Piret Viires

nõukogu esimees

Margus Vihalem

direktor

Reili Argus

eesti keele ja kultuuri akadeemilise suuna juht

Natalia Tšuikina

Vene- ja Ida-Euroopa uuringute akadeemilise suuna juht

Maris Saagpakk

Lääne-Euroopa uuringute akadeemilise suuna juht

Hannes Palang

maastiku ja kultuuri keskuse juhataja

Karsten Brüggemann

ajaloo, arheloloogia ja kunstiajaloo keskuse juhataja

Kaarel Vanamölder

ajaloo akadeemilise suuna juht

Marje Ermel kultuuriteooria akadeemilise suuna juht

Alari Allik

Aasia uuringute akadeemilise suuna juht

Tiia Õun

teise instituudi esindaja

Argo Kerb

ülikooliväline liige

Aigi Heero

direktori ettepanekul kutsutud instituudi töötaja

Uku Lember

direktori ettepanekul kutsutud instituudi töötaja

Lydia Kurus

üliõpilaste esindaja, inglise keele ja kultuuri eriala BA üliõpilane

Iris Ojavee

üliõpilaste esindaja, filosoofia eriala BA üliõpilane

Margo Veskimägi

üliõpilaste esindaja, aasia uuringute eriala MA üliõpilane

Andra Kütt üliõpilaste esindaja, lingvistika eriala PhD üliõpilane

Võta ühendust

Piret Viires, nõukogu esimees
Terje Kalamees, nõukogu sekretär

Nõukogu eesmärgid

 • Koos direktoriga koordineerida erinevate kogude vahelist mõtteliiklust.
 • Olla ise uute initsiatiivide algatamise ja edasiarendamise kohaks.
 • Mõtestada, millises suunas peaks instituut arenema ning teha direktorile selle kohta kaalutud ettepanekuid.
 • Vastutada selle eest, et instituudi erinevate huvigruppide hääl oleks TÜHIs esindatud ja kuuldav. 

Nõukogu ülesanded:

 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;

 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi akadeemiliste suundade kinnitamiseks;
 • võtab vastu instituudi eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab instituudi tegevuskava;
 • annab hinnangu instituudi tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • valib direktori töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib teha senatile ettepanekuid professorite ja juhtivteadurite ametikohtade moodustamise ning likvideerimise kohta;
 • esitab senatile seisukoha professorikandidaatide kohta;
 • valib instituudi korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib valida instituudi auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi