TÜHI teaduskolleegium on nõukogu (ja direktorit) instituudi teadustöö arenduse küsimustes toetav kogu. Teaduskolleegium tegeleb instituudi teadustöö arendusega, töötades välja visioone ja konkreetseid meetmeid. Teaduskolleegium annab soovitusi ja esitab oma nägemusi arengusuundadeks, mis aitavad kaasa teadustöö läbiviimisele, publitseerimisele ja rahastuse hankimisele. Oma ettepanekud esitab teaduskolleegium TÜHI direktorile või nõukogule arutamiseks ja kinnitamiseks.

Alates 2018. aastast on teaduskolleegiumi ülesanne TÜHI teadusvõimekuse suurendamine ja doktoriõppe arengule sisendi andmine. TÜHI uuringufondi haldamise, taotluste menetlemise ja toetuste jagamisega tegeleb uuringufondi nõukogu.  

Täpsemalt on teaduskolleegiumi tegevused:

 1. arendab instituudi teadusstrateegiat ning valmistab ette ja sõnastab TÜHI arengukavas teadusstrateegia osa;
 2. soodustab teadus ja -õppetöö suurema integreerituse saavutamist õppejõudude lõimimisega teadustöösse ja teadustöötajate integreerimisega õppetöösse;
 3. aitab kaasa TÜHI-ülese teaduskoostöö erinevate vormide käivitamisele ja läbiviimisele;
 4. viib ellu teavitustegevust erinevatest teadusprojektidest ja rahastustest koostöös teaduskoordinaatori ja -assistentidega;
 5. aitab kaasa TÜHI teaduse populariseerimisele ja esindamisele väljaspool TÜHI-t, meedias ja mujal;
 6. algatab uusi koostöövõrgustikke, mille liikmeks on TÜHI;
 7. loob ja tugevdab teadustegevuse arenduse meetmeid TÜHI-s;
 8. esitab TÜHI direktorile, nõukogule või uuringufondi nõukogule ettepanekud TÜHI uuringufondi eesmärkide ja rahastuse jagamise põhimõtete kujundamisele.

Eesmärgid

 1. TÜHI teadustöö tugevuste ja fookus(t)e identifitseerimine;

 2. õppe- ja teadustöö suurema lõimimise soodustamine;

 3. suundade/keskuste vaheliste pädevuste ja koostöövormide soodustamine/arendamine;

 4. teadustöö rahastuse saamise edukuse suurendamine (k.a. taotluste tegemise motiveerimine).

Liikmed

 • Tauri Tuvikene -  kolleegiumi juht, vanemteadur, ülikooli uuringufondi liige TÜHI
  poolt, Maastiku ja kultuuri keskus;
 • Reili Argus - professor, eesti keele ja kultuuri akadeemilise suuna esindaja;
 • Kaarel Vanamölder - dotsent, ajaloo akadeemilise suuna esindaja;
 • Karin Dean - vanemteadur, Aasia uuringute akadeemilise suuna esindaja;
 • Marje Ermel - lektor, kultuuriteooria akadeemilise suuna esindaja;
 • Grigori Utgof - lektor, Vene ja Ida-Euroopa uuringute akadeemilise suuna esindaja;
 • Daniele Monticelli - professor, Lääne-Euroopa uuringute akadeemilise suuna
  esindaja;
 • Marek Tamm – professor, TLÜ kultuuridevaheliste uuringute tippkeskuse juht;
 • Hannes Palang – professor, Maastiku ja kultuuri keskuse juhataja;
 • Karsten Brüggemann – professor, Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse
  juhataja;
 • Lola Annabel Kass - nooremteadur, doktorantide esindaja, kultuuriteooria
  akadeemiline suund;
 • Terje Kalamees - administratiivjuht;
 • Kerstin Liiva - teaduskoordinaator;
 • Margus Vihalem - direktor.