õppenõustaja eesmärgiks on toetada üliõpilasi nende õpingutes. Nõustaja juurde võid pöörduda õpingute planeerimise, erialavaliku, õpimotivatsiooni, ülikoolisüsteemi, õpioskuste ja ülikoolis kohanemisega seotud küsimustes. Samuti juhul kui soovid arutada võimalusi poolelijäänud õpingute lõpetamiseks.

Enne kui pöördud oma küsimusega õppenõustaja poole, soovitame allpool lugeda korduma kippuvaid küsimusi, mille seast võid kohe leida vastuse leida.

27. augusti BA infotunni slaidid

27. augusti MA infotunni slaidid

Korduma kippuvad küsimused

Korduma kippuvad küsimused

1. Millal pean esitama oma lõputöö ja millal toimub lõputööde kaitsmine?

Lõpetamisega seotud info leiad meie kodulehelt siit.

2. Kui tahan kevadel lõpetada, siis mis kuupäevaks peavad kõik tulemused õppekaardil olema?

Kõik sooritused peavad olema kantud õppekaardile hiljemalt kolm tööpäeva enne kaitsmist (töö esitamise ajaks puuduvate tulemustega ained peavad olema kajastatud infolehel). Lisanfo siin.

3. Mitu lehekülge / kui mahukas mu lõputöö olema peab?

Info lõputöö mahu kohta leiad lõputööde vormistamise juhendist – BA-tööde juhend ja MA-tööde juhend

4. Ma ei saa ÕISis deklareerida lõputööd, milles on probleem?

ÕISis lõputööd ei deklareerita. Üliõpilase registreerib lõputöö kaitsmisele instituut, kui töö on reaalselt büroos olemas.

5. Sel kevadel peaksin kaitsma oma lõputööd (mul saab nominaalaeg läbi), kuid ma ei jõua tööd valmis ja soovin kaitsta hoopis talvel. Kas ma pean esitama ÕISis avalduse vms? Kas ma pean ka midagi maksma?

Avaldust ei ole vaja esitada, õpingud pikenevad automaatselt (seda juhul, kui on täidetud vähemalt osakoormuses õppimise nõuded). Kui Sa nominaalaja lõpus lõputööd ei esita, pead maksma esitamata jäänud lõputöö eest trahviraha ja kui on jäänud tegemata ka mõni kohustuslik aine, mis takistab ülikooli lõpetamast, siis tuleb ka selle eest trahvi maksta (õppekulude hüvitamise kohta loe lisaks TLÜ kodulehelt siit).

6. Sain aru, et kui ma lõputööd tähtajaks ei esita, siis pikenevad õpingud automaatselt, aga mina pean maksma trahvi. Kas ma saaksin seda trahvi kuidagi vältida?

Õppekulude hüvitamist ei nõuta üliõpilastelt, kes on:

  • keskmise, raske või sügava puudega isik;
  • alla 7-aastase lapse või puudega lapse vanem või eestkostja.  

Eritingimuste kohta loe lisaks siit ja õppekorralduse eeskirjast § 10 õppekulude hüvitamine alapunkt 4.

7. Olen praegu akadeemilisel puhkusel, aga sooviksin siiski kevadel lõputööd kaitsta. Mis ma tegema pean?

Sellisel juhul pead tegema pärast lõputöö esitamist ÕISis avalduse, et soovid akadeemilise puhkuse katkestada.

 8. Mulle tundub, et ma ei jõua lõputööd TÜHI kodulehel olevaks tähtajaks valmis. Mis ma tegema peaksin? Kas ma peaksin minema akadeemilisele puhkusele?

Semestri keskel saab akadeemilisele puhkusele minna vaid kolmel juhul:

  • tervislikel põhjustel,
  • seoses lapsehoolduspuhkusega,
  • seoses kaitseväeteenistusega (vt lisainfot).

Tervislikel põhjustel akadeemilisele puhkusele minekuks pead pöörduma arsti poole. Arst peab märkima tõendile kindlasti perioodi, mis ajaks akadeemilist puhkust vajad. Kui küsimus ei ole haigestumises, lapsehoolduspuhkusele või ajateenistusse minekus, siis on järgmine võimalus lõputööd kaitsta järgmise semestri lõpus.

 9. Selle semestri lõpuga saab mul läbi ka lisa-aasta (nominaal + 1 aasta), kuid ma ei ole ikka oma lõputööd valmis jõudnud. Mis minust saab? Kas saan õpinguid jätkata? Kui palju ma nüüd maksma pean?

Kui sa ei ole oma lõputööd lisa-aasta lõpuks valmis saanud, aga osakoormuses õppimise nõuded on täidetud (vähemalt 15 EAP iga õpitud semestri kohta), siis on võimalik üliõpilasena õpinguid jätkata. Edaspidised õpingud (sh lõputöö juhendamine ja kaitsmine) on tasulised. Juhendamise ja lõputöö kaitsmise tasu sõltub lõputöö mahust, hinnakirja leiad ÕISist (üldinfo, hinnakiri, juhendamistasud ja kaitsmistasud). Kui on tegemata mõni  ülikooli lõpetamiseks vajalik aine, tuleb sellesse registreerudes tasuda ainepunktide alusel. Ainepunktitasud leiad samuti ÕISist hinnakirja alt.

10. Tahan võtta õppepuhkust, mis ma selleks tegema pean?

Õppepuhkuse taotlemiseks tuleb esitada tööandjale ülikoolis õppimist kinnitav tõend. Selle tõendi väljastab õppenõustaja või õppeosakond. Õppepuhkust saavad taotleda kõik üliõpilased, sõltumata sellest, kas õpitakse täis- või osakoormuses, sh eksternid. Lähemalt saad õppepuhkuse taotlemise kohta lugeda siit.

11. Mul on vaja tõendit TLÜs õppimise kohta, kust ma selle saan? Kas seda on võimalik saada ka elektrooniliselt?

Paberkandjal tõendi saad kas TÜHI büroost S-409 või õppeosakonnast T-213, digiallkirjaga tõendi saadab õppenõustaja sulle meilile.

12. Mul on vaja õpisoorituste väljavõtet (tahan kandideerida stipendiumile/tahan oma sooritused üle kanda teise ülikooli vms), kust ma selle saan?

Paberkandjal tõendi saad kas TÜHI büroost S-409 või õppeosakonnast T-213, digiallkirjaga tõendi saadab õppenõustaja sulle meilile.

13. Mul on sooritatud SA Innoves eesti keele C1 eksam, kuhu ja kellele ma selle esitama pean?

Tõend tuleb saata Merilyn Meristole (merilyn.meristo@tlu.ee).

14. Esimese aasta tudengina läbisin sügissemestril aine "Erialane inglise keel III". Kuna oma õppekava järgi pean kolme aasta jooksul inglise keele eest saama 12 EAPd, siis millise inglise keele ma nüüd valima pean?

Sellisel juhul tuleks valida akadeemiline inglise keel.

15. Eelmisel aastal oli mul üks kohustuslik aine,  aga ma ei võtnud seda. Uues õppekavas sellist ainet ei ole, selle asemel on uus (6 EAP-ne) aine. Kui lisan ÕISis uue koodiga aine, näitab ÕIS, et see on vabaaine.  Mis ma pean tegema? Aine on mulle kohustuslik ja mul on vaja see sooritada.  

Lisage aine oma õpingukavva ja kui aine sooritatud saab, andke oma õppenõustajale teada, et soovite aine õigesse moodulisse tõstmist.

16. Mul on üldainete ja valikainete ainepunkte rohkem kui vaja, aga vabaainete moodulist on punkte puudu. Palun tõstke need punktid sinna ümber.

Kõik ainepunktid, mis on üld- ja eriaalaainete moodulist üle, loetakse automaatselt vabaainete alla. Neid ei ole vaja ümber tõsta.

17. Süsteem kirjutab,  et mul on eeldusaine(d) läbimata. Olen läbinud aine, aga teise koodiga (olen eeldusaine VÕTA-ga üle kandnud). Kas ikkagi saan registreeruda või on siin mingisugune probleem?

Märge "eeldusaine tegemata" ei sega/takista ainesse registreerumist. Õppekavaversioonid on aastate jooksul muutunud ja süsteem ei tunne ära kõiki varasemaid ainekoode. Oluline on, et sul oleksid olemas kursusel osalemiseks vajalikud eelteadmised.

18. Aine ei kajastu minu tunniplaanis või kajastub seal topelt, milles probleem on?

ÕISi funktsioon „Minu tunniplaan“ ei pruugi alati töötada laitmatult. Soovitame kõikidel üliõpilastel vaadata loengute toimumise aegu otse ASIOst, sisestades otsingusse ainekoodi. Kui seejärel vajutada broneeringule, avaneb uus aken, kus on näha, millal loengud toimuvad.

19. Kust ma leian ained, mis tuleb lisada õpingukavasse?

Oma õppekava nominaaljaotuse leiad instituudi kodulehelt (BA nominaaljaotus ja MA nominaaljaotus). Tunniplaan on tunniplaanisüsteemis ASIO.

19. Sain eelmisel semestril rohkem kui 30 ainepunkti. Kas võin sel semestril õppida vähem?

Ainepunktide mahtu arvestatakse kumulatiivselt, mis tähendab, et EAP-de arv jagatakse õpitud semestritega. Õpingukava koostamisel tuleb pidada silmas, kas kogud kumulatiivselt vajaliku ainemahu.

Õppenõustajad

Õppekavad

Aasia uuringud (BA)
Eesti filoloogia (BA)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (BA)
Humanitaarteadused (BA)
Kultuuriteadus (BA)
Referent-toimetaja (BA)
Soome filoloogia (BA)
Vene filoloogia (BA)

Aasia uuringud (MA)
Keeleteadus ja keeletoimetamine (MA)
Keeletoimetaja (MA) 
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (MA)
Eesti keele kui teise keele õpetaja (MA) 
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (MA) 
Slaavi keeled ja kultuurid (MA)
Kultuuriteooria ja filosoofia (MA) 

Ajalugu (BA)
Antropoloogia (BA)
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (BA)
Filosoofia (BA)
Inglise keel ja kultuur (BA)
Romaani keeled ja kultuurid (BA)
Saksa keel ja kultuur (BA)

Ajakirjanik-tõlkija (MA)
Ajalugu (MA)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (MA)
Inglise keele õpetaja (MA)
Kirjalik tõlge (MA)
Kirjandusteadus (MA)
Prantsuse keele õpetaja (MA)
Saksa keele õpetaja (MA)
Suuline tõlge (MA)
Võõrkeeleõpetaja (MA)

Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (BA)

Eesti uuringud (MA)
Antropoloogia (MA)
Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (MA)
Võrdlev kirjandusteadus ja kultuurisemiootika (MA)

Lingvistika (PhD) 
Kultuuride uuringud (PhD)
Ajalugu (PhD)