Miriam Rossi on kultuuride uuringute doktorant. Ta omandas magistrikraadi vene ja inglise keele ja kirjanduse erialal Pavia ülikoolis Itaalias. Miriam Rossi doktoritöö uurib luuletõlke osatähtsust Nõukogude Liidu hilisperioodil, keskendudes Leningradis levinud nähtusele „samizdat“ ehk salajane omakirjastuslik tegevus. Seal hoogustus tõlketegevus eriti 80ndatel ning põrandaalused luuletõlkijad figureerisid kui selle kultuurilise nähtuse peamised esindajad. Miriam Rossi uurimus puudutab tõlkeajaloo, luuletajate-tõlkijate ja võrdleva kirjandusteaduslikke teemasid. Ta kasutab erinevaid teooriaid alates Pierre Bourdieu'st Alexei Yurchakini. Samuti analüüsib ta luuletajate-tõlkijate metatekste.

 

 


Madli Mihkelson on kultuuride uuringute doktorant. Magistrikraadi kaitses ta Tallinna Ülikoolis endises Eesti Humanitaarinstituudis kultuuriteooria erialal. Ta uurib oma doktoritöö raames Nõukogude Eesti graafilist disaini, keskendudes peamiselt 1980. aastate plakatikunstile kui hübriidsele kultuurifenomenile. Ta vaatleb plakatikunsti ümberpositsioneerumist kunstiväljal ja analüüsib selle protsessi avaldumisviise plakatite kujundiloomes ja  kommunikatiivsuses kasutades semiootika ning visuaalretoorika teoreetilisi instrumente. Tema uurimistöö eesmärgiks pole mitte pelgalt leida uut infot käsitletava nähtuse enda, vaid ka laiemalt plakati kui multimodaalse meediumi potentsiaalsete analüüsi- ja vaatlemisviiside ning nende rakendatavuse kohta.


Kristo Siig on ajaloo eriala doktorant. Magistrikraadi kaitses ta Helsingi ülikoolis arheoloogia alal. Oma doktoritöös uurib ta rauaaja lõpu linnuseid ja asustusstruktuuri Põhja-Eestis. Eesmärk on välja selgitada, milline oli linnuste funktsioon ning seos ümbritseva piirkonna ühiskonna ja asustusega - kas tegemist oli pelgalt kaitserajatistega, võimukeskustega või kaubitsemiskohtadega, millised olid linnuste tagamaad ning mida see kõik kõneleb tolleaegsetest ühiskondlikest suhetest. Nendele küsimustele vastamiseks kasutab ta peamiselt erinevaid ruumiarheoloogia kvantitatiivseid meetodeid.

 

 

 


Rita Forssten on lingvistika doktorant. Magistrikraadi kaitses ta Tallinna Ülikoolis inglise keele õpetaja erialal. Oma doktoritöös uurib ta inglise keele kui võõrkeele idioomide mõistmist. Et aidata kaasa läbimõeldud idioomide õpetamise järjekorra loomisele, on tema uurimistöö eesmärgiks välja selgitada idioomide selliste omaduste mõju, mis hõlbustavad keeleõppija arusaamist idiomaatilistest tähendustest (nt sõnasõnaliselt võetav element ja sarnasus emakeele idioomidega). Uurimissubjektideks on eesti keelt emakeelena kõnelevad inglise keele õppijad, kes pole veel edasijõudnu tasemel keelekasutajad.

 

 

 


Kristiine Kikas on kultuuride uuringute doktorant. Ta kaitses magistrikraadi Tallinna Ülikoolis võrdleva kirjandusteaduse ja kultuurisemiootika erialal. Kikase doktoritöö kuulub afekti-uuringute valdkonda ning käsitleb luuletekstide tõlgendamise võimalusi väljaspool representatsiooni paradigmat. Töö uurib, kuidas märgata ning osutada viisidele, millega luulekeel mõjutab lugejat lisaks semantilisele tähendusele ja sageli samaaegselt sellega. Uurimuse teoreetiliseks aluseks on Gilles Deleuze'i filosoofia ning tema ideed kunstide, sealhulgas kirjanduse kogemisest.

 

 

 

 

 


Merlin Kirikal on kultuuride uuringute doktorant. Tema huviala on eesti modernne kirjandus ning ta uurib seda hetkel Johannes Semperi ilukirjanduslike teoste ja esseede varal. Merlini doktoritöö laiem eesmärk on vaadelda Semperi loomet keha- ja sootundlikult, keskendudes modernsetele „uutele“ naistele ja naiselikkuse konstruktsioonidele ajastu kontekstis (st 20. sajandi alguses, eriti 1920. ning 1930. aastatel). Veel paeluvad teda viisid, kuidas Semperi loomes ilmneb miski, mida valdavalt on nimetatud modernismiks ning protsessid, mille kaudu see sõna omandab soolised ja kehalised dimensioonid. Merlini uurimise üks võtmelisi küsimusi on meesvaatenurga kaudu konstrueeritud kirjandusliku naisekeha seosed modernistliku esteetika ja selle vormikultusega. Nii tahab ta mõista ja näidata, miks Semperi korpuses ilmub just säärane naisekuju nagu seal ilmub (miks mitte aga teistsugune?). 

 


Denis Kuzmin on kultuuride uuringute antropoloogia suuna doktorant. Magistrikraadi omandas ta Tallinna Ülikoolis vene keele kui võõrkeele õpetaja alal. Osaledes professor Irina Belobrovtseva grandis, sai ta teadustöö kogemuse ning kaitses oma lõputöö kulturoloogilisel teemal. 
Oma doktoritöös uurib ta Põhja-Kaukaasia eestlaste kogukonda ja sinna kuuluvate inimeste etnilist identiteeti ning nende transnatsionaalsuse taset. Uuringu põhifookuses on migratsioon, kultuuriline trauma, etnilisus, hargmaisus, suuline ajalugu ja paradigma "oma-teine-võõras-vaenlane".
Oma teadustööd koostab Denis Kuzmin koostöös Eesti Uuringute Tippkeskusega.

 

 

 


Jaana Davidjants on kultuuride uuringute doktorant. Ta on omandanud politoloogia magistrikraadi Goldsmithsi ülikoolis Londonis. Jaana uurimistöö tegeleb amatöörmaterjaliga kriisitsoonidest (näiteks Aleppo piiramine), tema edasiseks fookuseks on lääne peavoolumeedia ja see, kuidas seal kaugeid kannatusi kajastati. Jaana tööalane taust on seotud visuaalse kommunikatsiooniga. Ta teeb peamiselt koostööd kunstnike-aktivistide kollektiivide ja väiksemate vabaühendustega inimõiguste valdkonnas.

 


Taavi Remmel on kultuuride uuringute doktorant. Tema huviala on eksperimentaalse

kirjanduse ja nüüdisfüüsika, eelkõige kvantteooria suhe. Oma töös uurib ta, kuidas on uuema füüsika teoreetiline sisu ja mõistevara adapteeritud kirjandusteadusesse ja millised ebakõlad on sealtkaudu tekkinud. Teoreetiliseks lähtepostisiooniks, mille kaudu fiktsionaalne kvantmaailm vastuoludeta esile tuua, kasutab ta oma doktoritöös Karen Baradi agentilist realismi. Viimase põhisisuks on posthumanistlik performatiivsus, intra-aktsioon ja ontoloogiline eraldamatus. Lisaks otsib ta kirjanduse positsiooni kaasajal üha enam ilmet võtvas kvantkultuuris.

 

 


Alina Poklad on kultuuride uuringute doktorant. Oma esimese magistrikaadi kaitses ta Tallinna Tehnika Ülikoolis äriinfotehnoloogia erialal. Teise magistrikraadi omandas ta Tallinna Ülikoolis slaavi keeled ja kultuuride erialal. Oma doktoritöös jätkab Alina Poklad teemat, mille uurimist alustas magistratuuris – “puudega inimese kujund vene kirjanduses”, täpsemalt  “puudega inimese kujund vene kultuuris kui “teise” sotsiaalse staatuse realiseerimine”. Oma töös püüab ta leida vastuseid, miks vene ühiskond siiamaani võtab puudega inimest  kui “teine” ja “võõras”. Miks puude representatsioon kultuuris on alati stigmatiseeritud, vaatamata sellele, et teistes Euroopa riikides on suhtumine juba ammu muutunud. Teema uurimiseks kasutab ta oma töös erinevate puudealaseid uuringuid koostanud professorite teooriaid.


Eva-Liisa Linder on kultuuride uuringute doktorant. Ta omandas teatriteaduse magistrikraadi Tartu Ülikoolis ja töötab teaduri ning lektorina Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Eva-Liisa vaatleb oma uurimistöös Eesti teatri panust ühiskonna arengusse viimastel aastakümnetel. Fookuses on teatri roll avaliku sfääri kujundajana ning eetilistes ja rahvuslikes aruteludes kaasarääkijana. Võrdlev analüüs toob esile teatri toimimise pehme jõuna eri ühiskonnakordade ajal nii Eestis kui teistes Euroopa riikides. Töö toetub etendusanalüüsile ja Frankfurdi koolkonna kriitikateooriale, seob ühiskonna- ja teatriuurimust.