Nõukogu
Haridusteaduste instituudi nõukogusse kuuluvad:
Nimi Ametinimetus
Tiia Õun haridusteaduste instituudi direktor
Tobias Ley haridusuuenduse tippkeskuse juhataja 
Kätlin Vanari haridusinnovatsiooni keskuse juhataja
Katrin Poom-Valickis õpetajahariduse ja kasvatusteaduste akadeemilise suuna juht, professor
Eve Eisenschmidt haridusjuhtimise ja -innovatsiooni akadeemilise suuna juht, professor
Ilona-Evelyn Rannala elukestva ja mitteformaalõppe akadeemilise suuna juht, noorsootöö korralduse lektor
Piret Soodla kaasava hariduse akadeemilise suuna juht, professor
Mari-Liis Lind haridusteaduste instituudi õppejuht
Tõnu Viik humanitaarteaduste instituudi filosoofia professor
Ruth Shimmo loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor 
Birgit Vilgats Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi direktor
Teibi Torm

MTÜ Tagasi Kooli juht

Rauno Liblik Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi direktor
Delis Pärnoja haridusteaduste instituudi üliõpilane
Liisi-Ann Karro haridusteaduste instituudi üliõpilane
Janika Leoste haridusteaduste instituudi üliõpilane 
Nõukogu ülesanded:
 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi akadeemiliste suundade kinnitamiseks;
 • võtab vastu instituudi eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab instituudi tegevuskava;
 • annab hinnangu instituudi tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • valib direktori töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib teha senatile ettepanekuid professorite ja juhtivteadurite ametikohtade moodustamise ning likvideerimise kohta;
 • esitab senatile seisukoha professorikandidaatide kohta;
 • valib instituudi korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib valida instituudi auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi.