Tauri Tuvikene nõukogu esimees

Uku Lember

direktor

Merilin Aruvee

eesti keele ja kultuuri akadeemilise suuna juht

Mari Uusküla

Lääne-Euroopa uuringute akadeemilise suuna juht

Grigori Utgof

vene ja Ida-Euroopa uuringute akadeemilise suuna juht

Hannes Palang

maastiku ja kultuuri keskuse juhataja

Karsten Brüggemann

ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse juhataja

Kaarel Vanamölder

ajaloo akadeemilise suuna juht

Helen Geršman

Aasia uuringute akadeemilise suuna juht

Airi-Alina Allaste

teise instituudi esindaja (ÜTI)

Birgit Vilgats teise instituudi esindaja (BFM)

Igor Kopõtin

ülikooliväline liige

Aigi Heero

akadeemiliste töötajate poolt senati liikmeks valitud instituudi töötaja

Marek Tamm

akadeemiliste töötajate valitud esindaja

Piret Viires akadeemiliste töötajate valitud esindaja
Daniele Monticelli akadeemiliste töötajate valitud esindaja
Julia Kuznetski akadeemiliste töötajate valitud esindaja
Maris Saagpakk akadeemiliste töötajate valitud esindajaakadeemiliste töötajate valitud esindaja
Siiri Soidro mitteakadeemiliste töötajate valitud esindaja
Ulrike Plath akadeemiliste töötajate poolt senati liikmeks valitud instituudi töötaja
Katarina Kaps üliõpilaste esindaja, ajalugu BA

Lydia Kurus

üliõpilaste esindaja, nüüdiskultuuri MA

Kadi Kriit

üliõpilaste esindaja, võrdlev filosoofia MA

Teisi Ligi

üliõpilaste esindaja, kultuuride uuringute PhD 

Andra Kütt üliõpilaste esindaja, lingvistika PhD 

Võta ühendust

Terje Kalamees, nõukogu sekretär

Nõukogu eesmärgid

 • Koos direktoriga koordineerida erinevate kogude vahelist mõtteliiklust.
 • Olla ise uute initsiatiivide algatamise ja edasiarendamise kohaks.
 • Mõtestada, millises suunas peaks instituut arenema ning teha direktorile selle kohta kaalutud ettepanekuid.
 • Vastutada selle eest, et instituudi erinevate huvigruppide hääl oleks TÜHIs esindatud ja kuuldav. 

Nõukogu ülesanded:

 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;

 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi akadeemiliste suundade kinnitamiseks;
 • võtab vastu instituudi eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab instituudi tegevuskava;
 • annab hinnangu instituudi tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • valib direktori töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib teha senatile ettepanekuid professorite ja juhtivteadurite ametikohtade moodustamise ning likvideerimise kohta;
 • esitab senatile seisukoha professorikandidaatide kohta;
 • valib instituudi korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib valida instituudi auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi