Avatud raamat

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut on akadeemiline üksus, mis korraldab õppetööd, täiendusõpet ning teadus-, arendus- ja loometegevust järgnevates akadeemilistes suundades: õpetajaharidus ja kasvatusteadus, elukestev ja mitteformaalõpe, kaasav haridus ning haridusjuhtimine ja -innovatsioon.

Õpetajaharidus ja kasvatusteadus

Õpetajahariduse ja kasvatusteaduse akadeemiline suund koondab enda alla haridusteaduste instituudi akadeemilised töötajad, keda seovad õpetajahariduse, ja laiemalt kasvatusteaduse ja -filosoofiaga seotud uurimishuvid.

Õpetajaharidusega tegelevate õppejõudude ja teadlaste teadus- ja arendusprojektide fookuses on alus-, alg- ja põhiharidust puudutavad küsimused õppija, klassi ja kooli tasandil; õppimine kui nähtus hariduspsühholoogia vaatenurgast ja digitehnoloogia rakendamine õppeprotsessis. 

Kasvatusteaduse ja õppekava uurijad tegelevad kasvatust, õpetust ja haridust puudutavate küsimustega nii kohalikus kui ka globaalses sotsiaal-kultuurilises kontekstis. Kasvatusfilosoofia ja kasvatuse ajaloo uurijad mõtestavad ja analüüsivad kasvavat ja õppivat inimest kui sellist, lähtudes erinevatest mõtlemiskultuuridest ja kultuurilistest aegruumidest.


Suuna liikmed:

Katrin Poom-Valickis (suuna juht)
Airi Liimets
Maria Erss
Maia Muldma
Marika Veisson
Inge Timoštšuk
Maire Tuul
Anne Uusen
Kerstin Kööp
Kati Aus
Edna Vahter
Kaire Kollom
Kadi Georg
Aino Ugaste
Grete Arro
Tiiu Kuurme
Terje Väljataga
Külli Rauk (koolitusjuht)
Sirje Ideon (koolitusjuht)
Irina Birjukova (koolitusjuht)

Elukestev ja mitteformaalõpe

Mitteformaalse ja elukestva õppe akadeemilise suuna valdkonnad haridusteaduste instituudis on andragoogika ja täiskasvanuharidus, täiskasvanute õppimine ja õpe, täiskasvanute koolitus, täiskasvanute õppimise toetamine ja haridustee nõustamine, kutsepedagoogika ja kutseõpetaja tasemeharidus, noorsootöö ja noorsootöö korraldus. 

Suuna õppejõudude teadustegevus ja teenused on seotud järgmiste teemadega:

 • elukestev ja mitteformaalõpe; 
 • täiskasvanu- ja kutseharidus;
 • noorsootöö ja noorsootöö korraldus;
 • õppimine erinevates kontekstides; 
 • täiskasvanu ja noore õppimine, õppija võimed, õpivajadused ja identiteet; 
 • täiskasvanute koolitajate kutseidentiteet;
 • koolitajate ja õppejõudude professionaalne identiteet ja õpetamispraktikad; 
 • noorsootöötajate professionaalne identiteet, eneseareng ja praktika;
 • noortepoliitika ja noorsootöö sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni kontekstis;
 • kutseõpetajate muutuv professionaalsus;
 • kutsehariduse õpilaskond, kutseõppedidaktika, õppekavade arendus kutsehariduses;
 • töökeskkonnas õppimine.

Teadustöö läbiviimisel ja õppekavade arendamisel teeme koostööd partnerülikoolidega välismaal, erinevate koostööpartnerite ja erinevate rahvusvaheliste võrgustikega.  

Meie väärtusteks on õppiv inimene, avatud dialoog, traditsiooni ja innovatsiooni tasakaal.


Suuna liikmed

Ilona-Evelyn Rannala (suuna juht)
Larissa Jõgi
Meidi Sirk
Katrin Karu
Meril Ümarik
Tanja Dibou
Lianne Teder
Halliki Põlda
Krista Loogma
Reeli Liivik

Sirje Rekkor
Gertha Teidla-Kunitsõn

Sigrid Aruväli

Kaasav haridus

Kaasava hariduse suund koondab haridusteaduste instituudi akadeemilisi töötajaid, kelle teadus- ja õppetegevus keskendub erivajadustega õppijate arengu toetamise teemadele. Suuna liikmete hulgas on haridusteaduste ja psühholoogiataustaga teadlased ja õppejõud.

Teadustöö peamised uurimisteemad:

 • erineva oskuste tasemega lasteaialaste ja kooliealiste õppijate akadeemiliste ja sotsiaalsete oskuste hindamise ja arengu toetamise meetodid;
 • õpetajate pädevused erineva oskuste tasemega õppijate arengu toetamisel;
 • erivajadustega laste kognitiivsed võimed, sotsiaalne kompetentsus, sotsiaal-emotsionaalne areng ja neurorehabilitatsioon;
 • laste kognitiivse infotöötluse üldised seaduspärasused ja areng;
 • laste individuaalsed erinevused enesejuhitud õppimisel;
 • mindfulness-tüüpi harjutused kaasavas hariduses;
 • digiärksus kui viis ja võimalus digimaailma tasakaalustamiseks.

Arendustöö on seotud erivajadustega õppijate arengu toetamise teemaliste täienduskoolituste ja teenuste väljatöötamise ja rakendamisega. Oleme valmis kaasa aitama isikute ja asutuste valdkonnaalaste pädevuste tõstmisel teenuspakettide (arenguprogramm) ja täienduskoolituste kaudu. Meie sihtrühmas on lasteaedade ja koolide õpetajad ja eripedagoogid, abiõpetajad, õpiabirühma õpetajad, HEV koordineerijad, koolitusspetsialistid, noorsootöötajad, tegevusjuhendajad, sotsiaalpedagoogid, lapsevanemad, nõustamiskeskuste spetsialistid, huvikoolide, lastehoiuasutuste, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute spetsialistid. 


Suuna liikmed:

Piret Soodla (suuna juht)
Mari-Liis Kaldoja
Riin Seema
Eliis Ait
Tiiu Tammemäe
Ene Varik-Maasik
Lii Lilleoja
Kadi Lukanenok
Pirko Tõugu
Paul Seitlinger
Õnne Uus
Riina Stahl (koolitusjuht)

Haridusjuhtimine ja -innovatsioon

Haridusjuhtimise ja -innovatsiooni akadeemilise suuna teadustegevuse eesmärk on uurida ja mõtestada tõenduspõhise innovatsiooni rakendamise protsesse koolides.

 • Me tugineme koolides innovatsiooniprotsesse uurides terviklähenemisele ja keskendume jagatud juhtimisele, õpetajapoolsele juhtimisele ning koostöisetele tegevustele koolides.
 • Fookus lasub didaktilistel ja tihti tehnoloogiarikastel stsenaariumitel õppijakeskses õppes üldhariduskoolides.
 • Hindame uute praktikate omaksvõtu mudelit, et mõista kooli-ülikooli koostööprotsesse ja koosloomet õpetajate professionaalse arengu toetamisel. See võimaldab paremini mõista innovatsiooni rakendamist koolides. 
 • Arendame õpianalüütika tehnoloogiat, et koguda andmeid klassiruumides, analüüsida õppimise ja õpetamise protsesse ning kaasata õpetajaid meie uuringutesse.

Tallinna Ülikooli haridusuuenduse tippkeskus

Me pakume järgnevaid teenuseid:

 • Tulevikukooli programm – eesmärk on arendada osalevate koolide võimekust juhtida tõenduspõhiselt kooliarengut. 
 • EduLabi mudel – süstemaatiline uuringu- ning koolitus- ja arendusmeetod, mis on integreeritud juba õpetajaõppesse, et levitada koolides tõenduspõhist innovatsiooni. Mudeli abil on loodud 4 STEM-laborit.
 • Õpianalüütika tööriistakast – digitaalsed vahendid, mis võimaldavad õpetajatel kasutada lihtsasti hallatavate andmete kogumise, analüüsi- ning esitlustööriistu. Uurijad saavad tööriistakasti abil analüüsida õpiprotsesse klassiruumis. 
 • Kooliuuring – uurimuse fookuses on kooli areng: analüüsime viise ja võtteid, kuidas koolijuht ja õpetajad saavad panustada kooli arengueesmärkide kujundamisse ja nende elluviimisse. 
 • Arendusprogrammid ja koolitused koolidele, huvikoolidele ning kohalikele haridusekspertidele. Vaata lähemalt siit

Suuna liikmed:

Eve Eisenschmidt (suuna juht)
Reet Sillavee
Kateryn Rannu
Janika Leoste
Tobias Ley
Luis Pablo Prieto Santos
Maarja Hallik
Marika Kutškova (koolitusjuht)