Nõukogu
Haridusteaduste instituudi nõukogusse kuuluvad:
Nimi Ametinimetus
Tiia Õun haridusteaduste instituudi direktor
Tobias Ley haridusuuenduse tippkeskuse juhataja
Kätlin Vanari haridusinnovatsiooni keskuse juhataja
Eve Eisenschmidt õpetajahariduse ja kasvatusteaduste akadeemilise suuna juht, professor
Larissa Jõgi elukestva ja mitteformaalõppe akadeemilise suuna juht, professor
Lii Lilleoja haridusteaduste instituudi lektor
Siret Jürgenson haridusteaduste instituudi üliõpilane
Arvo Talalaev haridusteaduste instituudi üliõpilane
Helene Uppin haridusteaduste instituudi üliõpilane
Tõnu Viik humanitaarteaduste instituudi direktor
Reet Kost SA Archimedes Noorteagentuuri juhataja 
Mehis Pever Tallinna Ühisgümnaasiumi direktor
Mari-Liis Lind haridusteaduste instituudi õppejuht
Krista Loogma haridusteaduste instituudi professor 
Katrin Poom-Valickis haridusteaduste instituudi professor
Nõukogu ülesanded:
 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi akadeemiliste suundade kinnitamiseks;
 • võtab vastu instituudi eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab instituudi tegevuskava;
 • annab hinnangu instituudi tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • valib direktori töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib teha senatile ettepanekuid professorite ja juhtivteadurite ametikohtade moodustamise ning likvideerimise kohta;
 • esitab senatile seisukoha professorikandidaatide kohta;
 • valib instituudi korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib valida instituudi auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi.