TLÜ humanitaarteaduste instituudi Lääne-Euroopa uuringute akadeemiline suund koondab üliõpilasi, õppejõude ja teadlasi, kes õpivad, õpetavad ja uurivad hispaania, inglise, itaalia, portugali, prantsuse, rootsi, saksa ja soome keelt ning nendega seotud kultuure nii Euroopas kui ka Põhja- ja Lõuna-Ameerikas. Suuna õppekavad valmistavad ette Euroopa ja Ameerika ajaloo, ühiskondade ning kultuuride spetsialiste, võõrkeelte uurijaid ja õpetajaid, tõlke ja tõlkijaid.

Tänapäeva avatud maailmas tihenevad keele- ja kultuurikontaktid, suureneb poliitiline ning majanduslik integreeritus. Sellest võivad aga tekkida ka konfliktid, mis nõuavad Eesti ühiskonnalt kvalitatiivset hüpet eri keelte ja kultuuritraditsioonide mitmekülgses tundmises ja suutlikkuses õpitut rakendada. Seetõttu on Lääne-Euroopa uuringute suuna eesmärk luua ja arendada Eestis ainulaadne akadeemiline keskkond meie jaoks aina olulisemaks muutunud keelte ja kultuuride areaalide võrdlevaks uurimiseks, et mõista ühiskondlikku ja ajaloolist arengut ning traditsioone, mis mõjutavad tänapäeva maailma kultuuriliste, poliitiliste ja majanduslike suhete, aga ka konfliktide kujunemist.

Selleks rakendame nii õppe- kui ka uurimistöös interdistsiplinaarset lähenemist, mis lõimib uusimaid keele ja kirjanduse uurimismeetodeid võõrkeelte didaktikast, tõlketeadusest, kultuuri- ja filmiuuringutest, kultuurisemiootikast, poliitika- ja ühiskonnateooriatest pärit mõistete ja analüüsivahenditega. Erilist tähelepanu pöörame kultuuridevahelise kommunikatsiooni mehhanismidele, et mõista Lääne-Euroopa keelte ja kultuuride olulist mõju eesti keele ja kultuuri ajaloolisele kujunemisele ning tänapäeva arengule.

Lääne-Euroopa uuringute suuna õppejõudude koosseis on rahvusvaheline ja sellesse kuuluvad akadeemiliselt tunnustatud ning üliõpilaste poolt kõrgelt hinnatud õppejõud. Õppetöösse on alaliselt kaasatud külalisprofessorid ja -teadlased välisülikoolidest. Tänu arvukatele lepingutele välisülikoolidega paistab suuna üliõpilaskond Eesti akadeemilisel maastikul silma suure mobiilsusega: Erasmuse vahetusprogrammi ja teiste stipendiumite toel veedab suur osa meie üliõpilasi õppesemestri või -aasta välismaal.

Tööturul leiavad Lääne-Euroopa uuringute suuna õppekavade lõpetajad rakendust keeleõppe, tõlkimise või turismi valdkonnas, kultuuriajakirjanduse ja -korralduse alal, ajakirjanduses ja kirjastustes, samuti eri riikide asutuste ja välisesinduste juures, rahvusvahelistes organisatsioonides ning erasektoris neil ametikohtadel, mis eeldavad süvendatud teadmisi Euroopa keeltest ja kultuuridest.

Akadeemilise suuna juht:

Mari Uusküla, lingvistika ja tõlketeaduse dotsent