Raamatukogu

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi uurimisrühmade eesmärk on läbi viia kõrgetasemelist teadustööd õpetajahariduse ja kasvatusteaduste, kaasavara hariduse, haridusjuhtimise ja -innovatsiooni, elukestva ja mitteformaalõppe ning alus- ja alghariduse valdkonnas.

Teadus- ja arendusalast koostööd tehakse rahvusvahelisel tasandil, Tallinna Ülikooli teiste instituutide teadlastega ning asutustega avalikust ja erasektorist.                               

FEWL Formaalhariduse ja töökohal õppe lõimimise teadusuuringute edendamine

Jaanuarist 202 algas koostöös Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi, Jyvasküla ja Paderborni ülikooliga uus Euroopa Komisjoni Twinning programmist rahastatud projekt akronüümiga FEWL – "Formaalhariduse ja töökohal õppe lõimimise teadusuuringute edendamine". Projekt vältab kuni 2025. aasta lõpuni. 

Muutused töömaailmas ja ühiskonna arengusuunad tingivad üha suurema huvi erinevates keskkondades õppimise vastu.

Projekti eesmärk on suurendada võimekust uurida töökohal õppe lõimimist formaalharidusega. Töökohal õppimist on seni käsitletud peamiselt kutsehariduse kontekstis, kuid eesmärk on seda lähenemist laiendada ning fookusesse võtta ka põhikooli ja gümnaasiumi õpilased. Kogemused autentsetes töökeskkondades väljaspool kooli toetavad terviklikku vaadet õppimisele, sh ainete lõimitud õpet ja loovad aluse elukutse valikuks.

Teoreetiliste teadmiste kasv ja metodoloogilise võimekuse suurenemine formaalhariduse ja töökohal õppe lõimimise uurimiseks saavutatakse partnerluse kaudu kahe rahvusvaheliselt silmapaistva teaduskeskusega: Jyväskylä Ülikooli Soome Haridusuuringute Instituudiga (FIER) ja Paderborni Ülikooli haridusteaduste instituudiga.

FEWL

Projekti koduleht

Kaasav haridus

Kaasava hariduse siht on pakkuda igale õppijale kuuluvustunnet ja toetust ning aktiivset, mõtestatud osalust oma potentsiaali teostamisel. Tallinna Ülikooli kaasava hariduse uurimisrühm tegeleb valdkonna praktikate uurimisega ning praktiliste lahenduste väljatöötamisega, mis aitavad toetada õpetajaid nii koolis kui ka lasteaias.

2018. aastal alustas Tallinna Ülikool koostöös Tartu Ülikooliga projekti “Kaasava hariduse õppekava õpetamise kvaliteedi arendamine ja tõhustamine” (TÕA19009 "Developing and enhanching the teaching quality of inclusive education curriculum" (1.02.2019−31.01.2024). 

EEA grants

Projekti tulemusena pakutakse nii tegutsevatele kui ka tulevastele õpetajatele teadmisi, oskusi ja pädevusi, mis on vajalikud kaasava õppe edendamiseks ning hariduslike erivajadustega õpilaste segregatsiooni vähendamiseks. Seda tehakse läbi kaasava hariduse tõhustamise, innovatiivsete praktikate väljatöötamise ning nende katsetamise ja rakendamisena õpetajakoolituse valdkonnas. 

Loe lähemalt

ÕPPES TECH-METH

ÕPPES TECH-METH uurimisgruppi kuuluvad Tallinna Ülikooli haridusteaduste ja ühiskonnateaduste instituutide seitsme erineva õppekava õppejõud ja teadlased. 2017. aastast tegutsenud interdistsiplinaarne uurimisrühm ÕPPES ja selle alagrupp TECH-METH koondab teadlasi, õppejõude, doktorante ja magistrante erinevatest distsipliinidest, keskendudes kõrgharidus- ja õppejõudude ning ülikoolis toimuva õppe teaduspõhisele uurimisele.

Uurimisrühm teeb koostööd uudsete tehnoloogiate ettevõtetega: Datel, koostöörobotitega tegelev Demek CNC, liitreaalsuslahendusi tootev MobiLab, Kinema Robotics ning kõrgharidusvaldkonnas Tampere Ülikooli uurimisgrupiga Higher Education in Transition (HET), Tallinna Tehnikaülikooli uurimisgrupiga „PYNT – Present Yet Not There“ ning  Sisekaitseakadeemia ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga. 

Uurimisrühma kuuluvad haridusteaduste instituudist Larissa Jõgi, Janika Leoste, Meril Ümarik, Maire Tuul, Meidi Sirk, Tiiu Tammemäe, Ilona-Evelyn Rannala ja Kaire Povilaitis. 

Loe lähemalt

SEEMIK

Tallinna Ülikooli interdistsiplinaarse uurimisgrupi SEEMIK liikmed, kuhu kuuluvad Elina Malleus-Kotšegarov, Grete Arro, Jaanus Terasmaa, Mihkel Kangur, Arko Olesk, Esta Kaal ja Priit Tammets, veavad eest Erasmus+ koostööprojekti, mille eesmärk on laiemalt arendada edasi rakendust Avastusrada ning toetada seeläbi õpetajaid ja loodushariduskeskuste töötajaid elurikkuse teemade õpetamisel.

Uurimisrühma fookus on keskkonnahariduse ja suhtluse uurimisel ja parandamisel, olgu see siis kodanikuteaduse, hariduslike uuenduste, õpetajate pädevuste või teadlaste suhtlusoskuste kaudu. Uurimisrühma uurimishuvid hõlmavad keskkonnaga seotud väärarusaamade ja mõistete muutmise protsessi uurimist suhtluses ja hariduses.
 

Loe lähemalt

Eestikeelne õpetaja haridusasutuses

2018. aastal kutsus Haridus- ja Teadusministeerium ellu pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas". Alates 2021. aastast korraldab projekti tegevusi Haridus- ja Noorteameti mitmekeelse õppe büroo.

Tänaseks on projektiga, mis on saanud väga positiivset tagasisidet nii lasteaedadelt kui ka lapsevanematelt, liitunud üheksast kohalikust omavalitsusest 40 lasteaeda. Pilootprojekti eesmärk on tagada alushariduses kõigile lastele võrdsed võimalused ja eesti keele oskus tasemel, mis on vajalik põhihariduse omandamiseks.

2020. aasta sügisel laiendati projekti ka koolidele ning 20 eestikeelset õpetajat alustas tööd eesti või vene õppekeelega kooli 1. ja 2. klassis, milles õpib vähemalt 10 muu kodukeelega last. Pilootprojekti eesmärk on toetada eesti keele õppe kvaliteedi tõstmist, et projektis osalevad muu kodukeelega õpilased saavutaksid I kooliastme lõpuks eesti keele oskuse A2 tasemel, ning tagada mitmekeelses klassis iga lapse areng, sh emakeeleoskus. Projektiga liitunud õpetajad ning koolimeeskonnad osalevad paralleelselt Tallinna Ülikooli koolitusel ning seires.

Projekti meeskond

Tiia Õun, Külli Rauk, Maire Tuul, Kerstin Kööp, Piia Varik, Evelyn Neudorf, Liisa Lauri, Aino Ugaste, Natalja Gusjuk.

Loe projektist lähemalt

Haridusinnovatsiooni koostööklaster STEAM4EDU

STEAM4EDU (STEAM for Education) klaster toetab teadlasi rahvusvaheliste ja kohalike haridusinnovatsiooniprojektide esitamisel ja aitab leida Eestist strateegilisi projektipartnereid ettevõtlusest, avalikust sektorist ja kodanikeühendustest, samuti rahvusvahelisi partnereid projektitaotluste konsortsiumite moodustamiseks.

Klastri tegevus on jaotatud kolme tööpaketi vahel:

  1. STEAM õppe didaktika ja seostamine üldkompetentside arendamisega, koordinaator prof. Priit Reiska.
  2. Distants- ja hajaõppe innovaatilised praktikad ja hindamismeetodid, koordinaator vanemteadur Janika Leoste.
  3. Töökohapõhised personaliseeritud õppevahendid ja metoodika, koordinaator prof. Sirje Virkus.

Loe lähemalt

Võta ühendust

Haridusteaduste instituudi kontakt

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6199 700

E-posthti@tlu.ee