bänner

Tutvu allpool varasemate aastate lasteaiauurimuste ja nende tulemustega. 

Lasteaiauurimus 2022

Kutsume lasteaedu osalema Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuse (HIK) poolt läbiviidavas lasteaiauurimuses 2022. Uurimuse fookuses on lasteaia õppetöö ja töökorraldus. Uurimuse tulemusena pakutakse igale osalenud lasteaiale individuaalset ja võrdluspõhist tagasisidet. Osalemine on vabatahtlik, osalema on oodatud kõik (ennast teiste lasteaedaega võrdlemisest) huvitatud Eesti lasteaiad. 

Mida uurimus sisaldab? 

2022. aasta lasteaiauurimuse fookuses olevad teemad

 • organisatsioonikultuur ja -juhtimine,
 • õpikäsitus,
 • mitmekeelsus ja -kultuurilisus,
 • HEV lapsed,
 • digipädevused,
 • COVIDi mõju.

Lisaks kirjeldatakse muutusi, mida õpetajad oma lasteaialt ja Eesti lasteaedadelt tervikuna ootavad.

Uurimistöös kasutatakse rahvusvaheliselt välja töötatud ja Eestis kontrollitud mõõtmisvahendeid (skaalasid). 

Mida osalemine tähendab?

Uurimuse käigus viidi iga osaleva lasteaia õpetajate seas läbi internetipõhine küsitlus. Küsimustiku täitmine võttis aega orienteeruvalt 15 minutit. Küsitluses osalevate õpetajate arv (valimi suurus) sõltub lasteaia suurusest ja see lepitakse iga lasteaiaga eraldi kokku.Kui osalevast lasteaiast on piisavalt vastajaid (valiminõuded on täidetud), siis lülitatakse lasteaia tulemused ühtsesse andmebaasi, mis teeb võimalikuks lasteaedade võrdlemise.  Nii õpetajad kui lasteaiad osalevad uurimuses anonüümsetena. Iga lasteaed saab numbrilise koodi, mida teab ainult osalev lasteaed ise. Kõigis võrdlusandmetes – joonistel, tabelites – kasutatakse mitte lasteaedade nimetusi, vaid nende numbrilisi koode.

Mida lasteaed sellest saab?

Iga osalenud lasteaed saab kõigi mõõdetud näitajate kohta võrdleva tagasiside – pildi sellest, kus meie lasteaed teiste lasteaedadega võrdluses (organisatsioonikultuuri, õpikäsituse jt näitajate osas) paikneb. Osalenud lasteaiad kutsutakse 2022. aasta mais toimuvale ümarlauale, kus arutatakse läbi uurimuse tulemused ning räägitakse nende kasutamise võimalustest lasteaia arendamisel.

Näidis tagasisideraamat

Lasteaiauurimuse 2022 tulemuste ümarlaud  

13. mai 2022 kell 15:00 toimus ümarlaud uurimuses osalenud lasteaedadele. Konverentsil tutvustati lasteaiauurimuse peamisi tulemusi ja  võimalikke jätkutegevusi. 

Lisainfo  Vaata esitlusi siit

Lasteaiauurimus 2020

Uurimuses osales 65 lasteaiast kokku 1389 õpetajat, õpetaja abi ja assistenti, kellest 1062 olid õpetajad.

Tulemusi tutvustav kokkuvõte

Tagasisideraamat

Meediakajastus

Mida uurimus sisaldas ja kes oli oodatud osalema? 

Osalemine oli vabatahtlik ja tasuta, oodatud olid kõik (ennast teiste lasteaedadega võrdlemisest) huvitatud Eesti lasteaiad.   

Uurimuse käigus

 • kaardistati lasteaia tänane olukord, sh organisatsioonikultuuri tüüp, õpetajate õpikäsitus ja hinnangud oma tööle, lasteaiaõpetaja stressorid, suhted lapsevanematega, keelekasutuse ja hariduslike erivajadustega seotud küsimused, tajutud (üle)koormus ja läbipõlemine jt näitajad;
 • kirjeldati muutusi, mida õpetajad oma lasteaialt ja Eesti lasteaedadelt tervikuna ootavad ning õpetajate osalemisvalmidust nende elluviimisel.

Uuringus kasutati rahvusvaheliselt välja töötatud ja Eestis kontrollitud mõõtmisvahendeid (skaalasid). 

Mida osalemine tähendas?

Uurimuse käigus viidi iga osaleva lasteaia õpetajate (sh õpetajate abide ja assistentide) seas läbi internetipõhine küsitlus. Küsimustiku täitmine võttis aega orienteeruvalt 15 minutit. Küsitluses osalevate õpetajate arv (valimi suurus) lepiti iga lasteaiaga eraldi kokku. 

Küsitlus viidi läbi 2020. aasta märtsist kuni maini.

Kui osalevast lasteaias oli piisavalt vastajaid (valiminõuded olid täidetud), siis lülitati lasteaed ühtsesse andmebaasi, mis tegi võimalikuks lasteaedade võrdlemise.

Nii õpetajad kui ka lasteaiad osalesid uurimuses anonüümsetena. Iga lasteaed sai numbrilise koodi, mida teadis ainult osalev lasteaed ise. Kõigis võrdlusandmetes – joonistel, tabelites – kasutati vaid numbrilisi koode, mitte lasteaedade nimesid.

Mida lasteaed sellest sai?

Iga osalenud lasteaed sai kõigi mõõdetud näitajate kohta võrdleva tagasiside ehk pildi sellest, kus nende lasteaed teiste lasteaedadega võrdluses (organisatsioonikultuuri, õpikäsituse jt näitajate osas) paikneb.  

Lasteaiad osalesid 2020. aasta oktoobris toimunud ümarlaual, kus arutati läbi uurimuse tulemusi ning räägiti nende kasutamise võimalustest lasteaia arendamisel.

Ajakava

 • küsitlusperiood: märts-mai 2020
 • andmetöötlus, tagasisideraamatute ettevalmistamine lasteaedadele: mai 2020
 • osalenud lasteaiad said individuaalse kirjaliku kokkuvõtte (tagasisideraamatu) oma tulemustest ning võrdluse teiste lasteaedadega: mai-juuni 2020
 • ümarlaud uurimuses osalenud lasteaedadele (teemad: kuidas tulemusi interpreteerida ja kasutada, sh lasteaia arengu kavandamisel): oktoober 2020

Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskus pakub võimalust osalenud lasteaedadel pöörduda meie poole individuaalkonsultatsiooniks, et täpsustada, kuidas uurimuse tulemusi interpreteerida ja kasutada oma lasteaia hüvanguks.

Lisainfo

 

Kontakt

Mati Heidmets, mati.heidmets@tlu.ee
Piia Varik, piia.varik@tlu.ee