Lõputöö esitamine 2018/2019. õa kevadsemestril

  • Lõputöö tuleb esitada hiljemalt 09.05.2019 kell 15.00 TÜHI büroosse S-409.
  • Töö tuleb esitada ühes köites (võib olla spiraalköites). Töö elektrooniline eksemplar tuleb saata PDF-vormingus oma õppekava õppenõustajale. Elektroonilise faili nimi peab olema lõputöö autori nimi. Koos lõputööga tuleb esitada lihtlitsents lõputöö avaldamiseks Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu repositooriumis ETERA. Koos töö elektroonilise eksemplariga tuleb elektrooniliselt saata ka lõputöö infoleht (eriti hoolikalt tuleb infolehel kontrollida lõputöö eesti- ja ingliskeelse pealkirja õigekirja, kuna sellisel kujul läheb see akadeemilisele õiendile, infoleht tuleb täita arvutis).
  • Lõputöö tiitellehel peab olema juhendaja allkiri, mis tõendab töö kaitsmisele lubamist.
  • Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudis nõutakse autorsuse kinnitamist: tiitellehe pöördel kinnitab autor oma allkirjaga, et ta on viidanud kõigile töös kasutatud allikatele.

Kinnituse tekst:

"Olen koostanud lõputöö iseseisvalt. Kõik selle kirjutamisel kasutatud teiste autorite tööd, põhimõttelised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud."

/Allkiri/

Lõpueksamile registreerimine 2018/2019. õa kevadsemestril

Lõpueksamile (kui õppekava lõpeb eksamiga) registreerumine toimub ÕISis kuni 09.05.2019.

Rohkem infot lõpueksamile registreerimise kohta

SIIT

 

Lõputöö teema ja juhendaja kinnitamine

Bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased peavad esitama nominaalse õppeaja viimasel õppeaastal kinnitamiseks lõputöö teema avalduse. Avalduse vorm on leitav siit.

Avaldus tuleb esitada ka neil üliõpilastel, kelle nominaalaeg on läbi, kuid kellele ei ole lõputöö teemat varem kinnitatud või on teema kinnitamisest möödunud rohkem kui kaks semestrit.

Avaldus tuleks esitada soovitavalt elektrooniliselt oma õppekava nõustajale või paberkandjal ruumi S-409 hiljemalt 16. oktoobriks. Avaldusel peavad olema täidetud kõik lahtrid ja sellel peab olema nii üliõpilase kui juhendaja (digi)allkiri.

Lõputööd ÕISis ei deklareerita!

Lõputöö kaitsmine

Lõputöö kaitsmisele pääseb siis, kui täidetud on õppekava, sealhulgas kõik lõpetamistingimused. Kõik sooritused peavad olema kantud õppekaardile hiljemalt kolm tööpäeva enne kaitsmist (töö esitamise ajaks puuduvate tulemustega ained peavad olema kajastatud infolehel).

Hiljemalt üks tööpäev enne kaitsmist saadetakse retsensioon üliõpilase TLÜ meilile.

Lõputööde kaitsmine toimub ajavahemikus 27.05.-07.06.2019. Ajakava leiad siit:

Kaitsmisel saab üliõpilane kasutada oma slaidiesitluse näitamiseks arvutit.

Esitluse põhja saab alla laadida siit.

Lõputööde kaitsmiskomisjonid

Bakalaureusetööd

 
Aasia uuringud (HILAB.HT): lektor Alari Allik (esimees), lektor Margit Juurikas, lektor Jekaterina Koort, lektor Maret Nukke
Ajalugu (AIAJB.HT): dotsent Kaarel Vanamölder (esimees), vanemteadur Aivar Põldvee, lektor Mare Oja, teadur Villu Kadakas, MA Raiko Jäärats
Antropoloogia (HIANB.HT): lektor Marje Ermel (esimees), professor Helen Sooväli-Sepping, dotsent Carlo Cubero, lektor Joonas Plaan
Eesti filoloogia (EKEB.HT): professor Piret Viires (esimees), professor Reili Argus, professor Anna Verschik, dotsent Marju Kõivupuu, dotsent Ave Mattheus, lektor Anneli Kõvamees, lektor Merilin Aruvee, lektor Helen Hint, lektor Annika Hussar
Eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri (EKEVB.HT) keelealased tööd: lektor Tiina Rüütmaa (esimees), professor Anna Verschik, lektor Ingrid Krall, õpetaja Annika Bauer
Filosoofia (HIFIB.HT): dotsent Margus Vihalem (esimees), professor Tõnu Viik, vanemteadur Liisi Keedus, lektor Andres Luure, lektor Oliver Laas
Humanitaarteadused (KKHB.HT): lektor Grigori Utgof (esimees), dotsent Sergei Dotsenko, dotsent Irina Moissejenko, lektor Inna Adamson
Inglise keel ja kultuur (GRIB.HT): professor Suliko Liiv (esimees), dotsent Ene Alas, dotsent Liljana Skopinskaja, dotsent Julia Tofantšuk, lektor Paul Rüsse
Kultuuriteadus (HIKTB.HT): professor Marek Tamm (esimees), lektor Tõnis Kahu, MA Piret Peiker
Referent-toimetaja (EKRTB.HT): professor Reili Argus (esimees), lektor Annika Hussar, lektor Tiina Rüütmaa
Romaani keeled ja kultuurid (GRRB.HT): professor Daniele Monticelli (esimees), dotsent Ülar Ploom, dotsent Aleksandra Ljalikova, lektor Merilin Kotta, lektor Kaia Sisask, lektor Kristiina Rebane, lektor Ülo Siirak
Saksa keele ja kultuuri (GRSB.HT) lõputööde kaitsmine: dotsent Maris Saagpakk (esimees), PhD Aigi Heero, dotsent Merle Jung, lektor Andine Frick
Saksa keele ja kultuuri (GRSB.HT) bakalaureuseeksami komisjon: dotsent Maris Saagpakk (esimees), PhD Aigi Heero, dotsent Merle Jung, lektor Andine Frick
Soome filoloogia (EKSOB.HT): lektor Tiina Söderman (esimees), dotsent Annekatrin Kaivapalu, lektor Maria-Magdalena Jürvetson, MA Helina Puksmann
Vene filoloogia (SKVB.HT) lõputööde kaitsmiskomisjon: lektor Grigori Utgof (esimees), dotsent Sergei Dotsenko, dotsent Irina Moissejenko, lektor Inna Adamson
Vene filoloogia (SKVB.HT) bakalaureuseeksami komisjon: lektor Grigori Utgof (esimees), dotsent Sergei Dotsenko, dotsent Irina Moissejenko, lektor Inna Adamson

 

Magistritööd

 
Aasia uuringud (HILAM.HT): dotsent Karin Dean (esimees), dotsent Alexander Horstmann, lektor Alari Allik, lektor Jekaterina Koort, lektor Maret Nukke
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AJAOM.HT): vanemteadur Priit Raudkivi (esimees), professor Kersti Markus, lektor Mare Oja, MA Maarja Tinn, HTI esindaja professor Katrin Poom-Valickis
Ajalugu (AIAJM.HT): professor Ulrike Plath (esimees), professor Karsten Brüggemann, professor Jaan Undusk, dotsent Linda Kaljundi, lektor Uku Lember
Antropoloogia (HIANM.HT): dotsent Carlo Cubero (esimees), professor Helen Sooväli-Sepping, lektor Marje Ermel, lektor Joonas Plaan
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM.HT): professor Krista Kerge (esimees), professor Anna Verschik, lektor Merilin Aruvee, lektor Tiina Rüütmaa, HTI esindaja õpetaja Triin Ulla
Eesti uuringud (EKESM.HT) professor Piret Viires (esimees), professor Marek Tamm, professor Anna Verschik, dotsent Linda Kaljundi, dotsent Tõnis Saarts
Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM.HT): professor Reili Argus (esimees), professor Krista Kerge, professor Helle Metslang, professor Anna Verschik, dotsent Mari Uusküla, vanemteadur Peep Nemvalts, lektor Helen Hint
Kirjalik tõlge (GRTKM.HT): dotsent Mari Uusküla (esimees), dotsent Anne Lange, dotsent Terje Loogus
Kirjandusteadus (EKKTM.HT): professor Piret Viires (esimees), dotsent Luule Epner, dotsent Ave Mattheus, dotsent Julia Tofantšuk, lektor Kaia Sisask
Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (HIKVM.HT) dotsent Eneken Laanes (esimees), vanemteadur Andres Kurg, lektor Matthias Jost, teadur Teet Teinemaa, PhD Piret Peiker
Kultuuriteooria ja filosoofia (HIKTM.HT): professor Marek Tamm (esimees), professor Mihhail Lotman, dotsent Eneken Laanes, dotsent Margus Vihalem
Slaavi keeled ja kultuurid (SKSLM.HT): lektor Natalia Tšuikina (esimees), professor Irina Belobrovtseva, lektor Boriss Baljasnõi, lektor Vitali Belobrovtsev
Suulise tõlke (GRTSM.HT) magistrieksami komisjon: MA Ketlin Ruukel-Ikkonen (esimees), õpetaja Jekaterina Maadla, õpetaja Lauri Elango, Robin Hazlehurst, Pille Vinkel, lektor Miriam Anne McIlfatrick-Ksenofontov, lektor Andine Friedrike Frick, Denis Mironov
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM.HT): dotsent Irina Moissejenko (esimees), dotsent Sergei Dotsenko, õpetaja Jelena Raudla, HTI esindaja professor Katrin poom-Valickis
Võrdlev kirjandusteadus ja kultuurisemiootika (HIKSM.HT): dotsent Eneken Laanes (esimees), professor Daniele Monticelli, dotsent Anne Lange, PhD Piret Peiker
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM.HT): dotsent Maris Saagpakk (esimees), professor Suliko Liiv, dotsent Ene Alas, dotsent Merle Jung, dotsent Aleksandra Ljalikova, dotsent Liljana Skopinskaja, lektor Tiina Rüütmaa, lektor Tiina Söderman, HTI esindaja lektor Kadi Georg

Kutse omistamine õpetajakoolituse magistrikavadel

Õpetaja kutsestandard on dokument, mis kirjeldab õpetaja kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit. Kutsestandard toetab õpetaja professionaalset arengut, kutsega õpetaja teadvustab paremini enese professionaalsust, on eneseanalüüsi tegemise kaudu enesekindlam, väärtustab enam enese tugevusi ja koostööd ning omab laiemat pilti õpetaja rollist ühiskonnas.

Kutse taotlemine

Kutse taotlemiseks on üliõpilasel vaja:

  • koostada kutsestandardil põhinev eneseanalüüs,
  • läbida õppekava täismahus,
  • kaitsta lõputöö positiivsele tulemusele.

Kõik nominaalajaga lõpetavad üliõpilased peavad kutse omistamist taotlema ning esitama kutsestandardil põhineva eneseanalüüsi (kättesaadav siin) koos lõputööga instituudis kokkulepitud kuupäevaks.

Üliõpilased, kelle nominaalaeg on lõppenud ja kes on sooritanud pedagoogilise praktika enne 2015/2016. õa õppeaasta kevadsemestrit ning ei ole sellega seoses teinud eneseanalüüsi, esitavad koos lõputööga eneseanalüüsi (kättesaadav siin).

 

Seminaritööde kaitsmised

2018/2019. õa kevadsemestril deklareeritud seminaritööde kaitsmised toimuvad järgmiselt:

 

Eesti filoloogia keelealaste (s.h eesti keel kui teine keel) keelealaste ja referent-toimetaja seminaritööde kaitsmine toimub 01.04.2019 kell 16 ruumis S-415.

Töö tuleb saata õppenõustajale meilile (helina.puksmann@tlu.ee) hiljemalt 27.03.2019 kella 15-ks.

Paberkandjal ei ole vaja tööd esitada.


Soome filoloogia seminaritööde kaitsmine toimub 09.04.2019 kell 11 ruumis S-321.

Töö tuleb esitada paberkandjal (kiirköitja vahel) TÜHI büroosse ja saata õppenõustaja meilile (helina.puksmann@tlu.ee) hiljemalt 04.04.2019 kella 15-ks.


Eesti filoloogia (s.h eesti keel kui teine keel) kirjandusalaste seminaritööde kaitsmine toimub 15.04.2019 kell 11 ruumis S-416.

Töö tuleb saata õppenõustajale meilile (helina.puksmann@tlu.ee) hiljemalt 11.04.2019 kella 12-ks.

Paberkandjal ei ole vaja tööd esitada.