Avatud raamat

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut on akadeemiline üksus, mis korraldab õppetööd, täiendusõpet ning teadus-, arendus- ja loometegevust järgnevates akadeemilistes suundades: alus- ja algharidus, elukestev ja mitteformaalõpe, haridusjuhtimine ja -innovatsioon, kaasav haridus ning õpetajaharidus ja kasvatusteadus.

Alus- ja algharidus

Alusharidus ja algõpetus loovad üldhariduse vundamendi lasteaias ning põhikooli I ja II astmes. Meie sihiks on ühistel väärtustel põhinev, õppijast lähtuv ja kaasav haridussüsteem, mis pakub ühiskonna  vajadusi toetavaid õpiteid. 

Alushariduse ja algõpetuse akadeemilise suuna õppejõudude õppetöö, teadustegevus ja teadmusteenused on seotud lapse arengu ning õppimise ja õpetamise küsimustega. Seejuures keskenduvad suuna liikmed järgmistele teemadele:

 • lapse kasvukeskkond
 • õppe-keskkondade mitmekesisus
 • õppekavade kujunemine ning sisu
 • aine- ja valdkonnadidaktikad, sealhulgas erinevad õppe- ja kaasamismetoodikad
 • õpetaja professionaalne identiteet ja areng esmaõppes ning täiendõppes

Täpsem ülevaade akadeemilise suuna liikmete teadus- ja arendusprojektidest

Suuna juht: algõpetuse professor Inge Timoštšuk

Elukestev ja mitteformaalõpe

Mitteformaalse ja elukestva õppe akadeemilises suunas on uuringurühmad täiskasvanuhariduse, kõrghariduse, kutsepedagoogika, noorsootöö ja mitteformaalhariduse valdkondades.

Suuna uuringurühmade ja õppejõudude teadustegevus ja teenuste pakkumine on seotud elukestva õppe arendamisega täiskasvanuhariduses, kõrghariduses, kutsehariduses, noorsootöös ning elukestvas ja mitteformaalõppes. Meie ühiseks väärtusteks on õppiv inimene, avatud dialoog, traditsiooni ja innovatsiooni tasakaal jätkusuutlikus maailmas.

Teadustöö läbiviimisel ja õppekavade arendamisel teeme koostööd valdkondadeüleste innovatsiooniklastritega Tallinna Ülikoolis, partnerülikoolidega Eestis ja välismaal, erinevate koostööpartnerite ja rahvusvaheliste võrgustikega.

Uuringurühmad teostavad rahvusvahelisi ja regionaalseid teadusarendusprojekte.

Kesksed uuringusuunad on:

 • noorte, kutseõppijate ja täiskasvanud õppijate formaal- ja mitteformaalõppe praktikad rohe- ja digimuutuvas keskkonnas;
 • noorte, kutseõppijate, täiskasvanute ja vanemaealiste õpivajadused, õppimine, identiteet ja õppijaskond; 
 • riskirühmadest noorte, kutseõppijate ja täiskasvanute õppimise toetamine;
 • õppejõudude, kutseõpetajate, noorsootöötajate ja täiskasvanute koolitajate eneseareng, kutseidentiteet, muutuv professionaalsus ja praktikad;
 • digi- ja rohepöörde muutustega kaasaminek elukestvas õppes, töökeskkonnas õppimisel, õppivate organisatsioonide kujundamine;
 • formaal- ja mitteformaalhariduse lõimimine elukestvas õppes;
 • kodanikuteadusega aktiivne ühiskonda kaasamine ja kogukondlik ning võrgustikus õppimine;
 • täiskasvanuhariduse, mitteformaalhariduse, kutsehariduse ja noorsootöö poliitika sotsiaalsete muutuste, rohepöörde ja innovatsiooni kontekstis;
 • kutseõppedidaktika ja õppekavade arendus kutsehariduses.

Suuna juht: täiskasvanuhariduse ja mitteformaalõppe professor Kai Pata

Haridusjuhtimine ja -innovatsioon

Haridusjuhtimise ja -innovatsiooni akadeemilise suuna teadustegevuse eesmärk on uurida ja mõtestada tõenduspõhise innovatsiooni rakendamise protsesse koolides.

 • Me tugineme koolides innovatsiooniprotsesse uurides terviklähenemisele ja keskendume jagatud juhtimisele, õpetajapoolsele juhtimisele ning koostöisetele tegevustele koolides.
 • Fookus lasub didaktilistel ja tihti tehnoloogiarikastel stsenaariumitel õppijakeskses õppes üldhariduskoolides.
 • Hindame uute praktikate omaksvõtu mudelit, et mõista kooli-ülikooli koostööprotsesse ja koosloomet õpetajate professionaalse arengu toetamisel. See võimaldab paremini mõista innovatsiooni rakendamist koolides. 
 • Arendame õpianalüütika tehnoloogiat, et koguda andmeid klassiruumides, analüüsida õppimise ja õpetamise protsesse ning kaasata õpetajaid meie uuringutesse.

Tallinna Ülikooli haridusuuenduse tippkeskus

Me pakume järgnevaid teenuseid:

 • Tulevikukooli programm – eesmärk on arendada osalevate koolide võimekust juhtida tõenduspõhiselt kooliarengut. 
 • EduLabi mudel – süstemaatiline uuringu- ning koolitus- ja arendusmeetod, mis on integreeritud juba õpetajaõppesse, et levitada koolides tõenduspõhist innovatsiooni. Mudeli abil on loodud 4 STEM-laborit.
 • Õpianalüütika tööriistakast – digitaalsed vahendid, mis võimaldavad õpetajatel kasutada lihtsasti hallatavate andmete kogumise, analüüsi- ning esitlustööriistu. Uurijad saavad tööriistakasti abil analüüsida õpiprotsesse klassiruumis. 
 • Kooliuuring – uurimuse fookuses on kooli areng: analüüsime viise ja võtteid, kuidas koolijuht ja õpetajad saavad panustada kooli arengueesmärkide kujundamisse ja nende elluviimisse. 
 • Arendusprogrammid ja koolitused koolidele, huvikoolidele ning kohalikele haridusekspertidele. Vaata lähemalt siit

Suuna juht: haridusjuhtimise professor Eve Eisenschmidt

Kaasav haridus

Kaasava hariduse suund koondab haridusteaduste instituudi akadeemilisi töötajaid, kelle teadus- ja õppetegevus keskendub erivajadustega õppijate arengu toetamise teemadele. Suuna liikmete hulgas on haridusteaduste ja psühholoogiataustaga teadlased ja õppejõud.

Teadustöö peamised uurimisteemad:

 • erineva oskuste tasemega lasteaialaste ja kooliealiste õppijate akadeemiliste ja sotsiaalsete oskuste hindamise ja arengu toetamise meetodid;
 • õpetajate pädevused erineva oskuste tasemega õppijate arengu toetamisel;
 • erivajadustega laste kognitiivsed võimed, sotsiaalne kompetentsus, sotsiaal-emotsionaalne areng ja neurorehabilitatsioon;
 • laste kognitiivse infotöötluse üldised seaduspärasused ja areng;
 • laste individuaalsed erinevused enesejuhitud õppimisel;
 • mindfulness-tüüpi harjutused kaasavas hariduses;
 • digiärksus kui viis ja võimalus digimaailma tasakaalustamiseks.

Arendustöö on seotud erivajadustega õppijate arengu toetamise teemaliste täienduskoolituste ja teenuste väljatöötamise ja rakendamisega. Oleme valmis kaasa aitama isikute ja asutuste valdkonnaalaste pädevuste tõstmisel teenuspakettide (arenguprogramm) ja täienduskoolituste kaudu. Meie sihtrühmas on lasteaedade ja koolide õpetajad ja eripedagoogid, abiõpetajad, õpiabirühma õpetajad, HEV koordineerijad, koolitusspetsialistid, noorsootöötajad, tegevusjuhendajad, sotsiaalpedagoogid, lapsevanemad, nõustamiskeskuste spetsialistid, huvikoolide, lastehoiuasutuste, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute spetsialistid.

Suuna juht: kaasava hariduse ja eripedagoogika professor Piret Soodla

Õpetajaharidus ja kasvatusteadus

Õpetajahariduse ja kasvatusteaduse akadeemiline suund koondab haridusteaduste instituudi akadeemilisi töötajaid, kelle teadus- ja arendusprojektide fookuses on õpetajate ja õpilaste õppimine, üldpädevuste toetamine ning kasvatust ja haridust puudutavad küsimused.

Suuna õpetajahariduse ja kasvatusteaduste õppejõudude teadustegevus ja teadmusteenused on seotud järgmiste uurimisteemadega:

 • Õpetajaks õppimine ja õpetaja professionaalse identiteedi areng
 • Õpetajate uskumuste, õpikäsituse ja õpetamismeetodite seosed õpilaste akadeemilise ja motivatsioonilise arenguga
 • Õpetajate professionaalse arengu toetamine koolikeskkonnas
 • Õppekava ja õppekava arendus, õpetaja kui õppekava arendaja, õppekava ajaloolised suundumused ja reformid
 • Õpetaja professionalism ja autonoomia haridusmuutuste kontekstis
 • Õpetaja ja õppija heaolu ja agentsus (sh õppija agentsus eesti- ja venekeelses koolis)
 • Õppimine ja agentsuse arendamine koolivälistes keskkondades, sh üldpädevuste arendamine tööl
 • Õpilaste mõtlemise ja teadmiste arenguga seotud individuaalsed ja keskkondlikud tegurid
 • Õpilaste õpipädevuste toetamine
 • Õpilaste sotsiaal-emotsionaalsete pädevuste arengu  toetamine 
 • Õpilaste ettevõtlikkuspädevus ja selle toetamine
 • Õpilaste ja õpetajate keskkonnateadlikkusega seotud pädevuste arengu toetamine
 • Alternatiivpedagoogika ja kogemuse problemaatika haridusinstitutsioonides
 • Soolisuse uuringud haridussüsteemis
 • Haridusfilosoofia
 • Kasvatus- ja haridusteaduste terminoloogia

Suuna juht: õpetajahariduse professor Katrin Poom-Valickis