Õpetaja õpilastega

Väljatöötatud sekkumised

Meie maailm

I Sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamise programm "Meie maailm" algklasside õpetajatele

Programm  "Meie maailm" on universaalne, ennetusele suunatud klassipõhine sekkumisprogramm sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arengu toetamiseks II ja III klassile, mis on kasutatav kogu klassiga inimeseõpetuse ainetundide raames ning lähtub nii riiklikust õppekavast kui ka sotsiaa-emotsionaalse pädevuse arengu süsteemsest loogikast. Programm sisaldab põhjalikke materjale (õpetajaraamat, terve aasta lõikes 45 min tunnikavad, töövihik, meeskonnatöö pusled, plakatid) nii õpetajale kui ka õpilastele. Lisamaterjalid on loodud ka I klassile klassikokkulepete sõlmimise teemal. Programmile lisaks ei ole tarvis kasutada teisi materjale ega õpikuid, kuid loomulikult saab seda kombineerida ka teiste materjalidega. 


Õpime mõttega

II Õpioskuste arendamise programm õpetajatele “Õpime mõttega”

Programmi eesmärk on anda õpetajatele vahendid, et toetada õpilasi efektiivsete õpistrateegiate rakendamisel ja teadvustamisel. Efektiivsete strateegiate hulka kuuluvad: visuaalsete abivahendite (mudelite, jooniste jm) kasutamine; õpitava seostamine isiklike kogemustega ning varasemalt õpituga; õpitava grupeerimine; süstematiseerimine. Nende strateegiate efektiivsus on põhjendatud mälu ja mõtlemise seaduspärasustega, mida programmis samuti õpilastele tutvustatakse, et õpilased oma õppimist, enda tugevaid ja nõrku oskusi paremini teadvustaksid. Efektiivsete strateegiate kasutamine võimaldab õpitavast paremini aru saada, seda meelde jätta ja kasutada.


 Me loeme

III Lo​​​​etu mõistmise ja ennastjuhtiva õppimise arendamise programm „Me loeme“ õpetajatele (1.–4. klass)

Programm „Me loeme“ on õpetaja töövahend, et toetada õpilaste teadlikkust lugemise protsessist ja lugemisstrateegiatest, harjutada strateegiate kasutamist ning õppida oma õppeprotsessi eesmärgistama ja hindama. Programm põhineb neljal mõistmisstrateegial, mida head lugejad kasutavad: ennustamine; küsimuste esitamine; selgitamine; kokkuvõtte tegemine. 

Programmi „Me loeme“ tunnid on koolitunni osad, mille tegemiseks kulub 30–45 minutit. Need tuleb läbi viia ainetundide (nt emakeel, loodusõpetus, inimeseõpetus) raames, üks kuni kaks korda nädalas. On efektiivsem, kui haridusasutusest osalevad õpetajad vahetavad omavahel kogemusi, sh külastavad üksteise tunde ja tagasisidestavad neid. Programmi sobib rakendada 1.–4. klassis, õpiraskustega õpilastega ka vanemates klassides.

Väljatöötamisel sekkumised

Hariduspsühholoogia alaste teadmiste programm – Koosõppiv vald (Saue valla pilootprogramm)

Programmi eesmärgid:

  • toetada kohaliku omavalitsuse haridustöötajaid, koolide juhtkondade liikmeid ja õpetajaid õppimisega seotud psüühiliste protsesside kohta käivate teadmiste omandamisel, et antud sihtgrupid hiljem neid oma töös arvesse võtaks ning rakendaks;
  • lisaks aitab programmi läbimine erinevatel osapooltel üksteisest ja õppijast paremini aru saada, et tõhusamat koostööd teha ning probleeme erinevatest vaatenurkadest lahti arutada.

Meie visioon on, et Saue valla koolides oleksid paremini toetatud kõigi vanuseastemete (sh varateismeliste) õpilastega parema koostöise suhte loomiseks. See võimaldab õpilastel õppida juurdekasvuuskumusi ja autonoomset motivatsiooni toetavas keskkonnas, mis toetab nende kujunemist ennastjuhtivateks õppijateks, kes õpivad üha paremini oma õppimist ise reguleerima, püstitades mõistlikke (meisterlikkusele suunatud) õpieesmärke ning valides sobilikke viise (õpistrateegiaid) nende eesmärkide elluviimiseks.


Koolitusprogramm "Õppimise baasprintsiibid ning nende tõhus toetamine

Programm annab ülevaate kaasaegsest teadmisest psüühika komponentide olemuse ja arengu kohta ning teaduspõhiseid võimalusi psüühika arengu ja olemusega arvestamiseks õppekeskkonna loomisel.

Koolitajad: Kati Aus, Grete Arro, Elina Malleus-Kotšegarov, Piret Oppi
Maht: Kontaktõpe 36 akadeemilist tundi, iseseisev töö 36 akadeemilist tundi. 


Hariduspsühholoogia programm kohalikele omavalitsustele ja nende koolidele

Hariduspsühholoogia programmi eesmärk on:

  • kohaliku omavalitsuse tasandil hariduse kujundamine ning koolide toetamine vastavalt kõige uuematele teadmistele haridusmaastikul;
  • omavalitsuse tasandil koolide võrgustiku loomine, et aidata kaasa kaasaegsete psüühikateadmiste rakendumisel koolides;
  • kooli tasandil õppekava muudatuste rakendumise ning õpikogukondade tekke toetamine; 
  • juhtkonna tasandil tingimuste loomine õpetajate jätkusuutliku ja tõhusa õppimise toetamiseks;
  • klassiruumi tasandil võimaluste leidmine õpilaste tõhusamaks toetamiseks õpetajate piiratud ajaressurssi ja õppijate individuaalseid erinevusi arvestades.

Lisainfo