Avatud raamat

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut on akadeemiline üksus, mis korraldab õppetööd, täiendusõpet ning teadus-, arendus- ja loometegevust järgnevates akadeemilistes suundades: õpetajaharidus ja kasvatusteadused; elukestev ja mitteformaalõpe ning hariduse tugiteenused.

Õpetajaharidus ja kasvatusteadused

Õpetajahariduse ja kasvatusteaduste akadeemilise suuna valdkonnad on alusharidus, üldharidus, kutseharidus ja kõrgharidus. Õpetajahariduse eesmärk on haridusasutuses kutsealaselt toimetuleva ja kooli kui organisatsiooni arendustegevuses osaleva õpetaja kujunemise toetamine. Õpetajahariduse ja kasvatusteaduse suuna tegevusi toetab ka haridusinnovatsiooni keskuse tegevus.

Suuna sihtgrupid on kõikide haridustasemete (alusharidus, üldharidus, kutseharidus, kõrgharidus) õpetajad, haridusjuhid, kohaliku omavalitsuse ja riigi haridusspetsialistid.

Õpetajahariduse ja kasvatusteaduste suunda kuuluvad järgnevad õppekavad: alushariduse pedagoog (BA ja MA), kutsepedagoogika (BA), pedagoogika (BA), klassiõpetaja (integreeritud õppekava), hariduse juhtimine (MA), haridusinnovatsiooni juhtimine (MA), kasvatusteadused (MA), kutseõpetaja (MA), mitme aine õpetaja (MA), kasvatusteadused (doktoriõpe) ning üleülikooliline õpetajakoolituse moodul.

Suuna õppekavadele oodatakse õppijaid, kellel on motivatsioon ennast teostada õpetajana, haridusjuhina või haridusspetsialisti ja hariduse edendajana ning kes soovivad arendada ennast valdkonna tipuks. Oodatud on õppijat väärtustavad, avatud, loovad, innovaatilised, suhtlemist ja meeskonnatööd hindavad tudengid, kes on huvitatud õppija arengu ja kasvamise toetamisest ning õpetajaharidusse panustamisest. Õppeprotsessis väärtustatakse muuhulgas ka õpetaja kui õppija professionaalse arengu kujune­mist, iseseisvust, kriitilist mõtlemist ja koosõppimist. Õppekavadel on rõhuasetus koostöisel õppimisel ja praktikatel, mis toimuvad vastavalt õppekavale erinevates õppeasutustes: lasteaedades, koolides ja kutsekoolides.

Suuna ja õppekavade arendamisel tehakse koostööd partnerülikoolidega Eestis ja välismaal ning rahvusvaheliste võrgustikega; koolide, lasteaedade ja kutsekoolidega; haridus- ja teadusministeeriumi ning Eesti Õpetajate Liiduga; Eesti Lastekaitse Liidu, Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi ja sihtasutusega Kutsekoda; Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi, SA Archimedese, HITSA ja Eesti Haridusfoorumiga.

Elukestev ja mitteformaalõpe

Mitteformaalse ja elukestva õppe akadeemilise suuna valdkonnad haridusteaduste instituudis on andragoogika ja täiskasvanuharidus, täiskasvanute õppimine ja õpe, täiskasvanute koolitus, täiskasvanute õppimise toetamine ja haridustee nõustamine, noorsootöö ja noorsootöö korraldus. Tegemist on haridusteaduste instituudi uue ja areneva akadeemilise suunaga.

Meie sihtgrupid on andragoogid, täiskasvanute ja vabahariduse koolitajad, sisekoolitajad, koolitusjuhid ja koolitusspetsialistid, täiskasvanute koolituste korraldajad, täiskasvanu õppimise nõustajad, ülikoolide ja kõrgkoolide õppejõud, kutsehariduskeskuste õpetajad, haridustee nõustajad, noorsootöötajad, noorsootöö korraldajad, huvi- ja loovtegevuste õpetajad ning tegevus- ja loovjuhendajad.

Elukestva ja mitteformaalõppe õppekavadele andragoogika (3+2) ja noorsootöö (3+2) ootame kõiki, kellel on soov töötada ja end teostada täiskasvanuhariduse ja täiskasvanute koolituse või noorsootöö ning noorsootöö korralduse valdkondades, või kes juba töötavad nendes valdkondades ning soovivad arendada ennast valdkonna tipuks. 

Elukestva õppe keskmes on õppimine, mis on nii indiviidi, organisatsioonide kui ka ühiskonna arengu eeldus. Õppimine on kestev ja elu hõlmav terviklik protsess, mis võib toimuda formaalses, informaalses ja mitteformaalses õppekeskkonnas. Mitteformaalse õppe tunnuseks on mitmekesisus lähenemistes, vormides ja õppekeskkondades ja õppimise olemusest lähtumine; sisuks on formaalõpet täiendav (näiteks kutse-, ameti- ja/või erialaste teadmiste-oskuste täiendamine, jätku- või ümberõpe töö- või ametikohal, koolitusasutustes) või erinevad alternatiivsed õppetegevused erinevates õppekeskkondades.

Õppima on oodatud on suhtlemisele avatud, ärksad, loovad, grupis õppimist ja avatud õppimise kultuuri ja loovust väärtustavad õppijad, kes on huvitatud elukestva ja mitteformaalse õppimise toetamisest, täiskasvanuhariduse, täiskasvanute koolituse ja noorsootöö valdkondade arengutesse panustamisest ning hoolivad ühiskonnas toimuvast.

Õppeprotsessis väärtustame õppija identiteedi, professionaalse arengu ja mõtteviisi kujunemist, enda tundmaõppimist, loomingulisust, loovust, iseseisvust ning oskust kriitiliselt mõelda ja tegutseda. Õppekavadel on rõhuasetus loovatel, suhtlemiskesksetel ja koostöistel lähenemistel ja praktikatel (sh välismaal), mis toimuvad avaliku, era- ja kolmanda sektori organisatsioonides ning haridus-, koolitus- ja noorsootööasutustes.

Akadeemilise suuna ja õppekavade arendamisel teeme koostööd partnerülikoolidega välismaal ja rahvusvaheliste võrgustikega; haridus- ja teadusministeeriumi ning Täiskasvanuhariduse Nõukoguga; sihtasutusega Kutsekoda; Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooniga „Andras“; Eesti Vabaharidusliidu, Eesti Sisekoolitajate Liidu ja Avatud Noortekeskuste Ühendusega; Eesti Noorsootöötajate Ühenduse, Eesti Noorteühenduste Liidu, Eesti Noorsootöö Keskuse ja SA Archimedes Noorteagentuuriga.

Hariduse tugiteenused

Hariduse tugiteenuste akadeemilisse suunda kuuluvad erialad, mis on seotud erinevas vanuses erivajadustega õppija arengu toetamisega. Tegemist on haridusteaduste instituudi uue ja areneva akadeemilise suunaga. Eripedagoogika (BA) ja eripedagoog-nõustaja (MA) õppekavad on õige valik neile, kes soovivad osaleda erivajadustega inimeste kaasamisel täisväärtuslikku ellu ning muuta ühiskonda seeläbi inimväärsemaks. 

Meie vilistlane oskab luua interdistsiplinaarseid seoseid ning rakendada naabervaldkondade teadmisi ja kogemusi eripedagoogikas; ta omab süsteemset ülevaadet eripedagoogika ja nõustamise teooriatest ja uurimismeetoditest; oskab leida ja rakendada praktiliseks eripedagoogiliseks ja nõustamistööks vajalikke sekkumismeetodeid; omab tolerantset ja eetilist suhtumist võrdsete võimaluste loomisel ja individuaalsete iseärasuste väärtustamisel kaasava hariduse tingimustes ning väärtustab ja oskab luua erinevaid koostöövõrgustikke eripedagoogiliste eesmärkide saavutamiseks. Õppima ootame avatud, abivalmis, loovaid ja koostööalteid inimesi.

Meie sihtrühma kuuluvad lasteaedade ja koolide õpetajad ja eripedagoogid, õpiabirühma õpetajad, HEV koordineerijad, koolitusspetsialistid, noorsootöötajad, tegevusjuhendajad, sotsiaalpedagoogid, lapsevanemad, nõustamiskeskuste spetsialistid; huvikoolid, lastehoiu asutused, kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud.

Suuna ja õppekavade arendamisel on meie koostööpartneriteks teised ülikoolid ja rahvusvaheline võrgustik; haridus- ja teadusministeerium; sotsiaalministeerium; SA Innove; Rajaleidja nõustamiskeskused ning mitmed avaliku, era- ja kolmanda sektori organisatsioonid.