Laps

Haridusuuendus on dünaamiline ja pidevalt arenev, reageerides tehnoloogilistele edusammudele, ühiskondlikele muutustele ja majanduslikele nõudmistele. HUT vaatleb haridusuuendust laiemalt, lähtudes vajadusest luua teaduspõhine alus uue õppimis- ja õpetamiskultuuri kujunemiseks ja juurdumiseks Eesti hariduses.

Perioodil 2015–2023 oli HUTi fookuses digitaalsed õpikeskkonnad ja -vahendid ning uued tehnoloogiaga rikastatud meetodid õpianalüütika ja haridusele suunatud teadustöö edendamiseks. Aastatel 2024–2026 keskendub HUT õppimise, õpetamise ja paindlike õpiteede arendamisele formaal- ja mitteformaalõppes, tõenduspõhisele kooliarendusele ja elukestva õppe dimensioonile tehnoloogiarikkas keskkonnas.

HUTi tegevus jaguneb kolme suuna vahel:

  • Õppimine ja õpetamine formaal- ja mitteformaalhariduses.

Uurimissuuna uuringud seavad eesmärgiks kestliku õpiühiskonna saavutamise, praktikate teaduspõhise mudeldamise ja mõjude hindamise (sh. ennastjuhtiva õppija toetamine; paindliku õpitee kujundamine ja juhtimine; kaasav haridus ja mitmekultuuriline õpikeskkond; formaalse, informaalse ja mitteformaalse hariduse lõiming). 

  • Elukestev õpe tehnoloogiarikkas keskkonnas.

Uurimissuuna raames arendatakse uute tehnoloogiatega lõimitud õppimise ja õpetamise praktikaid ja uuritakse nende mõju õppijatele, organisatsioonidele ja ühiskonnale. Uuringute fookuses on nii üldharidus, kutseharidus, kõrgharidus kui ka õppimine tööl, mäluasutustes ja kodanikuühiskonnas. 

  • Tõenduspõhine kooliarendus. 

Suuna fookuses on õppija arengut toetav õppimis- ja õpetamiskultuur arendades koolide tõenduspõhise ja koostöise muutuste juhtimise võimekust.


Haridusuuenduse tippkeskuse tegevust koordineerib nõukogu: 

Kontakt

Terje Väljataga 
Haridusuuenduse tippkeskuse juht
terjev@tlu.ee