldus saata e-mailile. Lisaks avaldusele ja tööle tuleb esitada doktoritöö plagiaadituvastussüsteemi kontrolli tulemused, mille läbi töötamist doktorant ja juhendaja kinnitavad.
 • Eelkaitsmiseks mõeldud doktoritöö saadab doktorant kas Maris Petersi e-mailile, toob selle tema kätte elektroonilisel infokandjal või laeb üles nt. Googledrive keskkonda (edastatav link peab olema ligipääsetav ilma ligipääsuõiguste eraldi taotlemiseta).
 • Doktorant kontrollib ka, et töö eelkaitsmisele esitamise ajaks oleks tal:
  • õppekava täidetud ja õppekaart ÕISis korras (sellel kajastuksid kõik vajalikud sooritused);
  • vajadusel täidetud artiklinõue;
  • ETISe konto korrastatud ja ajakohastatud.

Plagiaadituvastussüsteemi kontrolli tulemuste esitamine

 • Doktoritööna esitatav ülikooli väitekirjade seerias ilmuv monograafia, väljaspool ülikooli väitekirjade seeriat ilmunud monograafia analüütiline ülevaade või artikliväitekirja analüütiline ülevaade läbib plagiaadituvastussüsteemi Ouriginal (vähemalt) kahel korral (eelkaitsmisele esitamisel ja kaitsmisele esitamisel). Artikliväitekirja osaks olevad artiklid võivad, aga ei pea olema plagiaadituvastussüsteemis kontrollitud.
 • Kuna doktorantidel ei ole üldjuhul võimalik ise Ouriginali raportit genereerida, siis on doktoritöö juhendaja ülesanne raport genereerida ning selles esinevad kattuvused koos doktorandiga läbi vaadata.
 • Kuna juhendajal on suurem akadeemiline kogemus, siis on tema vastutuseks, et koostöös juhendatavaga koostatakse kirjalikult lühikene selgitus võimalike raportis leitud kattuvuste kohta, mis ei viita plagiaadile. Juhendaja lisab selle eelkaitsmisele/kaitsmisele esitatavatele dokumentidele koos kokkuvõtva kinnitusega, et raporti põhjal ei esine kontrollitud doktoritöö osades plagiaati.

Eelkaitsmise kord TÜHIs

Eelkaitsmine on poolformaalne: kuigi selleks kinnitatakse kaks retsensenti, kes kirjutavad retsensioonid, ning komisjon, on eelkaitsmine suunatud sellele, et anda doktorandile veel võimalikult palju kasulikku tagasisidet ja osutada kitsaskohtadele töös, et oleks võimalik veel enne lõppkaitsmisele esitamist tööd paremaks muuta.

Doktoritöö retsensentideks on kaks antud erialal rahvusvaheliselt tunnustatud teadlast, neist vähemalt üks väljastpoolt ülikooli, kellel on doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning kes on teinud doktoritööga seotud uurimisvaldkonnas rahvusvahelisel tasemel teadustööd viimase viie aasta jooksul vähemalt ühe doktoritöö mahus. Retsensent ei tohi olla doktoritööna esitatud publikatsioonide kaasautor.

TÜHI eelkaitsmised kestavad maksimaalselt kaks tundi. Selle aja sisse peab mahtuma:

 • doktorandi töö tutvustus (max 20 minutit);
 • retsensentide sõnavõtud (üldjuhul esitatakse retsensiooni kesksed seisukohad) ja diskussioon doktorandiga;
 • kuulajate ja teiste komisjoniliikmete küsimused ja kommentaarid;
 • lõppotsuse langetamine, sh peab doktorant ütlema, mis ajaks jõuab ta eelkaitsmiskomisjoni soovitatud parandused töösse sisse viia ja töö lõppkaitsmisele esitada. Nimetatud tähtaeg fikseeritakse eelkaitsmise protokollis.

Kui doktorant kasutab töö tutvustuseks slaide, võib ta need saata hiljemalt üks tööpäev enne eelkaitsmist Maris Petersile. Samuti tuleb täpsustada vajadused tehnika osas.

Esitluse põhja saab alla laadida siit.

Vastavalt doktoriõppe eeskirjale on eelkaitsmise otsuseks üks alljärgnevatest:

 1. soovitada kaitsmisele esitatud kujul;
 2. soovitada kaitsmisele pärast eelkaitsmiskomisjoni poolt ettepandud paranduste tegemist;
 3. tagastada doktorandile edasiseks tööks.

Kui eelkaitsmisel lubatakse töö kaitsmisele pärast eelkaitsmiskomisjoni soovitatud paranduste tegemist, kinnitab doktoritöö juhendaja parandused või eriarvamustele jäämise põhjenduse. Selleks on soovitav koostada ülevaatlik tabel, milles ühte veergu märgitakse ettepanek, teise, kas ettepanekut on arvestatud või mitte arvestatud, ja kolmandasse põhjendus eriarvamusele jäämise kohta nende ettepanekute puhul, mida ei arvestatud.

TÜHI doktoritööd toimetatakse enne lõppkaitsmisele esitamist. Doktoritöö toimetamise kulud katab ja toimetajad määrab TÜHI. Maris Petersile tuleb teada anda, kui doktoritöö on toimetamiseks valmis (tekst saata wordi failina).

Doktoritöö esitamine kaitsmiseks

Korrektselt vormistatud ja keeleliselt toimetatud doktoritöö esitab doktorant doktoriõppe talitusele kaitsmiseks.

Koos doktoritöö elektroonilise käsikirjaga (mitte esitada PDF-failina!) esitab doktorant doktoriõppe talitusele:

 1. allkirjastatud avalduse doktorinõukogu esimehe nimele doktoritöö läbivaatamiseks ja kaitsmiseks. Avaldus sisaldab doktorandi kinnitust, et sama doktoritööd pole teistes kõrgkoolides varem kaitstud ning et tegemist on doktorandi originaalse uurimistööga. Avaldus peab sisaldama ka doktorandi kinnitust, et tema doktoritöös ja selle osadeks olevates artiklites ei esine plagiaati. Kui doktoritöös ei kajastu töö ingliskeelne pealkiri, esitab doktorant avalduses ka töö ingliskeelse pealkirja;
 2. doktoritöö teemal ilmunud publikatsioonide elektroonilised koopiad (PDF-fail);
 3. artikliväitekirja puhul publitseerijate nõusolekud juba avaldatud publikatsioonide elektrooniliseks (ja paberkandjal) taasavaldamiseks doktoritöös;
 4. juhendaja allkirjastatud kinnituse eelkaitsmisel soovitatud paranduste tegemise või põhjendused eriarvamusele jäämise kohta.
 5. plagiaadituvastussüsteemi Urkund raporti selle versiooni, millest on eemaldatud kattuva allikana üksnes doktoritöö varasem (eelkaitsmisele esitatud) versioon.
 6. vajadusel kirjalikult lühikene selgitus võimalike Urkundi raportis leitud kattuvuste kohta, mis ei viita plagiaadile. Juhendaja lisab selle kaitsmisele esitatavatele dokumentidele koos kokkuvõtva kinnitusega, et raporti põhjal ei esine kontrollitud doktoritöö osades plagiaati.

Akadeemiline üksus edastab doktoriõppe talitusele:

 1. kinnituse õppekavajärgsete õpingute läbimise kohta;
 2. eelkaitsmiskomisjoni otsuse kaitsmisele lubamise kohta;
 3. eelkaitsmise retsensioonid;
 4. eelkaitsmise Ouriginali raporti.

Humanitaarteaduste instituut doktoritöid ei trüki, need ilmuvad avalikult kätte saadava elektroonilise publikatsioonina ETERAs. Juhul kui doktorant soovib oma doktoritöö trükkimist, tuleb arvestada sellega, et trükikulud tuleb doktorandilt osaliselt ise katta.

Lisaks üldistele vormistusnõuetele peab doktorant arvestama, et kui ta on oma doktoritöö valmimise protsessi käigus saanud rahalist toetust (nt Archimedese / Harno / Dora vm stipendiumid, TÜHI uuringufondi toetused jne), tuleb toetajate nimed ära mainida doktoritöö tiitellehe pöördel.

Materjalide esitamisest doktoriõppe talitusele kuni kaitsmise toimumiseni kulub üldjuhul vähemalt 10 nädalat.

Eesti doktorikool

Eesti doktorikool

Projekti "Ülikoolide koostöö doktoriõppe edendamisel“ kaasrahastab Euroopa Liit.