Pilt

Kooliuuringutes osalemine on vabatahtlik. Iga osalenud kool ja lasteaed saavad nn tagasisideraamatu, mille abil tekib võimalus võrrelda ennast teiste uurimuses osalenud asutustega ning kasutada saadud tulemusi kooli oma asutuse edasise arengu kavandamiseks.

Tänaseks on uuringutes osalenud üle 150 kooli ja 70 lasteaia. Ülikooli õppejõud ja uurijad kasutavad saadud tulemusi oma teadustöös ning magistrantide ja doktorantide juhendamisel. Tänaseks on kooliuuringute andmete põhjal kaitstud üle 30 magistritöö ning avaldatud mitmeid artikleid nii teaduslikes kui ka meediaväljaannetes.

2022. aastal toimunud õpilas- ja õpetajauurimuse tulemusi tutvustati  ümarlaual uuringus osalenud koolidele ja lasteaedadele 13. mai. 2022 toimunud haridusteaduste konverentsil “Uuringud koolist ja lasteaiast – kas teadlastele või praktikutele?” raames. 

  Lisainfo


kooliõpilased

Õpilasuurimus   Õpetajauurimus   Lasteaiauurimus

Kooliuuring 2022

Kutsume koole osalema Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuse (HIK) poolt läbiviidavas õpilasuurimuses 2022. Uurimuse fookuses on õpilaste vaade kooli väljakutsetele ja arengusuundadele. Uurimuse tulemusena pakutakse igale osalenud koolile individuaalset ja võrdluspõhist tagasisidet. Osalemine on vabatahtlik, osalema on oodatud kõik (ennast teiste koolidega võrdlemisest) huvitatud Eesti üldhariduskoolid. 

Mida uurimus sisaldab? 

2022. aasta õpilasuurimuse fookuses on kaks teemat:

  • õppimine,
  • digikeskkond.

Õppimise puhul kaardistatakse õpilaste õpioskused ja tema poolt kasutatavad õpistrateegiad, esinevad õpiraskused ning vajadus abi ja toetuse järele, võimekus ja valmisolek iseseisvalt oma õpiteed kujundada, õppimist toetavad ja segavad asjaolud (nt õppimise ajal töötamine), samuti õpilase hinnangud ja ootused distantsõppele. 

Digikeskkonna osas mõõdetakse digivahendite kasutamist õppetöös, hoiakuid veebipõhise õppe osas, internetisuhtluse intensiivsust ja digisõltuvust. 

Lisaks mõõdetakse ka õpilase vaimse tervise näitajaid, hinnatakse õppuri suhteid pereliikmete, õpetajate ja kaasõpilastega ning kirjeldatakse muutusi, mida õpilased oma koolilt ja Eesti hariduselt tervikuna ootavad. 

Uurimistöös kasutatakse rahvusvaheliselt välja töötatud ja Eestis kontrollitud mõõtmisvahendeid (skaalasid). 

Mida osalemine tähendab?

Uurimuse käigus viiakse iga osaleva kooli põhikooliastme (6.–9. klass) ja/või gümnaasiumiastme õpilaste seas läbi internetipõhine küsitlus. Küsimustiku täitmine võtab aega orienteeruvalt 15 minutit. Küsitluses osalevate õpilaste arv (valimi suurus) sõltub kooli suurusest ja see lepitakse iga kooliga eraldi kokku. 

Küsitlus viiakse läbi 2022. aasta jaanuari- ja veebruarikuu jooksul. Kooli kontaktisik saab jaanuari keskel HIK-ist internetiaadressi, mille abil on võimalik küsimustikule vastata. Kontaktisik jagab aadressi vastava õppeastme õpilastele kutsudes neid uurimuses osalema. 

Kui osalevast koolist on piisavalt vastajaid (valiminõuded on täidetud), siis lülitatakse kooli tulemused ühtsesse andmebaasi, mis teeb võimalikuks koolide võrdlemise. 

Nii õpilased kui koolid osalevad uurimuses anonüümsetena. Iga kool saab numbrilise koodi, mida teab ainult osalev kool ise. Kõigis võrdlusandmetes – joonistel, tabelites – kasutatakse mitte koolide nimetusi, vaid nende numbrilisi koode.

Mida kool sellest saab?

Iga osalenud kool saab kõigi mõõdetud näitajate kohta võrdleva tagasiside – pildi sellest, kus meie kool teiste koolidega võrdluses (õpioskuste, õpiraskuste, digisõltuvuse jt näitajate) osas paikneb. Osalenud koolid kutsutakse 2022. aasta mais toimuvale ümarlauale, kus arutatakse läbi uurimuse tulemused ning räägitakse nende kasutamise võimalustest kooli arendamisel. Erikokkuleppel on osalenud koolil võimalus HIK-i poolseks individuaal konsultatsiooniks täpsustamaks, kuidas uurimuse tulemusi interpreteerida ja kasutada. 

Kui palju uurimuses osalemine maksab?

Varasemad HIK-i kooliuurimused on olnud koolidele tasuta, nende läbiviimise kulud kaeti Euroopa Liidu Sotsiaalfondi projekti vahenditest. Kuna EL projekt on lõppenud, küsime uurimuse korralduskulude katmiseks koolidelt väikest osalemistasu. Osalemistasud:

  • juhul, kui kool osaleb uurimuses vaid ühes kooliastmes (põhikooli või gümnaasiumiastmes): 100 EUR (lisandub käibemaks);
  • juhul, kui kool osaleb mõlemas kooliastmes: 150 EUR (lisandub käibemaks).

Kuidas endast märku anda?

Uurimuses osalemisest huvitatud kool saab ennast registreerida.

Registreerumine

Lisainformatsiooni saab Piret Oppilt (piret.oppi@tlu.ee).

Ajakava

  • kuni 10. jaanuar 2022 – koolide registreerumine uurimuses osalemiseks
  • 17. jaanuar kuni 28. veebruar 2022 – küsitlusperiood
  • märts 2022 – andmetöötlus, tagasisideraamatute ettevalmistamine
  • aprill 2022 – osalenud koolid saavad individuaalse kirjaliku kokkuvõtte (tagasisideraamatu) oma tulemustest ning võrdluse teiste koolidega
  • mai 2022 – ümarlaud uurimuses osalenud koolidele (teemadeks: kuidas tulemusi interpreteerida ja kasutada, sh kooli arengu kavandamisel)

Kooliuuringust meedias

Teaduspublikatsioonid

Magistritööd