Pilt

Õpilasuurimus on TLÜ HIKi kooliuuringu raames läbiviidav küsitlus õpilaste hulgas üldhariduskoolides, mis on toimunud alates 2016. aastast.

Õpilasuurimus 2024

Alanud on registreerimine järjekordsesse Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse
poolt läbiviidavasse kooliuuringusse - Õpilasuurimus 2024. Seekordne uuring keskendub 6.-
12. klasside õpilaste vaatele erinevate kooli ja koduga seotud teemadel: suhted koolis ja
kodus, õpioskused, tehisintellekti kasutamisele õppetöös, digiteemad, vaimne ja füüsiline
tervis ning toetus õpilase tegevusvõimekusele.

Millal uuring aset leiab?

Küsitlusperiood kestab 22. jaanuarist kuni 29. veebruarini 2024. Iga osalev kool saab valida
kahenädalase perioodi, mil koolis küsimustikule vastamine toimub.

Kuidas uuringut läbi viiakse?

Enne uuringu läbiviimist on igal koolil kohustus küsida oma uuringu sihtgruppi kuuluvate
õpilaste vanematelt luba lapse uuringus osalemise kohta. Selleks saadame koolidesse
lapsevanemate teavituslehed, mille kool saab vanematele edastada. Iga kool saab
individuaalse küsimustiku lingi, mis on mõeldud just selle kooli õpilastele ning vastata
võivad vaid need, kellel on vanema luba uuringus osalemiseks. Kool saab valida
kahenädalase perioodi, mil küsimustikule koolis vastatakse. Küsimustik on üleval Qualtricsi
küsitluskeskkonnas, vastamine võtab aega 25-30 minutit. Täpsemad juhised uuringu
läbiviimiseks saadetakse koolide kontaktisikutele koos individuaalse lingiga 3 tööpäeva enne
uuringu algust.

Millal kool tulemused saab?

Aprillikuu jooksul saadetakse koolidele tagasisideraamatud, mis “pilvejooniste” näol
pakuvad koolidele nii individuaalset kui võrdluspõhist tagasisidet. Lisaks saab kool ka oma
õpilaste vastused avatud küsimustele, mis puudutavad soovitud muutuseid nii koolis kui
haridussüsteemis, kuid ka seda, millega rahul ollakse.
Maikuus toimub ümarlaud kõikidele osalenud koolidele, kus tutvustatakse esialgseid tulemusi
ning aidatakse neid ka kooli arenduse vaatenurgast mõtestada.

Kui suur on osalustasu?

Uuringus osalemine on kõikidele koolidele tasuline, kuid see oleneb, missuguse valimiga
kool osaleb:

 •  juhul, kui kool osaleb uurimuses vaid ühes kooliastmes (kas 6.-9. klassidega või ainult 10.-12. klassiga), on hind 280 EUR (koos käibemaksuga)
 • juhul, kui kool osaleb mõlema kooliastmega (6.-12. klassiga), on hind 330 EUR (koos käibemaksuga)

Uuringusse saab registreeruda kuni 12. jaanuar 2024

Registreerumine

Kooliuuringuga seotud küsimuste ja mõtete puhul kirjutage palun: kooliuuring@tlu.ee

Õpilasuurimus 2022

Fookuses on õpilaste vaade kooli väljakutsetele ja arengusuundadele kahes laiemas teemas: 

 • õppimine,

Õppimise puhul kaardistatakse õpilaste õpioskused ja tema poolt kasutatavad õpistrateegiad, esinevad õpiraskused ning vajadus abi ja toetuse järele, võimekus ja valmisolek iseseisvalt oma õpiteed kujundada, õppimist toetavad ja segavad asjaolud (nt õppimise ajal töötamine), samuti õpilase hinnangud ja ootused distantsõppele. 

 • digikeskkond.

Digikeskkonna osas mõõdetakse digivahendite kasutamist õppetöös, hoiakuid veebipõhise õppe osas, internetisuhtluse intensiivsust ja digisõltuvust. 

Lisaks mõõdetakse ka õpilase vaimse tervise näitajaid, hinnatakse õppuri suhteid pereliikmete, õpetajate ja kaasõpilastega ning kirjeldatakse muutusi, mida õpilased oma koolilt ja Eesti hariduselt tervikuna ootavad. 

Uurimistöös kasutatakse rahvusvaheliselt välja töötatud ja Eestis kontrollitud mõõtmisvahendeid (skaalasid). 

Mida osalemine tähendas?

Uurimuse käigus viidi iga osaleva kooli põhikooliastme (6.–9. klass) ja/või gümnaasiumiastme õpilaste seas läbi internetipõhine küsitlus. Küsimustiku täitmine võttis aega orienteeruvalt 15 minutit. Küsitluses osalevate õpilaste arv (valimi suurus) sõltub kooli suurusest ja see lepiti iga kooliga eraldi kokku. 

Küsitlus toimus 2022. aasta jaanuari- ja veebruarikuus. Kui osalevast koolist on piisavalt vastajaid (valiminõuded on täidetud), siis lülitati kooli tulemused ühtsesse andmebaasi, mis teeb võimalikuks koolide võrdlemise. 

Nii õpilased kui koolid osalesid uurimuses anonüümsetena. Iga kool saab numbrilise koodi, mida teab ainult osalev kool ise. Kõigis võrdlusandmetes – joonistel, tabelites – kasutatakse mitte koolide nimetusi, vaid nende numbrilisi koode.

Näide kooli tagasisideraamatust

Mida kool sellest saab?

Iga osalenud kool saab kõigi mõõdetud näitajate kohta võrdleva tagasiside – pildi sellest, kus meie kool teiste koolidega võrdluses (õpioskuste, õpiraskuste, digisõltuvuse jt näitajate) osas paikneb. Erikokkuleppel on osalenud koolil võimalus HIK-i poolseks individuaal konsultatsiooniks täpsustamaks, kuidas uurimuse tulemusi interpreteerida ja kasutada. 

Varasemad HIK-i kooliuurimused on olnud koolidele tasuta, nende läbiviimise kulud kaeti Euroopa Liidu Sotsiaalfondi projekti vahenditest. Kuna EL projekt on lõppenud, küsime uurimuse korralduskulude katmiseks koolidelt osalemistasu:

 • juhul, kui kool osaleb uurimuses vaid ühes kooliastmes (põhikooli või gümnaasiumiastmes): 100 EUR (lisandub käibemaks);
 • juhul, kui kool osaleb mõlemas kooliastmes: 150 EUR (lisandub käibemaks).

Õpilasuurimuse 2022 tulemuste ümarlaud  

13. mai 2022 toimus ümarlaud uurimuses osalenud koolidele haridusteaduste konverentsi raames. Konverentsil tutvustati õpilasuurimuse peamisi tulemusi ja  võimalikke jätkutegevusi. 

Lisainfo    Vaata esitlusi siit

Individuaalkonsultatsioon

Osalenud koolil on võimalik kokku leppida uuringu meeskonnaga individuaalkonsultatsioon, mis koosneb järgmistest osadest:

 • Üldine vaade ja hinnang kooli paiknemisele võrreldes teiste osalenud koolidega
 • Avatud küsimuste analüüs
 • Detailsem andmeanalüüs - puudutab koolile huvipakkuvaid teemasid (näit õpioskused, -raskused vms), klassiastmete, sugude, vanusegruppide jms kaupa. Vastajate sagedus, seoseanalüüsid, gruppide võrdlus jne.
 • Lisaks vajadusel ühe teemaeksperdi (skaalaomaniku) kaasamine - kirjalik kommentaar või kohtumisel osalemine
 • Pärast kohtumist saab kool kirjaliku kokkuvõtte 

Kohtumise pikkus ligi 2 tundi ning seal osalevad ülikoolipoolsed uuringu läbiviijad (+ekspert) ja kooli esindajad. 

Konsultatsioonide toimumisajad: 1. juuni 2022 kuni …

Palume arvestada, et analüüside tegemine võtab vähemalt ühe nädala. Seega nädal enne kohtumise aega peavad teid huvitavad küsimused olema meieni jõudnud. 

Konsultatsiooni hind: 800 EUR+km. 

Oma huvist individuaalkonsultatsioonis osaleda anda teada Piret Oppile: piret.oppi@tlu.ee

Õpilasuurimus 2020

Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskus (HIK) viis 2020 aasta märtsis-mais läbi Õpilasuuringu 2020. Uuringu fookuses oli õpilaste

 • suhtumine õppimisse ja kooliellu (koolitööst haaratus, tajutud õiglus);
 • arusaamad õpetamisviisidest;
 • õpioskused,
 • õpiraskused ning vajadus täiendava abi järele õppimisel;
 • heaolu ja vaimne tervis (heaolu koolis ja pereringis, läbipõlemine ja kalduvus depressiivsusele); koolikiusamine,
 • digikasutus ja digisõltuvus;
 • osalemine huvitegevustes,
 • ootused muutustele oma koolis ja Eesti koolielus tervikuna.

Uurimuses osalemine oli vabatahtlik, osalema olid oodatud kõik (ennast teiste koolidega võrdlemisest) huvitatud Eesti koolid. Uurimuse käigus
viidi iga osaleva kooli 6.-12. klassi õpilaste seas läbi internetipõhine küsitlus. Küsimustiku täitmine võttis aega orienteeruvalt 15-20 minutit.
Moodustati kaks valimit, põhikooliõpilaste valimis olid esindatud 34 kooli, gümnaasiumiõpilaste valimis 19 kooli.

Näide kooli tagasisideraamatust 2020

Õpilasuurimus 2017

Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskus viis 2017 aasta märtsis-mais läbi kooliuurimuse, mis sisaldas: A-õpetajate uuringut; B-põhikooli õpilaste (III kooliaste) uuringut; C-gümnaasiumiõpilaste uuringut. Uurimuse meetodiks oli kirjalik internetipõhine küsitlus, valdavalt kasutati varem kontrollitud nõustumispõhiseid skaalasid (küsiti vastaja nõustumist etteantud väidetega), aga ka sarnasuspõhiseid skaalasid (küsitikuivõrd sarnane on väites kirjeldatud isiku tegevus vastaja tegevusega).

Uurimuses osales 1198 õpetajat ja 3610 õpilast. 

Näide kooli tagasisideraamatust 2017

Õpilasuurimus 2016

Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskus viis 2016 aasta jaanuaris-veebruaris läbi uurimuse Eesti õpetajate ja õpilaste hinnangutest koolielu erinevatele aspektidele. Uurimus oli osa projektist "Õpikäsituse rakendamist toetavate koostöövormide loomine ja toetamine".

Uurimus viidi läbi internetipõhise küsitluse vormis, selles osales 1281 õpilast ja 800 õpetajat kokku 32 koolist, milledest 26 olid gümnaasiumid ning 6 alg- ja põhikooli. Õpetajaid osales 28st erinevast koolist ning õpilasi 20st erinevast koolist. Mõlemaid, nii õpilasi kui õpetajaid, osales 16 erinevast koolist.

Projekti raport