Uku Lember direktor

Merilin Aruvee

eesti keele ja kultuuri akadeemilise suuna juht

Helen Geršman Aasia uuringute akadeemilise suuna juht
Tauri Tuvikene kultuuriteooria akadeemilise suuna juht
Mari Uusküla Lääne-Euroopa uuringute akadeemilise suuna juht

Kersti Markus

ajaloo akadeemilise suuna juht

Hannes Palang vene ja Ida-Euroopa uuringute akadeemilise suuna juht; maastiku ja kultuuri keskuse juhataja

Karsten Brüggemann

ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse juhataja

Daniele Monticelli akadeemiliste töötajate valitud esindaja
Piret Viires akadeemiliste töötajate valitud esindaja
Marek Tamm akadeemiliste töötajate valitud esindaja
Julia Kuznetski akadeemiliste töötajate valitud esindaja
Maris Saagpakk akadeemiliste töötajate valitud esindaja
Siiri Soidro mitteakadeemiliste töötajate valitud esindaja
Airi-Alina Allaste teise instituudi esindaja (ÜTI)
Birgit Vilgats teise instituudi esindaja (BFM)
Argo Kerb ülikooliväline liige
Ulrike Plath akadeemiliste töötajate poolt senati liikmeks valitud instituudi töötaja
Katarina Kaps üliõpilaste esindaja (ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, MA)

Lydia Kurus

üliõpilaste esindaja (nüüdiskultuuri, MA)

Mark Mets üliõpilaste esindaja (kultuuride uuringud, PhD)
Kadi Kriit üliõpilaste esindaja (võrdlev filosoofia, MA)
Teisi Ligi

üliõpilaste esindaja (kultuuride uuringute PhD)

Võta ühendust

Terje Kalamees, nõukogu sekretär

Nõukogu eesmärgid

 • Koos direktoriga koordineerida erinevate kogude vahelist mõtteliiklust.
 • Olla ise uute initsiatiivide algatamise ja edasiarendamise kohaks.
 • Mõtestada, millises suunas peaks instituut arenema ning teha direktorile selle kohta kaalutud ettepanekuid.
 • Vastutada selle eest, et instituudi erinevate huvigruppide hääl oleks TÜHIs esindatud ja kuuldav. 

Nõukogu ülesanded:

 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;

 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi akadeemiliste suundade kinnitamiseks;
 • võtab vastu instituudi eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab instituudi tegevuskava;
 • annab hinnangu instituudi tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • valib direktori töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib teha senatile ettepanekuid professorite ja juhtivteadurite ametikohtade moodustamise ning likvideerimise kohta;
 • esitab senatile seisukoha professorikandidaatide kohta;
 • valib instituudi korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib valida instituudi auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi