Haridusteaduste instituudi teadusprojektid

 

Käimasolevad projektid

ETIS Projekti liikmed

Kestus

Formaalhariduse ja töökohal õppe lõimimise teadusuuringute edendamine

Euroopa horisont FEWL suurendab võimekust uurida töökohal õppe lõimimist formaalharidusega võttes fookusesse ka põhikooli ja gümnaasiumi õpilased, sest kogemused autentsetes töökeskkondades väljaspool kooli toetavad terviklikku vaadet õppimisele sh lõimitud õpet, ja loovad aluse elukutse valikuks.

TKA22151

IngeTimoštšuk

Krista Loogma

Maria Erss

Reeli Liivik

Janika Leoste

Kaidi Nurmik

Maret Aasa

Triin Roosalu

Merle Pajus

Anne-Mai Näkk

2023-2025
Uute tehnoloogiate haridusse ja koolitustesse integreerimine

Euroopa horisont projekt e-DIPLOMA piloteerib täiskasvanuhariduses uudseid innovaatilisi e-õppe lahendusi kogemusliku õppe õpipraktikates. Koostöös partneritega luuakse kolm e-õppe moodulit, milles uudse kombel rakendatakse e-õppes virtuaalreaalsust, laiendatud reaalsust ja tehisintellekti tuge.

TKA22070

Kai Pata

Terje Väljataga

Andrea Annus

Mairi Matrov

Halliki Põlda

Katrin Karu

2022-2025

Academy4Business

Läbi rahvusvahelise koostöö arendatakse  ja katsetatakse uuenduslikku kursust ettevõtliku mõtteviisi arendamiseks ja toetamiseks EdTech valdkonnas, et toetada teadumussiiret ülikoolide ja ettevõtete vahel ja tõsta partnerülikoolide ettevõtlusalase õppetegevuse kvaliteeti. Tulemina valmib hübriidkursus akadeemiale, et edendada ettevõtlikku ja teaduslikku mõtteviisi

 

TKA23009 

Janika Leoste

Sirly Väät

Meidi Sirk

Sirje Virkus

Reeli Liivik

Sirje Rekkor

2023-2025

Eesti keelest erineva emakeelega laste eesti keele õpet toetava alushariduse e-käsiraamatu konseptsiooni ja struktuuri loomine 

Eesti keelest erineva emakeelega laste eesti keele
õpet toetava alushariduse e-käsiraamatu kontseptsiooni
ja tegevuskava koostamine. Koostatakse e-käsiraamatu 
esialgne kontseptsioon, mis sätestab e-käsiraamatu 
loomise alused ning e-käsiraamatu loomise
 tegevuskava aastateks 2024-2026.

 

TKA23060 

Anne-Mai Meesak

Tiia Õun

Rain Mikser

Eve Kikas

Reili Argus

Andra Kütt

Natalia Tshuikina

2023

Noortevaldkonna digihüpe 

Projekti  eesmärk on aastaks 2024 suurendada 
noortevaldkonna digivõimekust, sh luua eeldused 
noorsootöötajate ning noortevaldkonna organisatsioonide 
teadlikuks digihüppeks vastavate digiraamistike 
ja hindamistööriistade/hindamisvahendite kaudu. Projekti 
rahastatakse Norra Finantsmehhanismist rahastavast 
programmist 
„Nutikad lahendused noorsootöös“

 

TKA22121 

Tanja Dibou

Ilona-Evelyn Rannala

Linda Helene Sillat

2022-2023

Ukraina toetamine läbi kodanike kaasamise Balti riikide ülikoolides

Kaardistatakse Balti riikide ülikoolides toimuvad Ukraina humanitaarkriisi lahendamiseks suunatud kodanike kaasamistegevused. Viiakse läbi ja kirjeldatakse erinevaid kodanike kaasamise praktikaid ning arendatakse kõrghariduses säilenõtkuse saavutamise praktikaid kriisisituatsioonidega toimetulekuks.

TKA23013

Kai Pata

Larissa Jõgi

Lianne Teder

Katrin Männik

Egle Hollman

Eva Maria Kaevats

2023-2025

Veebipõhise õppe suutlikkuse arendamine Ghanas

Töötatakse välja digitaalse hariduse arenduskava, mis hõlmab õppesüsteemi ja koolitusi, sellega aidatakse Ghana kõrgharidusmaastikul kaasa õpetajate arengule, luuakse ja viiakse ellu neile sobiv strateegia ning regulatsioonid. 

TÕA23008

Terje Väljataga

Kadri Mettis

Linda Helene Sillat

James Sunnay Quaicoe

2023-2025

Digihariduse häkaton

DigiEduHäkatos on digihariduse lipulaevaks, mis tõstab Euroopa digihariduse tuntust üldiselt ja sisaldab digihariduse tegevuskava aastateks 2023-2025. 

TKA22216A

Janika Leoste

Kristof Fenyvesi

Sirje Virkus

Katrin Männik

Sirly Väät

Merja Lina

Marjanne Bauters

2023-2025
 

Soostereotüüpideta haridus = võrdsemad ja avaramad võimalused noortele 

Ekspertide poolt viiakse läbi rahvusvaheliste 
materjalide ja koolituse põhjal saadud 
teadmiste abil valikuline nii trükitud kui digitaalsete 
õpikute ja õppematerjali analüüs, kus uuritakse 
soostereotüüpide ilmnemist kasutusel olevates
Eesti üldharidussüsteemi õppematerjalides, 
sealhulgas pannakse rõhk ka tuleviku vaatele, 
et edaspidi õpikute ja digimaterjalide koostamisel 
seni tehtud vigu vältida.

 

TRU22192

Maria Erss

Tiiu Kuurme

2022-2023

Arengutugi õppeastustele

Koos HAKAga luuakse kuni kolmeaastane arenguprogramm, mis edendab õppijakeskset kultuuri ja tõenduspõhist juhtimist. Lisaks töötatakse välja arenguprogrammis osalevate õppeasutuste valiku kriteeriumid ja põhimõtted arendusprogrammis osaleva õppeasutuse pidaja kaasamiseks.

TKA22181

Krista Keedus

Eve Eisenschmidt

Kätlin Vanari

Piret Oppi

Berit Silvia Kondratjev

Joosep Norma

2022-2029

Kaasava hariduse õppekava õpetamise kvaliteedi arendamine ja tõhustamine

Projekti tulemusena pakutakse nii tegutsevatele kui ka tulevastele õpetajatele teadmisi, oskusi ja pädevusi, mis on vajalikud kaasava õppe edendamiseks ja hariduslike erivajadustega õpilaste segregatsiooni vähendamiseks. Seda läbi kaasava hariduse tõhustamise ning innovatiivsete praktikate väljatöötamise ning nende katsetamise ja rakendamise õpetajakoolituse valdkonnas. 
 

TÕA19009

Katrin Poom-Valickis

Triin Ulla

Tiia Õun

Piret Soodla

Tiiu Tammemäe

Lii Lilleoja

Ene Varik-Maasik

Eliis Ait

2019–2024

Kaasavate koolikogukondade koosloome

Projekt toetab koole kaasavate koolikogukondade tugevdamisel, kus iga osaleja on kaasatud ja austatud. Toetame koole, kes väärtustavad kultuuri, religiooni, soo, võimete või sotsiaalmajandusliku tausta mitmekesisust. Fookuses on sotsiaalne keskkond, kus antakse sõna kõigile kogukonna liikmetele. Kaasavate koolikogukondade koosloome kaudu saavad koolid suurendada seotust nii koolikogukonnas kui ka väljaspool ning tagada suurema tõenäosusega jätkusuutlikud edusammud parimate ja võrdsete võimaluste suunas kõigile õppijatele.

TKA21209
 
 

Eve Eisenschmidt

Kätlin Vanari

Piret Oppi

Berit Silvia

Kondratiev

Krista Keedus 

Reet Sillavee

 

 

 

2021-2024

Sotsiaalne kaasamine läbi õpilaste osaluse

Uuritakse ja arendatakse erialast tööd, mis põhineb õpilaste vaadetel ja kogemustel, luuakse didaktiline õppematerjal ning hinnatakse strateegiaid, milles arendatakse õppimisvõimalusi eesmärgiga toetada õpilaste sotsiaalset kuuluvust.

TKA20172

Rain Mikser

Tiiu Tammemäe

Mari-Liis Lind

Egle Hollman

 

 

2020–2023

Kutseharidus ja töökohapõhine õpe toetamas riskinoorte sotsiaalset kaasatust

Koostöös partneritega Leedu, Läti ja Norra ülikoolidest uuritakse EMP ja Norra finantsmehhanismide Balti teaduskoostöö programm toel noorte hariduslikke üleminekuid mõjutavaid kompleksseid tegureid ning kutsehariduse rolli riskinoorte kaasamisel, et ennetada koolist väljalangemist ning toetada kooli ja tööturu üleminekuid. Koostöös uurijate, kutseõpetajate ja õpilastega rakendatakse TLÜ haridusuuenduse tippkeskuse väljatöötatud EDULAB mudelit, mis põhineb koosloome metoodikal. 

TAU20189

Meril Ümarik

Krista Loogma

Terje Väljataga

2021–2023

Kutseõpetajate kaasav ja uuenduslik pedagoogika

Luuakse koolitusressursside kogum, mis annab õpetajatele teadmised, oskused ja enesekindluse, et luua õpilastele huvitavaid õppimiskogemusi kolmes põhivaldkonnas: mitmekesisus ja kaasatus, innovatsioon 21. sajandi oskuste jaoks ja digitaalne tehnoloogia.

TKA20197

Meidi Sirk

Reeli Liivik

Sirje Rekkor

Meril Ümarik

Inna Bentsalo

2020–2022

IEA rahvusvaheline kodanikuhariduse uuring ICCS 2022

IEA rahvusvahelise kodanikuhariduse uuringu ICCS 2022 selgitab, kuidas ja mil määral on noored valmis võtma kodanikurolli ning milline osa on selles õpetajatel ja koolil.

 

 

TRU19056

Meril Ümarik

Tõnu Idnurm

Lianne Teder

Tanja Dibou

Karolin Mäe

Maarja Tinn

2019–2023

Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas

Viiakse läbi koolitused lasteaiaõpetajatele ja meeskondadele ning pilootprojekti rakendusuuring

TKA23017

         ​​​​

Tiia Õun     

Kerstin Kööp 

Maire Tuul

Külli Rauk 

Evelyn Neudorf 

Mari-Liis Lind

Piia Varik      

2022-2023

1. ja 2. klassi üldpädevustestide arendus.

Koostatakse eesti keele- ja matemaatikapädevuse 
testipakett 2. klassi õpilaste hindamiseks.

 

TKA23033

Piret Soodla

Eve Kikas

Mairi Männamaa

Anu Palu

2023

Õpetajahariduse digiõppe arendamine

digiTED@EU projektis arendatakse õpetajaharidust toetades õpetajakoolituse õppejõudude professionaalset arengut digipädevuste ning digiõppekursuste loomise ja läbiviimise suunal. Projekti raames luuakse õppejõudude kutsealase arengu programm, mis edendab õpetajakoolitajate valmisolekut veebipõhiseks õpetamiseks ning digikursuste kujundamiseks, korraldamiseks ja hindamiseks, et toetada õpetajahariduse muutumist professionaalsemaks ja mainekamaks. Töötatakse välja konkreetsed soovitused poliitikakujundajatele digistrateegiate loomiseks Euroopa, riiklikul ja ka institunaalsel õpetajahariduse tasandil.

TRU22045

Terje Väljataga

Kadri Mettis

Linda Helene Sillat

2022-2025

Digiloping Teachers" - õpetajate digipädevuste arendamine ja juhendamine

Rahvusvahelises projektis töötatakse välja terviklahendus õppimis- ja õpetamisprotsessis osalejate digipädevuste arendamiseks.

 

TKA21055

Janika Leoste

Maire Tuul

Tarmo Lehari

Tiina Anspal

Sirly Väät

Marika Kutškova 

2021-2023

Kvaliteedile orienteeritud õpetajate esmaõppe süsteemi loomine õpetajate professionaalsuse suurendamiseks Kosovos

Kosovo õpetajate esmaõppe institutsioonide sisemise kvaliteedikindlustamissüsteem rakendamiseks vajalike mahhanismide ja oskuste tutvustamine, et tuua kaasa haridusreforme elluviivate lõpetajate kvaliteedi tõusu.

TKA20017
 

Eve Eisenschmidt

Kätlin Vanari

Mikk Kasesalk

Katrin Poom-Valickis

 

 

2020-2023
 

Tehnoloogiaga rikastatud mängude loomine lasteaedadele eesti keele õppeks 

Luuakse tehnoloogiaga rikastatud mängud 
eesti keele õpetamiseks lasteaia venekeelsetele ja 
keelekümblusrühmadele. Diiõppevara toetab 
eesti keelest erineva emakeelega laste eesti keele 
ja kultuuri omandamist, lõimides 
erinevaid koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas 
kehtestatud üldoskuste ja õppe-kasvatuse valdkondi. 
Õppevara kasutamiseks korraldatakse koolitusi ja 
koostatakse juhendmaterjal

 

TKA23032

Anne-Mai Meesak

Kaire Kollom

Maire Tuul

Linda Helene Sillat

Elyna Heinmäe

Tiiu Tammemäe

Eve Kikas

Tiia Õun

2023

Tulevaste ja tegevõpetajate digipädevuste arendamine käed-külge tegevusi pakkuva MATIK digiõppevara abil

Tulemiteks on digipädevuste hindamise mudel MATIK õppe jaoks; õppemoodulid STEAM-pädevuste arendamiseks alus-, põhi- ja keskhariduse õpetajate hulgas; avatud õppevara repositoorium ja virtuaalne MATIK labor õppematerjalide esitamiseks ning juhend materjalide kasutamiseks. Partnerülikoolid rakendavad loodud materjale laialdaselt ka oma taseme ja täiendõppes ning MATIK kogukondades.

TKA20199

Janika Leoste

Külli Kori

Maria Erss

Yagmur Cisem Yilmaz

Maire Tuul

Tiiu Tammemäe

2020–2023

Säästva arengu ja innovatsiooni eesmärgil noorte naiste ettevõtluse ja STEM/STEAM-i suutlikkuse suurendamine kõrgharidusasutustes

Projekti eesmärk on ettevõtluse ja STEM/STEAM võimekuse suurendamine kõrgkoolides, keskendudes säästlikule ja innovaatilisele arengule. Projektis luuakse uued võimekuste kasvatamise eesmärgiga kõrghariduspraktikad, mille käigus tõstetakse noorsootöö üliõpilaste agentsust kaasa tõmmata ettevõtlusesse maapiirkondade ja riskirühmade noori naisi. Kolme aastases projektis saavad noored naised ja noorsootöö üliõpilased kogemusi ettevõtlusest, MATIK-õppest, digioskustest ja  jätkusuutlikke ümberkujundamise oskusi innovatsiooniks. Projekti partnermaad on Itaalia, Rumeenia, Serbia ja Sloveenia.

TKA21193

Kai Pata

Terje Väljataga

Ilona-Evelin Rannala

Kristi Jüristo

2021-2024

 Avastusrada: digitaalse väliõppe vahendi  süsteemne kasutamine

Projekti partnerid Eestist, Soomest, Kreekast ja Austriast koondavad hariduse, psühholoogia, ökoloogia ja haridustehnoloogia valdkondi ning uurivad võimalusi Avastusraja digilahenduse terviklikuks kasutamiseks loodushariduses.Projekti käigus tõlgitakse Avastusrada rakendus erinevatesse keeltesse, arendatakse tehnilisi lahendusi kasutajasõbralikumaks ning tutvustatakse kohalike ja rahvusvaheliste koolitustega rakendust ja loodud radu osalevate riikide õpetajatele ja loodushariduskeskustele. Lisaks luuakse elurikkuse valdkonna kohta mitmekeelsed rakenduse sisukat kasutamist toetavad näidised ning uuritakse nende võimalikku mõju õpilaste elurikkusega seotud arusaamade muutumisele

TKA21192

 

 

Elina Malleus-Kotšegarov

Esta Kaal

Mihkel Kangur

Grete Arro

Jaanus Terasmaa

Arko Olesk

 

 

2021-2024

Mäng "Rohelise ja targa linna" arendamiseks

CitiesGoGreen toob kokku keskkonnahariduse, mängustamise meetodi ja MATIK lähenemise. Projekti eesmärgid on: kasvatada õpilaste keskkonnateadlikkust koos teiste läbivate oskuste ja pädevustega; töötada välja teoreetiline raamistik, mille alusel võiks arendada 10-12-aastaste algkooliõpilaste keskkonnateadlikkust; kasutada MATIK- lähenemist õpilaste kaasamiseks ja õpilaste võtmeoskuste arendamiseks; kujundada välja mäng, mis ühendab keskkonnateadlikkust, kunstiõpetust ja mängustamist; töötada välja hindamisvahend, mida kasutatakse enne ja pärast mängu omandatud oskuste mõõtmiseks. Hindamisvahendi põhirõhk on keskkonnateadlikkuse hindamisel. Selle projekti eesmärk on harida 10-12 aastaseid õpilasi keskkonnahoidlikkuse olulisusest ja tõsta nende huvi keskkonnaküsimuste vastu.

TKA22035

Janika Leoste

Inge Timoštšuk

Kaidi Nurmik

Sirly Väät

Mihkel Kangur 

2021-2024

Noorte edu toetuseks: võimekus lõimida huvihariduses omandatut formaalharidusse

Noorte toetamine õppimise eesmärkide saavutamisel -võimaluste laiendamine formaalse ja mitteformaalse õppe lõimimiseks Eestis.

TRU21215

Eve-Liis Roosmaa

Triin Roosalu

Marti Taru  

Katrin Karu 

Halliki Põlda

2021-2023

I ja II kooliastme õpilaste õpimisse kaasamine lõimitud ja autentses keskkonnas toimuva õpetamise kaudu

Projekt lähtub hariduse üldisest sihist kujundada ühistel väärtustel põhinev, õppijast lähtuv ja kaasav haridussüsteem, mis pakub ühiskonna vajadusi toetavaid õpiteid. Projekti tegevused keskenduvad küsimusele, kuidas on seotud erinevates keskkondades saadavad õpikogemused ja õppesisu lõimimine I ja II kooliastme õpilaste õpimisse kaasatusega.

TF/921 Inge Timoštšuk 2021–2023

Minast meieks - sotsiaalsete  suhete tugevdamine loovuse abil

Projekt selgitab nii teoreetiliselt kui ka praktikas, kuidas kõige paremini kasutada täiskasvanuõppes(nii veebikeskkonnas kui ka klassiruumis) tegevusmeetodeid, mis põhinevad psühhodraamal, sotsiodraamal ja sotsiomeetrial. Projekti tulemusena luuakse ja arendatakse välja täiskasvanud koolitajatele ja uurijatele kontseptsioon, mille alusel viiakse läbi koolitused sihtrühmadele ning hinnatakse tegevuse tulemuslikkust

TKA22050

Katrin Karu

Halliki Põlda

Mairi Matrov

2021-2023

Lõppenud projektid

Lõppenud projektid

ETIS Projekti liikmed

Kestus

 

Piire ületav haridusuuendus tehnoloogiapõhiste teadusuuringute toel (CEITER)

Horisont 2020 projekti CEITER toel on TLÜ-s loodud rahvusvaheline uurimisrühm, kuhu on kaasatud teadlased nii digitehnoloogiate, kognitiivpsühholoogia kui ka hariduse valdkondadest. Projekti tegevuste põhifookuses on tõenduspõhise haridusinnovatsiooni teostamine, järgmise põlvkonna digitaalsete õpikeskkondade, -vahendite ja meetodite loomine, õpianalüütika ja haridusele suunatud teadustöö edendamine.

TAU15034

Tobias Ley

Katrin Poom-Valickis

Terje Väljataga

Mart Laanpere

Maria Jesus Rodríguez-Triana

Luis Pablo Prieto Santos

Paul Seitlinger

Katrin Niglas

Õnne Uus

Janika Leoste

Maarja Hallik 

Tanel Toova

Pjotr Savitski

Gerti Pishtari

Anu Tammeleht

Kati Aus

Kairit Tammets

2015–2020  

Horisont 2020 projekt "Haridusuuenduste parendamine koolides" 

Projekti eesmärk on märkimisväärselt tugevdada haridusinnovatsiooni uuringuid mitte ainult Eestis, vaid ka Baltimaades ja laiemalt Euroopas, viies haridusuuringud ja innovatsiooni järgmisele tasemele. Projektis luuakse rahvusvaheline virtuaalne uurimislabor, mis hõlbustab valdkonna uute osalejate kaasamist ja võimekuse suurendamist ning soodustab teadmiste ja kogemuste vahetamist valdkonna eri uurimisrühmade vahel. 

TKA19154

Terje Väljataga

Kairit Tammets

Timo Tobias Ley

2020–2022  

Ettevõtlikkuspädevuse e-hindamisvahendite väljatöötamine põhikooli II ja III kooliastmele

Töötatakse välja ettevõtlikkuspädevuse hindamise ülesanded ja skaala II ja III kooliastmele

TKA21092A

Grete Arro 

Pirko Tõugu

Kati Aus

Kaja Mädamürk

Eve Kikas 

Elina Malleus-Kotšegarov

Kati Lehtroos

Eliis Härma

2021-2022  

Koolimeeskondade arenguprogrammi ettevalmistamiseks õpilaste vaimse tervise edendamist toetavate sekkumiste läbiviimiseks koolides

Valmistatakse ette metoodika ja tegevuskava sekkumisele, mille tulemusel koolimeeskond: mõistab, kuidas ja miks tekivad õppijate vaimse tervise probleemid, milliseid riski- ja kaitsetegureid mõjutades on võimalik neid ära hoida või vähendada ning milliseid ennetusmeetmeid ja kuidas ellu viia;  kavandab koostöistelt kogu õpetajaskonnaga tegevuskava, alustades vajaduste hindamisest ja eesmärkide seadmisest ja liikudes tõenduspõhise ennetustegevuse jätkusuutliku rakendamise ja tulemuste hindamiseni.

TKA21031A

Eve Eisenschmidt

Kätlin Vanari

Berit Silvia Kondratjev

Ott Oja

2021  

Riigikaitseõpetuse mooduli arendamine ja koolitus 2021/2022

Riigikaitseõpetuse arendusprogrammi ettevalmistamine ja läbiviimine 2021/2022 õppeaastal, mis hõlmab riigikaitseõpetuse õppekava arendust ja riigikaitseõpetajate koolitamist Tallinna Ülikoolis.

TÕA21039A Meidi Sirk 2021–2022  

Tõhustatud õppimine ja õpetamine rahvusvahelistes virtuaalsetes keskkondades

Projekti tulemusel luuakse progressiivsed kursusemoodulid digitaalsete pädevuste arendamiseks õppijatele ja õppejõududele. Samuti luuakse avalikult kättesaadavad juhised uuenduslike ja kaasavate rahvusvaheliste õpikeskkondade loomiseks virtuaalsetes, põimõppe või tehnoloogiliselt täiustatud õpikontekstides

TÕA21067

Janika Leoste

Mart Laanpere

Maire Tuul

Tiiu Tammemäe

Sirly Väät

Egle Hollman

Marika Kutškova

Jaagup Kippar 

2021-2023  

Õppija agentsuse kontseptsioon eesti- ja venekeelsete õppijate hulgas: Eesti gümnaasiumiõpilaste kogemused ja suhtumised agentsusesse

Personaalse uurimistoetuse järeldoktori uurimisprojekt on sündinud vajadusest paremini mõista eesti- ja venekeelsete gümnaasiumite kultuurilisi erinevusi, mis puudutavad õppijate agentsust soodustavaid praktikaid ja suhtumisi agentsusse õpilaste pilgu läbi. Õppija agentsust kui võimekust ise juhtida oma elu on siin kontseptualiseeritud läbi evolutsioonilise emantsipatsiooni teooria ja ökoloogilise agentsuse teooria vaatenurga. Tulemused aitavad disainida pedagoogilisi sekkumisi ja õpetajate koolitusi õppija agentsuse toetamiseks.

PUTJD1031 Maria Erss 2021–2023  

Tulevikukooli metoodikal põhineva sekkumise "Vaimset tervist väärtustav kool" testimiseks 2021/2022õa jooksul viies Eesti koolis

Arenguprogrammi käigus püstitab koolis moodustatud juhtmeeskond vaimse tervisega seotud muudatuse eesmärgi ning koostab selle saavutamiseks pidevalt täieneva eduplaani koos vajalike analüüsi- ning uurimisvahenditega.

TKA21180

Eve Eisenschmidt

Kätlin Vanari

Krista Keedus

Berit Silvia Kondratjev

Piret Oppi

Jüri Käosaar

2021-2022  

VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodika kohandamine ja edasiarendamine vastavalt Eesti lasteaedade kontekstile

VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodika kohandamisprotsessis Eesti lasteaedade kontekstile ja vajadustele sh soovituste koostamine VEPA metoodika ja VEPA õpetajate väljaõppe kohandamiseks ning VEPA metoodika hindamiseks lasteaedades.

TKA21178 Maire Tuul  2021-2022  

Tõhusa ja kaasava hübriidhariduse raamistik põhikoolidele

“FreeEd” projekt esitab hübriidhariduse (kaugõppega kombineeritud õpe koolis) raamistiku. Raamistik kaasab projektiriikide (neist mitmeid peetakse haridustehnoloogia lõimimise Euroopa pioneerideks – näiteks Austria, Eesti ja Soome) parimat praktikat. Raamistiku eesmärk on aidata põhikoole ja nende õpetajaid tulla toime väljakutsetega, mis kaasnevad järsu üleminekuga klassiruumi põhiselt hariduselt veebi-, kaug- ja hübriidõppele.

TKA21023

Janika Leoste

Sirly Väät

Kadri Mettis

Maire Tuul

Larissa Jõgi

Tarmo Lehari

Mihkel Kangur

2021–2023  

Õpetajate pädevuste toetamine õpilaste kliimakirjaoskuse arendamiseks Euroopa koolides

Tõstetakse Euroopa õpetajate pädevust põhikooli õpilaste kliimakirjaoskuse toetamiseks, arendades välja järgmised vahendid:
- kliimakirjaoskuse õppekava sisu
- avatud veebikursus, mis võimaldab õpetajatel koolides kliimakirjaoskust edendada
- platvorm veebipõhisele õpetajate kogukonnale, mis pakub toetavaid pedagoogilisi tegevusi kliimamuutuste teema klassiruumidesse viimiseks.

TKA20198

Grete Arro

Liisa Puusepp

Mihkel Kangur

Maarja Hallik

Egle Hollman 

2020–2022  

 Euroopa Jäätmeteta Majandamise Akadeemia

Luuakse Euroopa Jäätmeteta Majandamise Akadeemia, (European Zero Waste Academy), millel on kaks peamist sihti: 
- luua tugev õppekava edendamaks jäätmeteta majandavate linnade liikumist Euroopas;
- käima lükata Euroopa jäätmeteta majandamise treenerite võrgustik, kes saaksid seda raamistikku oma kohalikes kogukondades rakendada ning ZWA töö ulatust ja mõju suurendada.

TKA20150

Grete Arro

Liisa Puusepp 

Mihkel Kangur

2020–2022  

Terviklik lähenemine koolijuhtimisele

Projekti eesmärk on analüüsida koolijuhtimise praktikaid erinevate riikide haridussüsteemides ja leida uusi lähenemisi haridusasutuse juhtimisele.

TKA19149

Katrin Poom-Valickis

Eve Eisenschmidt

Kätlin Vanari

Berit Silvia Kondratjev

Jüri Käosaar

2019–2022  

Õpetajate professionaalsuse ja professionalismi muutuv kontekst  

Projekti peamine eesmärk oli mõista, kuidas globaalsed sotsiaalmajanduslikud ja kultuurilised muutused, hariduspoliitika, õpetajate elulood ja õpetajaks kujunemise individuaalsed teed on mõjutanud õpetajate professionalismi ja professionaalsust Eestis. 

IUT18-2

Ivor Goodson

Rain  Mikser

Krista Loogma

Aino Ugaste

Tiia Õun

Marika Veisson

Katrin Niglas

Meril Ümarik

Meidi Sirk

Reeli Liivik

Inge Timoštšuk

Maire Tuul 

2014–2019  

1. ja 2. klassi õpilaste pädevustestid (II etapp)

Töötatakse välja testide prototüübid 1. klassi õpilaste keele-, matemaatika- ja õpipädevuse ja 2. klassi õpilaste keele- ja matemaatikapädevuse hindamiseks.

TKA21038A

Piret Soodla

Eve Kikas

Mairi Männamaa

2021  

Professionaalne eestikeelne õpetaja 

Lasteaia- ja põhikooliõpetajatele ja meeskondadele koolituste väljatöötamine ja läbiviimine, pilootgruppide seireuuringute väljatöötamine ja läbiviimine, varajase keeleõppe, keeleõppe metoodika ja mitmekeelsuse alase pädevuse arendamine.

TKA21073

Tiia Õun

Maire Tuul

Inge Timoštšuk

Aino Ugaste

Kerstin Kööp

Külli Rauk

Ene Hiiepuu

Evelyn Neudorf

Piia Varik

Anne Uusen

Mari-Liis Lind

2021  

Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas

Töötakase välja ja viiakse läbi koolitused lasteaia- ja põhikooliõpetajatele, luuakse ja viiakse ellu tegevuste pilootuuringud ning arendatakse varajase keeleõppe ja mitmekeelsuse alast pädevust.

TRU20124

Tiia Õun

Maire Tuul

Kerstin Kööp

Külli Rauk

Reili Argus

Ene Hiiepuu

Evelyn Neudorf

2020  

Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide ja lastevanemate hinnangud ning kogemused COVID -19 haiguse põhjustatud eriolukorras toimetulekul

Selgitatakse välja koolieelsete lasteasutuste pedagoogide kogemused õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel eriolukorras, kirjeldatakse lastevanemate ja lasteasutuse töötajate koostööd eriolukorra tingimustes, analüüsitakse pedagoogide infotehenoloogia vahendite kasutamist laste distantsõppes ja võrreldakse Eesti, Saksa, Soome ja Islandi uurimuse tulemusi ning töötatakse välja soovitused õpetajatele, lastevanematele jne.

TA/5320

Aino Ugaste

Maire Tuul

Kaire Kollom

Kerstin Kööp

Silvi Suur

Evelyn Neudorf

2020–2021  

Õpetajate ja koolijuhtide täiendusõppe süsteemi arendamine

Õpetaja ja haridusasutuse juhi professionaalse arengu terviklik toetamine tuginedes kutsestandarditele ja kompetentsimudelitele.

TKA20214A

Grete Arro

Kati Aus

Kätlin Vanari

Eve Eisenschmidt

2020–2021  

Kõrgete õpitulemustega riikide haridussüsteemide võrdlev analüüs

Juhtumiuuringutes vaadatakse võtmeküsimusi ja dilemmasid, millega iga riik oma süsteemide kujundamisel kokku puutub, analüüsitakse seda, kuidas neid lahendatakse ja uuritakse, mil määral on need lahendused praegu või tulevikus edukad või mitte.

TRU19184A

Eve Eisenschmidt

Kätlin Vanari

Mati Heidmets

2019–2021  

Strateegiline partnerlus klassiõpetaja hariduse arendamiseks koolipõhiste uurimuste kaudu

Strateegilise partnerluse eesmärk on toetada eetilist ja uurimuslikku lähenemist klassiõpetajate hariduses ühistegevuste ja akadeemilise personali ning õpetajaks õppivate üliõpilaste professionaalse arengu kaudu. Eetiline ja uurimuslik lähenemine hõlmab õppeaineid lõimivat üldõpetust ja õppimist avatud õppekeskkondades.

TÕA19135

Inge Timoštšuk

Anne Uusen

Helene Uppin

Anne-Mai Näkk

Mari-Liis Lind

Tähti Siinmaa

2019–2022  

OECD rahvusvahelise alushariduse pilootuuring International Early Learning (for Child Well-being)

Eesmärk on uurida, kirjeldada ja analüüsida alushariduse mõju laste, sh erivajadustega ja muu koduse keelega laste, õppima õppimise oskuste kujunemisele. Pilootuuringu alaeesmärkideks on uurida lapse arengut ja õppimist, sh sotsiaalseid, emotsionaalseid ja kognitiivseid oskusi; seoseid lapse lasteasutuses osalemise ja alushariduse omandamise vahel; lapse individuaalsuse, kodu ja lasteasutusega seotud tegurite mõju lapse sotsiaalsete, emotsionaalsete ja kognitiivsete oskuste kujunemisele. Pilootuuringus osalemine võimaldab võrrelda Eesti alusharidust teiste riikidega.

TAU17008

Tiia Õun

Tiiu Tammemäe

Maire Tuul

Lii Lilleoja

2016–2020  

Kujundades noorsootöötajaid formaalse hariduse kaudu

Projektis analüüsitakse noorsootöötajaks õppimise võimalusi koos õppekavadega Eestis, Iirimaal, Walesis ja Makedoonias ning koostatakse juhised aja- ja asjakohase noorsootöö õppe korraldamiseks. Projekti laiem eesmärk on suurendada noorte ligipääsu kvaliteetsele noorsootööle Euroopas.

TRU19205 Lianne Teder
Tanja Dibou
2019–2020  

1. ja 2. klassi õpilaste pädevustestid

Projektis töötatatakse välja testide prototüübid 1. klassi õpilaste keele-, matemaatika- ja õpipädevuse ja 2. klassi õpilaste keele- ja matemaatikapädevuse hindamiseks.

TKA20071A Piret Soodla
Eve Kikas
Mairi Männamaa
2020  

Haridustehnoloogilise innovatsiooni koosloome programmi läbiviimine

Programmi koordineerib Tallinna Ülikool koostöös Startup Estonia, EdTech Estonia ja Haridus- ja Noorteametiga. Programmi käigus kohtuvad ettevõtted regulaarselt koolidega, kaasates arendusse ka õppijad. Harno on toeks programmis osalevatele haridusasutustele, Startup Estonia ja EdTech Estonia iduettevõtetele ning Tallinna Ülikool pakub osapooltele metoodilist ja didaktilist tuge ning toetab tõenduspõhisust koosloome protsessis. Iga meeskonda toetab ülikoolist mentor, kes aitab meeskondi kiirendada oma teenuse loomise protsessis.

TKA21047A

Janika Leoste

Kairit Tammets

Meril Ümarik

Pirgit Sillaots

Elyna Heinmäe

Linda Helene Sillat

Katrin Männik

2021  

ALPA Kids digiõppemängudest andmekogumise nõustamine personaliseeritud õpiraja prototüübi ettevalmistamiseks, esimene etapp

ALPA Kids digiõppemängudest andmekogumise nõustamine personaliseeritud õpiraja prototüübi ettevalmistamiseks.

TKA21032A Janika Leoste
Aino Ugaste
Tiia Õun
Maire Tuul
Elyna Heinmäe
2021  

Minu tulevikukolleeg robot

TLÜ EDUSPACE laborile luuakse 2021. aastaks võimekus pakkuda mitte-IKT õppekavadel õppivatele üliõpilastele tehisintellekti (AI) kasutamist tutvustavaid praktikume. Lihtsatele AI-robotitele luuakse käitumismudelid, mis aitavad mõista seda tüüpi robotite rakendamist klassiruumis.

Projekti kokkuvõtteks valmis IT Akadeemia toel visioonivihik selle kohta, millist rolli hakkavad (või võiksid hakata) robotid tuleviku hariduses mängima. Projekt andis sisendi järgmisele uurimisprojektile “ÕPPESTECH-METH Õppimine ja õpetamine ülikoolis. Uute tehnoloogiate ja meetodite integreerimine ülikooli õppes”.

TÕA20075 Janika Leoste
Tõnu Viik
Luis Pastor
Indrek Grauberg
Larissa Jõgi
Mart Susi
Maire Tuul
Mihkel Kangur
Tiiu Tammemäe
Meidi Sirk
Liina Keevallik
Aleksandra Ljalikova
Veiko Vunder
Jaagup Kippar
Farshad Farahnakian
Yoan Mollard
Renno Raudmäe
Mari-Liis Lind
Henri Tammo
Kristian Paekivi
2020–2021  

EDUSPACE interdistsiplinaarse uurimisrühma loomine tehnoloogiaga toetatud õppimise ja õpetamise uurimismeetodite ja -instrumentide väljatöötamiseks

Projekt toetab TLÜ haridusuuenduse fookusvaldkonna tegevust, kus õppimine ja õpetamine igal haridustasemel peaks toetama muutunud õpikäsituse rakendamist ning kohanemist uuenenud ja kiirelt muutuva infokeskkonnaga. Loodav interdistsiplinaarne uurimisgrupp toetab tõenduspõhise tehnoloogiaga rikastatud haridusuuenduse haridusasutusse jõudmist ja selle jätkusuutlikku rakendamist. 

TF520 Timo Tobias Ley
Tiia Õun
Maire Tuul
Janika Leoste
Linda Helene Sillat
Kaire Kollom
Kairit Tammets
2020–2021  

Distantsõppe õppijale sobivuse hindamine ja kohandamine ülikoolides elukestva õppe kontekstis

Seoses COVID-19 leviku ja eriolukorraga seotud massilisele distantsõppele üleminekuga kõrghariduses on tekkinud suurepärane olukord hinnata distantsõppe tõhusust ja sobivust erinevatele õppijatele ning leida lahendused õppe tõhustamiseks ning õppijate kaasamist toetavate meetmete väljatöötamiseks.

TA/4120 Katrin Poom-Valickis
Kairit Tammets
Kati Aus
Terje Väljataga
2019–2021  

Tehnoloogiaga toetatud distantsõppe praktikad, tõhusus ja väljakutsed Eesti üldhariduskoolides

Uuringu eesmärk on kaardistada Eesti üldhariduskoolides 2020. aasta kevadel aset leidnud distantsõppe korraldus, selle tõhusus ja väljakutsed organisatsioonis juhtide, õpetajate ja õppijate tasandil. 

TA/4020 Piret Soodla
Kairit Tammets
Eve Eisenschmidt
Timo Tobias Ley
Terje Väljataga
Mart Laanpere
Elina Malleus-Kotšegarov
Mari-Liis Kaldoja
2020  

Eesti täiskasvanute koolitajate kompetentside avaldumine digikeskkonnas toimuvatel koolitustel ja nende koolitusvajadus

Uuring tulemusena on välja selgitatud Eesti täiskasvanute koolitajate kompetentsid ja tegevusnäitajate avaldumine koolituste läbiviimisel digikeskkonnas;  loodud terviklik ettekujutus koolitajate koolitusvajadusest, lähtudes riiklikust täiskasvanute koolitaja kutsestandardis 6. taseme kompetentsidest ja digipädevusmudelist DigCompEdu ning välja selgitatud koolitusasutuse pidajate ja koolitajate teadlikkus ning ootused EPALEle kui professionaalse arengu keskkonnale.

TRU20084A Katrin Karu
Linda Helene Sillat
Esta Kaal
Sigrid Aruväli
2020  

Digiõppevara kogumik STEAM K12

Eesmärk on anda õpetajakoolituse eriala üliõpilastele oskus kasutada erinevaid STEAM-õppe lähenemisi (robootika, sensorid, virtuaal- ja liitreaalsus, elektroonika, statistika aine rikastamiseks tehnoloogiaga). Üliõpilased õpivad kasutama vahendeid kaasaegsete õpimeetodite rakendamiseks ja õpitulemuse mõjutamiseks.

TRU20003 Janika Leoste
Mihkel Kangur
Mari-Liis Lind
Maire Tuul 
Külli Kori
Tiia Õun
Kätlin Vanari
Grete Arro
Inge Timoštšuk
Kadri Mettis
Elyna Nevski
2020  

Kogemusõpe avatud õpikeskkonnas

Projektis koostati ülevaade avatud õppekeskkondades aktiivset õppimist toetavatest tegevustest ning nende juhtimisest. Ülevaade sisaldas teoreetilist analüüsi ja praktilisi lahendusi, mille väljatöötamiseks rakendatakse juhtumiuuringu formaati.

TKA19096A

Inge Timoštšuk

Helene Uppin

Anne-Mai Näkk

2019–2020  

Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas

Projekti eesmärk oli aidata kaasa koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava rakendumisele läbi eesti keele kui teise keele õppe õpetajate toetamise koolieelsetes lasteasutustes. Projektis toimusid koolieelsete lasteasutuste õpetajate koolitused ja osapoolte uuringud.

TRU19125

Tiia Õun

Aino Ugaste

Tiiu Tammemäe

Lii Lilleoja

Maire Tuul

Silvi Suur

2019  

Alushariduse hindamisvahendi prototüübi koostamine

Projektis töötati välja alushariduse hindamisvahendi prototüüp lähtuvalt hindamisvahendi kontseptsioonist.

TRU19182A Tiiu Tammemäe 2019  

OECD rahvusvahelise alushariduse pilootuuring International Early Learning (for Child Well-being)

Alushariduse mõju laste, sh erivajadustega ja muu koduse keelega laste, õppima õppimise oskuste kujunemise uurimine, kirjeldamine ja analüüsimine. Pilootuuringu alaeesmärkideks on uurida lapse arengut ja õppimist, sh sotsiaalseid, emotsionaalseid ja kognitiivseid oskusi; seoseid lapse lasteasutuses osalemise ja alushariduse omandamise vahel; lapse individuaalsuse, kodu ja lasteasutusega seotud tegurite mõju lapse sotsiaalsete, emotsionaalsete ja kognitiivsete oskuste kujunemisele. Pilootuuringus osalemine võimaldab võrrelda Eesti alusharidust teiste riikidega.

TAU17008

Tiia Õun

Tiiu Tammemäe

Maire Tuul

Lii Lilleoja

2016–2020  

OECD rahvusvahelise alushariduse pilootuuring International Early Learning (for Child Well-being)

Projektiga aidati kaasa OECD rahvusvahelise alushariduse pilootuuringu International Early Learning (for Child Well-being) läbiviimisele, sh tõlgiti 5–​6-aastaste laste põhiuuringu tulemused eesti ja vene keelde ja kodeerida ning osaleda Eesti riikliku raporti koostamisel.

TKA19124

Piret Soodla

Tiiu Tammemäe

Maire Tuul 

Tiia Õun

2019  

1. ja 2. klassi õpilaste pädevustestid

Töötatakse välja testide prototüübid 1. klassi õpilaste keele-, matemaatika- ja õpipädevuse ja 2. klassi õpilaste keele- ja matemaatikapädevuse hindamiseks.

TKA20071A

Piret Soodla

Eve Kikas

Mairi Männamaa

2020  

Ettevõtliku kooli standardi parendamise eksperthinnang ja analüüs

Ettevõtliku kooli standardi parendamise eksperthinnang ja analüüs.

TKA20112A

Eve Eisenschmidt

Kätlin Vanari

Marika Kutškova

2020  

Riikliku õppekava katsetamise uuringu ettevalmistamine ja läbiviimine koostöös Tartu Ülikooliga

Pakkumuse sisuks oli TÜ ja TLÜ ettepanekud riikliku õppekava katsetamise uuringu lähteülesande ettevalmistamiseks ja vastavalt sellele uuringu läbiviimiseks.

TKA19183

Kätlin Vanari

Kati Aus

2019  

Kogemusõpe avatud õpikeskkonnas

Koostatakse ülevaade avatud õppekeskkondades aktiivset õppimist toetavatest tegevustest ning nende juhtimisest. Ülevaade sisaldab teoreetilist analüüsi ja praktilisi lahendusi, mille väljatöötamiseks rakendatakse juhtumiuuringu formaati.

TKA19096A

Inge Timoštšuk

Helene Uppin

Anne-Mai Näkk

2019–2020  

Eesti täiskasvanute koolitajate kompetentside avaldumine digikeskkonnas toimuvatel koolitustel ja nende koolitusvajadus

Uuringu tulemusena on välja selgitatud Eesti täiskasvanute koolitajate kompetentsid ja tegevusnäitajate avaldumine koolituste läbiviimisel digikeskkonnas;  loodud terviklik ettekujutus koolitajate koolitusvajadusest, lähtudes riiklikust täiskasvanute koolitaja kutsestandardis tase 6 kompetentsidest ja digipädevusmudelist DigCompEdu ning välja selgitatud koolitusasutuse pidajate ja koolitajate teadlikkus ning ootused EPALEle kui professionaalse arengu keskkonnale.

TRU20084A

Katrin Karu

Linda Helene Sillat

Esta Kaal

Sigrid Aruväli

2020–2021  

Kujundades noorsootöötajaid formaalse hariduse kaudu

Analüüsitakse noorsootöötajaks õppimise võimalusi koos õppekavadega Eestis, Iirimaal, Walesis ja Makedoonias ning koostatakse juhised aja- ja asjakohase noorsootöö õppe korraldamiseks. Projekti laiem eesmärk on suurendada noorte ligipääsu kvaliteetsele noorsootööle Euroopas.

TRU19205

Lianne Teder

Tanja Dibou

2019–2021  

Uurija Identiteedi Tugevdamine: Strateegiad teaduse tugevdamiseks ühiskonnas

Mõtestatakse ümber nooremteadurite karjäär, et võimaldada neil edukamalt vastakuti seista tänapäevaste ühiskondlike väljakutsetega ja luua rahuldav karjäär; samuti tõhustada nooremteadurite identiteedi arengut ja karjääri läbi koolituste.

TRU17140

Erika Löfström

Anu Tammeleht

2017–2020  

Tehnoloogiaga toetatud distantsõppe praktikad, tõhusus ja väljakutsed Eesti üldhariduskoolides

Kaardistatakse Eesti üldhariduskoolides 2020. aasta kevadel aset leidva distantsõppe korraldus, selle tõhusus ja väljakutsed organisatsioonis juhtide, õpetajate ja õppijate tasandil. 

TA/4020

Piret Soodla

Kairit Tammets

Eve Eisenschmidt

Timo Tobias Ley

Terje Väljataga

Mart Laanpere

Elina Malleus-Kotšegarov

Mari-Liis Kaldoja

2020  

Õpperoboti Bee-Bot võimalused autismispektrihäirega laste sotsiaalsete oskuste arendamisel

Uuring viiakse läbi 5-aastaste autismispektrihäirega lastega, kelle on raskusi sotsiaalse suhtlemise ning verbaalse ja mitteverbaalse kommunikatsiooniga. Uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas roboti kaasamine õppetöösse aitab kaasa sotsiaalsete suhete arengule.

TA/5620

Tiiu Tammemäe

Janika Leoste

Getter Eskla

2020–2021  

Digiõppevara kogumik STEAM K12

Õpetajakoolituse eriala üliõpilastele antakse oskus kasutada erinevaid STEAM lähenemisi: robootika, sensorid, virtuaal- ja liitreaalsus, elektroonika, statistika aine rikastamiseks tehnoloogiaga. Üliõpilased õpivad vahendeid kasutama kaasaegsete õpimeetodite rakendamiseks ja õpitulemuse mõjutamiseks.

TRU20003

Janika Leoste

Mihkel Kangur

Mari-Liis Lind

Maire Tuul

Külli Kori

Tiia Õun

Kätlin Vanari

Grete Arro

Inge Timoštšuk

Kadri Mettis

Elyna Nevski

2020  

EDUSPACE haridusteenuse prototüübi arendamine

Haridusteenuse prototüübi loomine, mis aitab liitreaalsuse vahendusel Eesti loodust alus- ja alghariduse tasemel õppijatele paremini tutvustada.

TA/5120

Janika Leoste

Maire Tuul

Tiia Õun

2020  

Robomatemaatika 3. ja 6. klassi digiõppevaramule kaasaegseid õpimeetodeid arvestavate interaktiivsete matemaatikaülesannete koostamine

Projektis arendati välja robomatemaatika digiõppevaramu, mis lisati avalikult õpetajatele kasuatmiseks ka eKoolikotis. Projekt valmis doktoritöö raames teostatud uurimuse kolmanda uuringu jaoks, mille fookus oli meetodi erinevate rakendusmudelite väljatöötamine ning jätkusuutlikkuse tagamine. Projektis koostati robomatemaatika 3. ja 6. klassi digiõppevaramu neli kogumikku.

TF1719

Janika Leoste

Anastassia Skiperskaja

2019  

Koolikultuuri ja -juhtimise alase teaduskompetentsi koondamine ja võimekuse tõstmine

Projekti eesmärk oli koondada koolijuhtimise ja koolikultuuri valdkonna teaduskompetentsi ning kujundada uurimisrühm, kes on võimeline taotlema edukalt rahvusvahelisi uurimisgrante, et kasvaks Tallinna Ülikooli juhtroll hariduse juhtimise valdkonnas.

TF5716

Katrin Poom-Valickis

Eve Eisenschmidt

Mati HeidmetsKati Aus

2017–​​2019  

Õppimine ja õpetamine TLÜ üliõpilaste kogemustes ja õppejõudude õpetamispraktikates

Projekti uurimisküsimused tulenesid probleemiseadest: Millised on õppejõudude senised õpetamispraktikad? Kuidas muutunud õpetamispraktikad (nt ELU projektid) mõjutavad üliõpilaste õppekogemusi? Millised on õpetamispraktikate muutuste mõjud üliõpilaste õppekogemustele ja õppimiskultuurile erinevates õppevaldkondades? Millised aluspõhimõtted toetavad uuenduslike õpetamispraktikate rakendumist Tallinna Ülikoolis? Uuringuprojekt viidi läbi tehnoloogiliselt uudset sotsiaal-semantilist õppimistehnoloogiat rakendades koostöös CEITER projektiga.

TF5416

Larissa Jõgi

Meril Ümarik

Katrin Karu

Halliki Põlda

Kai Pata

Mihkel Kangur

Liisa Puusepp

Tuuli Oder

Reeli Sirotkina

Koidu Saia

Karmen Toros

2016–​​2019