Nõukogu
Haridusteaduste instituudi nõukogusse kuuluvad:
Nimi Ametinimetus
Tiia Õun haridusteaduste instituudi direktor
Tobias Ley haridusuuenduse tippkeskuse juhataja
Katrin Poom-Valickis õpetajahariduse ja kasvatusteaduste akadeemilise suuna juht, professor
Kätlin Vanari haridusinnovatsiooni keskuse juhataja
Eve Eisenschmidt haridusjuhtimise ja -innovatsiooni akadeemilise suuna juht, professor
Ilona-Evelyn Rannala elukestva ja mitteformaalõppe akadeemilise suuna juht, noorsootöö korralduse lektor
Piret Soodla hariduse tugiteenuste akadeemilise suuna juht, dotsent
Mari-Liis Lind haridusteaduste instituudi õppejuht
Tõnu Viik humanitaarteaduste instituudi direktor
Ruth Shimmo loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor 
Teibi Torm

MTÜ Tagasi Kooli juht

Marika Pettai Tallinna Haridusamet, hariduskorralduse osakonna juhataja
Reet Kost SA Archimedes Noorteagentuuri juhataja 
Delis Pärnoja haridusteaduste instituudi üliõpilane
Kätlin Merisalu haridusteaduste instituudi üliõpilane
Janika Leoste haridusteaduste instituudi üliõpilane
Nõukogu ülesanded:
 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi akadeemiliste suundade kinnitamiseks;
 • võtab vastu instituudi eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab instituudi tegevuskava;
 • annab hinnangu instituudi tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • valib direktori töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib teha senatile ettepanekuid professorite ja juhtivteadurite ametikohtade moodustamise ning likvideerimise kohta;
 • esitab senatile seisukoha professorikandidaatide kohta;
 • valib instituudi korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib valida instituudi auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi.