• Kadri Aavik, soouuringute dotsent, ÜTI: soosotsioloogia, intersektsionaalsus, kriitilised mees- ja maskuliinsusuuringud, sooperspektiiv töösuhetes ja tööturul, sugu ja neoliberaalne ülikool, sugu kriitilistes kõrgharidusuuringutes, sugu, feminism ja intersektsionaalsus inimeste ja loomade vaheliste suhete uurimises (critical animal studies), LGBTQ+ uuringud, feministlik metodoloogia (kvalitatiivne) ja epistemoloogia
 • Tiiu Kuurme, kasvatusteaduste dotsent, HTI: kasvatuse, hariduse ja soolise sotsialiseerumise seosed, sooline sotsialiseerumine koolikontekstis: õpilaste kogemused enesest oma soo esindajana
 • Kadri Täht, sotsioloogia dotsent, ÜTI: töö- ja pereelu ühitamine sooperspektiivist, tööturul osalemine, tööturuliikumised ja mobiilsus sooperspektiivist, leibkondade ajakasutus (aeg lastega, paarisuhe, tööjaotus majapidamises) sooperspektiivist, institutsioonid (haridus, tööturg) sooperspektiivist, kvantitatiivsed uurimismeetodid
 • Julia Kuznetski, briti kirjanduse dotsent, TÜHI: ökokriitika, ökofeminism, ökofeministlik ulmekirjandus, transsektsionaalsus, LGBT-uuringud, transuuringud, transökoloogia, mitte-binaarne sookäsitlus, transkorporeaalsus; naismigrandid, rahvusvaheline liikuvus, sugu ja migratsioon; sugu, rass, rahvus ja diasporaa; soo- ja kehauuringud (naiskeha väärkohtlemine, rahvusvaheline prostitutsioon); mälu ja trauma sooperspektiivist; nais(aja)lugu (Herstory); mütoloogia- ja sümboolse keele ümbermõtsklemine sooperspektiivist; muinasjuttude feministlik käsitlus
 • Birgit Poopuu, teadur, ÜTI: feministlikud ja dekoloniaalsed lähenemised rahu- ja konfliktiuuringutele, intersektsionaalsus, sooperspektiiv konfliktide lahendamisel, ÜRO resolutsioon 1325 "Naised, rahu ja julgeolek", feminism ja dekoloniaalsed lähenemised rahumeelsusele ja anti-militarismile, feministlikud ja dekoloniaalsed teooriad ja metodoloogiad rahvusvahelistes suhetes
 • Triin Roosalu, sotsioloogia dotsent ja vanemteadur, ÜTI: sooline ebavõrdsus tööturul
 • Meril Ümarik, haridusuuringute dotsent ja vanemteadur, HTI: soo- ja haridussotsioloogia, sooaspekt kutsehariduses
 • Maaris Raudsepp, vanemteadur, ÜTI: sugu ja keskkonnapsühholoogia: soolise erinevused inimese ja keskkonna suhetes,  sooline keskkondlik ebavõrdsus, sootundlik keskkonnakujundamine; sugu ja grupisuhted: enamuse  (domineerijate) ja vähemuse (domineeritavate) suhted asümmeetrilisel võimuväljal, perspektiivide erinevus (privileegi-pimedus, partikulaarse universaliseerimine jne) ja nende harmoniseerimise võimalused; soolisus ja teadus: sooliste perspektiivide (episteemilise pluralismi) olulisus teaduslikus tunnetuses, teadlaskarjääri ja teadus-organisatsiooni kultuuri soolised aspektid
 • Marion Pajumets, Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti koordinaator, ÜTI: soosotsioloogia, sugu ja ränne, kriitilised meesuuringud, sugu akadeemilises organisatsioonis ja teadustöös; kvalitatiivsete uurimismeetodite kasutamine sotsiaalteadustes, töö ja pereelu ühitamine, perekonnasotsioloogia, soolise võrdõiguslikkuse peavoolustamise strateegiad
 • Uku Lember, lektor ja teadur, TÜHI: LGBTQ+ uuringud
 • Paul Rüsse, ameerika kirjanduse lektor, TÜHI: ökokriitika, LGBT+ uuringud, rahvusvaheline liikuvus, sugu ja migratsioon, diasporaa uuringud
 • Katrin Tiidenberg, sotsiaalmeedia ja visuaalkultuuri dotsent, BFM: eneseesitlus ja minaloome sotsiaalmeedias, visuaalkultuur ja sotsiaalmeedia, mõlema ristumine valitsevate normidega eriti kehanormatiivsuse, mononormatiivsuse ja heteronormatiivsusega
 • Pille Ubakivi-Hadachi, sotsioloogia doktorant, interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskuse nooremteadur, sotsioloogia lektor, ÜTI: etnilised vähemused sooperspektiivist
 • Triin Tulgiste, kultuuriteooria doktorant, TÜHI: naiskunstnike kehakäsitlus 1970-2000, feminism, kehateooriad, naiskunstnikud, materjalikesksed kunstipraktikad
 • Jaana Davidjants, kultuuriteooria doktorant, TÜHI: sugu, teisesus ja orientalism
 • Liis Jõhvik, doktorant, TÜHI: naiste ja sugude ajalugu, mälu ja sugude konstrueerimine Nõukogude Eesti koduvideotes ja amatöörfilmides
 • Ksenia Shmydkaya, kultuuriteooria doktorant, TÜHI: naiskirjanikud, naisajalugu, Ida-Euroopa feminismid, feministlik kirjanduskriitika, postmodernistlik historiograafia, digihumanitaaria.