Õppetöö

FEWL

Muutused töömaailmas ja ühiskonna arengusuunad tingivad üha suurema huvi erinevates keskkondades õppimise vastu.

Projekti eesmärk on suurendada võimekust uurida töökohal õppe lõimimist formaalharidusega. Töökohal õppimist on seni käsitletud peamiselt kutsehariduse kontekstis, kuid eesmärk on seda lähenemist laiendada ning fookusesse võtta ka põhikooli ja gümnaasiumi õpilased. Kogemused autentsetes töökeskkondades väljaspool kooli toetavad terviklikku vaadet õppimisele, sh ainete lõimitud õpet ja loovad aluse elukutse valikuks.

Teoreetiliste teadmiste kasv ja metodoloogilise võimekuse suurenemine formaalhariduse ja töökohal õppe lõimimise uurimiseks saavutatakse partnerluse kaudu kahe rahvusvaheliselt silmapaistva teaduskeskusega: Jyväskylä Ülikooli Soome Haridusuuringute Instituudiga (FIER) ja Paderborni Ülikooli haridusteaduste instituudiga.

Miks on oluline uurida formaalhariduse lõimimist töökohal õppimisega?

 

Selleks on peamiselt neli põhjust:

  1. Töökohal õppimise kui akadeemilise uurimisvaldkonna arendamine Eestis.
  2. Vajadus erinevate keskkondade (kool, mitteformaalharidus, töö) õpetajate ja juhendajate koostööks võtmepädevuste arendamisel.
  3. Tööl õpitud uute pädevuste mõtestamise vajadus koolihariduses, kui viis arendada säilenõtkust kriisides.
  4. Võimalus rikastada õppijate kogemusi ja teadmisi autentsetes keskkondades nagu töö.

Kuidas aitab projekt kaasa Tallinna Ülikooli teadus- ja administratiivse võimekuse kasvule?

Tänu Jyväskylä ja Paderborni ülikooli partneritele kaasatakse Tallinna Ülikool töölõppe uurimise seiskohalt olulistesse rahvusvahelistesse võrgustikesse. Koostöös partneritega jagatakse nii teoreetilisi kui ka metodoloogilisi teadmisi ja vahetatakse kogemusi. 

Üksteiselt õpitakse ühise teadustegevuse, intensiivkoolituste, töötubade ja veebiressursside loomise käigus. Lisaks toimuvad õppe- ja teadusreisid ning võrgustikku kaasatakse ka doktorante ja noorteadlasi.

Kellele võiks projekt korda minna?

Projekti tegevuste sihtrühm on haridusteadlased, õpetajad, tööandjad, personalijuhid ja praktikakorraldajad ning õpilased üldhariduskoolides ja kutsekoolides. Lisaks tutvustatakse projekti avalikkusele, poliitikakujundajatele, lastevanematele ja kogukonna esindajatele.

Projekti tulemusel:

  • saavad haridusteadlased kontseptuaalsed alused töökohal õppe ja koolihariduse lõimimise mõtestamiseks;
  • mõistavad õpetajad paremini, kuidas töökohal õppimist kooliharidusse lõimida;
  • saavad tööandjad, personalijuhid ja praktika korraldajad oma vajadusi ja tegevusi selgemalt sõnastada, et kooliharidus paremini tööl vajalike pädevustega arvestaks;
  • teadvustavad õpilased paremini, mida nad tööl käies õpivad ja kuidas see toetab nende toimevõimet.

Kontakt