Lõputöö esitamine 2019/2020. õa sügissemestril

  • Lõputöö tuleb esitada ainult elektrooniliselt hiljemalt 07.01.2020 kell 15.00 oma õppekava õppenõustajale.
  • Õppenõustajale tuleb saata digikonteiner, mis koosneb järgnevatest osadest:
  1. PDF-vormingus lõputöö. Elektroonilise faili nimi peab olema lõputöö autori nimi;
  2. lihtlitsents lõputöö avaldamiseks Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu repositooriumis ETERA;
  3. lõputöö infoleht wordi failina (eriti hoolikalt tuleb infolehel kontrollida lõputöö eesti- ja ingliskeelse pealkirja õigekirja, kuna sellisel kujul läheb see akadeemilisele õiendile, infoleht tuleb täita arvutis).
  • Digikonteineril peab olema nii üliõpilase kui juhendaja digiallkiri, mis tõendab töö kaitsmisele lubamist.

 

Lõpueksamile registreerimine 2019/2020. õa sügissemestril

Lõpueksamile (kui õppekava lõpeb eksamiga) registreerumine toimub ÕISis kuni 07.01.2020.

Rohkem infot lõpueksamile registreerimise kohta

SIIT

 

Lõputöö teema ja juhendaja kinnitamine

Magistriõppe üliõpilased peavad esitama nominaalse õppeaja viimasel õppeaastal kinnitamiseks lõputöö teema avalduse. Avalduse vorm on leitav siit.

Avaldus tuleb esitada soovitavalt elektrooniliselt oma õppekava nõustajale või paberkandjal ruumi S-409 hiljemalt 16. oktoobriks 2019. Avaldusel peavad olema täidetud kõik lahtrid ja sellel peab olema nii üliõpilase kui juhendaja (digi)allkiri.

Lõputööd ÕISis ei deklareerita!

Lõputöö kaitsmine

Lõputöö kaitsmisele pääseb siis, kui täidetud on õppekava, sealhulgas kõik lõpetamistingimused. Kõik sooritused peavad olema kantud õppekaardile hiljemalt kolm tööpäeva enne kaitsmist (töö esitamise ajaks puuduvate tulemustega ained peavad olema kajastatud infolehel).

Hiljemalt üks tööpäev enne kaitsmist saadetakse retsensioon üliõpilase TLÜ meilile.

Lõputööde kaitsmine toimub ajavahemikus 20.-31.01.2020. Ajakava leiad siit:

Kaitsmisel saab üliõpilane kasutada oma slaidiesitluse näitamiseks arvutit.

Esitluse põhja saab alla laadida siit.

Lõputööde kaitsmiskomisjonid

Bakalaureusetööd ja bakalaureuseeksamid

 
Aasia uuringud:  
Ajalugu:  
Antropoloogia: l
Eesti filoloogia:  
Filosoofia:  
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - artes liberales  
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: hispaania keele ja kultuuri peaeriala:  
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: inglise keele ja kultuuri peaeriala:  
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: itaalia keele ja kultuuri peaeriala:  
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: prantsuse keele ja kultuuri peaeriala:  
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: saksa keele ja kultuuri peaeriala:  
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: soome keele ja kultuuri peaeriala:  
Kultuuriteadus:  
Vene filoloogia lõputööde kaitsmiskomisjon:  
Vene filoloogia bakalaureuseeksami komisjon:  

 

Magistritööd

 
Aasia uuringud:  
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja:  
Ajalugu:  
Antropoloogia:  
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja:  
Eesti uuringud:  
Keeleteadus ja keeletoimetamine:  
Kirjalik tõlge:  
Kirjandusteadus:  
Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria:  
Kultuuriteooria ja filosoofia:  
Slaavi keeled ja kultuurid:  
Suulise tõlke magistrieksami komisjon:  
Vene keele ja kirjanduse õpetaja:  
Võõrkeeleõpetaja:  

Kutse omistamine õpetajakoolituse magistrikavadel

Õpetaja kutsestandard on dokument, mis kirjeldab õpetaja kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit. Kutsestandard toetab õpetaja professionaalset arengut, kutsega õpetaja teadvustab paremini enese professionaalsust, on eneseanalüüsi tegemise kaudu enesekindlam, väärtustab enam enese tugevusi ja koostööd ning omab laiemat pilti õpetaja rollist ühiskonnas.

Kutse taotlemine

Kutse taotlemiseks on üliõpilasel vaja:

  • koostada kutsestandardil põhinev eneseanalüüs,
  • läbida õppekava täismahus,
  • kaitsta lõputöö positiivsele tulemusele.

Kõik nominaalajaga lõpetavad üliõpilased peavad kutse omistamist taotlema ning esitama kutsestandardil põhineva eneseanalüüsi (kättesaadav siin) koos lõputööga instituudis kokkulepitud kuupäevaks.

Üliõpilased, kelle nominaalaeg on lõppenud ja kes on sooritanud pedagoogilise praktika enne 2015/2016. õa õppeaasta kevadsemestrit ning ei ole sellega seoses teinud eneseanalüüsi, esitavad koos lõputööga eneseanalüüsi (kättesaadav siin).