Lasteaiaõpetaja

Tänaseks on projektiga, mis on saanud väga positiivset tagasisidet nii lasteaedadelt kui ka lapsevanematelt, liitunud üheksast kohalikust omavalitsusest 40 lasteaeda. Pilootprojekti eesmärk on tagada alushariduses kõigile lastele võrdsed võimalused ja eesti keele oskus tasemel, mis on vajalik põhihariduse omandamiseks.

2020. aasta sügisel laiendati projekti ka koolidele ning 20 eestikeelset õpetajat alustas tööd eesti või vene õppekeelega kooli 1. ja 2. klassis, milles õpib vähemalt 10 muu kodukeelega last. Pilootprojekti eesmärk on toetada eesti keele õppe kvaliteedi tõstmist, et projektis osalevad muu kodukeelega õpilased saavutaksid I kooliastme lõpuks eesti keele oskuse A2 tasemel, ning tagada mitmekeelses klassis iga lapse areng, sh emakeeleoskus. Projektiga liitunud õpetajad ning koolimeeskonnad osalevad paralleelselt Tallinna Ülikooli koolitusel ning seires.

Projekti tegevused ja metoodika

Pilootprojekti eesmärk on tagada alushariduses kõigile lastele võrdsed võimalused ja eesti keele oskus tasemel, mis on vajalik põhihariduse omandamiseks. Pilootprojekt on suunatud eesti keele õppe ja teaduspõhise varajase keeleõppesüsteemi loomisele lasteaias. Alushariduse seaduse eelnõus on kavandatud sätestada eesti õppekeele kohustus alates 3. eluaastast seega peab varajane eesti keeleõpe jõudma 2025. aastaks kõikidesse vene õppekeelega lasteaedadesse. Projekti loomise ning elluviimise aluseks on teaduspõhine lähenemine koolieelikute keelelise arengu toetamisele, koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ja Euroopa alushariduse keeleõppe portfoolio materjal. 

Projekti koolitusel osalevad eestikeelsed õpetajad koos rühma meeskonna (venekeelsed õpetajad) ja lasteaia direktoriga. Toetades eestikeelse õpetaja professionaalset arengut rühmameeskonna liikmena aidatakse lasteaialastele projekti raames luua eesti keele omandamiseks kvaliteetne ning kaasaegne õpi- ja kasvukeskkond.

Projekt toetab koostöist õppimist  ̶  eesti keele õpe toimub mängu kaudu vene- ja eestikeelse õpetaja koostöös ning hõlmab kogu õppe- ja kasvatustegevust, sealhulgas muusika-, liikumis- ning kunstitegevusi ja igapäevast suhtlemist ning toiminguid. Projekt pöörab tähelepanu meeskonnakultuuri kujundamisele ja panustab koostööle lapsevanematega.

Pilootprojektis viib Tallinna Ülikool läbi rakendusuuringu, mille tulemustest lähtudes koostatakse edasine kava lasteaedade eesti keele õppe täienduskoolituse ja õppematerjalide koostamiseks.

Projekti meeskond

  • Tiia Õun, Külli Rauk, Maire Tuul, Kerstin Kööp, Piia Varik, Evelyn Neudorf, Jelizaveta Lauri, Aino Ugaste, Natalja Gusjuk (lasteaedade tegevuste eest vastutajad).
  • Reili Argus, Kristiina Bernhardt, Tiina Rüütmaa (koolide tegevuste eest vastutajad).