Tõnu Viik

direktor

Ulrike Plath ajaloo akadeemilise suuna juht, nõukogu esimees

Reili Argus

eesti keele ja kultuuri akadeemilise suuna juht

Natalia Tšuikina

Vene- ja Ida-Euroopa uuringute akadeemilise suuna juht

Maris Saagpakk

Lääne-Euroopa uuringute akadeemilise suuna juht

Margus Vihalem

kultuuriteooria akadeemilise suuna juht

Karin Dean

Aasia uuringute akadeemilise suuna juht

Hannes Palang

Maastiku ja kultuuri keskuse juhataja

Anu Mänd

Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse juhataja

Gloria Soobik

hispaania keele ja kultuuri bakalaureusetudeng

Denis Jatsenko

ajaloo magistrant

Riina Riiel-Mürk

ajaloo doktorant

Andra Kütt

lingvistika doktorant

Tiia Õun

teise instituudi esindaja

Katrin Saks

teise instituudi esindaja

Argo Kerb

ülikooliväline liige

Marek Tamm

direktori ettepanekul kutsutud instituudi töötaja

Suliko Liiv

direktori ettepanekul kutsutud instituudi töötaja

Uku Lember

direktori ettepanekul kutsutud instituudi töötaja

Võta ühendust

Ulrike Plath, nõukogu esimees

Terje Kalamees, nõukogu sekretär

Nõukogu eesmärgid 2018/2019. õa-ks

 • Koos direktoriga koordineerida erinevate kogude vahelist mõtteliiklust.
 • Olla ise uute initsiatiivide algatamise ja edasiarendamise kohaks.
 • Mõtestada, millises suunas peaks instituut arenema ning teha direktorile selle kohta kaalutud ettepanekuid.
 • Vastutada selle eest, et instituudi erinevate huvigruppide hääl oleks TÜHIs esindatud ja kuuldav. 

Nõukogu ülesanded:

 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;

 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi akadeemiliste suundade kinnitamiseks;
 • võtab vastu instituudi eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab instituudi tegevuskava;
 • annab hinnangu instituudi tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • valib direktori töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib teha senatile ettepanekuid professorite ja juhtivteadurite ametikohtade moodustamise ning likvideerimise kohta;
 • esitab senatile seisukoha professorikandidaatide kohta;
 • valib instituudi korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib valida instituudi auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi