Õpetaja lapsega

Iga hindamisvahendi juures on link, mis viib vastava testini andmekogus EIS. Juhend EISi sisselogimiseks on siin.


Lasteaed
Lasteaed

 

LAHE

   
I kooliaste
I kooliaste (1.–3. klass)
Õpi- ja suhtluspädevus

Keele- ja  matemaatikapädevus, võimed

Lugemis- ja matemaatikapädevus
II kooliaste
II kooliaste
(4.–6. klass)
Õpi- ja suhtluspädevus Lugemis- ja matemaatikapädevus Ettevõtlikkuspädevus
III kooliaste
III kooliaste
(7.–9. klass)
Õpi- ja suhtluspädevus Ettevõtlikkuspädevus  

Lasteaed

LAHELapse arengu hindamise e-vahend (LAHE) on mõeldud lasteaiaõpetaja toetamiseks viieaastaste laste arengu hindamisel viies valdkonnas. Alates 2023. aasta kevadest on kõigile õpetajatele EISis kättesaadavad kolm LAHE testi ja sissejuhatavad ülesanded eesti ja vene keeles.

E-vahend sisaldab järgmisi valdkondi: kognitiivsed protsessid, õpipädevus, kõne ja keel, matemaatika- ning sotsiaalne pädevus. Kodu test sisaldab viieaastastele eakohaseid ülesandeid kõne ja keele, matemaatika, õpipädevuse ja kognitiivsete protsesside valdkondades ja võimaldab välja selgitada, millistes valdkondades ja teemadel vajab laps abi. Poe test sisaldab samu valdkondi, kuid keerulisemaid ülesandeid aidates välja selgitada milles on laps eriliselt andekas. Mänguväljaku test sisaldab viieaastastele eakohasel tasemel sotsiaalse pädevuse ülesandeid. Kõik testid sisaldavad originaalillustratsioone ja helijuhiseid ning on mõeldud kasutamiseks tahvelarvutis.


LAHE testide kasutamine

LAHE testid on kättesaadavad EISis. Enne LAHE testide kasutamist on kohustuslik vaadata LAHE veebikoolituse salvestust ning läbi töötada LAHE juhend. Juhendis antakse ülevaade LAHE ülesehitusest ja kasutamise põhimõtetest. Sealt leiab ka juhised LAHE testide EISis kasutamiseks.

LAHE testid on valminud Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel Haridus- ja Noorteameti ja Tallinna Ülikooli ekspertide koostöös.

I kooliaste (1.–3. klass)

Õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevuse testid (2. ja 3. klass) eesti ja vene keeles

Õpi- ja enesemääratluspädevuse testiga hinnatakse õpipädevsega seotud näitajaid (õpilase arenguuskumusi, õpimotivatsiooni, mõtlemise taset ja paindlikkust, planeerimist ja õpistrateegiaid) ning õppimisega seotud enesemääratluspädevuse näitajaid (tajutud võimekust, oskuste teadvustamist ja enda toimetuleku põhjendamist). Õpilasel kulub testi täitmiseks aega ligikaudu üks koolitund, kuid mõned õpilased võivad vajada lisaaega. Õpetajale esitatakse tagasiside iga testi sooritaja kohta eraldi ning klassi või sooritajate rühma kohta tervikuna.

Suhtlus- ja enesemääratluspädevuse testiga hinnatakse õppija suhtluspädevusega seotud näitajaid (arenguuskumusi, emotsioonide ja sõnatähenduste tundmise oskust ja sotsiolingvistilisi teadmisi, suhtlemisprotsessi erinevates etappides toimuvat info märkamist, tõlgendamist, emotsioonide reguleerimise strateegiate eelistamist, suhtlusrepliigi ja käitumise valikute tegemist) ning suhtlemisega seotud enesemääratluspädevuse näitajaid (tajutud võimekust ja tagajärgede hindamise oskust). Õpilased peavad lahendama erinevaid ülesandeid ja vastama küsimustele. Suhtlusprotsessi ülesanded on esitatud videona. Õpilasel kulub testi täitmiseks aega ligikaudu üks koolitund, kuid mõned õpilased võivad vajada lisaaega.

Lisaks on koostatud õpetaja enesehindamise küsimustik, mis aitab välja selgitada, milliseid üldpädevuste tahkude kujunemist toetavaid tegevusi õpetaja juba kasutab ja milliseid võiks veel oma õppetöös rakendada.

Enne õpilaste testimist tuleb õpetajal kindlasti tutvuda juhendmaterjaliga.


Lingid testidele andmekogus EIS

Õpetaja enesehindamisküsimustik (pdf)


Keele-, matemaatika- ja õpipädevuse ning kognitiivsete võimete hindamisvahendid (1. ja 2. klass) eesti ja vene keeles

Elektroonilised hindamisvahendid 1. ja 2. klassi õpilaste keele- ja matemaatikapädevuse, nende valdkondadega seotud õpipädevuse aspektide ning õppimise seisukohalt olulisemate kognitiivsete võimete hindamiseks. Hindamisvahendid võimaldavad õpetajatel ja tugispetsialistidel hinnata õpilaste lugemise, kirjutamise ning matemaatika õppimiseks vajalikke esmaseid oskusi. Arengulise mahajäämuse võimalikult kiire tuvastamine annab võimaluse varajaseks sekkumiseks.

Enne õpilaste testimist tuleb õpetajal kindlasti tutvuda juhendmaterjaliga.

Lingid testidele andmekogus EIS


Lugemis- ja matemaatikapädevuse hindamisvahendid (3. klass) eesti ja vene keeles

Lugemispädevuse testiga antakse tagasisidet õpilase keelelise mõistmise, lugemistehniliste oskuste, loetu mõistmise, lugemisega seotud metakognitiivsete oskuste ja lugemishuvi kohta.

Matemaatikapädevuse testiga hinnatakse läbi eluliste ülesannete lahendamise õpilaste matemaatikapädevuse taset kui tervikut, mõistelisi ja protseduurilisi teadmisi ning matemaatikaalast huvi.

Mõlema testi täitmiseks kulub aega ligikaudu üks koolitund, kuid mõned õpilased võivad vajada lisaaega. Õpetajale esitatakse tagasiside nii iga testi sooritaja kohta eraldi kui ka klassi või sooritajate rühma kohta tervikuna.

Enne õpilaste testimist tuleb õpetajal kindlasti tutvuda juhendmaterjaliga.

Lingid testidele andmekogus EIS

II kooliaste (4.–6. klass)

Õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevuse testid (6. klass) eesti ja vene keeles 

Õpi- ja enesemääratluspädevuse testiga hinnatakse õpipädevusega seotud näitajaid (õpilase arengu uskumusi, õpimotivatsiooni, mõtlemise taset ja paindlikkust, planeerimist ja õpistrateegiaid) ning õppimisega seotud enesemääratluspädevuse näitajaid (tajutud võimekust, oskuste teadvustamist ja enda toimetuleku põhjendamist). Õpilasel kulub testi täitmiseks aega ligikaudu üks koolitund, kuid mõned õpilased võivad vajada lisaaega. Õpetajale esitatakse tagasiside iga testi sooritaja kohta eraldi ning klassi või sooritajate rühma kohta tervikuna.

Suhtlus- ja enesemääratluspädevuse testiga hinnatakse õppija suhtluspädevusega seotud näitajaid (arenguuskumusi, emotsioonide ja sõnatähenduste tundmise oskust ja sotsiolingvistilisi teadmisi, suhtlemisprotsessi erinevates etappides toimuvat info märkamist, tõlgendamist, emotsioonide reguleerimise strateegiate eelistamist, suhtlusrepliigi ja käitumise valikute tegemist) ning suhtlemisega seotud enesemääratluspädevuse näitajaid (tajutud võimekust ja tagajärgede hindamise oskust). Õpilased peavad lahendama erinevaid ülesandeid ja vastama küsimustele. Suhtlusprotsessi ülesanded on esitatud videona. Õpilasel kulub testi täitmiseks aega ligikaudu üks koolitund, kuid mõned õpilased võivad vajada lisaaega.

Lisaks on koostatud õpetaja enesehindamise küsimustik, mis aitab välja selgitada, milliseid üldpädevuste tahkude kujunemist toetavaid tegevusi õpetaja juba kasutab ja milliseid võiks veel oma õppetöös rakendada.

Enne õpilaste testimist tuleb õpetajal kindlasti tutvuda juhendmaterjaliga.

Lingid testidele andmekogus EIS

Õpetaja enesehindamisküsimustik


Lugemis- ja matemaatikapädevuse hindamisvahendid (6. klass) eesti ja vene keeles

Lugemispädevuse testiga antakse tagasisidet õpilase keelelise mõistmise, lugemistehniliste oskuste, loetu mõistmise, lugemisega seotud metakognitiivsete oskuste ja lugemishuvi kohta.

Matemaatikapädevuse testiga hinnatakse läbi eluliste ülesannete lahendamise õpilaste matemaatikapädevuse taset kui tervikut, mõistelisi ja protseduurilisi teadmisi ning matemaatikaalast huvi.

Mõlema testi täitmiseks kulub aega ligikaudu üks koolitund, kuid mõned õpilased võivad vajada lisaaega. Õpetajale esitatakse tagasiside nii iga testi sooritaja kohta eraldi kui ka klassi või sooritajate rühma kohta tervikuna.

Enne õpilaste testimist tuleb õpetajal kindlasti tutvuda juhendmaterjaliga.

Lingid testidele andmekogus EIS


Ettevõtlikkuspädevuse testid

Välja töötatud ettevõtlikkuspädevuse hindamise test II ja III kooliastmele lähtub põhikooli riiklikus õppekavas esitatud ettevõtlikkuspädevuse kirjeldusest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahendite toel läbiviidava ettevõtlusõppeprogrammi „Edu ja tegu“ tegevuste käigus loodud ettevõtluspädevuse mudelist. Järgides mudeli kolme valdkonda, võimaldab test hinnata:

  • väärtust loovat mõtlemist ja lahenduste leidmise valdkonda, kus keskendutakse mõtlemisprotsessidele ja rahatarkusele probleemilahenduse raamistikus;
  • enesejuhtimise valdkonna alapädevusi, mis hõlmavad uskumuste ja motivatsiooni dimensioone ning tagavad mõtestatud tegutsemise, toetudes metatunnetuslikele protsessidele;
  • sotsiaalsete olukordade lahendamise valdkonna pädevusi, mis keskenduvad enesejuhtimisele suhete tasandil ja loovad aluse koostöö sujumisele. 

Enne õpilaste testimist tuleb õpetajal kindlasti tutvuda juhendmaterjaliga.

Lingid testidele andmekogus EIS

III kooliaste (7.–9. klass)

Õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevuse testid (8.klass) eesti ja vene keeles

Õpi- ja enesemääratluspädevuse testiga hinnatakse õpipädevusega seotud näitajaid (õpilase arengu uskumusi, õpimotivatsiooni, mõtlemise taset ja paindlikkust, planeerimist ja õpistrateegiaid) ning õppimisega seotud enesemääratluspädevuse näitajaid (tajutud võimekust, oskuste teadvustamist ja enda toimetuleku põhjendamist). Õpilasel kulub testi täitmiseks aega ligikaudu üks koolitund, kuid mõned õpilased võivad vajada lisaaega. Õpetajale esitatakse tagasiside iga testi sooritaja kohta eraldi ning klassi või sooritajate rühma kohta tervikuna.

Suhtlus- ja enesemääratluspädevuse testiga hinnatakse õppija suhtluspädevusega seotud näitajaid (arenguuskumusi, emotsioonide ja sõnatähenduste tundmise oskust ja sotsiolingvistilisi teadmisi, suhtlemisprotsessi erinevates etappides toimuvat info märkamist, tõlgendamist, emotsioonide reguleerimise strateegiate eelistamist, suhtlusrepliigi ja käitumise valikute tegemist) ning suhtlemisega seotud enesemääratluspädevuse näitajaid (tajutud võimekust ja tagajärgede hindamise oskust). Õpilased peavad lahendama erinevaid ülesandeid ja vastama küsimustele. Suhtlusprotsessi ülesanded on esitatud videona. Õpilasel kulub testi täitmiseks aega ligikaudu üks koolitund, kuid mõned õpilased võivad vajada lisaaega.

Lisaks on koostatud õpetaja enesehindamise küsimustik, mis aitab välja selgitada, milliseid üldpädevuste tahkude kujunemist toetavaid tegevusi õpetaja juba kasutab ja milliseid võiks veel oma õppetöös rakendada.

Enne õpilaste testimist tuleb õpetajal kindlasti tutvuda juhendmaterjaliga.

Lingid testidele andmekogus EIS

Õpetaja enesehindamisküsimustik


Ettevõtlikkuspädevuse testid 8. ja 9. klass

Välja töötatud ettevõtlikkuspädevuse hindamise test II ja III kooliastmele lähtub põhikooli riiklikus õppekavas esitatud ettevõtlikkuspädevuse kirjeldusest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahendite toel läbiviidava ettevõtlusõppeprogrammi „Edu ja tegu“ tegevuste käigus loodud ettevõtluspädevuse mudelist. Järgides mudeli kolme valdkonda, võimaldab test hinnata:

  • väärtust loovat mõtlemist ja lahenduste leidmise valdkonda, kus keskendutakse mõtlemisprotsessidele ja rahatarkusele probleemilahenduse raamistikus;
  • enesejuhtimise valdkonna alapädevusi, mis hõlmavad uskumuste ja motivatsiooni dimensioone ning tagavad mõtestatud tegutsemise, toetudes metatunnetuslikele protsessidele;
  • sotsiaalsete olukordade lahendamise valdkonna pädevusi, mis keskenduvad enesejuhtimisele suhete tasandil ja loovad aluse koostöö sujumisele. 

Enne õpilaste testimist tuleb õpetajal kindlasti tutvuda juhendmaterjaliga.

Lingid testidele andmekogus EIS