Nõukogu
 
 • Tiia Õun – instituudi direktor;
 • Inge Timoštšuk – alus- ja alghariduse akadeemilise suuna juht, professor;
 • Katrin Poom-Valickis – õpetajahariduse ja kasvatusteaduste akadeemilise suuna juht, professor;
 • Eve Eisenschmidt – haridusjuhtimise ja -innovatsiooni akadeemilise suuna juht, professor;
 • Kai Pata – elukestva- ja mitteformaalõppe akadeemilise suuna juht, professor; 
 • Piret Soodla – kaasava hariduse akadeemilise suuna juht, professor; 
 • Hele Leek-Ambur – haridusinnovatsiooni keskuse juhataja; 
 • Maria Erss – senati liige, dotsent;
 • Anna-Liisa Jõgi – akadeemiliste töötajate esindaja, dotsent;
 • Halliki Põlda – akadeemiliste töötajate esindaja, dotsent;
 • Maire Tuul – akadeemiliste töötajate esindaja, dotsent;
 • Ene Varik-Maasik – akadeemiliste töötajate esindaja, lektor;
 • Mari-Liis Lind – mitteakadeemiliste töötajate esindaja, õppejuht;
 • Reili Argus – teise instituudi esindaja, TÜHI professor;
 • Ruth Shimmo – teise instituudi esindaja, LTI direktor;
 • Birgit Vilgats – teise instituudi esindaja, BFM-i direktor;
 • Teibi Torm – välisliige, MTÜ Tagasi Kooli juht;
 • Raino Liblik – välisliige, Tallinna Mustamäe Riigigümnaasiumi direktor;
 • Sigrid Aruväli – välisliige, OÜ Innowise tegevjuht
 • Gertrud Luks – üliõpilaste esindaja;
 • Kätly Jürimäe – üliõpilaste esindaja; 
 • Anne-Mai Meesak – üliõpilaste esindaja:
 • Erika Veide – üliõpilaste esindaja.
Nõukogu ülesanded:
 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi akadeemiliste suundade kinnitamiseks;
 • võtab vastu instituudi eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab instituudi tegevuskava;
 • annab hinnangu instituudi tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • valib direktori töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib teha senatile ettepanekuid professorite ja juhtivteadurite ametikohtade moodustamise ning likvideerimise kohta;
 • esitab senatile seisukoha professorikandidaatide kohta;
 • valib instituudi korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib valida instituudi auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi.