Emakeeleõpetuse Infokeskuse (EÕIK) loomine algas 2005−2006 Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) programmi "Eesti keel ja rahvuslik mälu" raames. 2007. aastal toetas algatust Eesti Keele Instituut, 2008 taas nimetatud programm. Alates 2008. aastast on keskust lepingute kaudu rahastanud HTM ja riikliku programmi "Eesti keele ja kultuurimälu" projekt "Eesti emakeeleõpetuse ja -teadlikkuse arendamine Emakeeleõpetuse Infokeskuse raames".

Keskus on koondanud enda ümber väikse õpetajate aktiivi, koos Tartu inimestega on üritatud retrospektiivselt jäädvustada emakeeleõpetuse valdkonna ideid ja mõtteid ning tutvustada õpetajatele uuemaid vaateviise õppekavale, õpetamisele, keelele ja kirjandusele või anda lugemissoovitusi jms. Emakeeleõpetajatele on igal aastal korraldatud mõned üritused, näiteks on koos Tartu Ülikooliga ja eraldi nii Põhja- kui ka Lõuna-Eestis ja Saaremaal käsitletud emakeeleõpetuse päevakorralisi teemasid, nagu lugemis- ja kirjutusoskus, nende seosed, harjutusvara jm; tekstiõpetus ja kommunikatiivsed vead, rollimängud ja suhtlusoskuse hindamine.

Keskus annab emeriitprofessor Viivi Maanso eestvõttel välja oma toimetisi "Eesti keele ruum", milles on ilmunud Mihkel Kampmaa, Nikolai Remmeli, Johannes Valgma,Viivi Rukki, Eduard Vääri ja Leo Villandi pärandit jäädvustavad mälestuskogumikud. 2010. a ilmus samas sarjas "Tekstide ja taustade" VI number "Tekstiuurimus ja kool", mis märgib, et viimasel kahel aastal, 2009. ja 2010. on Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli ühised tekstipäevad toimunud samuti EÕIK ettevõttel, emakeeleõpetajaid kaasates ja Tallinnas.

Koostöös Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumiga on aastaid korraldatud mälestuskonverentse ja näitusi, nt 2010. a detsembris "Johannes Käis 125".

HTM-i ja TLÜ koostöös on keskus Eesti Keele Sihtasutuse kaudu välja andnud kolm Euroopa Nõukogu standardile ja Euroopa keeleõppe raamdokumendile vastavat keeleoskuskirjeldust, eesti keele oskuse C1-, A1- ja A2-taseme omad. Neist pakub C1-taseme kirjeldus "Vilunud keeleoskaja" rohkesti värsket teavet kirjaoskuse olemuse, tekstitöö, keeleõppe viiside kohta ka emakeeleõpetajatele ja sellesse ametisse pürgijatele.

2010. a sügisel hakati koguma ja sisestama eri aegade õpilaste käsikirjalisi töid. 2008/2009. õppeaastal aitas keskus koos endise eesti keele ja kultuuri instituudiga HTMi rahastusel korraldada üleriigilist emakeeleolümpiaadi. TLÜ on korraldanud emakeeleolümpiaade üle aasta.

EÕIK-i mahukam uurimus "Eesti õpilaste kirjaoskus" võrdleb 2009/2010. õppeaasta olümpiaadi piirkonnavooru tulemusi eri alustelt ning üldistab õpilasuurimuste vigu, aidates neid juhendaja vahendusel vältida. Lõppvooru tulemusi analüüsiti kvalitatiivselt magistritööna. Uuritud on ka õpilaste lugemuse laadi (vt eelmainitud "Tekstid ja taustad" VI), löödud kaasa TÜ kirjaoskusuurimuses (vt uurimuste kokkuvõtteid HTM uuringute ja analüüside lehel) ning õppekavaarenduses.

Emakeeleõpetuse Infokeskus asub Tallinna Ülikooli ruumis S-548.

Oma külastusest ja selle eesmärgist (toimetiste ostmine, raamatu laenutamine või sirvimine, lõputööga tutvumine vm) palume eelmisel päeval teavitada aadressil merilin.aruvee@tlu.ee.