Haridusinnovatsiooni keskus

Mida haridusinnovatsooni keskus (HIK) teeb?

  • Arendusprogrammid, koolitused. Pakume haridusuuenduse valdkonnas mitmekülgseid professionaalse arengu võimalusi tuginedes haridusteaduste uusimatele tulemustele ning parimatele praktikatele. Pakume arendus- ja sekkumisprogramme, koolitusi, loenguid, õpitubasid ja muid arendustegevuse formaate õppimisest, õpetamisest ja haridusest vastavalt isiku või organisatsiooni arenguvajadusele ning toetame rakenduslikke haridusuuenduslikke tegevusi. Meie peamine sihtgrupp on õpetajad ja haridusasutused, kuid lisaks toetame ka teisi õppimise juhendajaid huvikoolides, noorsootööasutustes, täiskasvanute õppimise ja õpetamisega seotud asutustes, ettevõtetes. 
    Konsultatsioon. Nõustame haridusasutusi nende muutuste kavandamisel, läbiviimisel ning hindamisel, et toetada terviklikke ja tõenduspõhiseid muutusi koolikultuuris. 
  • Seire. Kogume õpetajate ja õpilaste hinnanguid koolides ja lasteaedades monitoorides ja uurides haridusuuenduse juurutamist. Nii oskame toetada haridusasutusi tõenduspõhises arendustegevuses ning saame jälgida hariduselus aktuaalsetes teemades toimuvaid arenguid (nt muutunud õpikäsituse rakendamine, distantsõppe kogemused, vaimne tervis jms).  
  • Tunnustamine. Soovime esile tõsta haridusuuenduslikke algatusi, mis on ellu kutsutud koolides ja lasteaedades koostöös ülikooliga. Kasutame selleks nii haridusavalikkusele suunatud seminare, konverentse, koostööprojektide koolipidajatega kui ka TLÜ haridusuuenduse uudiskirja. 
  • Koostöö. Teeme koostööd akadeemiliste töötajatega. Loome ja arendame koostöösuhteid Eestis ja välisriikides, sh teeme koostööd koolide, lasteaedade, kõrgkoolide, erialaseltside ja -liitudega, oleme partneriks ühisprojektides, viime läbi koostööfoorumeid ja konverentse. 
  • Didaktikaarendus ja tehnoloogiate tõhustatud õppe uurimine. Panustame didaktikaarendusse ja tehnoloogiate toetatud õppe arendus- ja uurimisrühmade tegevusse EduSpaces Ülikooli liikmetel on võimalik seadmekogust laenutada https://eduspace.tlu.ee/seadmed/ või broneerida laborit https://eduspace.tlu.ee/labor/

Ole meie tegevustega kursis: 

Haridusuuenduse infokiri

Sirvi voldikut