Haridusteaduste instituudi teadusprojektid

 

Käimasolevad projektid

ETIS Projekti liikmed

Kestus

1. Horisont 2020 projekt "Haridusuuenduste parendamine koolides" 

Projekti eesmärk on märkimisväärselt tugevdada haridusinnovatsiooni uuringuid mitte ainult Eestis, vaid ka Baltimaades ja laiemalt Euroopas, viies haridusuuringud ja innovatsiooni järgmisele tasemele. Projektis luuakse rahvusvaheline virtuaalne uurimislabor, mis hõlbustab valdkonna uute osalejate kaasamist ja võimekuse suurendamist ning soodustab teadmiste ja kogemuste vahetamist valdkonna eri uurimisrühmade vahel. 

TKA19154

Terje Väljataga
Kairit TammetsTimo Tobias Ley

 

2020–2022

2. Õppija agentsuse kontseptsioon eesti- ja venekeelsete õppijate hulgas: Eesti gümnaasiumiõpilaste kogemused ja suhtumised agentsusesse

Personaalse uurimistoetuse järeldoktori uurimisprojekt on sündinud vajadusest paremini mõista eesti- ja venekeelsete gümnaasiumite kultuurilisi erinevusi, mis puudutavad õppijate agentsust soodustavaid praktikaid ja suhtumisi agentsusse õpilaste pilgu läbi. Õppija agentsust kui võimekust ise juhtida oma elu on siin kontseptualiseeritud läbi evolutsioonilise emantsipatsiooni teooria ja ökoloogilise agentsuse teooria vaatenurga. Tulemused aitavad disainida pedagoogilisi sekkumisi ja õpetajate koolitusi õppija agentsuse toetamiseks.

PUTJD1031 Maria Erss 2021–2023

3. Kaasava hariduse õppekava õpetamise kvaliteedi arendamine ja tõhustamine

Projekti tulemusena soovitakse pakkuda nii tegutsevatele kui ka tulevastele õpetajatele teadmisi, oskusi ja pädevusi, mis on vajalikud kaasava õppe edendamiseks ja hariduslike erivajadustega õpilaste segregatsiooni vähendamiseks.

Eesmärk on kaasava hariduse tõhustamine ning innovatiivsete praktikate väljatöötamine, nende katsetamine ja rakendamine õpetajakoolituse valdkonnas. 

Projekt aitab välja selgitada ja lahendada põhjuseid, mis takistavad õpetajatel toetada õpilaste integreerimist tavaklassidesse ja kaasava hariduse põhimõtete rakendamist, samuti tugevdada Eesti ülikoolide pädevust ja suutlikkust selles valdkonnas. 
 

TÕA19009

Triin Ulla
Katrin Poom-ValickisTiia Õun
Piret Soodla
Tiiu Tammemäe
Lii Lilleoja
Ene Varik-Maasik
Eliis Ait

2019–2022

4. Kaasavate koolikogukondade koosloome

Projekti põhieesmärk on toetada koole kaasavate koolikogukondade tugevamisel, kus iga osaleja on kaasatud ja austatud. Toetame koole, kes väärtustavad kultuuri, religiooni, soo, võimete või sotsiaalmajandusliku tausta mitmekesisust. Selle projekti raames on fookuses sotsiaalne keskkond, kus antakse sõna kõigile kogukonna liikmetele. Kaasavate koolikogukondade koosloome kaudu saavad koolid suurendada seotust nii koolikogukonnas kui ka väljaspool ning tagada suurema tõenäosusega jätkusuutlikud edusammud parimate ja võrdsete võimaluste suunas kõigile õppijatele.

TKA21209
 
 

Eve EisenschmidtKätlin Vanari        Piret OppiBerit Silvia KondratievKrista Keedus Reet Sillavee

 

 

 

2021-2024

5.Sotsiaalne kaasamine läbi õpilaste osaluse

Uuritakse ja arendatakse erialast tööd, mis põhineb õpilaste vaadetel ja kogemustel, luuakse didaktiline õppematerjal ning hinnatakse strateegiaid, milles arendatakse õppimisvõimalusi eesmärgiga toetada õpilaste sotsiaalset kuuluvust.

TKA20172

Rain MikserTiiu Tammemäe    Mari-Liis Lind Mailis Ostra Egle Hollman

 

 

2020–2023

6. Kutseharidus ja töökohapõhine õpe toetamas riskinoorte sotsiaalset kaasatust

Koostöös partneritega Leedu, Läti ja Norra ülikoolidest uuritakse EMP ja Norra finantsmehhanismide Balti teaduskoostöö programm toel noorte hariduslikke üleminekuid mõjutavaid kompleksseid tegureid ning kutsehariduse rolli riskinoorte kaasamisel, et ennetada koolist väljalangemist ning toetada kooli ja tööturu üleminekuid. Koostöös uurijate, kutseõpetajate ja õpilastega rakendatakse TLÜ haridusuuenduse tippkeskuse väljatöötatud EDULAB mudelit, mis põhineb koosloome metoodikal. 

TAU20189 Meril Ümarik
Krista LoogmaTerje Väljataga
2021–2023

7. Kutseõpetajate kaasav ja uuenduslik pedagoogika

Luuakse koolitusressursside kogum, mis annab õpetajatele teadmised, oskused ja enesekindluse, et luua õpilastele huvitavaid õppimiskogemusi kolmes põhivaldkonnas: mitmekesisus ja kaasatus, innovatsioon 21. sajandi oskuste jaoks ja digitaalne tehnoloogia.

TKA20197 Meidi Sirk    
Reeli Liivik
Sirje Rekkor Meril Ümarik
2020–2022

8.IEA rahvusvaheline kodanikuhariduse uuring ICCS 2022 IEA rahvusvahelise kodanikuhariduse uuringu ICCS 2022 eesmärk on selgitada, kuidas ja mil määral on noored valmis võtma kodanikurolli ning milline osa on selles õpetajatel ja koolil.

 

 

TRU19056 Meril ÜmarikTõnu Idnurm
Lianne Teder
Tanja Dibou
Karolin Mäe
Maarja Tinn
2019–2022

9.Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas

Viiakse läbi koolitused lasteaiaõpetajatele ja meeskondadele ning pilootprojekti rakendusuuring

TKA22005

         ​​​​

Tiia Õun Maire Tuul Kerstin Kööp Külli Rauk Evelyn Neudorf Piia Varik Mari-Liis Lind      

2022

10. Õpetajahariduse digiõppe arendamine

digiTED@EU projekti eesmärk on arendada õpetajaharidust toetades õpetajakoolituse õppejõudude professionaalset arengut digipädevuste ning digiõppekursuste loomise ja läbiviimise suunal. Projekti raames luuakse õppejõudude kutsealase arengu programm, mis edendab õpetajakoolitajate valmisolekut veebipõhiseks õpetamiseks ning digikursuste kujundamiseks, korraldamiseks ja hindamiseks, et toetada õpetajahariduse muutumist professionaalsemaks ja mainekamaks. Töötatakse välja konkreetsed soovitused poliitikakujundajatele digistrateegiate loomiseks Euroopa, riiklikul ja ka institunaalsel õpetajahariduse tasandil.

 

Terje VäljatagaKadri Mettis Yagmur Cisem Yilmaz

2022-2025

11. Digiloping Teachers" - õpetajate digipädevuste arendamine ja juhendamine

Rahvusvahelises projektis töötatakse välja terviklahendus õppimis- ja õpetamisprotsessis osalejate digipädevuste arendamiseks.

 

TKA21055

Janika Leoste Maire Tuul Sirly Väät Marika Kutškova 

2021-2023

12. Tõhustatud õppimine ja õpetamine rahvusvahelistes virtuaalsetes keskkondades

Projekti tulemusel luuakse progressiivsed kursusemoodulid digitaalsete pädevuste arendamiseks õppijatele ja õppejõududele. Samuti luuakse avalikult kättesaadavad juhised uuenduslike ja kaasavate rahvusvaheliste õpikeskkondade loomiseks virtuaalsetes, põimõppe või tehnoloogiliselt täiustatud õpikontekstides

TÕA21067

Janika LeosteMart Laanpere  Marika Kutškova Maire Tuul Sirly Väät Egle Hollman 

2021-2023

13. Kvaliteedile orienteeritud õpetajate esmaõppe süsteemi loomine õpetajate professionaalsuse suurendamiseks Kosovos

Kosovo õpetajate esmaõppe institutsioonide sisemise kvaliteedikindlustamissüsteem rakendamiseks vajalike mahhanismide ja oskuste tutvustamine, et tuua kaasa haridusreforme elluviivate lõpetajate kvaliteedi tõusu.

TKA20017
 

Eve Eisenschmidt
Kätlin VanariMikk Kasesalk
Katrin Poom-Valickis

 

 

2020-2023
 

14. Koolimeeskondade arenguprogrammi ettevalmistamiseks õpilaste vaimse tervise edendamist toetavate sekkumiste läbiviimiseks koolides

Valmistatakse ette metoodika ja tegevuskava sekkumisele, mille tulemusel koolimeeskond: mõistab, kuidas ja miks tekivad õppijate vaimse tervise probleemid, milliseid riski- ja kaitsetegureid mõjutades on võimalik neid ära hoida või vähendada ning milliseid ennetusmeetmeid ja kuidas ellu viia;  kavandab koostöistelt kogu õpetajaskonnaga tegevuskava, alustades vajaduste hindamisest ja eesmärkide seadmisest ja liikudes tõenduspõhise ennetustegevuse jätkusuutliku rakendamise ja tulemuste hindamiseni.

 

TKA21031A

Eve EisenschmidtKätlin Vanari
Berit Silvia Kondratjev
Ott Oja

2021  

15. Rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste arendamine

Töötatakse välja juhised ja spetsifikatsioonid 4., 8., ja 11 klassi õpilaste ja kutseõppeasutuses õppijate ennastjuhtiva õppimise hindamisvahendite ja õpetajate ennastjuhtivaks õppijaks kujunemise toetamise hindamisvahendite kasutamiseks.

TKA21221A Eve EisenschmidtKati Aus Elina Malleus-KotšegarovAstra Schults Anna-Liisa Jõgi 2021-2022

16.Tulevikukooli metoodikal põhineva sekkumise "Vaimset tervist väärtustav kool" testimiseks 2021/2022õa jooksul viies Eesti koolis

Arenguprogrammi käigus püstitab koolis moodustatud juhtmeeskond vaimse tervisega seotud muudatuse eesmärgi ning koostab selle saavutamiseks pidevalt täieneva eduplaani koos vajalike analüüsi- ning uurimisvahenditega.

TKA21180 Eve EisenschmidtKätlin VanariKrista KeedusBerit    Silvia KondratjevPiret OppiJüri Käosaar 2021-2022

17. Terviklik lähenemine koolijuhtimisele

Projekti eesmärk on analüüsida koolijuhtimise praktikaid erinevate riikide haridussüsteemides ja leida uusi lähenemisi haridusasutuse juhtimisele.
 

TKA19149

Katrin Poom-Valickis
Eve Eisenschmidt
Kätlin Vanari
Berit    Silvia Kondratjev
Jüri Käosaar

2019–2022

18. VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodika kohandamine ja edasiarendamine vastavalt Eesti lasteaedade kontekstile

VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodika kohandamisprotsessis Eesti lasteaedade kontekstile ja vajadustele sh soovituste koostamine VEPA metoodika ja VEPA õpetajate väljaõppe kohandamiseks ning VEPA metoodika hindamiseks lasteaedades.

TKA21178

Maire Tuul 

 

2021-2022

19. Lasteaia õpikeskkonna ja õpetajate õpetamispraktikate uurimine ja uurimisrühma moodustamine

Eesmärk on uurida lasteaia õpikeskkonna sotsiaal-motivatsioonilist õhustikku, õpetamispraktikaid, juhendamist ning õppematerjale viiekümnes eesti- ja venekeelses lasteaias kasutades ECCOM lasteaiarühma vaatlusmõõdikut. Eesmärgi täitmiseks moodustatakse Haridusteaduste instituudi ja (HTI) ja Loodus- ja terviseteaduste instituudi (LTI) uurimisrühm

TA/3221

Anne-Mai Meesak Eve Kikas Tiia Õun Maire Tuul Piia Varik

2021-2022

20. Tulevaste ja tegevõpetajate digipädevuste arendamine käed-külge tegevusi pakkuva MATIK digiõppevara abil

Tulemiteks on digipädevuste hindamise mudel MATIK õppe jaoks; õppemoodulid STEAM-pädevuste arendamiseks alus-, põhi- ja keskhariduse õpetajate hulgas; avatud õppevara repositoorium ja virtuaalne MATIK labor õppematerjalide esitamiseks ning juhend materjalide kasutamiseks. Partnerülikoolid rakendavad loodud materjale laialdaselt ka oma taseme ja täiendõppes ning MATIK kogukondades.

TKA20199 Janika Leoste
Külli Kori
Maria Erss
Tobias Ley
Maire Tuul
Tiiu Tammemäe
Elyna Heinmäe
2020–2023

21.Tõhusa ja kaasava hübriidhariduse raamistik põhikoolidele

“FreeEd” projekt esitab hübriidhariduse (kaugõppega kombineeritud õpe koolis) raamistiku. Raamistik kaasab projektiriikide (neist mitmeid peetakse haridustehnoloogia lõimimise Euroopa pioneerideks – näiteks Austria, Eesti ja Soome) parimat praktikat. Raamistiku eesmärk on aidata põhikoole ja nende õpetajaid tulla toime väljakutsetega, mis kaasnevad järsu üleminekuga klassiruumi põhiselt hariduselt veebi-, kaug- ja hübriidõppele.

TKA21023 Janika Leoste
Larissa Jõgi
Mihkel Kangur
2021–2023

22.Säästva arengu ja innovatsiooni eesmärgil noorte naiste ettevõtluse ja STEM/STEAM-i suutlikkuse suurendamine kõrgharidusasutustes

Projekti eesmärk on ettevõtluse ja STEM/STEAM võimekuse suurendamine kõrgkoolides, keskendudes säästlikule ja innovaatilisele arengule. Projektis luuakse uued võimekuste kasvatamise eesmärgiga kõrghariduspraktikad, mille käigus tõstetakse noorsootöö üliõpilaste agentsust kaasa tõmmata ettevõtlusesse maapiirkondade ja riskirühmade noori naisi. Kolme aastases projektis saavad noored naised ja noorsootöö üliõpilased kogemusi ettevõtlusest, MATIK-õppest, digioskustest ja  jätkusuutlikke ümberkujundamise oskusi innovatsiooniks. Projekti partnermaad on Itaalia, Rumeenia, Serbia ja Sloveenia.

TKA21193

Kai Pata  Terje VäljatagaIlona-Evelin Rannala Kristi Jüristo

2021-2024

23. Avastusrada: digitaalse väliõppe vahendi  süsteemne kasutamine

Projekti partnerid Eestist, Soomest, Kreekast ja Austriast koondavad hariduse, psühholoogia, ökoloogia ja haridustehnoloogia valdkondi ning uurivad võimalusi Avastusraja digilahenduse terviklikuks kasutamiseks loodushariduses.Projekti käigus tõlgitakse Avastusrada rakendus erinevatesse keeltesse, arendatakse tehnilisi lahendusi kasutajasõbralikumaks ning tutvustatakse kohalike ja rahvusvaheliste koolitustega rakendust ja loodud radu osalevate riikide õpetajatele ja loodushariduskeskustele. Lisaks luuakse elurikkuse valdkonna kohta mitmekeelsed rakenduse sisukat kasutamist toetavad näidised ning uuritakse nende võimalikku mõju õpilaste elurikkusega seotud arusaamade muutumisele

TKA21192

 

 

Elina Malleus-Kotšegarov
Esta Kaal
Mihkel Kangur Grete Arro
Jaanus TerasmaaArko Olesk

 

 

2021-2024

24. Mäng "Rohelise ja targa linna" arendamiseks

CitiesGoGreen projekti eesmärk on tuua kokku keskkonnaharidus, mängustamise meetod ja MATIK lähenemine. Projekti eesmärgid on: kasvatada õpilaste keskkonnateadlikkust koos teiste läbivate oskuste ja pädevustega; töötada välja teoreetiline raamistik, mille alusel võiks arendada 10-12-aastaste algkooliõpilaste keskkonnateadlikkust; kasutada MATIK- lähenemist õpilaste kaasamiseks ja õpilaste võtmeoskuste arendamiseks; kujundada välja mäng, mis ühendab keskkonnateadlikkust, kunstiõpetust ja mängustamist; töötada välja hindamisvahend, mida kasutatakse enne ja pärast mängu omandatud oskuste mõõtmiseks. Hindamisvahendi põhirõhk on keskkonnateadlikkuse hindamisel. Selle projekti eesmärk on harida 10-12 aastaseid õpilasi keskkonnahoidlikkuse olulisusest ja tõsta nende huvi keskkonnaküsimuste vastu.

TKA22035 Janika LeosteInge TimoštšukKaidi Nurmik Sirly Väät     2021-2024

25. Seos õpilaste interdistsiplinaarsete teadmiste ja loodusteadusliku karjääriteadlikkuse vahel

Töötatakse välja pedagoogilis- psühholoogiliselt põhjendatud instrumendid probleemide lahendamise ja otsuste tegemise oskuste mõõtmiseks loodusteaduslike raamideede ja loodusteadusliku karjääriteadlikkuse kujundamisele suunatud õppe kontekstis. Eesmärgi täitmisel kasutatakse õpianalüütilisi meetodeid, täiustades Cmap metoodikat nii õppeprotsessi juhtimisel kui ka hindamisel.

TA/1021 Rain Mikser
Katrin Soika
2021–2022

26. Õpetajate pädevuste toetamine õpilaste kliimakirjaoskuse arendamiseks Euroopa koolides

Tõstetakse Euroopa õpetajate pädevust põhikooli õpilaste kliimakirjaoskuse toetamiseks, arendades välja järgmised vahendid:
- kliimakirjaoskuse õppekava sisu
- avatud veebikursus, mis võimaldab õpetajatel koolides kliimakirjaoskust edendada
- platvorm veebipõhisele õpetajate kogukonnale, mis pakub toetavaid pedagoogilisi tegevusi kliimamuutuste teema klassiruumidesse viimiseks.

TKA20198 Grete Arro Liisa Puusepp
Mihkel Kangur
2020–2022

27. Euroopa Jäätmeteta Majandamise Akadeemia

Luuakse Euroopa Jäätmeteta Majandamise Akadeemia, (European Zero Waste Academy), millel on kaks peamist sihti: 
- luua tugev õppekava edendamaks jäätmeteta majandavate linnade liikumist Euroopas;
- käima lükata Euroopa jäätmeteta majandamise treenerite võrgustik, kes saaksid seda raamistikku oma kohalikes kogukondades rakendada ning ZWA töö ulatust ja mõju suurendada.

TKA20150

Grete Arro Liisa PuuseppMihkel Kangur
 

2020–2022

28. Noorte edu toetuseks: võimekus lõimida huvihariduses omandatut formaalharidusse

Noorte toetamine õppimise eesmärkide saavutamisel -võimaluste laiendamine formaalse ja mitteformaalse õppe lõimimiseks Eestis.

TRU21215

Eve-Liis Roosmaa Triin Roosalu Marti Taru     Katrin Karu Halliki Põlda

2021-2023

29. Haridusmuutused Eestis ja nende kajastus kogenud õpetajate elulugudes – arengulooline analüüs hilisest nõukogude perioodist tänapäevani

Detsembris 2019 lõppenud projekti IUT18-2 „Õpetajate professionaalsuse ja professionalismi muutuv kontekst” käigus koguti hulk väärtuslikku dokumendimaterjali Eesti hariduse lähiajaloost ning üldhariduskoolide kogenud õpetajate intervjuusid samast perioodist. Jätkub selle materjali läbitöötamine ja avaldamine. Uuringu alusel publitseeritav materjal on kasutamiseks haridus- ja kasvatusteadlaste töös, õppematerjalina üliõpilastele ning infoallikana õpetajatele, teistele haridusvaldkonna esindajatele ja pedagoogilisele üldsusele.

TA/821 Rain Mikser 2021–2022

30. I ja II kooliastme õpilaste õpimisse kaasamine lõimitud ja autentses keskkonnas toimuva õpetamise kaudu

Projekt lähtub hariduse üldisest sihist kujundada ühistel väärtustel põhinev, õppijast lähtuv ja kaasav haridussüsteem, mis pakub ühiskonna vajadusi toetavaid õpiteid. Projekti tegevused keskenduvad küsimusele, kuidas on seotud erinevates keskkondades saadavad õpikogemused ja õppesisu lõimimine I ja II kooliastme õpilaste õpimisse kaasatusega.

TF/921 Inge Timoštšuk 2021–2023

31. Ettevõtlikkuspädevuse e-hindamisvahendite väljatöötamine põhikooli II ja III kooliastmele

Töötatakse välja ettevõtlikkuspädevuse hindamise ülesanded ja skaala II ja III kooliastmele

TKA21092A

Grete Arro Pirko Tõugu   Kati AusKaja MädamürkEve Kikas Elina Malleus-KotšegarovKati Lehtroos Eliis Härma

2021-2022

32. Riigikaitseõpetuse mooduli arendamine ja koolitus 2021/2022

Riigikaitseõpetuse arendusprogrammi ettevalmistamine ja läbiviimine 2021/2022 õppeaastal, mis hõlmab riigikaitseõpetuse õppekava arendust ja riigikaitseõpetajate koolitamist Tallinna Ülikoolis.

TÕA21039A Meidi Sirk 2021–2022

33. Minast meieks - sotsiaalsete  suhete tugevdamine loovuse abil

Projekti eesmärk on selgitada nii teoreetiliselt kui ka praktikas, kuidas kõige paremini kasutada täiskasvanuõppes(nii veebikeskkonnas kui ka klassiruumis) tegevusmeetodeid, mis põhinevad psühhodraamal, sotsiodraamal ja sotsiomeetrial. Projekti tulemusena luuakse ja arendatakse välja täiskasvanud koolitajatele ja uurijatele kontseptsioon, mille alusel viiakse läbi koolitused sihtrühmadele ning hinnatakse tegevuse tulemuslikkust

TKA22050 Katrin Karu Halliki Põlda Mairi Matrov 2021-2023

Lõppenud projektid

Lõppenud projektid

ETIS Projekti liikmed

Kestus

 

Piire ületav haridusuuendus tehnoloogiapõhiste teadusuuringute toel (CEITER)

Horisont 2020 projekti CEITER toel on TLÜ-s loodud rahvusvaheline uurimisrühm, kuhu on kaasatud teadlased nii digitehnoloogiate, kognitiivpsühholoogia kui ka hariduse valdkondadest. Projekti tegevuste põhifookuses on tõenduspõhise haridusinnovatsiooni teostamine, järgmise põlvkonna digitaalsete õpikeskkondade, -vahendite ja meetodite loomine, õpianalüütika ja haridusele suunatud teadustöö edendamine.

TAU15034 Tobias Ley
Katrin Poom-Valickis

Terje Väljataga
Mart Laanpere
Maria Jesus Rodríguez-Triana
Luis Pablo Prieto Santos
Paul SeitlingerKatrin Niglas
Õnne Uus
Janika Leoste 
Maarja Hallik 
Tanel Toova
Pjotr Savitski
Gerti Pishtari
Anu TammelehtKati Aus
Kairit Tammets

2015–2020  

Õpetajate professionaalsuse ja professionalismi muutuv kontekst  

Projekti peamine eesmärk oli mõista, kuidas globaalsed sotsiaalmajanduslikud ja kultuurilised muutused, hariduspoliitika, õpetajate elulood ja õpetajaks kujunemise individuaalsed teed on mõjutanud õpetajate professionalismi ja professionaalsust Eestis. 

IUT18-2

Ivor GoodsonRain  MikserKrista LoogmaAino UgasteTiia ÕunMarika VeissonKatrin NiglasMeril Ümarik Meidi Sirk Reeli Liivik Inge Timoštšuk Maire Tuul 

2014–2019  

1. ja 2. klassi õpilaste pädevustestid (II etapp)

Töötatakse välja testide prototüübid 1. klassi õpilaste keele-, matemaatika- ja õpipädevuse ja 2. klassi õpilaste keele- ja matemaatikapädevuse hindamiseks.

TKA21038A Piret Soodla
Eve Kikas
Mairi Männamaa
2021  

Professionaalne eestikeelne õpetaja 

Lasteaia- ja põhikooliõpetajatele ja meeskondadele koolituste väljatöötamine ja läbiviimine, pilootgruppide seireuuringute väljatöötamine ja läbiviimine, varajase keeleõppe, keeleõppe metoodika ja mitmekeelsuse alase pädevuse arendamine.

TKA21073 Tiia Õun
Maire Tuul
Inge Timoštšuk
Aino Ugaste
Kerstin Kööp
Külli Rauk
Ene Hiiepuu
Evelyn Neudorf
Piia Varik
Anne Uusen
Mari-Liis Lind
2021  

Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas

Töötakase välja ja viiakse läbi koolitused lasteaia- ja põhikooliõpetajatele, luuakse ja viiakse ellu tegevuste pilootuuringud ning arendatakse varajase keeleõppe ja mitmekeelsuse alast pädevust.

TRU20124 Tiia Õun
Maire Tuul
Kerstin Kööp
Külli Rauk
Reili Argus
Ene Hiiepuu
Evelyn Neudorf
2020  

Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide ja lastevanemate hinnangud ning kogemused COVID -19 haiguse põhjustatud eriolukorras toimetulekul

Selgitatakse välja koolieelsete lasteasutuste pedagoogide kogemused õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel eriolukorras, kirjeldatakse lastevanemate ja lasteasutuse töötajate koostööd eriolukorra tingimustes, analüüsitakse pedagoogide infotehenoloogia vahendite kasutamist laste distantsõppes ja võrreldakse Eesti, Saksa, Soome ja Islandi uurimuse tulemusi ning töötatakse välja soovitused õpetajatele, lastevanematele jne.

TA/5320 Aino Ugaste
Maire Tuul
Kaire Kollom
Kerstin Kööp
Silvi Suur
Evelyn Neudorf
2020–2021  

Õpetajate ja koolijuhtide täiendusõppe süsteemi arendamine

Õpetaja ja haridusasutuse juhi professionaalse arengu terviklik toetamine tuginedes kutsestandarditele ja kompetentsimudelitele.

TKA20214A Grete Arro
Kati Aus
Kätlin Vanari
Eve Eisenschmidt
2020–2021  

Kõrgete õpitulemustega riikide haridussüsteemide võrdlev analüüs

Juhtumiuuringutes vaadatakse võtmeküsimusi ja dilemmasid, millega iga riik oma süsteemide kujundamisel kokku puutub, analüüsitakse seda, kuidas neid lahendatakse ja uuritakse, mil määral on need lahendused praegu või tulevikus edukad või mitte.

TRU19184A Eve Eisenschmidt
Kätlin Vanari
Mati Heidmets
2019–2021  

Strateegiline partnerlus klassiõpetaja hariduse arendamiseks koolipõhiste uurimuste kaudu

Strateegilise partnerluse eesmärk on toetada eetilist ja uurimuslikku lähenemist klassiõpetajate hariduses ühistegevuste ja akadeemilise personali ning õpetajaks õppivate üliõpilaste professionaalse arengu kaudu. Eetiline ja uurimuslik lähenemine hõlmab õppeaineid lõimivat üldõpetust ja õppimist avatud õppekeskkondades.

TÕA19135 Inge Timoštšuk
Anne Uusen
Helene Uppin
Anne-Mai Näkk
Mari-Liis Lind
Tähti Siinmaa
 
2019–2022  

OECD rahvusvahelise alushariduse pilootuuring International Early Learning (for Child Well-being)

Eesmärk on uurida, kirjeldada ja analüüsida alushariduse mõju laste, sh erivajadustega ja muu koduse keelega laste, õppima õppimise oskuste kujunemisele. Pilootuuringu alaeesmärkideks on uurida lapse arengut ja õppimist, sh sotsiaalseid, emotsionaalseid ja kognitiivseid oskusi; seoseid lapse lasteasutuses osalemise ja alushariduse omandamise vahel; lapse individuaalsuse, kodu ja lasteasutusega seotud tegurite mõju lapse sotsiaalsete, emotsionaalsete ja kognitiivsete oskuste kujunemisele. Pilootuuringus osalemine võimaldab võrrelda Eesti alusharidust teiste riikidega.

TAU17008 Tiia Õun
Tiiu Tammemäe
Maire Tuul
Lii Lilleoja
2016–2020  

Kujundades noorsootöötajaid formaalse hariduse kaudu

Projektis analüüsitakse noorsootöötajaks õppimise võimalusi koos õppekavadega Eestis, Iirimaal, Walesis ja Makedoonias ning koostatakse juhised aja- ja asjakohase noorsootöö õppe korraldamiseks. Projekti laiem eesmärk on suurendada noorte ligipääsu kvaliteetsele noorsootööle Euroopas.

TRU19205 Lianne Teder
Tanja Dibou
2019–2020  

1. ja 2. klassi õpilaste pädevustestid

Projektis töötatatakse välja testide prototüübid 1. klassi õpilaste keele-, matemaatika- ja õpipädevuse ja 2. klassi õpilaste keele- ja matemaatikapädevuse hindamiseks.

TKA20071A Piret Soodla
Eve Kikas
Mairi Männamaa
2020  

Haridustehnoloogilise innovatsiooni koosloome programmi läbiviimine

Programmi koordineerib Tallinna Ülikool koostöös Startup Estonia, EdTech Estonia ja Haridus- ja Noorteametiga. Programmi käigus kohtuvad ettevõtted regulaarselt koolidega, kaasates arendusse ka õppijad. Harno on toeks programmis osalevatele haridusasutustele, Startup Estonia ja EdTech Estonia iduettevõtetele ning Tallinna Ülikool pakub osapooltele metoodilist ja didaktilist tuge ning toetab tõenduspõhisust koosloome protsessis. Iga meeskonda toetab ülikoolist mentor, kes aitab meeskondi kiirendada oma teenuse loomise protsessis.

TKA21047A Janika Leoste
Kairit Tammets
Meril Ümarik
Pirgit Sillaots
Elyna Heinmäe
Linda Helene Sillat
Katrin Männik
2021  

ALPA Kids digiõppemängudest andmekogumise nõustamine personaliseeritud õpiraja prototüübi ettevalmistamiseks, esimene etapp

ALPA Kids digiõppemängudest andmekogumise nõustamine personaliseeritud õpiraja prototüübi ettevalmistamiseks.

TKA21032A Janika Leoste
Aino Ugaste
Tiia Õun
Maire Tuul
Elyna Heinmäe
2021  

Minu tulevikukolleeg robot

TLÜ EDUSPACE laborile luuakse 2021. aastaks võimekus pakkuda mitte-IKT õppekavadel õppivatele üliõpilastele tehisintellekti (AI) kasutamist tutvustavaid praktikume. Lihtsatele AI-robotitele luuakse käitumismudelid, mis aitavad mõista seda tüüpi robotite rakendamist klassiruumis.

Projekti kokkuvõtteks valmis IT Akadeemia toel visioonivihik selle kohta, millist rolli hakkavad (või võiksid hakata) robotid tuleviku hariduses mängima. Projekt andis sisendi järgmisele uurimisprojektile “ÕPPESTECH-METH Õppimine ja õpetamine ülikoolis. Uute tehnoloogiate ja meetodite integreerimine ülikooli õppes”.

TÕA20075 Janika Leoste
Tõnu Viik
Luis Pastor
Indrek Grauberg
Larissa Jõgi
Mart Susi
Maire Tuul
Mihkel Kangur
Tiiu Tammemäe
Meidi Sirk
Liina Keevallik
Aleksandra Ljalikova
Veiko Vunder
Jaagup Kippar
Farshad Farahnakian
Yoan Mollard
Renno Raudmäe
Mari-Liis Lind
Henri Tammo
Kristian Paekivi
2020–2021  

EDUSPACE interdistsiplinaarse uurimisrühma loomine tehnoloogiaga toetatud õppimise ja õpetamise uurimismeetodite ja -instrumentide väljatöötamiseks

Projekt toetab TLÜ haridusuuenduse fookusvaldkonna tegevust, kus õppimine ja õpetamine igal haridustasemel peaks toetama muutunud õpikäsituse rakendamist ning kohanemist uuenenud ja kiirelt muutuva infokeskkonnaga. Loodav interdistsiplinaarne uurimisgrupp toetab tõenduspõhise tehnoloogiaga rikastatud haridusuuenduse haridusasutusse jõudmist ja selle jätkusuutlikku rakendamist. 

TF520 Timo Tobias Ley
Tiia Õun
Maire Tuul
Janika Leoste
Linda Helene Sillat
Kaire Kollom
Kairit Tammets
2020–2021  

Distantsõppe õppijale sobivuse hindamine ja kohandamine ülikoolides elukestva õppe kontekstis

Seoses COVID-19 leviku ja eriolukorraga seotud massilisele distantsõppele üleminekuga kõrghariduses on tekkinud suurepärane olukord hinnata distantsõppe tõhusust ja sobivust erinevatele õppijatele ning leida lahendused õppe tõhustamiseks ning õppijate kaasamist toetavate meetmete väljatöötamiseks.

TA/4120 Katrin Poom-Valickis
Kairit Tammets
Kati Aus
Terje Väljataga
2019–2021  

Tehnoloogiaga toetatud distantsõppe praktikad, tõhusus ja väljakutsed Eesti üldhariduskoolides

Uuringu eesmärk on kaardistada Eesti üldhariduskoolides 2020. aasta kevadel aset leidnud distantsõppe korraldus, selle tõhusus ja väljakutsed organisatsioonis juhtide, õpetajate ja õppijate tasandil. 

TA/4020 Piret Soodla
Kairit Tammets
Eve Eisenschmidt
Timo Tobias Ley
Terje Väljataga
Mart Laanpere
Elina Malleus-Kotšegarov
Mari-Liis Kaldoja
2020  

Eesti täiskasvanute koolitajate kompetentside avaldumine digikeskkonnas toimuvatel koolitustel ja nende koolitusvajadus

Uuring tulemusena on välja selgitatud Eesti täiskasvanute koolitajate kompetentsid ja tegevusnäitajate avaldumine koolituste läbiviimisel digikeskkonnas;  loodud terviklik ettekujutus koolitajate koolitusvajadusest, lähtudes riiklikust täiskasvanute koolitaja kutsestandardis 6. taseme kompetentsidest ja digipädevusmudelist DigCompEdu ning välja selgitatud koolitusasutuse pidajate ja koolitajate teadlikkus ning ootused EPALEle kui professionaalse arengu keskkonnale.

TRU20084A Katrin Karu
Linda Helene Sillat
Esta Kaal
Sigrid Aruväli
2020  

Digiõppevara kogumik STEAM K12

Eesmärk on anda õpetajakoolituse eriala üliõpilastele oskus kasutada erinevaid STEAM-õppe lähenemisi (robootika, sensorid, virtuaal- ja liitreaalsus, elektroonika, statistika aine rikastamiseks tehnoloogiaga). Üliõpilased õpivad kasutama vahendeid kaasaegsete õpimeetodite rakendamiseks ja õpitulemuse mõjutamiseks.

TRU20003 Janika Leoste
Mihkel Kangur
Mari-Liis Lind
Maire Tuul 
Külli Kori
Tiia Õun
Kätlin Vanari
Grete Arro
Inge Timoštšuk
Kadri Mettis
Elyna Nevski
2020  

Kogemusõpe avatud õpikeskkonnas

Projektis koostati ülevaade avatud õppekeskkondades aktiivset õppimist toetavatest tegevustest ning nende juhtimisest. Ülevaade sisaldas teoreetilist analüüsi ja praktilisi lahendusi, mille väljatöötamiseks rakendatakse juhtumiuuringu formaati.

TKA19096A

Inge TimoštšukHelene UppinAnne-Mai Näkk

2019–2020  

Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas

Projekti eesmärk oli aidata kaasa koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava rakendumisele läbi eesti keele kui teise keele õppe õpetajate toetamise koolieelsetes lasteasutustes. Projektis toimusid koolieelsete lasteasutuste õpetajate koolitused ja osapoolte uuringud.

TRU19125

Tiia Õun

Aino UgasteTiiu TammemäeLii LilleojaMaire TuulSilvi Suur

2019  

Alushariduse hindamisvahendi prototüübi koostamine

Projektis töötati välja alushariduse hindamisvahendi prototüüp lähtuvalt hindamisvahendi kontseptsioonist.

TRU19182A Tiiu Tammemäe 2019  

OECD rahvusvahelise alushariduse pilootuuring International Early Learning (for Child Well-being)

Alushariduse mõju laste, sh erivajadustega ja muu koduse keelega laste, õppima õppimise oskuste kujunemise uurimine, kirjeldamine ja analüüsimine. Pilootuuringu alaeesmärkideks on uurida lapse arengut ja õppimist, sh sotsiaalseid, emotsionaalseid ja kognitiivseid oskusi; seoseid lapse lasteasutuses osalemise ja alushariduse omandamise vahel; lapse individuaalsuse, kodu ja lasteasutusega seotud tegurite mõju lapse sotsiaalsete, emotsionaalsete ja kognitiivsete oskuste kujunemisele. Pilootuuringus osalemine võimaldab võrrelda Eesti alusharidust teiste riikidega.

TAU17008 Tiia Õun
Tiiu Tammemäe
Maire Tuul
Lii Lilleoja
2016–2020  

OECD rahvusvahelise alushariduse pilootuuring International Early Learning (for Child Well-being)

Projektiga aidati kaasa OECD rahvusvahelise alushariduse pilootuuringu International Early Learning (for Child Well-being) läbiviimisele, sh tõlgiti 5–​6-aastaste laste põhiuuringu tulemused eesti ja vene keelde ja kodeerida ning osaleda Eesti riikliku raporti koostamisel.

TKA19124

Piret SoodlaTiiu TammemäeMaire Tuul 
Tiia Õun

2019  

1. ja 2. klassi õpilaste pädevustestid

Töötatakse välja testide prototüübid 1. klassi õpilaste keele-, matemaatika- ja õpipädevuse ja 2. klassi õpilaste keele- ja matemaatikapädevuse hindamiseks.

TKA20071A Piret Soodla
Eve Kikas
Mairi Männamaa
2020  

Ettevõtliku kooli standardi parendamise eksperthinnang ja analüüs

Ettevõtliku kooli standardi parendamise eksperthinnang ja analüüs.

TKA20112A Eve Eisenschmidt
Kätlin Vanari
Marika Kutškova
2020  

Riikliku õppekava katsetamise uuringu ettevalmistamine ja läbiviimine koostöös Tartu Ülikooliga

Pakkumuse sisuks oli TÜ ja TLÜ ettepanekud riikliku õppekava katsetamise uuringu lähteülesande ettevalmistamiseks ja vastavalt sellele uuringu läbiviimiseks.

TKA19183

Kätlin Vanari

Kati Aus

2019  

Kogemusõpe avatud õpikeskkonnas

Koostatakse ülevaade avatud õppekeskkondades aktiivset õppimist toetavatest tegevustest ning nende juhtimisest. Ülevaade sisaldab teoreetilist analüüsi ja praktilisi lahendusi, mille väljatöötamiseks rakendatakse juhtumiuuringu formaati.

TKA19096A Inge Timoštšuk
Helene Uppin
Anne-Mai Näkk
2019–2020  

Eesti täiskasvanute koolitajate kompetentside avaldumine digikeskkonnas toimuvatel koolitustel ja nende koolitusvajadus

Uuringu tulemusena on välja selgitatud Eesti täiskasvanute koolitajate kompetentsid ja tegevusnäitajate avaldumine koolituste läbiviimisel digikeskkonnas;  loodud terviklik ettekujutus koolitajate koolitusvajadusest, lähtudes riiklikust täiskasvanute koolitaja kutsestandardis tase 6 kompetentsidest ja digipädevusmudelist DigCompEdu ning välja selgitatud koolitusasutuse pidajate ja koolitajate teadlikkus ning ootused EPALEle kui professionaalse arengu keskkonnale.

TRU20084A Katrin Karu

Linda Helene Sillat
Esta Kaal
Sigrid Aruväli

2020–2021  

Kujundades noorsootöötajaid formaalse hariduse kaudu

Analüüsitakse noorsootöötajaks õppimise võimalusi koos õppekavadega Eestis, Iirimaal, Walesis ja Makedoonias ning koostatakse juhised aja- ja asjakohase noorsootöö õppe korraldamiseks. Projekti laiem eesmärk on suurendada noorte ligipääsu kvaliteetsele noorsootööle Euroopas.

TRU19205 Lianne Teder
Tanja Dibou
2019–2021  

Uurija Identiteedi Tugevdamine: Strateegiad teaduse tugevdamiseks ühiskonnas

Mõtestatakse ümber nooremteadurite karjäär, et võimaldada neil edukamalt vastakuti seista tänapäevaste ühiskondlike väljakutsetega ja luua rahuldav karjäär; samuti tõhustada nooremteadurite identiteedi arengut ja karjääri läbi koolituste.

TRU17140 Erika Löfström
Anu Tammeleht
2017–2020  

Tehnoloogiaga toetatud distantsõppe praktikad, tõhusus ja väljakutsed Eesti üldhariduskoolides

Kaardistatakse Eesti üldhariduskoolides 2020. aasta kevadel aset leidva distantsõppe korraldus, selle tõhusus ja väljakutsed organisatsioonis juhtide, õpetajate ja õppijate tasandil. 

TA/4020 Piret Soodla
Kairit Tammets
Eve Eisenschmidt
Timo Tobias Ley
Terje Väljataga
Mart Laanpere
Elina Malleus-Kotšegarov
Mari-Liis Kaldoja
2020  

Õpperoboti Bee-Bot võimalused autismispektrihäirega laste sotsiaalsete oskuste arendamisel

Uuring viiakse läbi 5-aastaste autismispektrihäirega lastega, kelle on raskusi sotsiaalse suhtlemise ning verbaalse ja mitteverbaalse kommunikatsiooniga. Uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas roboti kaasamine õppetöösse aitab kaasa sotsiaalsete suhete arengule.

TA/5620 Tiiu Tammemäe

Janika Leoste
Getter Eskla

2020–2021  

Digiõppevara kogumik STEAM K12

Õpetajakoolituse eriala üliõpilastele antakse oskus kasutada erinevaid STEAM lähenemisi: robootika, sensorid, virtuaal- ja liitreaalsus, elektroonika, statistika aine rikastamiseks tehnoloogiaga. Üliõpilased õpivad vahendeid kasutama kaasaegsete õpimeetodite rakendamiseks ja õpitulemuse mõjutamiseks.

TRU20003 Janika Leoste
Mihkel Kangur
Mari-Liis Lind
Maire Tuul
Külli Kori
Tiia Õun
Kätlin Vanari
Grete Arro
Inge Timoštšuk
Kadri Mettis
Elyna Nevski
2020  

EDUSPACE haridusteenuse prototüübi arendamine

Haridusteenuse prototüübi loomine, mis aitab liitreaalsuse vahendusel Eesti loodust alus- ja alghariduse tasemel õppijatele paremini tutvustada.

TA/5120 Janika Leoste
Maire Tuul
Tiia Õun
2020  

Robomatemaatika 3. ja 6. klassi digiõppevaramule kaasaegseid õpimeetodeid arvestavate interaktiivsete matemaatikaülesannete koostamine

Projektis arendati välja robomatemaatika digiõppevaramu, mis lisati avalikult õpetajatele kasuatmiseks ka eKoolikotis. Projekt valmis doktoritöö raames teostatud uurimuse kolmanda uuringu jaoks, mille fookus oli meetodi erinevate rakendusmudelite väljatöötamine ning jätkusuutlikkuse tagamine. Projektis koostati robomatemaatika 3. ja 6. klassi digiõppevaramu neli kogumikku.

TF1719

Janika LeosteAnastassia Skiperskaja

2019  

Koolikultuuri ja -juhtimise alase teaduskompetentsi koondamine ja võimekuse tõstmine

Projekti eesmärk oli koondada koolijuhtimise ja koolikultuuri valdkonna teaduskompetentsi ning kujundada uurimisrühm, kes on võimeline taotlema edukalt rahvusvahelisi uurimisgrante, et kasvaks Tallinna Ülikooli juhtroll hariduse juhtimise valdkonnas.

TF5716

Katrin Poom-ValickisEve EisenschmidtMati HeidmetsKati Aus

2017–​​2019  

Õppimine ja õpetamine TLÜ üliõpilaste kogemustes ja õppejõudude õpetamispraktikates

Projekti uurimisküsimused tulenesid probleemiseadest: Millised on õppejõudude senised õpetamispraktikad? Kuidas muutunud õpetamispraktikad (nt ELU projektid) mõjutavad üliõpilaste õppekogemusi? Millised on õpetamispraktikate muutuste mõjud üliõpilaste õppekogemustele ja õppimiskultuurile erinevates õppevaldkondades? Millised aluspõhimõtted toetavad uuenduslike õpetamispraktikate rakendumist Tallinna Ülikoolis? Uuringuprojekt viidi läbi tehnoloogiliselt uudset sotsiaal-semantilist õppimistehnoloogiat rakendades koostöös CEITER projektiga.

TF5416

Larissa JõgiMeril ÜmarikKatrin KaruHalliki PõldaKai PataMihkel KangurLiisa PuuseppTuuli OderReeli SirotkinaKoidu SaiaKarmen Toros

2016–​​2019