Tutvustus

Piret Soodla on Tallinna Ülikoolis töötanud teaduri ja õppejõuna. Alates 2020. aasta sügisest töötab ta Haridusteaduste Instituudis kaasava hariduse ja eripedagoogika professorina. Piret viib läbi õppetööd, mis valmistab tulevasi ning juba praktiseerivaid eripedagooge ja õpetajaid ette tööks lugemisraskustega lastega. Seejuures peab ta oluliseks õpetajate ja eripedagoogide koostööoskuste toetamist, et tõhustada kaasava hariduse rakendamist alus- ja põhihariduses. Lisaks juhendab ta üliõpilasi uurimistööde planeerimisel ja läbiviimisel. Piret peab oma töös esmatähtsaks tõenduspõhisust ning õpetamisel on tema eesmärgiks toetada üliõpilasi, et neist saaksid teadlikud ja ennast juhtivad professionaalid.

Põhitööülesanded

Teadustöö, õpetamine, täiendkoolitused; magistri- ja doktoritaseme tööde juhendamine.

Uurimisvaldkonnad

Kõne arengu häired (sh lugemis- ja kirjutamisraskused), laste keelelis-kognitiivsete oskuste hindamine ning keskkondlike tegurite (nt õpetajate teadmiste ja õpetamispraktikate) mõju laste arengule.