NB! Registreerimine uuringusse on lõppenud.

Mida uurimus sisaldab ja kes on oodatud osalema? 

Osalemine on vabatahtlik ja tasuta, osalema on oodatud kõik (ennast teiste lasteaedadega võrdlemisest) huvitatud Eesti lasteaiad.   

Uurimuse käigus:

  • kaardistatakse lasteaia tänane olukord, sh  organisatsioonikultuuri tüüp, õpetajate õpikäsitus ja hinnangud oma tööle,  lasteaiaõpetaja stressorid, suhted lapsevanematega, keelekasutuse ja hariduslike erivajadustega seotud küsimused, tajutud (üle)koormus ja läbipõlemine jt näitajad;
  • kirjeldatakse muutusi, mida õpetajad oma lasteaialt  ja Eesti lasteaedadelt  tervikuna ootavad ning õpetajate osalemisvalmidust nende elluviimisel.

Uurimistöös kasutatakse rahvusvaheliselt välja töötatud ja Eestis kontrollitud mõõtmisvahendeid (skaalasid). 

Mida osalemine tähendab?

Uurimuse käigus viiakse iga osaleva lasteaia õpetajate (sh õpetajate abide ja assistentide) seas läbi internetipõhine küsitlus. Küsimustiku täitmine võtab aega  orienteeruvalt 15 minutit. Küsitluses osalevate õpetajate arv (valimi suurus) lepitakse iga lasteaiaga eraldi kokku. 

Küsitlus viiakse läbi 2020. aasta veebruari ja märtsi jooksul. Lasteaia kontaktisik saab veebruari alguses HIK-ist internetiaadressi, mille abil on võimalik küsimustikule vastata. Kontaktisikul palume veebiaadressi jagada ka lasteaia töötajatele, et kutsuda neid uurimuses osalema. 

Kui osalevast lasteaias on piisavalt vastajaid (valiminõuded on täidetud), siis lülitatakse lasteaed ühtsesse andmebaasi, mis teeb võimalikuks lasteaedade võrdlemise.

Nii õpetajad kui ka lasteaiad osalevad uurimuses anonüümsetena. Iga lasteaed saab numbrilise koodi, mida teab ainult osalev lasteaed ise. Kõigis võrdlusandmetes – joonistel, tabelites – kasutatakse vaid numbrilisi koode, mitte lasteaedade nimesid.

Kuidas endast märku anda? (NB! Registreerimine on lõppenud)

Uurimuses osalemisest huvitatud lasteaedadel tuleks teha järgmist.

Mida lasteaed sellest saab?

Iga osalenud lasteaed saab kõigi mõõdetud näitajate kohta võrdleva tagasiside ehk pildi sellest, kus meie lasteaed teiste lasteaedadega võrdluses (organisatsioonikultuuri, õpikäsituse jt näitajate osas) paikneb.  

Osalenud lasteaiad kutsutakse 2020. aasta mais toimuvale ümarlauale, kus arutatakse läbi uurimuse tulemused ning räägitakse nende kasutamise võimalustest lasteaia  arendamisel.

Erikokkuleppel on osalenud lasteaial võimalus pöörduda Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskusesse individuaalkonsultatsiooniks, et täpsustada, kuidas uurimuse tulemusi interpreteerida ja kasutada. 

Ajakava
  • Lasteaedade registreerumine uurimuses osalemiseks: kuni 31.  jaanuar 2020  
  • Küsitlusperiood: märts 2020
  • Andmetöötlus, tagasisideraamatute ettevalmistamine lasteaedadele: aprill 2020
  • Osalenud lasteaiad saavad individuaalse kirjaliku kokkuvõtte (tagasisideraamatu) oma tulemustest ning võrdluse teiste lasteaedadega: aprill-mai 2020
  • Ümarlaud uurimuses osalenud lasteaedadele (teemad: kuidas tulemusi interpreteerida ja kasutada, sh lasteaia arengu kavandamisel): mai-juuni 2020

Mati Heidmets, mati.heidmets@tlu.ee
Merlin Linde, merlin.linde@tlu.ee
Piia Varik , piia.varik@tlu.ee

Tallinna Ülikool
Haridusinnovatsiooni keskus