Akadeemiline puhkus

Kuidas ja millal saan ma taotleda akadeemilist puhkust?

Akadeemilist puhkust peab taotlema avaldusega, mille saab esitada läbi õppeinfosüsteemi (ÕIS). Tervislikel põhjustel, näiteks seoses lapsehoolduspuhkusega või seoses kaitseväeteenistusega saab akadeemilist puhkust taotleda semestri vältel, kuid jooksvaks semestriks ei saa akadeemilist puhkust taotleda pärast kontaktõppe teise perioodi lõppemist. Muudel põhjustel saab akadeemilist puhkust taotleda akadeemilises kalendris märgitud ajal.
Loe lähemalt siit.

Kuidas lõpeb akadeemiline puhkus?

Akadeemiline puhkus lõpeb automaatselt. Akadeemilise puhkuse lõpukuupäev on üliõpilasele nähtav korraldusest oma andmete juures. Akadeemilise puhkuse lõppedes asub üliõpilane tunniplaani- ja õppekavajärgsele õppetööle. 

Kas akadeemilise puhkuse ajal tohib õppida?

Jah, üliõpilasel on akadeemilisel puhkusel viibides õigus täita õppekava (v.a kaitsta lõputööd või sooritada lõpueksamit) ja kohustus järgida õppekorraldust reguleerivaid õigusakte.
Lisainfot vaata õppekorralduse eeskirjast  § 29. "Akadeemiline puhkus".

Eksamid ja arvestused

Miks ma pean end eksamile/arvestusele registreerima?

Eksamile ja arvestusele registreerumine õppeinfosüsteemis on ainekursusel osalenud üliõpilasele kohustuslik. Registreerumata üliõpilast on õigus eksamile/arvestusele mitte lubada.

Mul ei õnnestu eksamile/arvestusele registreerida

Põhjuseid võib olla mitmeid, näiteks:

 • aine sooritusaeg on lõppenud;
 • ÕIS-is ei ole väljakuulutatud eksami/arvestuse aega;
 • ÕIS-is väljakuulutatud eksami/arvestuse aeg on ainult põhi- või lisaeksami/arvestuse sooritajatele;
 • eksamile/arvestusele registreerimise aeg on möödunud;
 • õppeteenustasu arve on tasumata (õpingute eest tasuvatel tudengitel);
 • aine läbi Avatud Akadeemia kuulamisel püüad ÕIS-is eksamile/arvestusele registreeruda vales rollis.

Ma ei leia ÕIS-ist eksamiaega, kelle poole peaksin pöörduma?

Pöördu ainet õpetava üksuse poole. Ainet õpetava üksuse leiab ainekoodi viimase kahe tähe järgi:
CI - Konfutsiuse instituut
DT - Digitehnoloogiate instituut
FK - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
HK - Haapsalu kolledž
HT -  Humanitaarteaduste instituut
HR - Haridusteaduste instituut
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
RK - Rakvere kolledž
YK - Ühiskonnateaduste instituut

Miks on oluline tühistada registreerimine eksamile, kui ma ei saa minna?

Kui sa põhieksamile/arvestusele registreerimist ei tühista, siis märgitakse tulemuseks "mitteilmunud" (MI) ning sa kaotad sellega ühe eksami/arvestuse tegemise võimaluse. Kui lisaeksami/arvestuse registreeringut ei tühistata, siis märgitakse tulemuseks "F" ning sellega lõpeb aine sooritusõigus.

Soovin registreerida eksamile/tühistada eksami registreeringut, aga tähtaeg on selleks möödunud. Kuidas saan registreerida/registreeringut tühistada?

Registreerimine ÕIS-is lõpeb 24 tundi enne teadmiste kontrolli toimumise aega. Kuni registreerimisaja lõpuni saab üliõpilane oma registreeringut muuta või selle tühistada. Pärast märgitud aega saab erandkorras registreeringut muuta või tühistada ainet õpetav üksus. Registreerida või registreeringut tühistada ei saa pärast eksami toimumisaega.

Mitu korda saan eksamit/arvestust sooritada?

Sul on ühes aines ette nähtud 2 soorituskorda. Põhieksamil või -arvestusel negatiivse tulemuse saanud või põhieksamile või -arvestusele mitteilmunud üliõpilane võib eksamit/arvestust korrata veel üks kord õppejõu poolt määratud ajal. Järeleksami või -arvestuse aja määrab õppejõud. Kui õppejõu määratud järeleksami aega ei sobi, siis on võimalus sooritada kirjalikke järeleksameid, kus toimub auditoorne eksam akadeemilise üksuse poolt määratud eksamipäevadel (TÜHI võlapäev).

Millal võin õppejõu poole pöörduda seoses õppeaine õppevõlgnevusega?

Õppejõu poole võid pöörduda juhul, kui sul on vastavas õppeaines kehtiv sooritusõigus.

Sain eksamile/arvestusele pääsu eelduseks vajaliku töö esitatud ning soovin nüüd eksamit/arvestust sooritada, aga aine sooritusaeg on möödunud. Kuidas saan aine sooritada?

Kursustel säilib eksami ja arvestuse sooritamise õigus kuni semestri lõpuni, v.a üliõpilase eksmatrikuleerimisel. Kui aine sooritusõigus on aegunud, ei ole sul õigust arvestust või eksamit sooritada. Aine sooritamiseks pead end registreerima õppeaine korduskuulajaks.

Sooritasin eksami, aga tulemust ÕIS-is ei ole. Kelle poole peaksin pöörduma?

Pöördu õppejõu poole, aga arvesta, et õppejõul on pärast eksami/arvestuse toimumist aega 10 tööpäeva tulemuse sisestamiseks ÕIS-i.

Millal pean ainet korduskuulama?

Kursuse korduskuulajaks registreerib üliõpilane end pärast eksami/arvestuse teist negatiivset sooritust samas õppeaines või kui ta ei ole õppeaine sooritusõiguse ajal ilmunud eksamile/arvestusele. Kursust on võimalik uuesti tasuta kuulata üks kord nominaalkestuse ja sellele järgneva kahe semestri jooksul.
NB! Kui üliõpilane ei saa erialaaine teistkordsel kuulamisel positiivset sooritust, siis peab ta aine kuulama uuesti tasuliselt, registreerudes ainesse TLÜ avatud akadeemia kaudu (avalduse saab esitada ÕISis) ja kui aine saab positiivselt sooritatud, tuleb see VÕTA-ga üliõpilase kontole üle kanda. VÕTA koostamise juhend on leitav ÕISis kasutusjuhendist.

Eksternina õppimine ja lõpetamine

Õppisin Tallinna ülikoolis, kuid kahjuks jäid minu õpingud pooleli (teha jäi paar ainet ja lõputöö) ning sooviksin nüüd tulla eksternina õppima.  Kust peaksin alustama ja mida tegema?

Esmalt peaksid pöörduma selle eriala, kuhu õppima soovid tulla, õppenõustaja poole ja paluma VÕTA hinnangut. VÕTA hinnang on tasuline teenus (50 eurot) ja selle koostamine võib võtta aega kuni 30 päeva, seepärast pöördu õppenõustaja poole aegsasti. 
Pärast hinnangu saamist tuleb otsustada, kas eksternõpe on sobiv õppevorm või tuleks ained deklareerida läbi TLÜ avatud akadeemia.
Eksterniks võib kandideerida isik, kes vastab õppekavas sätestatud vastuvõtutingimustele ja on täitnud õppekava kureeriva üksuse poolt nõutud õppeaineid vähemalt 15 EAP mahus. Eksterni õppekoormus semestri kohta, arvestamata lõputööd, lõpueksamit või praktika läbimist, on kuni 14 (k.a) EAP-d. Seega - 
kui õppekava läbimiseks on vaja ühes semestris sooritada rohkem aineid, siis tuleks ained deklareerida läbi TLÜ avatud akadeemia.
Mõlemal juhul (nii eksternõppijana kui ka avatud akadeemia õppijana) on võimalik ülikooli eksternina lõpetada. Avatud akadeemia õppija õigused ja kohustused on samad, mis eksternõppija omad (eksternõppijal on ainete deklareerimise piirang).

Küsisin kaks aastat tagasi VÕTA hinnangu, aga aineid, mis seal kirjas on, enam ei loeta. Mis ma nüüd tegema pean?

VÕTA hinnangut koostades tuleb õppenõustajaga läbi arutada, millise õppekava versiooniga liituda tasub. Õppekavadel on kehtivusaeg (3 +1 aastat). Kui küsisid õppenõustajalt VÕTA hinnangu plaaniga lõpetada õpingud aastaga, siis hinnang, mille said, oli tehtud võrdluses vanima kehtiva kavaga. Kui aga kõik ei läinud plaanipäraselt ja Sa lõpetamiseni ei jõudnud, võibki juhtuda, et aineid, mis hinnangus kirjas on, enam ei loeta. Siis tuleb tellida uus VÕTA hinnang (ja tasuda uuesti 50 eurot).

Infovahetus. TLÜ ametlik infovahetuskanal on üliõpilase @tlu.ee lõpuga e-post

TLÜ ametlik infovahetuskanal on üliõpilase @tlu.ee lõpuga e-post.

Miks ma pean lugema TLÜ e-posti aadressile ja ÕISi saadetavaid teateid? Miks ei saadeta teateid minu isiklikule meiliaadressile?

Ülikooli eeskirjade kohaselt on üliõpilased kohustatud looma ja kasutama ülikooli kasutajakontot ning ametlik infovahetus (sh teated, info eksmatrikuleerimise algatamise kohta, otsused eksmatrikuleerimise, akadeemilise puhkuse kohta jms) edastatakse üliõpilase ÕIS-i kontole või tlu.ee e-posti aadressile. Saatmisel loetakse, et saadetu on kätte toimetatud ning üliõpilasel on olnud mõistlik võimalus sellega tutvuda, kui saatmisest on möödunud 3 tööpäeva.
Kui sa ei loe TLÜ e-posti aadressile või ÕISi saadetavaid teateid, siis võid sa ilma jääda olulisest infost ning siis ei ole kedagi peale iseenda süüdistada.

Kui sa ei külasta kuigi tihti TLÜ e-posti aadressi või ÕISi, siis oleks kasulik suunata sinna tulevad teated enda põhilisele meiliaadressile. Seda saad teha järgmiselt:

 • TLÜ e-posti aadressile tulevaid kirju saab suunata järgmiselt: TLÜ e-post → Seaded → Edastamine ja POP/IMAP → Lisa edastamisaadress. Seejärel järgi juhiseid edastamisaadressi kinnitamise kohta.
 • ÕISi teated saab tellida enda e-posti aadressile järgnevalt: ÕIS → Teated → Telli teade e-mailile.

Tahtsin õppejõuga kohtuda uksel/veebis märgitud vastuvõtuajal, aga teda ei olnud sel ajal kohal. Kuidas saaksin õppejõuga kohtuda?

Võta õppejõuga ühendust e-posti või telefoni teel ning lepi kohtumisaeg kokku.

Ma ei leia õppejõudu üles, kas ma võin talle esitatava töö/mapi/raamatud vms jätta õppespetsialisti või -nõustaja kabinetti?

Võid seda teha õppespetsialisti või -nõustaja nõusolekul ning pead ise teavitama õppejõudu, kuhu sa talle edastatu jätsid. Õppespetsialist või -nõustaja ei vastuta sinu jäetu edastamise eest õppejõule.

Kirjutasin eile õhtul kirja, kuid ei ole  täna lõunaks veel vastust saanud. Kui kaua läheb vastusega aega?

Akadeemilistel ning mitteakadeemilistel töötajatel on mitmeid tööülesandeid, samuti on neil puhkeaeg ning nad ei ole ööpäevaringselt seotud e-postiga. Ole kannatlik ja kui sulle 3-5 tööpäeva jooksul ei vastata, siis võta isikuga, kellele kirja saatsid, uuesti ühendust.

Kõrvaleriala või 2 x 24 EAP tervikmooduli läbimine vabaainete arvelt

Millal ma pean hakkama õppima kõrvaleriala või 2 x 24 EAP mahulisi mooduleid?

Kõrvaleriala hakatakse õppima teise õppeaasta sügisel ehk alates kolmandast semestrist.

Kas ma pean oma kõrvaleriala valiku kuidagi ÕISs ära märkima või kuidas see käib?

Jah, kui otsustad kõrvaleriala kasuks, siis märgi oma valik kindlasti ka ÕISis ära. Kuidas seda teha, leiad ÕISi kasutusjuhendist.

Kas minu erialal on kohustuslik läbida kõrvaleriala 48 EAP?

Kõrvaleriala 48 EAP läbimine on kohustuslik Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride ja vene filoloogia õppekaval. Kõikidel teistel kavadel õppivad üliõpilased võivad valida, kas läbivad mõne kõrvaleriala või valivad kaks tervikmoodulit mõnest teisest õppekavast (soovitavalt meie instituudi omadest). Instituut soovitab valida 48 EAP mahuline kõrvaleriala, sest see kajastub hiljem tervikuna ka akadeemilisel õiendil ja võib olla eeliseks nii tööturul kui edasiste õpingute puhul.

Lisasin ÕISi kogemata vale kõrvaleriala ega oska seda sealt enam kuidagi kustutada. Mis nüüd saab?

Üliõpilane ei saagi kõrvaleriala valikut tühistada, seda saab teha õppenõustaja. Kui tegid kogemata vale valiku, siis kirjuta oma õppenõustajale ja palu vale valik kustutada.

Kas kõrvaleriala asemel on võimalik võtta ka ainult vaba- ja valikaineid?

Ei ole. Vabaainete arvelt tuleb läbida kas kõrvaleriala 48 EAP või kaks 24 EAP mahulist tervikmoodulit mõnest teisest õppekavast/teistest õppekavadest.

Kas ma pean lisaks vabaainetele (54 EAP), mis minu õppekavas on, kuulama juurde veel 48 EAP kõrvaleriala või 2 x 24 EAP tervikmooduli mõnest teisest õppekavast? Nii pean ju õppima rohkem kui 180 EAP, mis bakalaureuseõppe läbimiseks vajalik on?!

Ei, sa ei pea õppima rohkem - kõrvaleriala 48 EAP või 2 x 24 EAP tervikmoodulid läbitakse vabaainete arvelt. See tähendab seda, et täiesti vabu aineid on õppekavas kas 6 või 12 EAP (sõltuvalt õppekavast). Näiteks, kui sinu õppekava näe välja nii: 

Mooduli nimetus: Vabaaineid

Maht: 54 EAP

Eesmärgid

Luua eeldused valitud kõrvalaine või moodulite käigus omandatavate teadmiste ja oskuste rakendamiseks edasises töös, luua võimalus laiemate sotsiaalsete ja kultuuriliste teadmiste omandamiseks.

Õpiväljundid

Õpiväljundid vastavad üliõpilase valikutele.

Hindamine

Moodulit hinnatakse õppeainepõhiselt.

 

Valiku põhimõtted: vabaainete plokis valib üliõpilane kas 48 EAP mahus kõrvaleriala või kaks 24 EAP tervikmoodulit mõnest teisest bakalaureusekavast. Lisaks valib üliõpilane 6 EAP vabaaine(id) oma individuaalsete arenguvajaduste ja intellektuaalse huvi realiseerimiseks või võõrkeele- või arvutioskuse parandamiseks.

... siis on sul ainult 6 EAP, mille arvelt võid õppida mis tahes oma taseme (vt lõiku "Õppeained") aineid.

Kui valin 2 x 24 EAP mahulised tervikmoodulid, kuidas kajastuvad need hiljem minu akadeemilisel õiendil? Ja kas keegi nende täitmist ka üldse kontrollib?

Kui sa valib moodulite läbimise, siis need jäävad akadeemilisele õiendile vabaainete alla, nende läbimist kuidagi eraldi ära ei märgita ja välja ei tooda. Seda, kas sa oled täitnud lõpetamiseks vajalikud tingimused, kontrollib õppenõustaja. Kui enne lõpueksamile registreerimist näib, et moodulid ei ole terviklikult läbitud (üliõpilane on kuulanud aineid siit ja sealt), ei lubata üliõpilast lõpueksamile.

 Minu erialal ei ole kohustust läbida kõrvaleriala, võin valida 2 x 24 EAP moodulid. Palun selgitage, mida see tähendab ning kuidas ja kust ma need moodulid leian?

Esmalt mõtle hoolega läbi, kas ei oleks ikkagi tulevikku silmas pidades õigem valida kõrvaleriala (48 EAP). Kui aga oled kindel, et ei soovi kõrvaleriala läbida, siis tuleks läbi mõelda, mis valdkond sulle huvi pakub. Näiteks – kui oled huvitatud ajaloost ja kultuuriteadusest, ava ÕISis need õppekavad ja tutvu ainetega, mis selles õppekavas on. Meie instituudi õppekavad on koostatud kõik nii, et erialaained moodustavad 24 EAP mahulised tervikud. Ajaloo õppekavas moodustab ühe terviku näiteks moodul „Euroopa ajaloo põhijooned“ .

Mooduli nimetus: Euroopa ajaloo põhijooned

Maht: 24 EAP

Eesmärgid

Luua võimalused baasteadmiste omandamiseks Euroopa ajaloolisest arengust kirjalike, visuaalsete ja aineliste allikate põhjal. 

Õpiväljundid

Tunneb Euroopa ajaloolise arengu põhietappe ning oskab näha inimühiskonna arengut läbi põhjuslike seoste.  Suudab defineerida eri ajastute spetsiifilisi jooni ning neid võrrelda, lähtudes eri tüüpi allikatest. Valdab baasfaktoloogiat ning oskab sellega opereerida. 

Mooduli hindamine: Moodulit hinnatakse õppeainepõhiselt. 

Õppeained

Kood

Õppeaine nimetus

Maht EAP

 

Kohustuslikud ained 24 EAP

AIG6301.HT

Antiikmaailm

6

AIG6302.HT

Kesk- ja varauusaegne maailm

6

AIG6303.HT

Uusaegne maailm     

6

AIG6304.HT

20. sajandi ajalugu

6

  Valiku põhimõtted:Moodul tuleb läbida tervikuna. 

 

Kultuuriteaduse moodulist võid siis valida vastavalt näiteks kultuurianalüüsi mooduli:

Mooduli nimetus: Kultuurianalüüs

Maht: 24 EAP

Eesmärgid

Luua eeldused teadmiste kujunemiseks olulisemates kultuurianalüüsi valdkondades. Luua eeldused praktiliste oskuste kujunemiseks erinevate kultuuriliste nähtuste analüüsiks.

Õpiväljundid

Oskus kriitiliselt analüüsida lähedasi ja kaugeid kultuurikeskkondi.

Oskus analüüsida kirjanduslikke tekste. Oskus analüüsida visuaalseid kultuuritekste. Oskus analüüsida religioosseid protsesse ja nähtusi.

Mooduli hindamine: Moodulit hinnatakse õppeainepõhiselt.

Õppeained

Kood

Õppeaine nimetus

Maht EAP

 

Kohustuslikud ained 24 EAP

HIK6341.HT

Kultuurikeskkonna analüüs

6

HIK6342.HT

Tekstianalüüs

6

HIK6343.HT

Filmi-, draama- või visuaalkultuuri analüüs

6

HIK6345.HT

Religioossete protsesside analüüs

6

Valiku põhimõtted: moodul tuleb läbida tervikuna.

Printerid ja paljundamine

Ma ei saanud kodus printida, kas ma saaksin printida õppespetsialisti või -nõustaja juures?

Ei saa. Tallinna Ülikooli hoonetes asuvad üldkasutatavad koopiamasinad, millega on võimalik ka printida ja skaneerida. Tasumine toimub mobiilimaksega või ID-piletiga. Koopiamasinad ja printerid asuvad Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 25, 29 ja Uus-Sadama 5, Tallinn) järgmistes kohtades:

 • õpperaamatukogus, Astra õppehoone II korrusel, Narva mnt 29 (print/koopia/skanneerimine e-postile/klammerdamine);
 • Terra õppehoone II korrusel, Narva mnt 25 (print/koopia/skanneerimine e-postile/klammerdamine);
 • Astra õppehoone IV korrusel Narva mnt 29 (print/koopia/skanneerimine e-postile);
 • arvutiklassides S-244, S-338, M-217, M-543;
 • II korruse lugemissaalis, Canon iR3300 (print/koopia);
 • III korruse lugemissaalis, Canon iR3300i (print/koopia/skanneerimine e-postile)
 • Samuti saad printida ja koopiaid teha üliõpilaskonna büroos (Silva maja I korrusel ruumis S-139) ja akadeemilises raamatukogus (Rävala pst 10, Tallinn).

Rohkem infot leiad printimiskohast või juhendist.

Tehnilised probleemid

Mul on probleemid kasutajakontoga (TLÜ e-postiga). Kelle poole peaksin pöörduma?

Võta ühendust kasutajate administraatoriga.

Mul on probleemid ÕIS-iga. Kelle poole pean pöörduma?

Kirjuta probleemist ÕIS-i tagasisidesse.

Ma ei tea kuidas esitada ÕIS-is õpingukava, avaldust, registreerida eksamile jne.

Tutvu ÕIS-i kasutusjuhendiga.

Õppejõud kasutab e-keskkonda, aga ma ei tea kursusele ligipääsu saamiseks salasõna. Kellelt ma saan salasõna?

Esmalt pöördu teiste ainekursusel osalejate poole ja kui nemad ei oska sind aidata, siis pöördu õppejõu poole.

Õppejõud ütles, et pean kursusele registreeruma Moodles. Kuidas ma sinna registreerun?

Registreerumine toimub Moodle kodulehel (https://moodle.hitsa.ee)
Probleemide korral kirjutage kasutajatoele: moodle[at]hitsa.ee
Tutvu Moodle'i kasutusjuhendiga siin (https://projektid.hitsa.ee/display/MOODLE/HITSA+Moodle)

 

Toetused ja stipendiumid

Soovin lisainfot toetuste/stipendiumite kohta. Kelle poole pean pöörduma?

Võta ühendust toetuste/stipendiumite info juurde märgitud kontaktisikuga. Lisainfo leiad siit.

Tõendid

Mul on vaja tõendit ülikoolis õppimise kohta või õppesoorituse väljavõtet. Kellelt ma need saan?

Pöördu oma õppenõustaja  poole. Anna talle selgesõnaliselt teada, millist tõendit sul vaja on:
eesti/inglise keeles, tõend ülikoolis õppimise kohta, tõend ülikoolis õppimise kohta ja õppesessioonide või eksamisessioonide ajad, õppesoorituste väljavõte, digiallkirjastatud tõend või paberkandjal tõend.

VÕTA

Mis on VÕTA?

VÕTA on varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine. VÕTA on võimalus, aga mitte tingimusteta õigus üliõpilasele ja kohustus ülikoolile. Uuri lisa siit

Olen enne TLÜ-s õppinud, aga õpingud jäid pooleli. Sel aastal alustasin uuesti ülikoolis õpinguid esmakursuslasena, kuid soovin oma varasemad sooritused VÕTA-ga üle kanda. Kuidas peaksin toimima?

Esimesel semestril on üliõpilasel kohustus deklareerida vähemalt 24 EAP mahus uusi aineid, seega VÕTA-ga kanname esimesel semestril üle maksimaalselt 6 EAP (et vajalikud 30 EAP kokku tuleks).
Edaspidi enam piirangut pole, alates kevadesemestrist saate üle kanda kõik vajalikud ained ja deklareerida.
Seega - semestri alguses lisage õpingukavva need ained, mida Te veel kuulanud pole ja esitage ÕISis VÕTA avaldus.
Kuidas ÕIS-is VÕTA-t esitada, leiate ÕISi kasutusjuhendist (ÕISI avalehel all paremas nurgas võike punane kiri).

ÕISi pääsete siis, kui olete immatrikuleeritud. VÕTA avaldust ning õpingukava saab hakata koostama/esitama semestri eelnädalal.
NB! Kõik tähtsad/olulised kuupäevad on kirjas TLÜ akadeemilises kalendris.

Küsisin kaks aastat tagasi VÕTA hinnangu, aga aineid, mis seal kirjas on, enam ei loeta. Mis ma nüüd tegema pean?

VÕTA hinnangut koostades tuleb õppenõustajaga läbi arutada, millise õppekava versiooniga liituda tasub (puudutab eksternõppijaid ja avatud akadeemia õppijaid). Õppekavadel on kehtivusaeg (3 +1 aastat). Kui küsisid õppenõustajalt VÕTA hinnangu plaaniga lõpetada õpingud aastaga, siis hinnang, mille said, oli tehtud võrdluses vanima kehtiva kavaga. Kui aga kõik ei läinud plaanipäraselt ja Sa lõpetamiseni ei jõudnud, võibki juhtuda, et aineid, mis hinnangus kirjas on, enam ei loeta. Siis tuleb tellida uus VÕTA hinnang (ja tasuda uuesti 50 eurot).

Millisteks aineteks saab VÕTA-ga arvestada sama astme õpinguid?

Sama astme õpinguid (nt bakalaureusest bakalaureusesse) saab arvestada nii kohustuslikeks, valik- kui ka vabaaineteks.

Millisteks aineteks saab VÕTA-ga arvestada TLÜ Õpilasakadeemias läbitud kursuseid?

Õpilasakadeemias läbitud kursused on täiendkoolitused (need ei ole ühegi akrediteeritud õppekava ained). Täienduskoolituse vabaaineks arvestamisel võib üksus eelistada õppekavasse sisult sobivaid ning õppekava õpiväljunditele vastavaid koolitusi. Sh vabaaineteks arvestamisel peab samuti olema vastavusaine TLÜ õppekavadest. Seega, kui soovid Õpilasakadeemias kuulatud ainet kanda vabaaineks, pead leidma TLÜs õpetatavate ainete seast vastavusaine.

Kas lõpetamiseks vajalikku erialast võõrkeelt (ja/või eesti keele C1 taset) on võimalik VÕTA-ga arvestada?

VÕTAga võõrkeeli üle ei kanta. Erand on üliõpilased, kellel on olemas inglise keele C2-tase, mis on tõendatud rahvusvahelise kehtiva tasemeeksami tunnistusega (CAE, IELTS, TOEFEL). Sellisel juhul on võimalik taotleda erialase inglise keele arvestamist VÕTA-ga. Muude keeletasemete arvestamist VÕTA-ga ei tehta, vaid läbida tuleb erialase inglise keele või akadeemilise inglise keele kursus.
Eesti keele puhul sobib lõpetamistingimuse täitmiseks (tehakse märge õppekardile, mitte ei kanta aineks üle) SA Innoves sooritatud eesti keele C1 taseme tunnistus või ülikoolis läbitud eesti keele C1 kursus. 

Kui suures mahus saan vabaaineid VÕTA-ga arvestada?

Vabaaineid kantakse üle vaid õppekavas ettenähtud mahus, seejuures arvestatakse keele- ja arvutiõppe nõuete täitmiseks kuluvat ainepunktide mahtu.

Ma ei tea kuidas ÕIS-is VÕTA taotlust koostada. Kas õppenõustaja ei võiks minu eest taotlust koostada?

Ei. Taotluse peab koostama taotleja ise. Juhendid taotluse koostamiseks leiad siit

Ma registreerusin ainesse, aga olen sellise sisuga ainet eelnevate õpingute käigus läbinud. Kas saaksin selle aine VÕTA-ga arvestada?

Taotlust ei saa esitada ainesse, kuhu üliõpilane on end juba registreerinud, seega ei tohiks samal semestril algavate ainete osas taotluse esitamist jätta liialt viimasele hetkele.

Võimalus:
Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine õppeaine osana toimub üliõpilase ja vastavat õppeainet õpetava õppejõu kokkuleppel ning selle kohta VÕTA taotlust ei esitata. Üliõpilane registreerib end ainesse ja tal on võimalus sõlmida õppejõuga kokkulepe. Kokkulepe allkirjastatakse mõlema poole poolt ning see kehtib aine sooritusõiguse ajal. Kokkuleppe vormi leiad siit.

Mul arvestati VÕTA-ga aine, aga nüüd ma ei soovi, et see kajastuks minu õppetulemustes. Kas ainet on võimalik minu õppetulemustest eemaldada?

Ei. Ained, mida üliõpilane taotles ning mis said positiivse hinnangu, jäävad üliõpilase õppetulemustesse. Seetõttu tuleks enne taotluse esitamist hoolikalt kaaluda, kas ja millise aine arvestamist taotleda. Nii näiteks võib rutakalt tehtud otsus hiljem osutuda komistuskiviks välisülikoolis õppimisel (oht: puuduv vabaainete maht) või diplomi kiitusega (cum laude) saamisel (oht: madalam kaalutud keskmine hinne).

Kandsin VÕTA-ga ained üle, minu õppekava täitmisprotsent on 100%, minu kaalutud keskmine hinna (KKH) on väga kõrge, aga ma ei saanud heade õppetulemuste eest tulemusstipendiumit. Miks?

VÕTA-ga üle kantud ained lähevad arvestusse küll õppekoormuse arvestamisel, kuid tulemusstipendiumi taotlemise puhul need arvesse ei lähe. Vaata lisainfot siin .

Õppisin enne TLÜsse tulekut Tartu Ülikoolis ja soovin seal kuulatud kahte ainet (3 EAP + 3 EAP) kanda TLÜs üheks 6 EAP mahuliseks aineks. Kas nii saab?

Jah, saab küll. Vaata VÕTA koostamise juhendit ÕISist (ÕIS 2 kasutusjuhendid).

Õigused, kohustused ja võimalused

Kust ma leian infot selle kohta, millised on minu õigused, kohustused ja võimalused?

Kogu info on leitav:

Õpingukava

Kas õpingukava esitamine on kohustuslik?

Jah. Üliõpilane peab õpingukava koostama igaks õppetööst osavõtu semestriks. Kui üliõpilane ei esita akadeemilises kalendris määratud ajaks õpingukava, algatab ülikool üliõpilase eksmatrikuleerimise. Kui sa ei soovi kuulata ühtki ainet, siis pead esitama õpingukava 0 EAPga (lõputööd/eksamit õpingukavasse ei lisata). 

Õpingukava ei pea esitama üliõpilased, kes:

 

 • viibivad akadeemilisel puhkusel;
 • on esitanud akadeemilise puhkuse taotlemise avalduse enne õpingukava esitamise tähtaega ega soovi sel perioodil TLÜ-s õppeaineid kuulata;
 • viibivad välisõppes või siirduvad välisõppesse õpingukava esitamise tähtajaks ega kuula TLÜ-s sel perioodil õppeaineid.

Soovin muuta õpingukava (lisada/eemaldada ainet), aga ainetesse registreerimise tähtaeg on möödunud. Kuidas ma saan õpingukava muuta?

Elektrooniline registreerimine ainekursusele ja registreeringu tühistamine on võimalik semestri eelnädala ja kontaktõppe esimese kaheksa kalendripäeva jooksul. Nelja tööpäeva jooksul pärast elektroonilise registreerimise lõppu on õppeainetesse registreerimine ja registreeringute kustutamine võimalik avalduse alusel. Semestri keskel algavale ainekursusele saab erandkorras registreerida või registreeringu kustutada, esitades avalduse ainet õpetavasse üksusesse ainekursuse esimese kontaktõppe nädala jooksul.
Seega, pärast õpingukavade esitamise tähtaega ÕIS-is on võimalik õpingukava muuta (lisada/eemaldada ainet) selleks sätestatud tähtajal ainet õpetava üksuse nõusolekul. Selleks tuleb ÕIS-is esitada põhjendatud avaldus ("Muud avaldused"). Kui ainet õpetav üksus peab avaldust põhjendatuks ning annab nõusoleku õpingukava muutmiseks, on võimalik sinu õpingukava muuta.

Kust ma leian ained, mis tuleb õpingukavasse lisada?

Ainete leidmisel aitavad sind:

 • õppekava, mille leiad ÕIS-ist: Õppekavad → Otsing;
 • kõrvalaine/eriala õppekava, mille leiad ülikooli kodulehelt;
 • õppekava nominaaljaotus, mille leiad üksuse kodulehelt;
 • tunniplaan, mille leiad tunniplaanisüsteemist ASIO;
 • sinu õppetulemuste kaart ÕIS-is, valides realt "Üliõpilase teadmiste kontrolli tulemused" rippmenüüst "Õppekava täitmine". Sealt näed kõiki õppekava mooduleid, nende mahtu (kohustuslikud ning valikained eraldi ja kogumaht), mis ained nendesse moodulitesse kuuluvad ning mis ained on sul juba sooritatud.

Millal avalikustakse semestri tunniplaan?

Tunniplaan avalikustatakse hiljemalt semestri eelnädalal tunniplaanisüsteemis ASIO.

ÕIS-i rakendus "Minu tunniplaan" ei kuva osade ainete toimumise aegu, ehkki ma olen need õpingukavasse lisanud. Miks?

Tegemist on kahe süsteemiga (ASIO ja ÕIS), mis kahjuks omavahel kahjuks laitmatult ei tööta. Loengute toimumise aega vaata alati otse ASIOst.

Õppeained

Kust ma tean, kas aine on rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppe aine?

Õppeaine taseme määrab ainekoodi esimene number, kus "5" tähistab rakenduskõrgharidus-, "6" bakalaureuse-, "7" magistri- ja "8" doktoritaseme ainet.
Nii näiteks on TPN5504.HR ehk "Noorsootöö erivajadustega noortega" rakenduskõrgharidustaseme aine, HIK6081.HT  ehk "Suured küsimused" bakalaureusetaseme aine, HIK7160.HT ehk "Humanitaarteaduste metodoloogia" magistritaseme aine ning EKL8026.HT ehk "Humanitaaria aktuaalsed meetodid" doktoriõppe aine.
Tugiainete (arvutikursus, võõrkeel, eesti keel) ainekood algab numbriga "6".

Kas ma võin kuulata teise õppeastme aineid (bakalaureuseõppes magistritaseme aineid või vastupidi)?

Bakalaureusetasemel magistritaseme ainete (kõrgema taseme ainete) kuulamiseks peab nõusoleku andma ainet õpetav üksus. Magistritasemel bakalaureusetaseme aineid (madalama taseme aineid) üldjuhul üliõpilane õppida ei tohiks v.a juhul, kui erandjuhul, kui eelmise õppeastme ained on olulised erialaste pädevuste omandamiseks (vajalik kirjalik kokkulepe üliõpilase ja instituudi vahel) või kui tegemist on tugiainetega, mis on vajalikud lõpetamistingimuse täitmiseks (arvutikursus, võõrkeel, eesti keel).

 Kust ma tean, milline instituut vastutab millise aine eest?

Ainet õpetava üksuse leiab ainekoodi viimase kahe tähe järgi:
CI - Konfutsiuse instituut
DT - Digitehnoloogiate instituut
FK - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
HK - Haapsalu kolledž
HT -  Humanitaarteaduste instituut
HR - Haridusteaduste instituut
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
RK - Rakvere kolledž
YK - Ühiskonnateaduste instituut

Soovin tutvuda aine kursuseprogrammiga, aga ÕIS-ist seda ei leia. Kelle poole peaksin pöörduma?

Pöördu aine vastutava õppejõu poole.

Õppekulude hüvitamine

Millisel juhul pean hüvitama õppekulud?

Õppekulude hüvitamisest loe lähemalt õppekorralduse eeskirjast §10.

Kui mul tekib arve tasumisega viivitus, kuidas pean toimima?

Juhul kui sul tekib erakorraline vajadus pikendada õppekulude hüvitamise arve maksetähtaega, tuleb esitada maksetähtaja pikendamise ÕISis avaldus muude avalduse vormil, mis sisaldab mõjuvat põhjust tähtaja pikendamiseks ning ettepanekut uue maksetähtaja määramiseks hiljemalt arvel esitatud tähtajaks.

Õppijal on õigus taotleda õppekulude hüvitise arvel märgitud maksetähtaja:

 • pikendamist maksimaalselt 3 kalendrikuu võrra;
 • ajatamist maksimaalselt 5 kalendrikuu pikkuseks perioodiks, kusjuures ühes kalendrikuus peab toimuma vähemalt üks maksegraafiku järgne osamakse, mille summa on vähemalt 50 eurot. Ajatamist on õigus taotleda alates 150 euro suurusest õppekulude hüvitise arvest.

Ole teadlik, et juhul kui sa ei ole eksami või arvestuse toimumise ajaks õppekulusid hüvitanud, ei ole sul õigust eksamil või arvestusel osaleda. Eksamile ja arvestuse registreerimise ja sooritamise õigus tekib pärast õppekulude hüvitamist. Maksetähtaja pikendamine, mille uueks maksetähtajaks taotletakse sügissemestril kuupäeva enne 25. oktoobrit ja kevadsemestril enne 25. märtsi, otsustab akadeemilise üksuse juht. Maksetähtaja pikendamine, mille uus maksetähtaeg on hilisem eelnimetatud kuupäevadest, otsustab majandustegevuse valdkonnajuht. Õppekulude arvete maksetähtaja pikendamise korraga saad tutvuda siin.

Õppesooritused

Kust ma näen, milliseid aineid pean õppekava täitmiseks veel sooritama?

Ülevaate saad ÕIS-ist - mine oma soorituste lehele ning vali realt "Üliõpilase teadmiste kontrolli tulemused" rippmenüüst "Õppekava täitmine".

Mul on kõik ained, sh kõrvaleriala, sooritatud, aga ÕIS näitab, et mul on vabaainetes ainepunkte puudu. Miks?

Teatud põhjustel ei arvesta ÕIS vabaainetest maha kõrvaleriala ainemahtu, seega jääbki vabaainetesse miinusega vabaainete maht. Vabaainete mahu arvestamiseks tuleks lahutada vabaainete moodulist kõrvaleriala mooduli ainemaht, näiteks 72 EAP (vabaainete moodul) - 48 EAP (kõrvaleriala maht) = 24 EAP (vabaainete maht).