2020. aastast viiakse sarnast uuringut läbi ka lasteaiaõpetajate seas.

Kooliuuringutes osalemine on vabatahtlik. Iga osalenud kool ja lasteaed saavad nn tagasisideraamatu, mille abil tekib võimalus võrrelda ennast teiste uurimuses osalenud asutustega ning kasutada saadud tulemusi koolioma asutuse edasise arengu kavandamiseks.

Tänaseks on uuringutes osalenud üle 150 kooli ja 70 lasteaia. Ülikooli õppejõud ja uurijad kasutavad saadud tulemusi oma teadustöös ning magistrantide ja doktorantide juhendamisel. Tänaseks on kooliuuringute andmete põhjal kaitstud üle 30 magistritöö ning avaldatud mitmeid artikleid nii teaduslikes kui ka meediaväljaannetes.


kooliõpilased

Kooliuuring 2021

Hea koolijuht!

Kutsume teie kooli osalema Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse (HIK) läbiviidavas õpetajauurimuses 2021. 

Uurimuse fookuses on õpetaja vaade koolielule ja kooli arengule, õpetaja kogemused seoses distantsõppega ning ootused muutustele ja valmisolek nendes osaleda. Tegu on kooliuurimuse nn neljanda  ainega (esimesed kolm toimusid aastatel 2016, 2017 ja 2019). Uurimuse tulemusena pakutakse igale osalenud koolile võrdluspõhist tagasisidet. Vene õppekeelega koolide õpetajad saavad vastata vene keeles.

Kes on oodatud osalema?

Osalemine on vabatahtlik ja tasuta, oodatud on kõik (ennast teiste koolidega võrdlemisest) huvitatud Eesti üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused. Kaasa võivad lüüa nii uustulnukad kui ka varasemates HIK-i läbi viidud uurimuses osalenud koolid.

Mida uurimus sisaldab?

Uurimuse käigus:

  • kaardistatakse õpetajate õpikäsitust ja enesetunnet koolis, hinnatakse õpetajate valmisolekut panustada kooli arengueesmärkide saavutamisse ning tekkivate murekohtade lahendamisse;
  • analüüsitakse õpetajate kogemusi seoses distantsõppega, kirjeldatakse õpetaja hinnangud õpilaste õpioskustele ning  võimekusele iseseisvalt oma õppimist suunata ja korraldada;
  • kirjeldatakse muutusi, mida õpetajad oma koolilt ja Eesti hariduselt tervikuna ootavad, samuti õpetaja osalemisvalmidust nende elluviimisel.

Uurimistöös kasutatakse rahvusvaheliselt välja töötatud ja Eestis kontrollitud mõõtmisvahendeid (skaalasid).

Mida osalemine tähendab?

Uurimuse käigus viiakse iga osaleva kooli õpetajate seas läbi internetipõhine küsitlus. Küsimustiku täitmine võtab aega  orienteeruvalt 20 minutit. Küsitluses osalevate õpetajate arv (valimi suurus) ja küsitluse aeg lepitakse iga kooliga eraldi kokku.

Küsitlus on kavandatud läbi viia ajaperioodil 18. jaanuar kuni 26. veebruar 2021.

Iga osalev kool saab valida talle sobiva ajavahemiku (soovitavalt ca kaks nädalat), mille jooksul selle kooli õpetajad saavad küsimustikule interneti teel vastata. HIK-ist saab iga osaleva kooli kontaktisik internetiaadressi, mille abil on võimalik  küsimustikule vastata. Kontaktisik jagab aadressi kooli õpetajatega kutsudes neid uurimuses osalema.

Kui osalevast koolist on piisavalt vastajaid (valimi nõuded on täidetud), siis lülitatakse kool ühtsesse andmebaasi, mis teeb võimalikuks koolide võrdlemise.

Nii õpetaja kui ka koolid osalevad uurimuses anonüümsetena. Iga kool saab numbrilise koodi, mida teab ainult osalev kool ise. Kõigis võrdlusandmetes – joonistel, tabelites – kasutatakse mitte koolide nimesid, vaid numbrilisi koode.

Mida kool sellest saab?

Iga osalenud kool saab individuaalse tagasisideraamatu. Raamat pakub koolile võrdlevat tagasisidet – pilti  sellest, kuidas meie kool teiste koolidega võrdluses välja näeb. 

Osalenud koolid kutsutakse (eeldatavalt 2021. aasta mais toimuvale) ümarlauale, kus arutatakse läbi uurimuse tulemused ning räägitakse nende kasutamise võimalustest kooli arengu kavandamisel.

Ajakava

kuni 11.01.2021 – Koolide registreerumine uurimuses osalemiseks.

18.01–26.02.2021 – Küsitlusperiood.

1.03–12.04.2021 – Andmetöötlus, tagasiside ettevalmistamine koolidele.

15.04–30.04.2021 – Koolid saavad individuaalse kirjaliku kokkuvõtte (tagasisideraamatu) oma tulemustest ning võrdluse teiste koolidega.

mai 2021 – Ümarlaud uurimuses osalenud koolidele (teemadeks: kuidas tulemusi interpreteerida ja kasutada, sh kooli arengu kavandamisel).

Kuidas osalemissoovist märku anda?

Uurimuses osalemisest huvitatud koolidel tuleks kirjutada uuringu koordinaatorile:

  1. Oma kooli nimi ja kontaktisik, kes teie koolis küsimustikku jagama hakkab ja kelle poole meie saame vajadusel pöörduda (selleks võite jääda ka ise).
  2. Märkida, missugusele sihtgrupile teie koolis küsimustik läheb (põhikooli ja/või gümnaasiumi õpetajad).
  3. Märkida, mitu õpetajat antud sihtgruppi kuulub (nt 25 põhikooli õpetajat, 14 gümnaasiumi õpetajat).

Küsimuste tekkimisel võtke kontakti uurimuse HIK-i koordinaatori Piret Oppiga piret.oppi@tlu.ee.

Piret Oppi, Mati Heidmets
Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskus

Kooliuuring 2019

2019. aasta uurimuse fookuses oli kooli areng – analüüsiti viise ja võtteid, kuidas koolijuht ja õpetajad saavad panustada kooli arengueesmärkide kujundamisse ja nende elluviimisse.

Uurimistöös kasutati rahvusvaheliselt välja töötatud ja Eestis kontrollitud mõõtmisvahendeid ning uuringu käigus: 

  • kaardistati kooli tänane olukord: organisatsioonikultuuri tüüp, õpetajate õpikäsitus ja enesetaju, õpetajate emotsionaalne seotus kooliga;
  • hinnati valmisolekut muutusteks: uuritakse tajutud eestvedamisstiile, oma tööle omistatavat tähenduslikkust, koostöisust, tajutud (üle)koormust ja läbipõlemist;
  • kirjeldati muutusi, mida õpetajad oma koolilt ja Eesti hariduselt tervikuna ootavad ning õpetaja osalemisvalmidust nende elluviimisel.
Mida kool sellest sai?

Iga osalenud kool sai kõigi mõõdetud näitajate kohta võrdleva tagasiside – pildi sellest, kus antud kool teiste koolidega võrdluses (organisatsioonikultuuri, õpikäsituse jt näitajate osas) paikneb.

Osalenud koolid kutsuti ka ümarlauale, kus arutati läbi uurimuse tulemused ning räägiti nende kasutamise võimalustest kooli arengu kavandamisel. Soovi korral sai osalenud kool HIK-i individuaalkonsultatsiooni, et täpsustada, kuidas uurimuse tulemusi interpreteerida ja kasutada. 

Tutvu 2019. aasta tagasisideraamatuga

Kooliuuringust meedias

Teaduspublikatsioonid

Magistritööd