Töötasu ja toetused doktorantidele

  • Töötasu saavad alates 2022/2023 kõik immatrikuleeritud ja Tallinna Ülikooliga töölepingu sõlminud doktorant-nooremteadurid. Alates 1. septembrist 2023 on täistööaja korral doktorant-nooremteaduri bruto töötasu 1700 eurot kuus. 
  • Doktoranditoetus on rahaline toetus doktoriõpingutele ja teadustööle pühendumise soodustamiseks ning hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks. Doktoranditoetust saavad taotleda enne 2022/2023 õa immatrikuleeritud doktorandid ja selle määr on 660 eurot kuus. Doktoranditoetust makstakse vaid nominaalsel õppeajal ja kuni 48 kuud.
  • TLÜ doktorandistipendiumi eesmärk on toetada doktorandi õpingute läbimist ja doktorikraadi kaitsmist üliõpilase nominaalse õppeaja jooksul. Taotleda saavad õppeaastatel 2019/2020, 2020/2021 ja 2021/2022 sisseastunud doktorandid, kes ei tööta Tallinna Ülikoolis nooremteadurina. TLÜ doktorandistipendiumi määr on 500 eurot kuus ja seda saab taotleda vaid nominaalsel õppeajal.

Individuaalne õppe- ja teadustöö kava ning atesteerimine

atesteerimisel hinnatakse doktorandi edasijõudmist doktoriõppes.  2022/2023 aastast immatrikuleeritud doktorantidel tuleb esitada esimesel semestril kogu õpinguperioodi hõlmav inviduaalne õppe- ja teadustöö kava, kus lepitakse kokku millisel koormusel ja millise ajakavaga doktorant oma uurimustööd tegema hakkab. Kõige üksikasjalikumad plaanid õpingute ja teadustöö osas planeerib doktorant õppe- ja teadustöö kavas üheks õppeaastaks.

DOKTORANDID ALATES 2022/2023 ÕPPEAASTAST - UUS

DOKTORANDID ENNE 2022/2023 ÕPPEAASTAT

VALDKONDLIKUD HINDAMISKRITEERIUMID

Doktoriõppe üleülikoolilised ained

 

Eesti keeles loetavaid aineid saab läbida individuaalõppe korras ka inglise keeles. 

Instituut Ainekood  Õppeaine nimetus eesti ja inglise keeles EAP Vastutav õppejõud Planeeritud semestrid ja kontaktõppe keel
BFM BFM8001

Sissejuhatus audiovisuaalkultuuri ja meedia uuringutesse

Introduction to Audiovisual Culture and Media Studies

6 Indrek Ibrus

 

S 2022

S 2023

ENG

BFM BFM8027

Lähenemised kultuuriandmete analüüsile

Approaches to Cultural Data Analytics

6 Maximilian Schich

K 2023

ENG

DTI IFI8003

Teadusmetodoloogia 
Research Methodology

Katrin Niglas

Kai Pata

K 2023

K 2024

EST/ENG

DTI IFI8004

Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs

Multivariate Statistics: Regression Models and Multivariate Analysis of Variance

6 Katrin Niglas

S 2022

S 2024

EST/ENG

DTI IFI8005

Mitmemõõtmeline statistika: meetodid tunnuste ja objektide grupeerimiseks

Multivariate Statistics: Methods for Classifying and Cases

Katrin Niglas

S 2023 

EST/ENG

DTI IFI8007

Kombineeritud uuringudisainid

Mixed Methods Research Design

Katrin Niglas

K 2024 

EST/ENG

DTI IFI8109

Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine

Planning and Running R&D Projects

Peeter Normak

K 2024

ENG

HTI KAD8045

Õppimine ja õpetamine ülikoolis

Learning and Teaching in University

4

Larissa Jõgi

 

S 2022 EST

S 2023 ENG

S 2024 EST

(for PhD students of 2nd year of studies or older)

TÜHI HIK8002

Akadeemiline kirjutamine inglise keeles

Academic Writing in English

6 Miriam McIlfatrick-Ksenofontov

K 2023

K 2024

ENG

TÜHI EKE8007

Eesti teaduskeel ja terminoloogia

Academic Estonian and Terminology

Peep Nemvalts

S 2022

S 2023

EST

TÜHI EKL8026

Humanitaaria aktuaalsed meetodid

Current Methods in Humanities

6

Anna Verchik

S 2022 EST

S 2023 ENG

LTI PSP8042

Arengu ja õppimise uurimine

Studying Development and Learning

Eve Kikas

K 2024 

EST

LTI TST8010

Töövõime

Working Capacity

4 Kristjan Port

K 2023 

ENG

LTI MLG8039

Loodusteadusliku uurimistöö meetodid

Research Methods in the Natural
Sciences

6 Tõnu Laas

S 2023

EST/ENG

Group will be opened according to the need, please contact the lecturer.

LTI PSP8041

Kaasaegsed uurimismeetodid sotsiaal- ja käitumisteadustes 

Modern Research Methods in Social-Behavioral Sciences

4 Aaro Toomela

K 2023

ENG

ÜTI RII8001

Sotsiaalteaduste filosoofia ja metodoloogia

Philosophy and Methodology of Social Sciences

Peeter Selg 

K 2023

K 2024

ENG

ÜTI RAS8005

Andmeanalüüsi meetodite seminar

Seminar on Statistical Data Analysis Methods

Kadri Täht

S 2023

EST

ÜTI RAS8210

Teadusliku artikli kirjutamise seminar

Seminar on Writing a Scientific Article

Triin Roosalu

Liis Ojamäe

K 2023

S 2024

EST/ENG

ÜTI RAS8904

Projekti kirjutamise seminar

Seminar on Project Writing

Erle Rikmann

K 2023

K 2024

EST/ENG

ÜTI DID8055 Sissejuhatus Statasse
Introduction to Stata
Martin Klesment

K 2024

EST/ENG

Koolitused doktorantidele

Koolitusi rahastatakse rahastatakse projekti TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja nr 2014-2020.4.01.16-0033 tegevuse D45 raames, ASTRA programmi raames Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist. 

Täpsem info koolituste kohta:

Teadusosakonna doktoriõppe talitus
Mari Kolle-Laur
mari.kolle-laur@tlu.ee
640 9246

 

Aeg ja koht
Koolitus
Õppejõud
Kirjeldus
Registreerimine
Aprill Andmekaitse  Grete Pihlakas Tutvustatakse TLÜ andmekaitse juhendit Registreerimine pole avatud
11.04.2023
S-529
10.30-14.00

13.-14.04.2023
S-529
12.15-13.45

Research Ethics Margaret A Comer This workshop aims to provide PhD students with a comprehensive understanding of the ethical
considerations that must be taken into account when conducting research, and to equip them with
the tools and strategies needed to navigate the ethical review process and ensure that their research
is conducted in a responsible and ethical manner. It will cover a wide range of topics including
ethical considerations in research, dealing with ethical dilemmas, academic plagiarism, data
management and intellectual property and navigating the ethics review process.
Registreerimine pole avatud
Mai Software and tools for research Kevin Rändi   Registreerimine pole avatud
Mai Postdoctoral funding and grant proposal writing Tauri Tuvikene, Tanya Escudero, Kerstin Liiva, Mahendra Mahey   Registreerimine pole avatud

 

Teadmussiirdedoktorantuur

Teadmussiirde doktorantuuri aluseks on uurimuse läbiviimine, mis on oluline nii partnerasutusele kui ka ülikoolilie.  
 

 

  • Doktorant on immatrikuleeritud Tallinna Ülikooli, kuid viib oma uurmistööd läbi ja saab selle eest töötasu partnerasutuses.
  • Teadmussiirde-doktorandil on juhendajad mõlema partneri poolt. Ettevõtte- või asutusepoolne juhendaja ei pea olema doktorikraadiga.
  • Immatrikuleerimine on paindlik ja konkurss ei pea olema avalik (kui sobiv kandidaat on olemas). 
  • Leping partneriga on vaja sõlmida enne õppekoha loomist ja valmistatakse ette teadusosakonna doktoriõppe talitusega koostöös. Lepingu sõlmib akadeemilise üksuse juht.
     
  • Tallinna Ülikooli teadmussiirde MEMO 

Vaata täpsemalt koostöövõimaluste kohta ülikooliga Kutse koostööle!