TLÜ humanitaarteaduste instituudi kultuuriteooria suund ühendab antropoloogia, filosoofia, kultuuriteaduste ja võrdleva kirjandusteaduse erialasid ning on pühendunud kultuuri toimemehhanismide teoreetilisele ja praktilisele uurimisele ning õpetamisele. Tegemist on Eestis ainulaadse interdistsiplinaarse kooslusega, kuhu on koondunud rahvusvaheliselt hinnatud kultuuriteaduslik kompetents, mis hõlmab kitsamalt distsipliine nagu kultuuriajalugu, kultuur- ja sotsiaalantropoloogia, kultuurigeograafia, kultuurifilosoofia, kultuurisemiootika, religiooniuuringud ja võrdlev kirjandusteadus.

Kultuur on inimest sünnist saati ümbritsev märgiline keskkond, mis pakub võimaluse muuta oma elu tähenduslikuks. Õigupoolest me kasvamegi inimesteks alles kultuuris, kultuur pakub meile vahendid enese ja ümbritseva mõtestamiseks. Kultuurilised oskused ja teadmised on eelduseks elus edukaks toimetulekuks ja maailmas orienteerumiseks, kusjuures üha tihedamalt põimunud maailm eeldab meilt tänapäeval tugevat kultuurilist eneseidentiteeti, väga erinevates kultuurides orienteerumisoskust ja võimet kiiresti ning loovalt analüüsida mitmesugust informatsiooni.

Kultuuriteooria suuna üldine eesmärk on õpetada  kuidas hästi toime tulla oma ja võõrastes kultuurides. Me väärtustame kultuuride paljusust ja kultuurilist sallivust ning peame oluliseks nii erinevate kultuuride kui ka erinevate analüüsikeelte tundmist, mis võimaldaksid neid kultuure viljakamalt uurida ja mõista. Neid eesmärke teenib suunas töötavate õppejõudude ja teadlaste aktiivne teadustegevus: kultuuriteooria suund on tihedalt seotud riikliku Kultuuriteooria tippkeskuse, TLÜ Kultuuridevaheliste uuringute tippkeskuse ja ülikoolidevahelise Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooliga. Oluline on koostöö TLÜ Maastiku ja Kultuuri Keskuse ning Semiootikavaramuga.

Kultuuriteooria suund väärtustab rahvusvahelist akadeemilist keskkonda, siin töötab mitu välisõppejõudu ja -teadlast, avatud on kaks ingliskeelset magistriõppekava (antropoloogia ning kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria), sõlmitud on mitmeid Erasmuse koostöölepinguid välisülikoolidega, traditsiooniks on mitmesuguste rahvusvaheliste teadusürituste korraldamine.

Kultuuriteooria suuna õppekavadel lõpetanuid ootab ees eneseteostus väga erinevates eluvaldkondades – igal pool, kus väärtustatakse ja nõutakse häid analüütilisi ja suhtlemisoskuseid, laia silmaringi, head kohanemisvõimet ja uute teadmiste kiiret omandamist. Senised vilistlased on kõige sagedamini leidnud tööd erinevates ametites kultuurisfääris, ajakirjanduses, riigiametites, haridusasutustes ja rahvusvahelistes organisatsioonides.

Akadeemilise suuna juht:

Tauri Tuvikene, professor