Õnnelikud tudengid

Siit leiad lõpetamisega seonduva info. 

Lõpueksami sooritamine

Lõpueksami sooritamisele pääsemise tingimused

Lõpueksami sooritamisele pääsemise tingimuseks on õppekava täitmine:

 • täidetud on kõik õppekava moodulid;
 • täidetud on muud õppekava nõuded;
 • vene õppekeelega kooli lõpetanutel täidetud eesti keele taseme nõue – C1 tase;
 • kuni 2015/2016 õppeaastal sisseastunutele: läbitud tugiaine IFI6001 "Arvuti töövahendina" (või sooritatud arvutipädevuse test), täidetud võõrkeele taseme nõue – läbitud võõrkeele kursus päevaõppes B2.2 tasemel, kaug- või tsükliõppes B1.2 tasemel (või tõendatud tase riigieksami sooritusega).

Kui sul on probleeme moodulitega (nt õppeaine on vales moodulis), siis palun pöördu oma õppenõustaja poole. Kui mõne aine tulemus ei kajastu õppetulemustes, tuleb pöörduda vastavat ainet kureeriva üksuse poole.

Õppetulemused peavad õpingukaardil kajastuma hiljemalt:

 • sügissemestril (jaanuaris) lõpueksami sooritajatel: hiljemalt nädal enne lõpueksami sooritamist
 • kevadsemestril (mais-juunis) lõpueksami sooritajatel: 12.05.2019. Kui märgitud kuupäevaks ei saa õppetulemust või -tulemusi ÕIS-i, peab üliõpilane esitama hiljemalt 12.05.2019 ÕIS-is avalduse ("Muud avaldused"), milles ta: a) avaldab soovi pikendada õppeainete sooritustähtaega; b) märgib nimekirja ainetest, mis on veel sooritamisel; c) märgib kuupäeva(d), millal kantakse avalduses märgitud õppeainete tulemused ÕIS-i.

  Õppekava täitmist saab kontrollida ÕIS-ist: Minu õppeinfo → Õppetulemused, kuva tulemused "Õppekava täitmine" kriteeriumi alusel.

NB! Lõpueksami sooritamisele pääsemiseks ei tohi üliõpilasel olla ülikooli ees rahalisi võlgnevusi.

Palume kontrollida ja vajadusel korrigeerida ÕIS-is oma isikuandmeid (telefon, e-posti aadress).

Lõpueksamile registreerumise tähtaeg

 • Sügissemestril (jaanuaris) lõpueksami sooritajatel: hiljemalt 10.12.2018 kell 15.00.
 • Kevadsemestril (mais-juunis) lõpueksami sooritajatel: hiljemalt 03.05.2019 kell 15.00.

Lõpueksami sooritaja esitab ÕIS-is avalduse (ÕIS → Dokumendid → Avaldused → Muud avaldused, vt ÕIS-i kasutusjuhend) sooviga registreeruda lõpueksamile. Avalduse alusel lisatakse lõpueksam üliõpilase õpingukavasse ja ta registreeritakse lõpueksamile.

Lõpueksamite sooritamise ajakava

 • Sügissemestril toimub lõpueksamite sooritamine: jaanuaris 2020.
 • Kevadsemestril toimub lõpueksamite sooritamine: 27.05–09.06.2019, täpsema ajakava leiad siit

Lõputöö kaitsmine

Lõputöö kaitsmisele pääsemise tingimused

Lõputöö kaitsmisele pääsemise tingimuseks on õppekava täitmine:

 • täidetud on kõik õppekava moodulid;
 • täidetud on muud õppekava nõuded;
 • vene õppekeelega kooli lõpetanutel täidetud eesti keele taseme nõue – C1 tase;
 • kuni 2015/2016 õppeaastal sisseastunutele: läbitud tugiaine IFI6001 "Arvuti töövahendina" (või sooritatud arvutipädevuse test), täidetud võõrkeele taseme nõue – läbitud võõrkeele kursus päevaõppes B2.2 tasemel, kaug- või tsükliõppes B1.2 tasemel (või tõendatud tase riigieksami sooritusega).

Kui sul on probleeme moodulitega (nt õppeaine on vales moodulis), siis palun pöördu oma õppenõustaja poole. Kui mõne aine tulemus ei kajastu õppetulemustes, tuleb pöörduda vastavat ainet kureeriva üksuse poole.

Õppetulemused peavad õpingukaardil kajastuma hiljemalt:

 • sügissemestril (jaanuaris) lõputöö kaitsjatel: hiljemalt nädal enne kaitsmiskuupäeva
 • kevadsemestril (mais-juunis) lõputöö kaitsjatel: 12.05.2019. Kui märgitud kuupäevaks ei saa õppetulemust või -tulemusi ÕIS-i, peab üliõpilane esitama hiljemalt 12.05.2019 ÕIS-is avalduse ("Muud avaldused"), milles ta: a) avaldab soovi pikendada õppeainete sooritustähtaega; b) märgib nimekirja ainetest, mis on veel sooritamisel; c) märgib kuupäeva(d), millal kantakse avalduses märgitud õppeainete tulemused ÕIS-i.

  Õppekava täitmist saab kontrollida ÕIS-ist: Minu õppeinfo → Õppetulemused, kuva tulemused "Õppekava täitmine" kriteeriumi alusel.

NB! Lõputöö kaitsmisele pääsemiseks ei tohi üliõpilasel olla ülikooli ees rahalisi võlgnevusi.

Palume kontrollida ja vajadusel korrigeerida ÕIS-is oma isikuandmeid (telefon, e-posti aadress).

Lõputöö esitamise tähtaeg

Lõputöö tuleb esitada oma eriala õppespetsialistile järgnevateks kuupäevadeks:

 • sügissemestril (jaanuaris) lõputöö kaitsjatel: hiljemalt 10.12.2018 kell 15.00;
 • kevadsemestril (mais-juunis) lõputöö kaitsjatel: hiljemalt 03.05.2019 kell 15.00.

Lõputöö (vaata ka üliõpilastööde vormistamise juhend, tiitellehe näidis, annotatsiooni näidis) esitatakse instituuti elektrooniliselt ja paberkandjal. Paberkandjal esitatavate eksemplaride arvu vaata altpoolt.

Koos lõputööga (köitest eraldiseisva dokumendina) tuleb esitada allkirjastatud lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks tegemiseks. Paberkandjal lihtlitsents tuleb esitada koos lõputööga õppespetsialistile (ei köideta lõputöö vahele) või saata digiallkirjastatud lihtlitsents koos lõputöö elektroonilise versiooniga. Vormi leiab siit

Lõputöö paberkandjal versiooni kaane siseküljele palume lisada märkmepaberiga oma e-posti aadress, millele retsensent saadab retsensiooni.

Kaitsmisele esitatavate lõputööde paberkandjal eksemplarid:

Eriala Õppekava kood Esitatava lõputöö eksemplar (paberkandjal/ digitaalne) Märkused
Alushariduse pedagoog (BA) KAALB,
TPALB
Paberkandjal ei esitata Töö esitatakse ainult digitaalselt (autori ja juhendaja digiallkirjadega)
Alushariduse pedagoog (MA) KAALM Paberkandjal ei esitata Töö esitatakse ainult digitaalselt (autori ja juhendaja digiallkirjadega)
Andragoogika (MA) KAANM Paberkandjal ei esitata Töö esitatakse ainult digitaalselt (autori ja juhendaja digiallkirjadega)
Eripedagoog-nõustaja (MA) KAEPM 1 eksemplar pehmes köites Eksemplar jääb pärast kaitsmist juhendajale
Eripedagoogika (BA) KAEPB 1 eksemplar pehmes köites Eksemplar jääb pärast kaitsmist juhendajale
Hariduse juhtimine (MA) KAHJM Paberkandjal ei esitata Töö esitatakse ainult digitaalselt (autori ja juhendaja digiallkirjadega)
Kasvatusteadused (MA) KAKTM 1 eksemplar pehmes köites Eksemplar antakse pärast kaitsmist üliõpilasele tagasi
Klassiõpetaja (INT) KAKLI 1 eksemplar pehmes köites Eksemplar antakse pärast kaitsmist üliõpilasele tagasi
Kutsepedagoogika (BA) KAKPB 1 eksemplar pehmes köites Eksemplar antakse pärast kaitsmist üliõpilasele tagasi
Kutseõpetaja (MA) KAKOM, KAKPM 1 eksemplar pehmes köites Eksemplar jääb pärast kaitsmist instituuti
Mitme aine õpetaja (MA) KAMOM 1 eksemplar pehmes köites Eksemplar antakse pärast kaitsmist üliõpilasele tagasi 
Noorsootöö (RKH) TPNR 1 eksemplar kõvaköites Eksemplar antakse pärast kaitsmist üliõpilasele tagasi
Noorsootöö korraldus (MA) TPNM 1 eksemplar kõvaköites Eksemplar antakse pärast kaitsmist üliõpilasele tagasi
Pedagoogika (BA) KAPB 1 eksemplar pehmes köites Eksemplar antakse pärast kaitsmist üliõpilasele tagasi

NB! Lõputööd esitades tuleb olla veendunud, et töö on korrektne, hilisemad parandused ei ole lubatud. Üliõpilasel on lõputöö koostamise käigus ühel korral võimalus kasutada viitamise korrektsuse kontrollimiseks plagiaadituvastussüsteemi Urkund

e-EKSEMPLARINA PDF-VORMINGUS

Lõputöö e-versioon tuleb saata e-posti aadressile loputood@gmail.com, kus kirja teemaks tuleks märkida õppekava kood ja oma ees- ja perenimi (näide KAKLI Mari Maasikas).

Lõputöö teema deklareerimine

Vahetult pärast lõputöö kaitsmisele esitamist tuleb ÕIS-i sisestada lõputöö teema eesti ja inglise keeles.

 • Bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe üliõpilased deklareerivad lõputöö teema: ÕIS → Minu õppeinfo → Lõputöö teema deklareerimine.

 • Magistri- ja integreeritud õppe üliõpilased esitavad avalduse: ÕIS → Dokumendid → Avaldused → Lõputöö kaitsmine.

Vaata ka ÕISi kasutusjuhendit

Lõputöö andmete sisestamisel tuleb arvestada, et sisestatud andmed lähevad üliõpilase akadeemilisele õiendile, mistõttu tuleb kindlasti:

 • kontrollida õigekirja;

 • ingliskeelse pealkirja puhul pöörata tähelepanu kirjapildile (nimisõnad suure algustähega, artiklid ja eessõnad väikese algustähega);

 • mitte panna pealkirja jutumärkidesse, v.a pealkirja osa, mis nõuab jutumärke;

 • mitte kasutada LÄBIVALT SUURI TÄHTI.

Lõputööde kaitsmiste ajakava

 • Sügissemestril toimub lõputööde kaitsmine: jaanuaris 2020. 
 • Kevadsemestril toimub lõputööde kaitsmine: 27.0509.06.2019, täpsema ajakava leiad siit
Lõputöö retsensioon
 • Retsensioon sisaldab hinnangut, mitte hinnet tööle.

 • Retsensioon esitatakse akadeemilisse üksusese hiljemalt kolm tööpäeva enne kaitsmist. Üliõpilasel on õigus tutvuda oma lõputöö retsensiooniga hiljemalt üks tööpäev enne kaitsmist.

Lõpuaktused

Haridusteaduste instituudi lõpuaktused toimuvad: 

Bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõpe

17. juuni 2019 kell 14.00

Alushariduse pedagoog

Kell 16.00 

  • Andragoogika
  • Eripedagoogika
  • Kutsepedagoogika
  • Noorsootöö
  • Pedagoogika
  Magistriõpe

  21. juuni 2019 kell 12.00

  • Alushariduse pedagoog
  • Andragoogika
  • Eripedagoog-nõustaja
  • Hariduse juhtimine
  • Kasvatusteadused
  • Klassiõpetaja
  • Kutseõpetaja
  • Mitme aine õpetaja
  • Noorsootöö korraldus