Haridusteaduste instituudi teadusprojektid

Käimasolevad projektid

ETIS Projekti liikmed

Kestus

Horisont 2020 projekt "Haridusuuenduste parendamine koolides"

Projekti eesmärk on märkimisväärselt tugevdada haridusinnovatsiooni uuringuid mitte ainult Eestis, vaid ka Baltimaades ja laiemalt Euroopas, viies haridusuuringud ja innovatsiooni järgmisele tasemele. Projektis luuakse rahvusvaheline virtuaalne uurimislabor, mis hõlbustab valdkonna uute osalejate kaasamist ja võimekuse suurendamist ning soodustab teadmiste ja kogemuste vahetamist valdkonna eri uurimisrühmade vahel. 

TKA19154

Terje VäljatagaKairit TammetsTimo Tobias Ley

 

2020–2022

Kaasava hariduse õppekava õpetamise kvaliteedi arendamine ja tõhustamine

Projekti tulemusena soovitakse pakkuda nii tegutsevatele kui ka tulevastele õpetajatele teadmisi, oskusi ja pädevusi, mis on vajalikud kaasava õppe edendamiseks ja hariduslike erivajadustega õpilaste segregatsiooni vähendamiseks.

Eesmärk on kaasava hariduse tõhustamine ning innovatiivsete praktikate väljatöötamine, nende katsetamine ja rakendamine õpetajakoolituse valdkonnas. 

Projekt aitab välja selgitada ja lahendada põhjuseid, mis takistavad õpetajatel toetada õpilaste integreerimist tavaklassidesse ja kaasava hariduse põhimõtete rakendamist, samuti tugevdada Eesti ülikoolide pädevust ja suutlikkust selles valdkonnas. 
 

TÕA19009

Triin Ulla
Katrin Poom-Valickis
Tiia Õun
Piret Soodla
Tiiu Tammemäe
Lii Lilleoja
Ene Varik-Maasik
Eliis Ait

2019–2023

Kõrgete õpitulemustega riikide haridussüsteemide võrdlev analüüs

Juhtumiuuringutes vaadatakse võtmeküsimusi ja dilemmasid, millega iga riik oma süsteemide kujundamisel kokku puutub, analüüsitakse seda, kuidas neid lahendatakse ja uuritakse, mil määral on need lahendused praegu või tulevikus edukad või mitte.

TRU19184A

Eve EisenschmidtKätlin VanariMati Heidmets

2019–2021

Uurija identiteedi tugevdamine: strateegiad teaduse tugevdamiseks ühiskonnas

Projekti eesmärk on ümber mõtestada nooremteadurite karjäär, et võimaldada neil edukamalt vastakuti seista tänapäevaste ühiskondlike väljakutsetega ja luua rahuldav karjäär. Samuti soovitakse tõhustada nooremteadurite identiteedi arengut ja karjääri läbi koolituste.
 

TRU17140

Erika Löfström
Anu Tammeleht
 

2017–2020

Strateegiline partnerlus klassiõpetaja hariduse arendamiseks koolipõhiste uurimuste kaudu

Strateegilise partnerluse eesmärk on toetada eetilist ja uurimuslikku lähenemist klassiõpetajate hariduses ühistegevuste ja akadeemilise personali ning õpetajaks õppivate üliõpilaste professionaalse arengu kaudu. Eetiline ja uurimuslik lähenemine hõlmab õppeaineid lõimivat üldõpetust ja õppimist avatud õppekeskkondades.
 

TÕA19135

Inge Timoštšuk
Anne Uusen
Helene Uppin
Anne-Mai Näkk
Mari-Liis Lind
Tähti Siinmaa
 

2019–2022

Terviklik lähenemine koolijuhtimisele

Projekti eesmärk on analüüsida koolijuhtimise praktikaid erinevate riikide haridussüsteemides ja leida uusi lähenemisi haridusasutuse juhtimisele.
 

 

Katrin Poom-Valickis
Eve Eisenschmidt
Kätlin Vanari
Berit Silvia Kondratjev
Jüri Käosaar

2019–2022

Kvaliteedile orienteeritud õpetajate esmaõppe süsteemi loomine õpetajate professionaalsuse suurendamiseks Kosovos

Projekti eesmärk on tutvustada Kosovo õpetajate esmaõppe institutsioonidele sisemise kvaliteedikindlustamissüsteemi rakendamiseks vajalikke mehhanisme ja oskusi, et tuua kaasa haridusreforme elluviivate lõpetajate kvaliteedi tõusu. 

TKA20017

Eve EisenschmidtKätlin VanariMikk KasesalkKatrin Poom-Valickis

2020–2023

Õpetamine ja õppimine heterogeensetes õppegruppides

Projekti eesmärk on koostada (kutse)õpteajatele mõeldud abimaterjalid, mis aitaksid neid erineva võimekuse ja kultuurilise taustaga õppija õpetamisel.

Materjalid töötatakse välja kolme seminari raames Hesseni ülikoolis, Tallinna Ülikool ja Jyväskylä rakenduskõrgkoolis.

Seminaride fookusteemad on:

  • õppeprotsessi individualiseerimine, kaasamine ja keeleõppe edendamine;
  • õppeprotsessi individualiseerimine kutseõppes fookusega ettevõtluspädevuste õppimisele;  
  • õppeprotsessi individualiseerimine digimeedia abil.

 

Krista Loogma
Meidi Sirk
Reeli Liivik
Sirje Rekkor
 

2019–2021

IEA rahvusvaheline kodanikuhariduse uuring ICCS 2022

IEA Rahvusvahelise kodanikuhariduse uuringu ICCS2022 eesmärk on selgitada, kuidas ja mil määral on noored valmis võtma kodanikurolli ning milline osa on selles õpetajatel ja koolil.

TRU19056

Meril ÜmarikTõnu Idnurm

2019–2020

OECD rahvusvahelise alushariduse pilootuuring International Early Learning (for Child Well-being)

Eesmärk on uurida, kirjeldada ja analüüsida alushariduse mõju laste, sh erivajadustega ja muu koduse keelega laste, õppima õppimise oskuste kujunemisele. Pilootuuringu alaeesmärkideks on uurida lapse arengut ja õppimist, sh sotsiaalseid, emotsionaalseid ja kognitiivseid oskusi; seoseid lapse lasteasutuses osalemise ja alushariduse omandamise vahel; lapse individuaalsuse, kodu ja lasteasutusega seotud tegurite mõju lapse sotsiaalsete, emotsionaalsete ja kognitiivsete oskuste kujunemisele. Pilootuuringus osalemine võimaldab võrrelda Eesti alusharidust teiste riikidega.

TAU17008

Tiia Õun
Tiiu Tammemäe
Maire Tuul
Lii Lilleoja

2016–2020

Kujundades noorsootöötajaid formaalse hariduse kaudu

Projektis analüüsitakse noorsootöötajaks õppimise võimalusi koos õppekavadega Eestis, Iirimaal, Walesis ja Makedoonias ning koostatakse juhised aja- ja asjakohase noorsootöö õppe korraldamiseks. Projekti laiem eesmärk on suurendada noorte ligipääsu kvaliteetsele noorsootööle Euroopas.

TRU19205

Lianne TederTanja Dibou

2019–2020

1. ja 2. klassi õpilaste pädevustestid

Projektis töötatatakse välja testide prototüübid 1. klassi õpilaste keele-, matemaatika- ja õpipädevuse ja 2. klassi õpilaste keele- ja matemaatikapädevuse hindamiseks.

TKA20071A

Piret Soodla
Eve Kikas
Mairi Männamaa

2020

Õppejuhtide arenguprogramm “Õppimist eestvedav juhtimine”

Arenguprogrammi üldeesmärk on õppejuhtide juhtimiskompetentside arendamine ning hoiakute kujundamine, mis arvestavad nüüdisaegset õpikäsitust ning 21. sajandi väljakutseid haridusele.

TKA20035A

Eve EisenschmidtKätlin VanariReet SillaveeTiiu TammemäeKati AusKaire Kollom

2020–2021

Digiõppevara kogumik STEAM K12

Eesmärk on anda õpetajakoolituse eriala üliõpilastele oskus kasutada erinevaid STEAM-õppe lähenemisi (robootika, sensorid, virtuaal- ja liitreaalsus, elektroonika, statistika aine rikastamiseks tehnoloogiaga). Üliõpilased õpivad kasutama vahendeid kaasaegsete õpimeetodite rakendamiseks ja õpitulemuse mõjutamiseks.

TRU20003

Janika Leoste
Mihkel Kangur
Mari-Liis Lind
Maire Tuul 
Külli Kori
Tiia Õun
Kätlin Vanari
Grete Arro
Inge Timoštšuk
Kadri Mettis
Elyna Nevski

2020

Minu tulevikukolleeg robot

Projekti eesmärk on luua TLÜ EDUSPACE laborile 2021. aastaks võimekus pakkuda mitte-IKT õppekavadel õppivatele üliõpilastele tehisintellekti (AI) kasutamist tutvustavaid praktikume. Lihtsatele AI-robotitele luuakse käitumismudelid, mis aitavad mõista seda tüüpi robotite rakendamist klassiruumis.

TÕA20075

 

Mari-Liis Lind
Janika Leoste
Mihkel Kangur
Maris Saagpakk
Tiina Anspal
Maire Tuul
Tiia Õun
Ragnar Pääslane
Anastassia Skiperskaja
Jaagup Kippar
Tõnu Viik
Indrek Grauberg
Merle Pajus

 

2020–2021

 

EDUSPACE interdistsiplinaarse uurimisrühma loomine tehnoloogiaga toetatud õppimise ja õpetamise uurimismeetodite ja -instrumentide väljatöötamiseks

Projekt toetab TLÜ haridusuuenduse fookusvaldkonna tegevust, kus õppimine ja õpetamine igal haridustasemel peaks toetama muutunud õpikäsituse rakendamist ning kohanemist uuenenud ja kiirelt muutuva infokeskkonnaga. Loodav interdistsiplinaarne uurimisgrupp toetab tõenduspõhise tehnoloogiaga rikastatud haridusuuenduse haridusasutusse jõudmist ja selle jätkusuutlikku rakendamist. 

TF520

 

Timo Tobias Ley
Tiia Õun
Maire Tuul
Janika Leoste
Linda Helene Sillat
Kaire Kollom
Kairit Tammets

 

2020–2021

Distantsõppe õppijale sobivuse hindamine ja kohandamine ülikoolides elukestva õppe kontekstis

Seoses COVID-19 leviku ja eriolukorraga seotud massilisele distantsõppele üleminekuga kõrghariduses on tekkinud suurepärane olukord hinnata distantsõppe tõhusust ja sobivust erinevatele õppijatele ning leida lahendused õppe tõhustamiseks ning õppijate kaasamist toetavate meetmete väljatöötamiseks.

TA/4120

Katrin Poom-Valickis
Kairit Tammets
Kati Aus
Tiina Anspal

2019–2021

Tehnoloogiaga toetatud distantsõppe praktikad, tõhusus ja väljakutsed Eesti üldhariduskoolides

Uuringu eesmärk on kaardistada Eesti üldhariduskoolides 2020. aasta kevadel aset leidnud distantsõppe korraldus, selle tõhusus ja väljakutsed organisatsioonis juhtide, õpetajate ja õppijate tasandil. 

TA/4020

Piret SoodlaKairit TammetsEve EisenschmidtTimo Tobias LeyTerje VäljatagaMart LaanpereElina Malleus-KotšegarovMari-Liis Kaldoja

2020

Eesti täiskasvanute koolitajate kompetentside avaldumine digikeskkonnas toimuvatel koolitustel ja nende koolitusvajadus

Uuring tulemusena on välja selgitatud Eesti täiskasvanute koolitajate kompetentsid ja tegevusnäitajate avaldumine koolituste läbiviimisel digikeskkonnas;  loodud terviklik ettekujutus koolitajate koolitusvajadusest, lähtudes riiklikust täiskasvanute koolitaja kutsestandardis 6. taseme kompetentsidest ja digipädevusmudelist DigCompEdu ning välja selgitatud koolitusasutuse pidajate ja koolitajate teadlikkus ning ootused EPALEle kui professionaalse arengu keskkonnale.

TRU20084A

Katrin Karu
Linda Helene Sillat
Esta Kaal
Sigrid Aruväli

2020

Mitteformaalse keskkonnahariduse arendamise interdistsiplinaarse uurimisrühma loomine ja pilootuuringu läbiviimine

Projekti laiem eesmärk on luua töörühm, mis interdistsiplinaarselt ja tõenduspõhiselt uuriks ning arendaks mitteformaalset ja formaalset keskkonnaharidust Eestis. Projekti tulem pakub uut teadmist mobiilse õuesõppe tegevustega seotud õpidisainile ja neid tegevusi toetavate tehnoloogiliste rakenduste edasiseks arendamiseks, et tagada pedagoogiliselt ja ainealaselt mõtestatud küsimused ning ülesanded õpilastele. 

TF1119

Grete Arro
Jaanus Terasmaa
Arko Olesk
Triinu Jesmin
Terje Väljataga
Elina Malleus-Kotšegarov
Esta Kaal
Mihkel Kangur
Liisa Puusepp
Priit Tammets

2019–2020

Lõppenud projektid

Lõppenud projektid

ETIS Projekti liikmed

Kestus

Piire ületav haridusuuendus tehnoloogiapõhiste teadusuuringute toel (CEITER)

Horisont 2020 projekti CEITER toel on TLÜ-s loodud rahvusvaheline uurimisrühm, kuhu on kaasatud teadlased nii digitehnoloogiate, kognitiivpsühholoogia kui ka hariduse valdkondadest. Projekti tegevuste põhifookuses on tõenduspõhise haridusinnovatsiooni teostamine, järgmise põlvkonna digitaalsete õpikeskkondade, -vahendite ja meetodite loomine, õpianalüütika ja haridusele suunatud teadustöö edendamine.

TAU15034 Tobias Ley
Katrin Poom-Valickis

Terje Väljataga
Mart Laanpere
Maria Jesus Rodríguez-Triana
Luis Pablo Prieto Santos
Paul SeitlingerKatrin Niglas
Õnne Uus
Janika Leoste 
Maarja Hallik 
Tanel Toova
Pjotr Savitski
Gerti Pishtari
Anu TammelehtKati Aus
Kairit Tammets

2015–2020

Õpetajate professionaalsuse ja professionalismi muutuv kontekst  

Projekti peamine eesmärk oli mõista, kuidas globaalsed sotsiaalmajanduslikud ja kultuurilised muutused, hariduspoliitika, õpetajate elulood ja õpetajaks kujunemise individuaalsed teed on mõjutanud õpetajate professionalismi ja professionaalsust Eestis. 
 

IUT18-2

Ivor GoodsonRain  MikserKrista LoogmaAino UgasteTiia ÕunMarika VeissonKatrin NiglasMeril Ümarik Meidi Sirk Reeli Liivik Inge Timoštšuk Maire Tuul 

2014–2019

Kogemusõpe avatud õpikeskkonnas

Projektis koostati ülevaade avatud õppekeskkondades aktiivset õppimist toetavatest tegevustest ning nende juhtimisest. Ülevaade sisaldas teoreetilist analüüsi ja praktilisi lahendusi, mille väljatöötamiseks rakendatakse juhtumiuuringu formaati.

TKA19096A

Inge TimoštšukHelene UppinAnne-Mai Näkk

2019–2020

Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas

Projekti eesmärk oli aidata kaasa koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava rakendumisele läbi eesti keele kui teise keele õppe õpetajate toetamise koolieelsetes lasteasutustes. Projektis toimusid koolieelsete lasteasutuste õpetajate koolitused ja osapoolte uuringud.

TRU19125

Tiia ÕunAino UgasteTiiu TammemäeLii LilleojaMaire TuulSilvi Suur

2019

Alushariduse hindamisvahendi prototüübi koostamine

Projektis töötati välja alushariduse hindamisvahendi prototüüp lähtuvalt hindamisvahendi kontseptsioonist.

TRU19182A Tiiu Tammemäe 2019

OECD rahvusvahelise alushariduse pilootuuring International Early Learning (for Child Well-being)

Projektiga aidati kaasa OECD rahvusvahelise alushariduse pilootuuringu International Early Learning (for Child Well-being) läbiviimisele, sh tõlgiti 5–​6-aastaste laste põhiuuringu tulemused eesti ja vene keelde ja kodeerida ning osaleda Eesti riikliku raporti koostamisel.

TKA19124

Piret SoodlaTiiu TammemäeMaire Tuul 
Tiia Õun

2019

Riikliku õppekava katsetamise uuringu ettevalmistamine ja läbiviimine koostöös Tartu Ülikooliga

Pakkumuse sisuks oli TÜ ja TLÜ ettepanekud riikliku õppekava katsetamise uuringu lähteülesande ettevalmistamiseks ja vastavalt sellele uuringu läbiviimiseks.

TKA19183

Kätlin VanariKati Aus

2019

Robomatemaatika 3. ja 6. klassi digiõppevaramule kaasaegseid õpimeetodeid arvestavate interaktiivsete matemaatikaülesannete koostamine

Projektis arendati välja robomatemaatika digiõppevaramu, mis lisati avalikult õpetajatele kasuatmiseks ka eKoolikotis. Projekt valmis doktoritöö raames teostatud uurimuse kolmanda uuringu jaoks, mille fookus oli meetodi erinevate rakendusmudelite väljatöötamine ning jätkusuutlikkuse tagamine. Projektis koostati robomatemaatika 3. ja 6. klassi digiõppevaramu neli kogumikku.

TF1719

Janika LeosteAnastassia Skiperskaja

2019

Koolikultuuri ja -juhtimise alase teaduskompetentsi koondamine ja võimekuse tõstmine

Projekti eesmärk oli koondada koolijuhtimise ja koolikultuuri valdkonna teaduskompetentsi ning kujundada uurimisrühm, kes on võimeline taotlema edukalt rahvusvahelisi uurimisgrante, et kasvaks Tallinna Ülikooli juhtroll hariduse juhtimise valdkonnas.

TF5716

Katrin Poom-ValickisEve EisenschmidtMati HeidmetsKati Aus

2017–​​2019

Õppimine ja õpetamine TLÜ üliõpilaste kogemustes ja õppejõudude õpetamispraktikates

Projekti uurimisküsimused tulenesid probleemiseadest: Millised on õppejõudude senised õpetamispraktikad? Kuidas muutunud õpetamispraktikad (nt ELU projektid) mõjutavad üliõpilaste õppekogemusi? Millised on õpetamispraktikate muutuste mõjud üliõpilaste õppekogemustele ja õppimiskultuurile erinevates õppevaldkondades? Millised aluspõhimõtted toetavad uuenduslike õpetamispraktikate rakendumist Tallinna Ülikoolis? Uuringuprojekt viidi läbi tehnoloogiliselt uudset sotsiaal-semantilist õppimistehnoloogiat rakendades koostöös CEITER projektiga.

TF5416

Larissa JõgiMeril ÜmarikKatrin KaruHalliki PõldaKai PataMihkel KangurLiisa PuuseppTuuli OderReeli SirotkinaKoidu SaiaKarmen Toros

2016–​​2019