Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut pakub 2022. aasta kevadsemestril laia valikut tasemeõppeainetest, mida on võimalik õppida täiendusõppena.

Omandades paremal tasemel mõne keele või suurendades kompetentsust kultuurisfääris, saad avardada võimalusi tööturul, rääkimata suurenevast suhtlusringkonnast ja laienevast silmaringist.

Tule õppima keeli, kultuuri ja ajalugu, sest need on olulised!

 

Kursustele registreerimise tähtaeg on 7. veebruar 2022, mil algab kevadsemester. Iga kursuse toimumisaega tuleb vaadata tunniplaanist koodi või nime järgi. Avalduse saab saata siit.

Kõik kursused on mahuga 6 EAP ja hind on 240 eurot, va EKY koodiga kursused, mille hind on 294 eurot.

Avatud õppe kohta saad lisaks vaadata siit.

Lähis-Ida kirjandused

Avarda silmaringi kirjanduse alglätteid tundma õppides!

Kursusel HIL6582.HT saab põneva ülevaade Lähis-Ida kirjanduste arengukäigust. Laiemat käsitlust leiavad araabia ja heebrea kirjandus, vähem pärsia kirjandus. Praktiliste harjutustena saab lugeda tekstilõike originaalkeelsetest kirjandusteostest. Samuti saadavad mõnusa lugemisena kogu kursust tõlketekstid paeluvatest Lähis-Ida luule- ja proosateostest. 

Registreerimise tähtaeg on 07.02.22 ja õpe algab 6. nädalal.

Õpetaja Helen Geršman

Esita avaldus

Lähis-Ida ühiskonnad: Afganistan

Õpi tundma rahvusvaheliste suhete üht olulisemat sõlmpunkti!

Kursus HIL6584.HT vaatleb sündmusi Afganistanis alates 1996. aastast, kui Taliban seal esmakordselt võimule tuli. Käsitletavate teemade hulka kuuluvad: lähiajalugu, etnilised ja usulised rühmad, riigisisesed konfliktid, terrorism, geopoliitika, Lääneriikide sõjaline tegevus, Talibani võimuletulek 2021. aastal. 

Registreerimise tähtaeg on 07.02.22 ja e-õpe algab 6. nädalal.

Õpetaja Helen Geršman

Esita avaldus

Saksa keel A2, B1.2, B2.2, C1.2

Tule õpi saksa keelt Tallinna Ülikooli keelekursustel!

Kevadsemestril on kavas tasemed A2, B1.2, B2.2 ja C1.2.

Õpetajad on oma ala kogenud asjatundjad, kes kasutavad kaasaegseid õppemeetodeid ja kes õpetavad õppijat, mitte keeleõpikut.

Kursuse kontaktõpe on reeglina 3 korda nädalas.

Saksa keel A2

Keelekursus LCD6312.HT on mõeldud õppijatele:

 • kes on varem saksa keelt natuke õppinud, kuid palju on ununenud;
 • kes on läbinud A1 taseme.

Saksa keel B1.2

Keelekursus LCD6324.HT on mõeldud õppijatele:

 • kellel on baasteadmised saksa keelest;
 • kes on läbinud A2 või B1.1 taseme.

Saksa keel B2.2

Keelekursus LCD6322.HT on mõeldud õppijatele:

 • kes tulevad toime igapäevase suhtlemisega ning suudavad põgusalt erinevatel teemadel diskuteerida;
 • kes on läbinud B1 taseme.

Saksa keel C1.2

Keelekursus LCD6332.HT on mõeldud õppijatele:

 • kes suudavad end sihtkeeles vabalt väljendada, ent soovivad oma keeleoskust kõrgtasemel lihvida;
 • kes on läbinud B2 või C1.1 taseme.

  Registreerimise tähtaeg on 07.02.22 ja õpe algab 6. nädalal.

Õpetaja Aigi Heero 

Esita avaldus

Vene keel A2, B1.2, B2.2, C1.2

Tule õppima vene keelt Tallinna Ülikooli keelekursustel!

Kevadsemestril on kavas tasemed A2, B1.2, B2.2 ja C1.2.

Õpetajad on oma ala kogenud asjatundjad, kes kasutavad kaasaegseid õppemeetodeid ja õpetavad õppijat, mitte keeleõpikut.

Vene keel A2 

3 korda nädalas 2 akadeemilist tundi. Kursus LRC6312.HT neile, kellel on algteadmisi vene keeles või neile, kes on õppinud vene keelt koolis palju aastaid tagasi.

Vene keel B1.2

3 korda nädalas 2 akadeemilist tundi. Kursus LRC6324.HT neile, kellel on algteadmisi vene keeles. Sobib ka A2 taseme kursustel õppinud inimestele.

Vene keel B2.2

3 korda nädalas 2 akadeemilist tundi. Kursus LRC6322.HT neile, kellel on põhjalikke teadmisi vene keeles.Õppida saavad ka need, kes soovivad täiendada oma keeleteadmisi ja arendada keeleoskust.

Vene keel C1.2

2 korda nädalas 2 akadeemilist tundi. Kursus LRC6332.HT neile, kes valdavad kirjalikku kui suulist keelt, aga tahaks täiendada oma keeleteadmisi ja -oskusi.

Registreerimise tähtaeg on 07.02.22 ja õpe algab 6. nädalal.

Õpetaja Jelena Raudla

Esita avaldus

Eesti keel A1, A2, B1, C1

Tule ja omanda eesti keel!

 

Eesti keel A1

EKY6101.HT Praktilise eesti keele kursus A1 tasemele inglise keele baasil. Kasutatakse pööratud klassiruumi metoodikat: kord nädalas töötab õppija iseseisvalt läbi online-kursuse "Keeleklikk" peatüki, uusi teadmisi kinnistatakse kontaktõppes peamiselt mängulise õppematerjali "Algaja õnn" (Marju Ilves, Leelo Kingissepp) abil.

Kasutatakse ka muid materjale, sh spetsiaalselt selle kursuse jaoks loodud harjutusi ja ülesandeid. Keeleteadmiste omandamise kõrval tutvutakse ka kultuuritausta ja eesti keele pragmaatikaga. Kursus keskendub suulise suhtluspädevuse omandamisele, ent arendatakse ka kirjalikke osaoskusi. Kursuse lõpuks omandab motiveeritud õppija eesti keele A1 tasemel.

Eesti keel A2

EKY6102.HT Praktilise eesti keele kursus A2 tasemele inglise keele baasil. Kasutatakse pööratud klassiruumi metoodikat: kord nädalas töötab õppija iseseisvalt läbi online-kursuse "Keeleklikk" peatüki, uusi teadmisi kinnistatakse kontaktõppes peamiselt mängulise õppematerjali "Algaja õnn" (Marju Ilves, Leelo Kingissepp) abil.

Kasutatakse ka muid materjale, sh spetsiaalselt selle kursuse jaoks loodud harjutusi ja ülesandeid. Keeleteadmiste omandamise kõrval tutvutakse ka kultuuritausta ja eesti keele pragmaatikaga. Kursus keskendub suulise suhtluspädevuse omandamisele, ent arendatakse ka kirjalikke osaoskusi. Kursuse lõpuks omandab motiveeritud õppija eesti keele A2 tasemel.

Eesti keel B1.1

Kursusel osalemise eelduseks on eesti keele oskus A2 tasemel. Kursusel arendatakse nii suulisi kui ka kirjalikke osaoskusi; omandatakse tasemekohaseid teadmisi eesti keele grammatikast ja pragmaatikast. Kursuse lõpuks omandab motiveeritud õppija eesti keele B1.1 tasemel, st tuleb toime sagedamates igapäevastes keelesituatsioonides.

Eesti keel B1.2

EKY6104.HT kursusel osalemise eelduseks on eesti keele oskus B1.1 tasemel. Kursusel arendatakse nii suulisi kui ka kirjalikke osaoskusi; omandatakse tasemekohaseid teadmisi eesti keele grammatikast ja pragmaatikast. Kursuse lõpuks omandab motiveeritud õppija eesti keele B1.2 tasemel: mõistab endale olulist tuttaval teemal ja oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või huvipakkuval teemal; kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke, oskab lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti ja plaane.  

Eesti keel C1.2

EKV6334.HT kursusel osalemise eelduseks on eesti keele oskus C1.1 tasemel. Kursusel keskendutakse nii kirjaliku kui ka suulise akadeemilise keelekasutuse omandamisele. Kursus valmistab ette Euroopa Keelemapis määratletud C1 taseme eksami sooritamiseks. Arendatakse kõiki osaoskusi (lugemine, kuulamine, kirjutamine, rääkimine), sõnavara ja grammatikat vastavalt C1 taseme kirjeldusele Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis. Kursuse lõpuks omandab motiveeritud õppija akadeemilise eesti keele C1.2 tasemel, st mõistab pikki ja keerukaid lugemistekste; räägib selgelt ja ladusalt, esitab keerukal teemal selgeid kirjeldusi ja ettekandeid; saab aru pikemast jutust keerukal teemal, mõistab keerukaid ettekandeid; oskab keerukal teemal kirjutada selgeid ja hea ülesehitusega tekste.

Registreerimise tähtaeg on 07.02.22 ja õpe algab 6. nädalal.

Küsi lisa  Reili Argus

Esita avaldus

Keeleline toimetamine

Tule ja omanda Tallinna Ülikoolis keeletoimetamise põhioskused!

Kursusel EKT6301.HT saab õppida selgeks keelelise toimetamise ja korrektuuri põhioskused. Vaadeldakse keeletoimetaja üldiseid tööülesandeid, toimetamise strateegiaid, abimaterjale ja põhimõtteid. Käsitletakse õigekirjaga seotud probleemkohti ja heakeelsusega seotud küsimusi, tegeletakse lause- ja tekstitasandi parandustega (nt võõrapärased konstruktsioonid, kirjavahemärgistus jms).

Kursuse käigus harjutatakse peamiselt tarbetekstide keeletoimetamist, nt toimetatakse infokirju, menüüsid, retsepte jm lühemaid teabe- ja tarbetekste.

Registreerimise tähtaeg on 07.02.22 ja õpe algab 6. nädalal.

Õpetaja Reili Argus

Esita avaldus

Hispaania keel A2

Tule ja omanda Tallinna Ülikoolis hispaania keel algaja tasemel!

Keelekursus on mõeldud õppijatele:

 • kes on varem keelt natuke õppinud, kuid palju on ununenud;
 • kes on läbinud A1 taseme.

Kursusel LCS6312.HT tuletatakse meelde hääldusreegleid ja tegusõnade pööramist. Õpitakse kirjeldama oma ümbrust, enesetunnet, emotsioone ja soove ning töö või õpingutega seonduvat;  oleviku, tuleviku ja mineviku väljendamist. Kursusel tutvustatakse läbivalt hispaaniakeelsete maade kultuuri ja kombeid. Kursus võib osaliselt toimuda e-õppena.

Registreerimise tähtaeg on 07.02.22 ja õpe algab 6. nädalal.

Küsi lisa Merilyn Meristo

Esita avaldus

Itaalia keel A2

Tule ja omanda Tallinna Ülikoolis itaalia keel algaja tasemel!

Keelekursus on mõeldud õppijatele:

 • kes on varem keelt natuke õppinud, kuid palju on ununenud;
 • kes on läbinud A1 taseme.

Kursusel LCI6312.HT tuletatakse meelde hääldusreegleid ja tegusõnade pööramist. Õpitakse kirjeldama oma ümbrust, enesetunnet, emotsioone ja soove ning töö või õpingutega seonduvat;  oleviku, tuleviku ja mineviku väljendamist. Kursusel tutvustatakse läbivalt itaaliakeelsete maade kultuuri ja kombeid. Kursus võib osaliselt toimuda e-õppena.

Registreerimise tähtaeg on 07.02.22 ja õpe algab 6. nädalal.

Küsi lisa Merilyn Meristo

Esita avaldus

Prantsuse keel A2

Tule ja omanda Tallinna Ülikoolis prantsuse keel algaja tasemel!

Keelekursus on mõeldud õppijatele:

 • kes on varem keelt natuke õppinud, kuid palju on ununenud;
 • kes on läbinud A1 taseme.

Kursusel LCF6314.HT tuletatakse meelde hääldusreegleid ja tegusõnade pööramist. Õpitakse kirjeldama oma ümbrust, enesetunnet, emotsioone ja soove ning töö või õpingutega seonduvat;  oleviku, tuleviku ja mineviku väljendamist. Kursusel tutvustatakse läbivalt prantsuskeelsete maade kultuuri ja kombeid. Kursus võib osaliselt toimuda e-õppena.

Registreerimise tähtaeg on 07.02.22 ja õpe algab 6. nädalal.

Küsi lisa Merilyn Meristo

Esita avaldus

Rootsi keel A2

Tule ja omanda Tallinna Ülikoolis rootsi keel algaja tasemel!

Keelekursus on mõeldud õppijatele:

 • kes on omandanud algteadmised (häälduse, põhisõnavara ja grammatika);
 • kes on läbinud A1 taseme.

Kursusel LCA6312.HT arendatakse sõnavara teemadel: vabaajategevused, reisimine, sport ja tervis, ilm. Õpitakse väljendama tingivat kõneviisi, võrdlusastmeid, kaudset kõne jm. Kursusel tutvustatakse läbivalt Rootsi kultuuri, elu-olu ja kombeid. Kursus võib osaliselt toimuda e-õppena.

Registreerimise tähtaeg on 07.02.22 ja õpe algab 6. nädalal.

Õpetaja Kristiina Tedremaa

Esita avaldus

Hispaania keel B1.2

Tule ja omanda Tallinna Ülikoolis hispaania keel edasijõudnu tasemel!

Keelekursus on mõeldud õppijatele:

 • kellel on baasteadmised keelest;
 • kes on läbinud B1.1 taseme.

Kursusel LCS6324.HT arendatakse oskust kirjeldada igapäeva tegemisi, sündmusi ja tööalaseid teemasid, väljendada ja põhjendada oma seisukohti. Kursusel kasutatakse ilukirjanduslikke, ajaloo ja kultuuri ning keskkonnaga seotud tekste. Õpitakse kasutama tingimuslauseid, tingivat kõneviisi ja subjunktiivi. Kursus võib osaliselt toimuda e-õppena.

Registreerimise tähtaeg on 07.02.22 ja õpe algab 6. nädalal.

Küsi lisa Merilyn Meristo

Esita avaldus

Itaalia keel B1.2

Tule ja omanda Tallinna Ülikoolis itaalia keel edasijõudnu tasemel!

Keelekursus on mõeldud õppijatele:

 • kellel on baasteadmised keelest;
 • kes on läbinud A2 või B1.1 taseme.

Kursusel LCI6324.HT arendatakse oskust kirjeldada igapäeva tegemisi, sündmuseid ja tööalaseid teemasid, väljendada ja põhjendada oma seisukohti. Kursusel kasutatakse ilukirjanduslikke, ajaloo, kultuuri ja keskkonnaga seotud tekste. Õpitakse kasutama tingimuslauseid, tingivat kõneviisi ja subjunktiivi. Kursus võib osaliselt toimuda e-õppena.

Registreerimise tähtaeg on 07.02.22 ja õpe algab 6. nädalal.

Küsi lisa Merilyn Meristo

Esita avaldus

Prantsuse keel B1.2

Tule ja omanda Tallinna Ülikoolis prantsuse keel edasijõudnu tasemel!

Keelekursus on mõeldud õppijatele:

 • kellel on baasteadmised keelest;
 • kes on läbinud A2 või B1.1 taseme.

Kursusel LCF6324.HT arendatakse oskust kirjeldada igapäeva tegemisi, sündmuseid ja tööalaseid teemasid ning väljendada ja põhjendada oma seisukohti. Kursusel kasutatakse ilukirjanduslikke, ajaloo ja kultuuri ning keskkonnaga seotud tekste. Õpitakse kasutama tingimuslauseid, tingivat kõneviisi ja subjunktiivi. Kursus võib osaliselt toimuda e-õppena.

Registreerimise tähtaeg on 07.02.22 ja õpe algab 6. nädalal.

Küsi lisa Merilyn Meristo

Esita avaldus

Rootsi keel B1.2

Tule ja omanda Tallinna Ülikoolis rootsi keel edasijõudnu tasemel!

Keelekursus on mõeldud õppijatele:

 • kellel on baasteadmised keelest;
 • kes on läbinud B1.1 taseme.

Kursuse LCA6324.HT põhirõhk on suulisel väljendusoskusel ja sõnavara laiendamisel. Loetakse novelle, vaadatakse filme ja arutletakse nende üle. Korratakse grammatikat. Käsitletavad teemad: igapäevased tegemised, tulevikuplaanid, inimestevahelised suhted ja jätkusuutlik eluviis. Kursus võib osaliselt toimuda e-õppena.

Registreerimise tähtaeg on 07.02.22 ja õpe algab 6. nädalal.

Õpetaja Kristiina Tedremaa

Esita avaldus

Soome keel B1.1

Tule ja omanda Tallinna Ülikoolis soome keel edasijõudnu tasemel!

Keelekursus on mõeldud õppijatele:

 • kellel on baasteadmised keelest;
 • kes on läbinud A2 taseme.

Kursuse EKS6425.HT põhirõhk on suulisel väljendusoskusel ja sõnavara laiendamisel. Loetakse novelle, vaadatakse filme ning arutletakse nende üle. Korratakse grammatikat. Käsitletavad teemad: igapäevased tegemised, tulevikuplaanid, inimestevahelised suhted ja jätkusuutlik eluviis. Kursus võib osaliselt toimuda e-õppena.

Registreerimise tähtaeg on 07.02.22 ja õpe algab 6. nädalal.

Õpetaja Karola Velberg

Esita avaldus

Hispaania keel B2.2

Tule ja omanda Tallinna Ülikoolis hispaania keel edasijõudnute tasemel!

Keelekursus on mõeldud õppijatele:

 • kes tulevad toime igapäevase suhtlemisega ning suudavad põgusalt diskuteerida ja argumenteerida;
 • kes on läbinud B2.1 tasemel kursuse

Kursusel LCS6322.HT arendatakse argumenteerimissõnavara, käsitletakse tervise, karjääri, kirjanduse ja kultuuri teemasid. Õpitakse koostama erialaseid kokkuvõtteid, esseesid ja aruandeid. Tutvutakse eri keeleregistritega. Õpitakse kasutama keerulisemaid keelestruktuure. Kursus võib osaliselt toimuda e-õppena.

Registreerimise tähtaeg on 07.02.22 ja õpe algab 6. nädalal.

Küsi lisa Merilyn Meristo

Esita avaldus

Itaalia keel B2.2

Tule ja omanda Tallinna Ülikoolis itaalia keel edasijõudnute tasemel!

Keelekursus on mõeldud õppijatele:

 • kes tulevad toime igapäevase suhtlemisega ning suudavad põgusalt diskuteerida ja argumenteerida;
 • kes on läbinud B1 taseme.

Kursusel LCI6322.HT arendatakse argumenteerimissõnavara, käsitletakse tervise, karjääri, kirjanduse ja kultuuri teemasid. Õpitakse koostama erialaseid kokkuvõtteid, esseesid ja aruandeid. Tutvutakse eri keeleregistritega. Õpitakse kasutama keerulisemaid keelestruktuure. Kursus võib osaliselt toimuda e-õppena.

Registreerimise tähtaeg on 07.02.22 ja õpe algab 6. nädalal.

Küsi lisa Merilyn Meristo

Esita avaldus

Prantsuse keel B2.2

Tule ja omanda Tallinna Ülikoolis prantsuse keel edasijõudnute tasemel!

Keelekursus on mõeldud õppijatele:

 • kes tulevad toime igapäevase suhtlemisega ning suudavad põgusalt diskuteerida ja argumenteerida;
 • kes on läbinud B1 taseme.

Kursusel LCF6322.HT arendatakse argumenteerimissõnavara, käsitletakse tervise, karjääri, kirjanduse ja kultuuri teemasid. Õpitakse koostama erialaseid kokkuvõtteid, esseesid ja aruandeid. Tutvutakse eri keeleregistritega. Õpitakse kasutama keerulisemaid keelestruktuure. Kursus võib osaliselt toimuda e-õppena.

Registreerimise tähtaeg on 07.02.22 ja õppetöö algab 6. nädalal.

Küsi lisa Merilyn Meristo

Esita avaldus

Soome keel B2.2

Tule ja omanda Tallinna Ülikoolis soome keel edasijõudnute tasemel!

Keelekursus on mõeldud õppijatele:

 • kes tulevad toime igapäevase suhtlemisega, suudavad põgusalt diskuteerida ja argumenteerida;
 • kes on läbinud B2.1 tasemel kursuse.

Kursusel EKS6428.HT arendatakse argumenteerimissõnavara, käsitletakse tervise, karjääri, kirjanduse ja kultuuri teemasid. Õpitakse koostama erialaseid kokkuvõtteid, esseesid ja aruandeid. Tutvutakse eri keeleregistritega. Õpitakse kasutama keerulisemaid keelestruktuure. Kursus võib osaliselt toimuda e-õppena.

Registreerimise tähtaeg on 07.02.22 ja õpe algab 6. nädalal.

Õpetaja Karola Velberg

Esita avaldus

Hispaania keel C1.2

Tule ja omanda Tallinna Ülikoolis hispaania keel kõrgtasemel!

Keelekursus on mõeldud õppijatele:

 • kes suudavad end hispaania keeles vabalt väljendada;
 • kes on omandanud C1.1 taseme.

Kursusel LCS6332.HT lihvitakse keeleoskust kõrgtasemel. Kursuse jooksul harjutatakse diskussioonide ja ettekannete kõnepidamise oskust, samuti akadeemiliste tekstide analüüsimist ja kirjutamist. Kursus võib osaliselt toimuda e-õppena.

Registreerimise tähtaeg on 07.02.22 ja õpe algab 6. nädalal.

Küsi lisa Merilyn Meristo

Esita avaldus

Prantsuse keel C1.2

Tule ja omanda Tallinna Ülikoolis prantsuse keel kõrgtasemel!

Keelekursus on mõeldud õppijatele:

 • kes suudavad end prantsuse keeles vabalt väljendada;
 • kes on omandanud C1.1 taseme.

Kursusel lihvitakse keeleoskust kõrgtasemel. Kursuse jooksul harjutatakse läbi diskussioonide ja ettekannete kõnepidamise oskust, samuti akadeemiliste tekstide analüüsimist ja kirjutamist. Kursus võib osaliselt toimuda e-õppena.

Registreerimise tähtaeg on 07.02.22 ja õpe algab 6. nädalal.

Küsi lisa Merilyn Meristo

Esita avaldus

Soome keel C1.2

Tule ja omanda Tallinna Ülikoolis soome keel kõrgtasemel!

Keelekursus on mõeldud õppijatele:

 • kes suudavad end sihtkeeles vabalt väljendada;
 • kes on läbinud B2 või C1.1 taseme.

Kursusel lihvitakse keeleoskust kõrgtasemel. Kursuse jooksul harjutatakse läbi diskussioonide ja ettekannete kõnepidamise oskust, samuti akadeemiliste tekstide analüüsimist ja kirjutamist. Kursus võib osaliselt toimuda e-õppena.

Registreerimise tähtaeg on 07.02.22 ja õpe algab 6. nädalal.

Küsi lisa Merilyn Meristo

Esita avaldus

Hispaania teater ja filmikunst

Vii end kurssi moodsa vahemerelise visuaalkultuuriga!

Kursusel GRR6744.HT antakse ülevaade Hispaania teatrist ja filmikunstist 20. ja 21. sajandil. Tutvustatakse eri teatrivorme: värsiteater ja rändteater (García Lorca), esperpento (Valle-Inclán), koomiline teater (Mihura), sotsiaalne realism (Buero-Vallejo) ja eksperimentaalne teater (Arrabal). Käsitletakse Hispaania ja Katalaani teatri uuemaid suundumused (Sinisterra, Sirera, Galceran, Cunillé, Mayorga, Galán), samuti dokfilme ja uuemad suundumusi mängufilmides.

Registreerimise tähtaeg on 07.02.22 ja õppetöö algab 6. nädalal.

Küsi lisa Merilyn Meristo

Esita avaldus

Itaalia filmikunst

Õpi Tallinna Ülikoolis tundma Itaaliat läbi selle kinokunsti!

Kursusel GRR6804.HT tutvustatakse rahvuslikul identiteedi seoseid kinokunstiga, Itaalia autorikino, kirjanduse adaptatsiooni ja autobiograafilisi filme. Käsitletakse ajaloo ja ühiskondlike probleemide portreteerimist ning feministlikku aspekti itaalia kinokunstis.

Registreerimise tähtaeg on 07.02.22 ja õpe algab 6. nädalal.

Küsi lisa Merilyn Meristo

Esita avaldus

20. sajandi vene kirjandus

Õpi Tallinna Ülikoolis tundma vene kirjandust!

Kursusel SKS6213.HT õppimise eesmärk on arendada teadmisi ja oskusi 20. sajandi vene kirjandusest, saada aru kirjanduse traditsioonilistest ja uuenduslikest vormidest, tänapäeva kirjandusest, 20. sajandi vene kirjanduse panoraampildist; arendada selle sajandi kirjandusest arusaamist kaasaegsete õppemeetodite abil.

Registreerimise tähtaeg on 07.02.22 ja õpe algab 6. nädalal.

Õpetaja Grigori Utgof

Esita avaldus

Vene kultuur ja ühiskond

Õpi Tallinna Ülikoolis tundma vene ühiskonda!

Kus Venemaa lõpeb Läänes? Mitu Venemaad on Sigismund von Herberstein oma „Rerum Moscoviticarum Commentarii” (1549) meenutanud? Kas Venemaa praegu on ühtlane? Aga ühiskond? Muidu kas riik ja ühiskond on üks ja sama asi? Mis on keelte roll sotsiaalses stratifikatsioonis ning võimu suhete kujunemisel selle või teise sotsiaalse grupi sees või mitmete gruppide vahel?

Need on vaid mõned küsimused, mida kursuse SKS7203.HT raames käsitletakse. Kursusel õppimise peamine eesmärk on ületada monistlik diskursus nii vene kultuuri käsitluses ajaloolises perspektiivis kui ka kaasaegsest vene kultuurist mõtlemises.

Registreerimise tähtaeg on 07.02.22 ja õpe algab 6. nädalal.

Õpetaja Grigori Utgof

Esita avaldus

Vene kultuuri paradigmad

Õpi Tallinna Ülikoolis tundma vene kultuuri peamisi arengujooni!

Venekeelsel kursusel SKS6211.HT saab ülevaade peamistest vene kultuuri arenguastmest 10. kuni 21. sajandini ja arusaamise Vene kultuuri spetsiifilistest joontest. Avardatakse kultuurikoodide mõistmist ja oskusi dekodeerida erinevad kultuurilisi tekste.

Õpetaja Sergei Dotsenko.

Registreerimise tähtaeg on 07.02.22 ja õpe algab 6. nädalal.

Парадигмы русской культуры

Küsi lisa Natalia Tšuikina

Esita avaldus

Kunst ja ühiskond

Avarda Tallinna Ülikoolis silmaringi kunsti tundmisel!

Kursusel AIG6322.HT käsitletakse kunsti ja arhitektuuri rolli ühiskonnas antiigist tänapäevani. Uuritakse, kuidas kehtivad ideoloogiad ja normid on interaktiivses suhtes kunstiga ja kuidas samu motiive kasutatakse läbi sajandite. Käsitletakse kunstiga manipuleerimise viise ja kasutamist eneserepresentatsiooni vahendina.

Registreerimise tähtaeg on 07.02.22 ja õpe algab 6. nädalal.

Küsi lisa: Kersti Markus

Esita avaldus