Teadus

Peamised teadustöö suunad:

 • elukestva õppe võimekus, õppimine ja ühiskond;
 • õppiv inimene kui kasvatusfilosoofia, kasvatusteaduse, pedagoogika, didaktikate ja õpetajahariduse põhiprobleem;
 • õpetaja ja koolijuhi positsioon ühiskonnas;
 • õpetajate õpikäsitused ja õpetamise sotsiokultuuriline kontekst;
 • muutunud õpikäsitus ja innovaatilised õpikeskkonnad;
 • muutuva õppimis- ja õpetamiskultuuri hindamine ennastjuhtiva õppija ning õpetaja töö kontekstis;
 • muutuva õppimis- ja õpetamiskultuuri kujundamine, hindamine, monitooring;
 • õpetajate professionaalsus;
 • võtmepädevused;
 • soouuringud;
 • Eesti kasvatusteaduslik mälu;
 • järgmise põlvkonna digitaalsed õpikeskkonnad ja -vahendid;
 • uued IKT-põhised meetodid õpianalüütika ja haridusele suunatud teadustöö edendamiseks;
 • kaasav haridus.

Tutvu teadus- ja arendusprojektidega