Juhendajale

Projektikavandite konkurss doktoriõppe kohtade loomiseks

Kasvatusteaduste doktoriõppekava Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudis

Motivatsioon

Edu doktoriõpingutes sõltub tugisüsteemi olemasolust, mida pakub enamasti doktorantide kaasamine uurimisrühmadesse. Tallinna Ülikoolis ei ole tänaseni saavutatud vajalikku doktorantide kaasamise taset uurimisprojektidesse ning -rühmadesse. Enamikes akadeemilistes institutsioonides üle terve maailma on just doktorandid need, kes viivad uurimisrühmades läbi suure osa uuringutest, mis on kavandatud koostöös kogenud uurijatega või nende poolt. Seega ei vaja üksnes doktorandid tuge uurimisrühmadelt, vaid uurimisrühmad vajavad ka neid, et kasvada, areneda ja edeneda. 

Konkursi eesmärk on muuta vastuvõtt ladusamaks doktorantidele, kelle uurimisteemad ja -projektid on haridusteaduste instituudis. Paralleelselt avatud konkursiga doktoritöö teemadele, mis oleksid seotud instituudi üldiste uurimissuundadega, kuulutame me välja konkursi doktorantidele, kes sooritavad oma õpingud konkreetsete projektide kontekstis. 

Konkursilt ootame osa võtma potentsiaalseid doktoritööde juhendajaid, kes esitaksid oma projektikavandid doktoriõppe kohtade loomiseks (õppe algus 2021. aasta septembris). Doktoriõppe kohtade projektid peavad olema osa laiemast uurimisprojektist või -suunast, neil peab olema tagatud rahastus või suur tõenäosus saada rahastust ning nad peavad moodustama osa (soovitatavalt interdistsiplinaarsest) uurimisrühmast, kuhu kuulub suurem hulk uurijaid ja teisi doktorante.  

Esitamise protsess

Tähtaeg: 01. veebruar 2021

Dokumendid tuleb saata Elina van der Toornile (elinba@tlu.ee). 

Kandideerida võivad kõik potentsiaalsed juhendajad haridusteaduste instituudist, kes on võimelised doktorante juhendama. Iga projekt peab olema osa laiemast uurimisprojektist, mis on kavandatud või juba käimas. 

Esitatavad dokumendid:

  • Doktoriõppe projektiplaani teema pealkiri ning lühikirjeldus (kuni 200 sõna): See avaldatakse kodulehel potentsiaalsetele doktorantidele teema tutvustamise eesmärgil
  • Doktoriõppe projektiplaan: täpne kirjeldus (kuni 2 lehekülge), kus on välja toodud uurimisküsimused, rakendatavad meetodid, mõõtevahendid, ajaraamistik ning võimalikud tulemused. Kui esitatakse ka lisa (vt all), võib motivatsiooni ning teoreetilise raamistiku osa olla väga lühike - viidata saab peamisel lisale. 
  • Seos uurimisprojektiga: kirjeldus (kuni 1 lehekülg) sellest, kuidas on doktoriõppe projekt seotud laiema uurimisprojektiga, ning mis seisus projekt on (rahastatud, esitatud, kavandatud). See kirjeldus peaks viitama projektile lisas (näiteks konkreetsetele töö osadele, millega doktorant seotud oleks). Kirjas peaks ka olema, kuidas seostub doktoriõppe projekt ülikooli, instituudi või haridusuuenduse tippkeskuse uurimisprioriteetidega. 
  • Projekti rahastaminekuni 1-leheküljeline selgitus, milline rahastus on tagatud, millist on taotletud või millist rahastust plaanitakse taotleda. Muuhulgas peab juures olema kinnitus, et nendest rahalistest vahenditest saab doktorandile maksta toetust või nooremteaduri palka. Selgitusse peaks olema ka lisatud, millist lisarahastust vajatakse (palk, toetus, reisimine, materjalid) ja millistest allikatest see tuleb (riiklik doktoranditoetus, instituudi uuringufond, HUT-i uuringufond, muu). 
  • Seotud isikud (kuni 1 lehekülg): nimed, lühikesed CV-d ning nimekiri viiest peamisest põhijuhendaja ning potentsiaalse kaasjuhendaja publikatsioonist. Nimekiri koos lühikirjeldustega teistest uurijatest ning doktorantidest ning kirjeldus sellest, milline on nende roll laiemas uurimisprojektis. 
  • Lisa: tungivalt soovitatav on lisada laiema uurimisprojekti kirjeldus, millega doktoritöö projekt oleks seotud. See võib olla nii käimasoleva projekti kirjeldus kui ka esitatud/esitatava projekti kavand. 

Valikukriteeriumid ning otsuse langetamine

Otsused doktoriõppe projektide instituudi-poolse rahastamise osas tehakse 2021. aasta veebruarikuus instituudi nõukogu poolt, lähtudes alljärgnevatest kriteeriumitest:

  • kui hästi on kirjeldatud doktoriõppe projekti realistlikke tulemusi ning doktorandile pakutavat tuge; 
  • kuivõrd on doktoriõppe projekt seotud suurema uurimisprojektiga, olemasoleva uurimissuunaga ning kuidas toetab seda instituudi personal ning TLÜ laiemalt;
  • kuidas laiem uurimisprojekt ja doktoriõppe projekt seostuvad ülikooli, instituudi ning HUT-i uurimisprioriteetidega;
  • kui suur on tõenäosus, et laiem uurimisprojekt saab toetust väljastpoolt TLÜ-d. 
Lisainformatsioon

Küsimuste korral palume pöörduda Tobias Ley poole.