Haridusteaduste instituudi teadusprojektid

Käimasolevad projektid

ETIS Projekti liikmed

Kestus

Piire ületav haridusuuendus tehnoloogiapõhiste teadusuuringute toel (CEITER)

Horisont 2020 projekti CEITER toel on TLÜ-s loodud rahvusvaheline uurimisrühm, kuhu on kaasatud teadlased nii digitehnoloogiate, kognitiivpsühholoogia kui ka hariduse valdkondadest. Projekti tegevuste põhifookuses on tõenduspõhise haridusinnovatsiooni teostamine, järgmise põlvkonna digitaalsete õpikeskkondade, -vahendite ja meetodite loomine, õpianalüütika ja haridusele suunatud teadustöö edendamine.

TAU15034 Tobias Ley
Katrin Poom-Valickis

Terje Väljataga
Mart Laanpere
Maria Jesus Rodríguez-Triana
Luis Pablo Prieto Santos
Paul Seitlinger

Katrin Niglas
Õnne Uus 
Janika Leoste 
Maarja Hallik 
Tanel Toova
Pjotr Savitski
Gerti Pishtari
Anu Tammeleht 
Kati Aus
Kairit Tammets

2015–2020

Õpetajate professionaalsuse ja professionalismi muutuv kontekst  

Projekti eesmärk on mõista, kuidas globaalsed sotsiaalmajanduslikud ja kultuurilised muutused, hariduspoliitika, õpetajate elulood ja õpetajaks kujunemise individuaalsed teed on mõjutanud õpetajate professionalismi ja professionaalsust Eestis.

Kõikidelt haridussüsteemidelt oodatakse tänapäeval, et nad panustaksid majanduse konkurentsivõime tõusu, sh õppijate loovust ja uuendusvõimet arendades. Teisalt domineerib hariduspoliitikas neoliberalistlik ideoloogia, mis on vastuoluline, toetades koolide autonoomiat, lapsevanemate valikuvabadust ja standardiseerimist, koolide ja õpetajate aruandekohustust õpitulemuste kohta.

Nende vastuoluliste muutuste kontekstis kerkivad küsimused õpetaja professionalismist – mida õpetajakutse ühiskonnas tähendab, milles seisneb õpetaja ühiskondlik missioon, millised on ootused, mis iseloomustab professionaalset õpetajat jne.
 

IUT18-2

Ivor Goodson
Rain  Mikser
Krista Loogma
Aino Ugaste
Tiia Õun
Marika Veisson
Katrin Niglas

Meril Ümarik 
Meidi Sirk 
Reeli Liivik 
Inge Timoštšuk 
Maire Tuul 

2014–2019

Kaasava hariduse õppekava õpetamise kvaliteedi arendamine ja tõhustamine

Projekti tulemusena soovitakse pakkuda nii tegutsevatele kui ka tulevastele õpetajatele teadmisi, oskusi ja pädevusi, mis on vajalikud kaasava õppe edendamiseks ja hariduslike erivajadustega õpilaste segregatsiooni vähendamiseks.

Eesmärk on kaasava hariduse tõhustamine ning innovatiivsete praktikate väljatöötamine, nende katsetamine ja rakendamine õpetajakoolituse valdkonnas. 

Projekt aitab välja selgitada ja lahendada põhjuseid, mis takistavad õpetajatel toetada õpilaste integreerimist tavaklassidesse ja kaasava hariduse põhimõtete rakendamist, samuti tugevdada Eesti ülikoolide pädevust ja suutlikkust selles valdkonnas. 
 

TÕA19009

Triin Ulla
Katrin Poom-Valickis
Tiia Õun
Piret Soodla
Tiiu Tammemäe
Lii Lilleoja
Ene Varik-Maasik
Eliis Ait

2019–2023

Uurija identiteedi tugevdamine: strateegiad teaduse tugevdamiseks ühiskonnas

Projekti eesmärk on ümber mõtestada nooremteadurite karjäär, et võimaldada neil edukamalt vastakuti seista tänapäevaste ühiskondlike väljakutsetega ja luua rahuldav karjäär. Samuti soovitakse tõhustada nooremteadurite identiteedi arengut ja karjääri läbi koolituste.
 

TRU17140

Erika Löfström
Anu Tammeleht
 

2017–2020

Strateegiline partnerlus klassiõpetaja hariduse arendamiseks koolipõhiste uurimuste kaudu

Strateegilise partnerluse eesmärk on toetada eetilist ja uurimuslikku lähenemist klassiõpetajate hariduses ühistegevuste ja akadeemilise personali ning õpetajaks õppivate üliõpilaste professionaalse arengu kaudu. Eetiline ja uurimuslik lähenemine hõlmab õppeaineid lõimivat üldõpetust ja õppimist avatud õppekeskkondades.
 

TÕA19135

Inge Timoštšuk
Anne Uusen
Helene Uppin
Anne-Mai Näkk
Mari-Liis Lind
Tähti Siinmaa
 

2019–2022

Terviklik lähenemine koolijuhtimisele

Projekti eesmärk on analüüsida koolijuhtimise praktikaid erinevate riikide haridussüsteemides ja leida uusi lähenemisi haridusasutuse juhtimisele.
 

 

Katrin Poom-Valickis
Eve Eisenschmidt
Kätlin Vanari
Berit Silvia Kondratjev
Jüri Käosaar

2019–2022

Õpetamine ja õppimine heterogeensetes õppegruppides

Projekti eesmärk on koostada (kutse)õpteajatele mõeldud abimaterjalid, mis aitaksid neid erineva võimekuse ja kultuurilise taustaga õppija õpetamisel.

Materjalid töötatakse välja kolme seminari raames Hesseni ülikoolis, Tallinna Ülikool ja Jyväskylä rakenduskõrgkoolis.

Seminaride fookusteemad on:

  • õppeprotsessi individualiseerimine, kaasamine ja keeleõppe edendamine;
  • õppeprotsessi individualiseerimine kutseõppes fookusega ettevõtluspädevuste õppimisele;  
  • õppeprotsessi individualiseerimine digimeedia abil.

 

Krista Loogma
Meidi Sirk
Reeli Liivik
Sirje Rekkor
 

2019–2021

Kogemusõpe avatud õpikeskkonnas

Projektis koostatakse ülevaade avatud õppekeskkondades aktiivset õppimist toetavatest tegevustest ning nende juhtimisest. Ülevaade sisaldab teoreetilist analüüsi ja praktilisi lahendusi, mille väljatöötamiseks rakendatakse juhtumiuuringu formaati.
 

TKA19096A

Inge Timoštšuk
Helene Uppin
 

2019–2020

Õppejuhtide arenguprogramm

Arenguprogrammi eesmärk on õppejuhtide juhtimiskompetentside arendamine ning hoiakute kujunemine, mis arvestavad nüüdisaegset õpikäsitust ja 21. sajandi väljakutseid haridusele.

Tervikprogrammi läbimine toetab õppejuhtide juhtimiskompetentside, sh õppimise ja õpetamise protsesside sisulise eestvedamisvõimekuse arengut ning refleksiooni teadliku kasutamise oskust ja suutlikkust teadlikult rakendada selleks erinevaid strateegiaid.

TKA19150A

Eve Eisenschmidt
Piret Soodla
Kätlin Vanari
Kati Aus
Kairit Tammets
Reet Sillavee
Ott Oja
Krista Haak
 

2019–2020

Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas

Projekti eesmärk on aidata kaasa koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava rakendumisele läbi eesti keele kui teise keele õppe õpetajate toetamise koolieelsetes lasteasutustes.

Projektis toimuvad koolieelsete lasteasutuste õpetajate koolitused ja osapoolte uuringud.

TRU19125

Tiia Õun
Aino Ugaste
Tiiu Tammemäe
Lii Lilleoja
Maire Tuul
Silvi Suur
 

2019

IEA rahvusvaheline kodanikuhariduse uuring ICCS 2022

IEA Rahvusvahelise kodanikuhariduse uuringu ICCS2022 eesmärk on selgitada, kuidas ja mil määral on noored valmis võtma kodanikurolli ning milline osa on selles õpetajatel ja koolil.

TRU19056

Meril Ümarik
Tõnu Idnurm
 

2019

OECD rahvusvahelise alushariduse pilootuuring International Early Learning (for Child Well-being)

Eesmärk on uurida, kirjeldada ja analüüsida alushariduse mõju laste, sh erivajadustega ja muu koduse keelega laste, õppima õppimise oskuste kujunemisele.

Pilootuuringu alaeesmärkideks on uurida lapse arengut ja õppimist, sh sotsiaalseid, emotsionaalseid ja kognitiivseid oskusi; seoseid lapse lasteasutuses osalemise ja alushariduse omandamise vahel; lapse individuaalsuse, kodu ja lasteasutusega seotud tegurite mõju lapse sotsiaalsete, emotsionaalsete ja kognitiivsete oskuste kujunemisele. Pilootuuringus osalemine võimaldab võrrelda Eesti alusharidust teiste riikidega.

 

TAU17008 Tiia Õun
Tiiu Tammemäe
Maire Tuul
Lii Lilleoja
2016–2020