E- ja paindõppele rakenduvad üldjuhul samad põhimõtted mis auditoorsele tööle. 

 • Üliõpilane on veebiloengus kohal ja võtab sellest aktiivselt osa.
 • Loengu toimumise ajal viibib üliõpilane õppetööle pühendumist võimaldavas ja üldistele viisakusnormidele vastavas keskkonnas.
 • Õppetööl osaletakse sisselülitatud kaameraga ja töötava mikrofoniga.
 • Üliõpilane logib sisse mõni minut enne loengu algust ning kontrollib tehniliste vahendite toimimist ja internetiühendust.
 • Kõik osalejad logivad sisse oma eesnime ja perekonnanimega (mitte „My IPhone“ vms all).
 • Mikrofon lülitatakse sisse oma sõnavõtu ajaks või siis, kui õppejõud või moderaatorist kaasüliõpilane on selleks loa andnud.
 • Sõnavõtuks tõstetakse käsi (nt Zoomi keskkonnas asub see funktsioon „osalejate“ all) ning välditakse segavate taustahelide (muusika, televiisor, koduloomad jne) kostmist. 
 • Küsimusi võib esitada vestlusala kaudu, ka loengu/esitluse või kaasüliõpilaste sõnavõttude ajal. Õppejõud vastab küsimusele või arendab teemat edasi siis, kui selleks tekib võimalus ja see ei sega veebitunni käiku.
 • Vestlusalas edastatakse ainult õppetööga seotud infot, mõtteid ja küsimusi.
 • Veebiloengu ajal välditakse kõrvaliste asjadega tegelemist.
 • E- ja paindõppe korral kehtivad kohalkäimise nõuded, mis on sätestatud kursuseprogrammis. Kohalkäimise nõude mittetäitmisel võivad olla samad tagajärjed mis kontaktõppes (aine mittesooritamine, lisaülesanded vms).
 • Kui üliõpilane on sunnitud kohalkäimise nõuetega veebiloengust lahkuma tehnilise tõrke tõttu või muul mõjuval põhjusel, teavitab ta sellest õppejõudu esimesel võimalusel.
 • Internetiloengu korral kehtib „netikett“, mida iseloomustab viisakas ja lugupidav kõnepruuk, ka vestlusalas; argumenteeritud kriitika, teiste arvamuste arvesse võtmine jne. Kasutatav tausta- ja/või profiilipilt on viisakas ja neutraalne. 
 • Võõrastele videotunni lingi jagamine ja videoloengu salvestamine on keelatud.
 • Kinnise veebikeskkonna (Moodle, ÕIS jne) kaudu kursusel osalejatele üles laaditud materjalide, sh õppejõu tunnikonspektid, esitlused, skaneeritud materjalid, e-raamatud jne, jagamine on keelatud.